Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

T.C. NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’ndan TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2017/12 SATIŞ Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Nevşehir İl, Merkez İlçe, 3077 Ada No, 3 Parsel No, Bekdik Mah. 4. Mıntıka Kaldırım Mevkii, Taşınmaz Tapu kaydında arsa olarak geçmekte ise tarımsal alan olduğu ve bir kısmı yola isabet etmektedir. Üzerinde Tek lehine 2942 sayılı 31/B maddesinde şerh olduğu, Belediye kayıtlarında imarlı olduğu, Yüzölçümü, 3.514,80 m2 İmar Durumu: İmarlı olup, üzerinde tek lehine şerh olduğu, Kıymeti: 421.776,00 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tek Lehine şerh olduğu 1. Satış Günü: 10/07/2017 günü 10:00 10:10 arası 2. Satış Günü: 04/08/2017 günü 10:00 10:10 arası Satış Yeri: Adliye Girişi Satış Salonu Satış şartları: 1 İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov. tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/12 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 620718) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN Sayı: 2017/282 Esas Davacı İSKİ Genel Müdürlüğü vekili Av. Berrin Erdoğan tarafından, Dava konusu, İstanbul İli, Büyükçekmece ilçesi,Tepecik 14 pafta, 1191 parsel sayılı taşınmaz kamulaştırma sahası içinde kalması nedeniyle, 2942 Sayılı Yasa’nın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10. maddesi uyarınca, kamulaştırılması yönünde alınan karar gereği, davalılar, Ayşe Ergün, Cengiz Ali Ergün, Huriye Acun, Sevcan Yaman, Seydi Ergün ve Sibel Uysal hisselerinin değerinin tespiti ile mülkiyetinin haciz, ipotek ve her türlü takyidattan arındırılmış olarak taşınmazın davacı idare adına tapuya kayıt ve tescili istemli dava açılmıştır. TAPU KAYDI: Dava konusu, İstanbul İli, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik 14 pafta 1191 parsel sayılı taşınmaz TAPU MALİKİ: Ayşe Ergün, Cengiz Ali Ergün, Huriye Acun, Sevcan Yaman, Seydi Ergün, Sibel Uysal KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE: İSKİ Genel Müdürlüğü İlan tarihinden itibaren, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, Açılacak davalarda husumetin, İSKİ Genel Müdürlüğü’ne yöneltileceği, 2942 Sayılı Yasa’nın 14. maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içinde, kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden, taşınmazın, kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank T.A.O. Valide Sultan Şubesi’ne Şubesi’ne yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinin tebliğ (ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, Tensiben karar verilmiş olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 620192) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN Esas No: 2017/154 Karar No: 2017/167 Davacı, HALİL TURĞUT ile Davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; Mahkememizin 02.05.2017 tarihli 2017/154 esas 2017/167 karar sayılı kararı ile; 1 Davanın KABULÜNE, Bingöl ili, Karlıova ilçesi, Aşağıyağmurlu mah/köy, C: 2, H: 2, BSN: 52’de nüfusa kayıtlı, 25051373040 TC No’lu Kasım ve Leylan’dan olma, Karlıova 10/06/1997 doğumlu Halil Turğut’un isminin “RÜZGAR HALİL” olarak düzeltilmesine, 2 Hüküm özetinin gazetede ilanına, karar verilmiş olduğu ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 620190) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/64 Esas DAVALILAR: 1 AYŞEGÜL ŞİRİN 2 MURAT ŞİRİN Davacı Ayşe Yıldız vekili Av. Zeynep Sucu tarafından davalılar Ayşegül Şirin, Murat Şirin, Özcan Pembegül, Serpil Yılmaz aleyhine açılan 50.000,00 TL bedelli Sözleşmenin İptali davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, ön inceleme tensip tutanağı ve muhtıra ekli davetiye çıkarılmış olup, bildirilen adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. HMK 122 ve 127 maddeleri gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içersinde HMK 129 maddesindeki unsurları içerir dilekçe ile davaya cevaplarınızı usulü itirazlarınızı ve delillerinizi HMK 126 maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz etmeniz, davalının 122 maddenin 2. cümlesindeki iki haftalık kesin süre içerisinde cevap ve usulü itirazlarınızı ibraz etmez ise HMK 128 maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıların tamamını inkâr etmiş ve 131 madde gereği cevap dilekçesi verilirde ilk itirazları bildirmez ise ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız, ayrıca HMK 129/2 maddesi yollaması ile 121 maddeye göre cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerinin mahkemeye vermeniz ve başka yerden getirilecek belgeler dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve ayrıca 55,00 TL delil avansının mahkeme veznesine yatırmanız , HMK 140 maddesi gereği ön inceleme öncesi aşamasında delil ile ilgili eksikliğin tamamlanabileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 620200) T.C. GAZİANTEP 2. AİLE MAHKEMESİ’NDEN 2015/1012 Esas 2017/353 Karar 17/05/2017 Davacı, GÜLBAHAR EKİCİ ile Davalı, İSMET EKİCİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; Davacının davasının KABULÜ İLE; Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Yukarı Arıl Mah. cilt no: 42, hane: 26, BSN No: 180’de nüfusa kayıtlı Recep ve Aynur kızı 10/08/1985 Gaziantep D.lu, 25285800404 T.C. Kimlik numaralı davacı GÜLBAHAR EKİCİ ile aynı yer BSN No:79’da nüfusa kayıtlı Kemal ve Birsen oğlu 03/01/1974 Gaziantep D.lu, 18308031824 T.C. Kimlik numaralı davalı İSMET EKİCİ’nin TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, Tarafların birbirinden nafaka, tazminat, ziynet altın alacağı ve mal paylaşımının tasfiyesinden kaynaklanan alacak talepleri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine YER OLMADIĞINA, Davacı tarafça yatırılan harcın mahsubu ile bakiye 3,70 TL dava harcının 6183 S.Y.’nın 106 maddesi uyarınca terkin sınırı içerisinde bulunduğundan yeniden harç alınmasına YER OLMADIĞINA, Davacı tarafça dosya kapsamında yapılan 698,92 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükteki A.A.Ü.T gereğince belirlenen 1.980,00 TL maktu vekâlet ücretinin davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, Karar kesinleştiğinde iki suretin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine, Dosya kapsamında davacı tarafından yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, Dair, Davacı ve vekilin yüzüne karşı davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf inceleme yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 30/03/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 620735) T.C. MENDERES 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/20 Esas KARAR NO: 2017/80 Davacı REMZİYE KORKMAZ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın kabulü ile, İzmir, Buca, Murathan Mah, 32 cilt 123 Aile Sıra No’da nüfusa kayıtlı olan 16001391146 TC No’lu Remziye KORKMAZ’ın 19/02/1984 olan doğum tarihinin 09/02/1984 olarak düzeltilmesine ve bu şekilde NÜFUSA TESCİLİNE 23/05/2017 tarihinde karar verilmiştir. TMK. 27/2 maddesi gereğince ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 620709) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN ESAS NO: 2017/209 Esas Davacı İSKİ Genel Müdürlüğü vekili Av. Berrin Erdoğan tarafından açılan, dava konusu İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 69, 4568 ve 4570 Parsel sayılı taşınmazların 2942 Sayılı Yasa’nın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10. maddesi uyarınca kamulaştırılmasına, taşınmazın davacı adına tapuya kayıt ve tesciline, TAPU KAYDI: Dava konusu İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 69, 4568 ve 4570 Parsel sayılı taşınmaz TAPU MALİKİ: HASAN BAYRAKTAR KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlan tarihinden itibaren taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, Açılacak davalarda husumetin İSKİ Genel Müdürlüğü’ne yöneltilebileceği, 2942 Sayılı Yasa’nın 14. maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamu kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Valide Sultan Şubesi’ne yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinin tebliğ (ilan) tarihinden 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri hususuna tensiben karar verilmiş olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur. 05/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 620203) T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/185 Esas KARAR NO: 2017/199 Davacı SERAP DEMİRAL aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1 Davanın KABULÜNE, Çorum ili, Çorum Merkez ilçesi, Kınık Mahallesi/köyü, Cilt No:148, Hane No:24, BSN 289’da kayıtlı, Cavit ile Satı kızı, 19/03/1989 doğumlu, 34894237044 TC kimlik numaralı SERAP DEMİRAL’in SERAP olan isminin SERAP BAHAR OLARAK DÜZELTİLMESİNE, Karar verilmiş olduğundan işbu ilanın yayımlanmasından itibaren 22 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 620352) T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/130 KARAR NO: 2017/200 Davacılar, BEHİYE AYOL, EMRE AYOL, ZEHRA AYOL, ZELİHA GÜLSOY ile Davalı, ESENLER NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; HÜKÜM: Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere; Davanın KISMEN KABULÜ ile, 1 Davacı ZELİHA GÜLSOY yönünden DAVANIN REDDİNE, 2 Davacılar BEHİYE AYOL, EMRE AYOL ve ZEHRA AYOL yönünden davanın KABULÜ ile, Malatya ili, Kale ilçesi, Bent, Cilt:117, Hane:3, BSN:52’de nüf.kayıtlı, Alattin ve Seher kızı, 01/01/1963 D.lu, 35578936994 TC. Kimlik No’lu davacı BEHİYE AYOL; Aynı yer BSN:73’te nüf. kayıtlı, Celal ve Behiye oğlu, 16/08/1987 D.lu, 35518938934 TC. Kimlik No’lu davacı EMRE AYOL; Aynı yer BSN: 61’de nüf. kayıtlı, Celal ve Behiye kızı, 04/09/1985 D.lu, 35551937840 TC. Kimlik No’lu davacı ZEHRA AYOL’un nüfus kaydında AYOL olan soyadlarının AKYOL olarak DÜZELTİLMESİNE, Tebliğ yerine geçmek üzeri ilanen tebliğ olunur. 30/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619793) Cuma 16 Haziran 2017 12 haber TÜSİAD’DAN TEPKİ: Adalete güven zedelendi TÜSİAD, Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin siyaset ve ekonomi alanında dünyada sergilediği gücün en etkin kaynaklarının, demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler toplumu olma nitelikleri olduğunu vurgulayarak “Güvenlik ile özgürlükler birbirini tamamlayan önceliklerdir” uyarısı yaptı. Adale tin herkes için eşit ve tarafsız tecelli etmediğini belirtilen açıklamada “Demokrasinin ayrılmaz bir ilkesi olan, ‘adalete güven’ unsurunun zedelendiği aşikârdır” dendi. TÜSİAD’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Son dönemde giderek artan sayıda akademisyen, siyasetçi, medya yöneticisi ve yazarının soruşturmaya uğraması ve tutuklu yargılanmasının yanı sıra uluslararası internet sitelerinin yasaklanması, özgürlükler toplumu olma özelliğimizden geriye gidiş algısı yaratmaktadır. Söz konusu uygulamaların yanı sıra adaletin herkes için eşit ve tarafsız tecelli etmediği şüphesini doğurabilecek yaklaşımların, çağdaş bir demokrasinin ayrılmaz bir ilkesi olan, ‘adalete güven’ unsurunu zedelediği aşikârdır. Demokratik kazanımlarımızda, ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere tüm özgürlük alanlarında ve hukuk devletinin üstünlüğünde geriye gitmememiz gerekir. Teröre karşı haklı mücadelemizi sürdürürken ve halkın güvenliği konusunda tedbirler alırken düşünce, basın ve ifade özgürlüğünü, siyaset yapma özgürlüğünü korumalıyız. Temel hak ve özgürlükleri doğrudan ya da dolaylı olarak kısıtlayan tüm güvenlik ve soruşturma tedbirleri, dünyada Türkiye karşıtı çevreleri güçlendirmekte; ve terör ile mücadelemizi zayıflatmaktadır. Güvenlik ve özgürlük birbirleriyle çelişen değil birbirini tamamlayan önceliklerdir” l İSTANBUL Bandırma’da CHP tarafından düzenlenen eyleme DİSK Genel Başkanı Kani Beko da katıldı. DİSK’ten CHP’ye destek Bandırma ilçesinde CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl ceza alması nedeniyle, CHP ilçe örgütü basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan eylemde CHP İlçe Başkanı Atilla Atakay, Belediye Başkanı Dursun Mirza ile bir panel için Bandırma’da bulunan DİSK Genel Başkanı Kani Beko konuşma yaptı. Eyleme yaklaşık 300 kişi katıldı. Meydanda toplananların aydınlık Türkiye için bir mum yaktığını ifade eden Kani Beko, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun aldığı eylem kararının arkasında olduklarını belirterek, Bandırma’da olmasaydı kendisinin de Kılıçdaroğlu’nun yanında yürüyeceğini söyledi. Beko “Şube başkanlarını arayarak, Kılıçdaroğlu’nun yanında yer almaları için örgüte talimat verdim. Biz adalet, barış, demokrasi isteyenlerle mutlaka yan yana omuz omuza birlikte olacağız. Enis Berberoğlu ve cezaevinde bulunan 161 gazeteci kardeşimizin bir an önce tahliye edilmesinin talep ediyoruz. Türkiye’de yanlış giden bazı şeyler vardır ve yanlış giden olayları yazdıkları için siz onları cezaevine attınız. Yani 2016 yılında 1970 işçi, iş cinayetlerinde ölmedi mi? İş cinayetlerinde ölenlerin 56’sı çocuk değil mi?” diye konuştu. Beko, sözlerini “Kahrolsun faşist diktatörlük, yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm, yaşasın işçilerin birliği yaşasın halkların kardeşliği” sloganları ile noktaladı. NYT: MEMNUNİYETLE KARŞILANDI ABD’nin New York Times gazetesi, “Genellikle çekingen kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü, Türkiye’de parçalanmış muhalefet hareketlerini birleştirmeyi başaramamış olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayanlar tarafından bir strateji değişikliği olarak görüldü ve memnuniyetle karşılandı” diye yazdı. NYT, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün, 1930 yılında Gandhi’nin Tuz Yürüyüşü ile kıyaslandığına işaret etti. l Dış Haberler C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog