Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Perşembe 15 Haziran 2017 EDİTÖR: ALPER İZBUL TASARIM: BAHADIR AKTAŞ Zırhlı ‘uyum’! Anayasa değişikliğine uyum tasarısına göre MİT Müsteşarı’nı Cumhurbaşkanı’nın izniyle Yargıtay Başsavcısı soruşturacak Bakanlar Kurulu tarafından 16 Nisan anayasa değişikliği kapsamında yar gıya ilişkin uyum tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıyla MİT Müsteşarı’nın soruşturulması yet kisi savcılardan alınarak Yargıtay Başsavcısı’na verildi. TBMM’ye sunulan 50 maddelik “anaya sa değişikliğine uyum amacıyla yargıya iliş ALİCAN ULUDAĞ kin bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı”nda öne çıkan düzenlemeler şöyle: n Askeri suçlar artık si vil yargıda: Anayasa değişikliği ile askeri yargı kaldırılıp yetkileri si vil mahkemelere devredilmişti. Tasa rıyla askeri suçların soruşturma ve kovuşturmasında Ceza Muhakemesi Yasası hükümleri uygulanacak. So ruşturma ve yargılamaları sivil sav cılık ve mahkemeler yapacak. Bu amaçla başsavcılıklarda Askeri Suç lar Bürosu kurulacak. Subay ve ast subayların şüpheli olarak ifadesi biz zat cumhuriyet savcısı tarafından alı nacak. General ve amiraller hakkın daki soruşturma ise Yargıtay Başsav cısı veya Başsavcı Vekili tarafından yapılacak, yargılama da ilgili dairede görülecek. n Komutanlar Yüce Divan’da: Genelkurmay Başka nı ve kuvvet komutanlarını Yargı tay Başsavcısı soruşturacak, yargı lama ise Yüce Divan’da olacak. Ko mutanların soruşturulması için Cumhurbaşkanı’nın izni gerecek. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve askeri suç nedeniyle askeri disip linin ağır şekilde ihlal edilmesi halin de asker kişi hakkında tutuklama ka rarı verilebilecek. Oysa sivil vatan daşlarda tutuklama için “makul şüp he” yeterli. Ağır ceza hallerine giren suç üstü durumları hariç, askerlerin HSK’de dairelerin görevleri 16Nisan’daki halkoylamasıyla yapısı değiştirilen HSK’nin yasasında da değişiklik yapıldı. Daire sayısı 3’ten 2’ye inen HSK’nin birinci dairesinde; Müsteşar, Yargıtay üyeleri arasından seçilen bir, adli yargıdan gelen iki, idari yargıdan seçilen bir ve öğretim üyesi veya avukatlar arasından seçilen bir üyeden oluşacak. İkinci daire ise,Yargıtay üyeleri arasından seçilen iki, Danıştay’dan gelen bir, adli yargıdan seçilen bir ve öğretim üyesi veya avukatlar arasından seçilen iki üyeden oluşacak. Kaldırılan 3. dairenin hakim ve savcılar hakkındaki denetim, soruşturma, araştırma ve inceleme yapılmasına ilişkin görevleri birinci daireye verildi. Hakim ve savcı adaylarını mesleğe kabul etme görevi ise ikinci dairenin oldu. soruşturulması için ilgili amirinden izin gerekecek. n Adliyelerde yeni mahkemeler: Bu kanun yürürlüğe girdikten bir ay sonra Milli Savunma Bakanlığı ve HSK’nin görüşü alınarak adliyelerde askeri suçlara bakmakla görevli asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri kurulacak. Askerlerin ülke dışındaki işledikleri suçlara Ankara mahkemeleri bakacak. n Askeri hÂkimler sivil yargıya: Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde görev yapan başkan, başsavcı, daire başkan ve üyeler ile askeri hâkimler, tercihlerine göre HSK tarafından bölge adliye mahkemeleri ile adli yargıda atanabilecek. Adli ve idari yargıyı tercih etmeyenler ise Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın hukuk hizmetleri kadrolarına atanacak. Ayrıca askeri mahkemelerde halen süren dava ve soruşturmalar sivil mahkeme ve savcılıklara devredilecek ve işlemler kaldığı yerden devam edecek. Askeri mahalde önleme araması: Askeri mahallerde hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde birlik komutanının yazılı emri üzerine önleme araması yapılabilecek. Ancak askerlerin konutlarında arama yapılamayacak. Daha önce askeri mahalde savcı tarafından yapılan aramalara polis katılamıyordu. Değişiklikle artık polisler de askeri mahalde aramaya katılabilecek. n Ceza alan TSK’den çıkartılacak: Mahkeme, kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkumiyet veya yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyet hallerinde mahkumiyet kararıyla birlikte subay ve astsubayların TSK’den çıkarılmasına karar verilecek. n Cumhurbaşkanı yardımcıları da partili: Tasarıyla Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra Cumhurbaşkanı yardımcılarının da parti üyesi olmasının önü açıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı TBMM’de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu Anayasa Mahkemesi’nde dava açabilecek. MİT Müsteşarı’na soruşturma zırhı: Tasarıyla MİT Müsteşarı’nın soruşturulması da yeniden düzenlendi. Mevcut MİT Yasası’nda Müsteşar hakkında herhangi bir savcı, soruşturma yapma yetkisine sahipti. Tasarıyla MİT Yasası’nın 26. maddesine eklenen fıkra ile Müsteşarı’ı soruşturma yetkisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na verildi. Yani artık savcılar, MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yürütemeyecek. Tasarıya göre MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlı olacak. İddianame hazırlanması halinde yargılamayı Yargıtay ilgili ceza dairesi yapacak. AKP ‘zamana’ yayıyor Komisyon şimdi de yönetmelik bekliyor! EMİNE KAPLAN KHK ile kurulan, ancak 4 ay gecikmeli olarak üyeleri belirlenen OHAL İnceleme Komisyonu, çalışmalarına başlayabilmek için yönetmelik çıkarılmasını bekleyecek. Komisyonun hangi kriterlere göre çalışacağına ilişkin yönetmelik değişikliğinin ardından başvurulara ilişkin incelemelere başlanabilecek. 15 Temmuz sonrasında çıkarılan KHK’ler ile meslekten çıkarılanların ‘yargıya başvuru’ yapabilmesi için ara kademe olarak oluşturulan OHAL İnceleme Komisyonu, dosyaları incelemeye bir türlü başlayamıyor. 19 Ocak’ta çıkarılan KHK ile kurulan komisyonun 1 aylık süre tanınmasına karşın üyeleri ancak 4 ay sonra 17 Mayıs’ta belirlenebilmişti. Üyelerin belirlenmesinin üzerinden 1 ay geçmesine karşın komisyonun, dosya incelemesine başlayabilmesi için şimdi de yönetmelik çıkarılması bekleniyor. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirleyecek yönetmelik üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Komisyonun hangi binada çalışmalarını sürdüreceğine ilişkin belirsizlik de hâlâ devam ediyor. Komisyonun önce Çankaya Köşkü’nde çalışacağı beklentisi dile getirilmişti. Ancak komisyon için yeni bir bina arandığı kaydedildi. Süre uzayacak AKP kaynakları, komisyonun kısa süre içinde dosya incelemeye başlayacağını belirtmesine karşın yönetmeliğin ne zaman çıkarılacağına ilişkin bir süre koşulunun olmaması nedeniyle sü recin uzayabileceği dile getiriliyor. Komisyonun, başvuruları inceleme konusunda nasıl bir yol izleyeceği de tartışılıyor. Komisyonun başvuru sırasına göre değil KHK ile atılma sırasına göre dosya incelemesi yapma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Bu kriterin uygulanması durumunda komisyonun gündemine ilk alacağı dosyalar OHAL ilanının hemen ardından 23 Temmuz’da çıkarılan ilk KHK ile memurluktan atılanların başvurularının olması bekleniyor. İlgili KHK uyarınca, memurluktan atılanlar OHAL İnceleme Komisyonu’na başvurmadan yargıya gidemeyecek. Komisyon, başvurularla ilgili yaptığı inceleme sonucunda memuriyete iade ya da ret kararı verebilecek. Başvurusu reddedilen kişiler ancak bu aşamadan sonra yargıya gidebilecek. AİHM de, bir başvuru üzerine OHAL İnceleme Komisyonu’nu adres göstermişti. Bu süreç nedeniyle meslekten çıkarılanların AİHM’ye başvurabilmeleri yıllar alabilecek. l ANKARA Kurtulmuş: Bazen bu kadar da olmaz diyoruz Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Kurtulmuş, OHAL işlemleri ile ilgili ola rak “ortada bazen kendilerine de gelen tek tek ‘yani bu kadar da olmaz artık’ dedikleri örneklerin bulunduğunu” söyledi. Terfilerde Genelkurmay devre dışı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yönetmeliğinde yapılan değişikliğin ardından Subay Sicil Yönetmeliği’nde de değişiklik yapıldı. Buna göre YAŞ’a terfi için girecek personelin sicil ve terfi işlemlerini Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı YAŞ Sekretaryası hazırlayacak. Genelkurmay yapılacak hazırlıklarda tamamen devre dışı kalırken, kuvvet komutanlıkları yalnızca, terfi sırası gelen personelin sicil dosyalarını YAŞ Sekretaryası’na iletecek. Personel, sicil ve özlük dosyalarının içeriğinden oluşan sicil notlarının yanı sıra YAŞ üyelerinden değerlendirme notu da alacak. l ANKARA / Cumhuriyet haber 5 Ölü karanfiller... Sıcak bir gün... Geçmiş zaman masallarının içinde dünü ve bugünü düşünüyorum... Yıllar önce yazılmış yazılarımı okuyorum. Bir delişmen çocuk ağlıyordur tek başına bir ormanda; bir genç kadın haziranda çoğalıyordur uzak kentlerin birinde; bir aşk başlıyordur bilinmez türkülerin eşliğinde. Haydi git kapıyı aç! Uzun uzun bak, ağaçlara, kuşlara, çiçeklere, taşlara, ırmaklara, dağlara, gökyüzüne... Bak tomurcuklar açtı, aşk çiçeklendi; taç yapraklar canlı ve diri... Ve düşün biraz... Temel insan hak ve özgürlükleri, insanlığın yüzyıllar boyu süren mücadelesi sonucu elde edilmiş kazanımları... Uygar dünyaya şöyle bir bak! Savaş değil barıştan yana ol... Hayatı kucakla, sımsıkı sarıl. Çağdaş dünyanın bir parçasıdır Türkiye. Temel hak ve özgürlükler açısından hak ettiği yere getirilmesi, toplumumuzun beklentisi değil mi? Haydi git aç kapıyı... Gitmek için aşka, avlusu tarçın kokan evlere, o şehirlere ama nerelere söyle? Mavi bir rüzgârdır esen; bir çığlık, belki bir denizdir konuşan ya da yitirilmiş aşklar durağında bir kadındır bekleyen. Başını göğe kaldır. Gözlerini yum sımsıkı... Sonra ağla, hüzünlen... Zamanın saat ayarını kur. Özgür birey ol. Bireylerin hak ve özgürlüklerine saygı, demokratik bir siyasi rejimin toplum tarafından benimsenmesinin, toplumsal barış ve huzurun temel taşı olduğunu unutma sakın. HHH Hava sıcak... Gözlerin darmadağınık geceden beri. Git aç kapıyı... Belki bir ağaç, bir orman, belki bir bahçe ya da sihirli bir kent var dışarıda. Sessiz ve ürkek. Siz çoktan uyandınız arkadaşlarım... Hepinize günaydın, merhaba... Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Hakan Kara, Güray Öz, Turhan Günay, Musa Kart, Önder Çelik, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Ahmet Şık, Emre İper... Hayatı kucaklayan siz... Yaşam sevdalısı siz... İçeride zor geçiyor günler, haftalar, ay lar... 10 arkadaşım 228 gün... Ahmet 167, Emre 70 gündür tutuklu.. Dışarıda çiçeklenmiş dağlar, içeride kalın duvarlar. Kırmızıya çalan toprak... Özlem! Sevgi! Ve yaşam! Yaz sabahında uyanıyorsunuz. Duygularınız dalgalı denizler gibi... Direnciniz sağlam. Ümit fısıldasın sesiniz, düşen sesin halkalarına. Git kapıyı aç... Sis olsa bile dışarıda dağılır. Bir güzel dünya kurulur. Hayat böyle bir şeydir işte... Tutkuyu, özlemi birleştirdiği yerde. Ölümsüz güneşin, kendini kıskançlıkla yedi çeşit tüyle süsleyen tanrıların, kışkırtıcı bakışlarıyla irkilen nar ağacının, bize yarım kalmış tutkularımızı, kaçıp giden aşklarımızı anlattığı saatlerde. Anımsarsın Cahit Külebi’yi işte bu zor zaman dilimi içinde: “Bu gece, bu gece Uykusuzum, kederliyim, deliyim Yüzünde uzak sevgilerin derin aydınlığı, Durmayalım şehir şehir, yıldız yıldız karanlıkta Bu gece ölmemeliyim.” HHH Hava sıcak... Git kapıyı aç... Hiç olmazsa esinti olur dışarıda. Ağlama ne olursun yaz geldi kapıyı çaldı bak... Uzat ellerini... O ölümsüz, o yalın unutuşta yaşama bak... Yüzünde yorgun sürgünlerin izi var. Ürkek bir şafağın uçsuz bucaksız özgürlüğüdür; belki acıların sevinçlere dönüştüğü yıldönümüdür. Ne gül yanar ne gövde ne ölü karanfiller. Gelen belki benimdir, hiç beklemediğin saatte; kirpiklerim üşüyor, yüreğimi kucakla... Seni öyle düşledim ki yitirdim gerçekliğimi... Zamanı yitirdim, anılarımı. Yüzüne ay ışığı vuracaktır hiç beklemediğin anda. “Kapılar tutulmuş neylersin Neylersin içerde kalmışız Yollar kesilmiş Şehir yenilmiş neylersin Açlıklar başlamış Elde silah kalmamış neylersin Neylersin karanlık da bastırmış Neylersin.” C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog