Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

T.C. ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN ARSA SATIŞI İHALE İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen arsaların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’inci maddesinin “a” bendine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. İHALESİ YAPILACAK ARSALARIN BİLGİLERİ: Mahallesi: Buğday Pazarı Ada / parsel: 395/199 Niteliği: Arsa (Konut Alanı) Yüzölçümü: 6081.71 (m2) Emsal: 3.00 Muhammen Bedeli: 7.200.000,00 TL. (Yedi milyon iki yüz bin) Geçici Teminat (Muhammen Bedelin %3): 216.000,00 TL. (İki yüz on altı bin) İHALE TARİHİ VE SAATİ: 03.07.2017 günü saat 14.00 Mahallesi: Abdülhalik Ada / parsel: 326/1 Niteliği: Arsa (Konut Alanı) Yüzölçümü: 2346.00 (m2) Emsal: 3.00 Muhammen Bedeli: 2.381.190.00 TL. (İki milyon üç yüz seksen bir bin yüz doksan lira) Geçici Teminat (Muhammen Bedelin %3): 71.435,70 TL. (Yetmiş bir bin dört yüz otuz beş lira yetmiş kuruş) İHALE TARİHİ VE SAATİ: 03.07.2017 günü saat 14.30 1. İhale belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresinde bulunan Çankırı Belediyesi encümen toplantı salonunda encümence yapılacaktır. 2. Şartnameler ve tüm ekleri 09.3012.00 ile 14.0016.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 ÇANKIRI adresinde bulunan Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilecek ve aynı adresten 250 TL (ikiyüzelli) karşılığında satın alınabilecektir. 3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, tekliflerini 03.07.2017 günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. a) Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge, b) Gerçek kişi olması halinde T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir). d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, d.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi d.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi f) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun iş ortaklığı beyannamesi, h) Ekli örneğe uygun ihale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanını vermesi. ı) Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname i) Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi vermesi, j) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, k) Ekli örneğe uygun teklif mektubunu vermesi, l) Adli Sicil Kaydı (İsteklinin tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğin müdürü ile birlikte tüm ortakları ve ortağının da bir şirket olması halinde bu şirketin ortakları için de sunulması zorunludur.) Adli Sicil Kaydı olması halinde açıklamasını gösteren Mahkeme Kararı ya da yazısı sabıka kaydı ekinde bulunacaktır. Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (l) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. Tüm belgeler yukarıda belirtilen biçimde hazırlanarak dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adısoyadı, ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan kısmı, istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanır. İstekliler tekliflerini en geç 03.07.2017 günü ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne vermek zorundadırlar. 4. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İdare, ihaleyi yapıpyapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619173) T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN METNİ Esas No: 2008/133 Karar No: 2010/220 Davacı Teiaş ile Davalılar Ahmet Kızıltan, Ahmet Topsakal, Ali Hasanoğlu, Ali Kemal Kızıltan, Hasan Kızıltan, Katibe Kızıltan, Kazime Kızıltan, Mehmet Celal Hasanoğlu, Muzaffer Kızıltan, Şöhret Kızıltan, Ülker Kızıltan arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle; Mahkememiz kararının taraflara tebliğine karar verilmiş olup, dosyamız davalılarından Mehmet Celal Hasanoğlu, Ali Hasanoğlu ve Ahmet Topsakal’a tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilemediğinden; taraf teşkili sağlanamamış olup ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde şahsen veya bir vekil ile mahkememiz müracaat ederek gerekçeli kararı tebliğ almaları almadıkları takdirde Mahkememiz kararını tebliğ almış sayılacakları hususu ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 618318) T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2014/245 Esas KARAR NO: 2015/3 Davacılar YEŞİM SOYLU, KORAY SOYLU aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda mahkememizde yapılan açık yargılama neticesinde verilen hükme karşı davalı Maliye Hazinesi vekilince temyiz yoluna başvurulmuş, Yargıtay 16. Hukuk Dairesi Başkanlığı’nın 16/03/2016 tarih 2015/9589 Esas ve 2016/2743 Karar sayılı ilamıyla hükmün bozulmasına karar verilmiş, Yargıtay bozma ilamının dahili davalı Mahir YAVUZ’a ilanen tebliği gerektiğinden; “YAGRITAY 16. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN BOZMA İLAMI: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Kullanım kadastrosu sırasında Elmalı Köyü çalışma alanında bulunan 138 ada 16 parsel sayılı 774,68 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, kadastro tutanağının beyanlar hanesine, 6831 sayılı Yasa’nın 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarıldığı; Koray ve Yeşim Soylu’nun fiili kullanımında bulunduğu şerhi yazılarak bahçe vasfıyla Hazine adına tespit edilmiştir. Davacılar Koray ve Yeşim Soylu, taşınmazın eksik yüzölçümü ile tespit edildiği iddiasına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda bilirkişi raporunda (B) harfi ile gösterilen bölümün davacıların kullanımında olduğunun tespiti ile bu kısmın 138 ada, 16 parsel ile birleştirilmesine, 138 ada, 16 parselin 843,70 metrekare olarak beyanlar hanesinin aynen bırakılmasına karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine ve Kadastro Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmiştir. Mahkemece; bilirkişi raporunda (B) harfi ile gösterilen kısmın davacıların parseli içerisinde kaldığı ve kamuya ait yol olmayıp davacıların fiili kullanımında olduğu gerekçeleri ile yazılı şekilde hüküm kurulmuştur” kullanım kadastrosu” olarak isimlendirilen çalışmanın amacı, 2/B sahalarını, fiili kullanım durumlarını dikkate alarak parsellere ayırmak ve bu taşınmazlar 2/B alanı olarak Hazine adına tescil ederken, taşınmazlar üzerinde tespit günü itibarıyla fiili kullanımı bulunanları ve muhdesatları tespit ederek tapunun beyanlar hanesinde göstermektir. Fen bilirkişilerince hazırlanan raporda (B) harfi ile gösterilen 69.02 metrekarelik bölüm kullanım kadastrosu çalışmaları sırasında yol olarak tespit harici bırakılmış olup, kullanım kadastrosuna konu bir parsel değildir. Hal böyle olunca; Mahkemece teknik bilirkişi raporuna ekli krokide (B) harfi ile gösterilen bölüm hakkında davacı taraf yararına zilyetlik tespiti hükmü kurulması ile yetinilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, sair yönler incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, 16.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi” şeklindedir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619871) T.C. ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/141 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Antalya ili, Aksu ilçesi, Topallı köyü ADA NO: 521 ada PARSEL NO: 7 parsel YÜZÖLÇÜMÜ: 391,00 m2 MALİKİN ADI VE SOYADI: ANADOLU KUYUMCULUK İTH. İHR. TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Antalya, ili Aksu ilçesi, Topallı köyü, 521 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmasına karar verilen 391,00 m2’nin davalıya ait daimi irtifak hakkının davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalar karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Antalya şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak Mahkememize bildirilmesi gerektiği, 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi hükmü ve Tebligat yasasının 28. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 24/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619619) T.C. ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/142 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Antalya ili, Kepez ilçesi, Kirişçiler köyü ADA NO: 7 ada PARSEL NO: 13 parsel MALİKİN ADI VE SOYADI: SADETTİN DURSUN, Mustafa ve Fatma oğlu,1964 d.lu, KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, KİRİŞÇİLER KÖYÜ, 7 ADA, 13 PARSEL Antalya ili, Kepez ilçesi, Kirişçiler köyü, 7 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmasına karar verilen 300.00 m2’lik kısmının tamamının davalıya ait daimi irtifak hakkının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Antalya şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak Mahkememize bildirilmesi gerektiği, 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619687) T.C. ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/143 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Antalya ili, Aksu ilçesi, Topallı köyü, 521 ada 8 parsel ADA NO: 521 ada PARSEL NO: 8 parsel VASFI: YÜZÖLÇÜMÜ: 348,00 m2 MALİKİN ADI VE SOYADI: ANADOLU KUYUMCULUK İTH. İHR. TURZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Antalya ili, Aksu ilçesi, Topallı köyü, 521 ada 8 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırmasına karar verilen 348,00 m2’nin davalı ya ait daimi irtifak hakkının davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştır ma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yar gıda iptal ve adli yargıda maddi hatalar karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumeti KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisin de kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşece ği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Antalya şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak Mahkememize bildirilmesi gerektiği, 4650 Sayılı ya sa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi hükmü ve Tebligat Yasası’nın 28. maddesi gereğin ce İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619652) T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/114 Esas KARAR NO: 2017/156 Davacı FATMAGÜL ONAY aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: DAVANIN KABULÜNE, Eskişehir İli, Çifteler İlçesi, Merkez Mah/Köyü, Cilt no 1, Hane no 379, BSN 16’da nüfusa kayıtlı, Ünal ve Nahide’den olma, Samsun 24.11.1978 doğumlu, 55096477250 T.C.kimlik numaralı davacı Fatmagül ONAY’ın nüfus kaydında “Fatmagül” olan isminin “Elvan” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, M.K. Nun 27/2 madodesi uyarınca ilanı rica olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619690) İstanbul Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrenci kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. ÇAĞLA YAĞMUR DOĞAN Anadolu Ajansı personel giriş kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. ALİ BAŞSARI Perşembe 15 Haziran 2017 14 haber ÇATI DAVADA İLK İTİRAF: e‘Ambiirkvaepradlıi’ 15Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’ndaki eylemleri konu alan Çatı Dava’da ilk itiraf sanık eski Deniz Yüzbaşı Ali Emre Eral’dan geldi. 14 Temmuz’da örgüt “abi”sinin “Yarın, amirlerin ne derse onu yapacaksın” diyerek kendisini uyardığını belirten Eral, neden böyle söylediğini sorunca “kapalı emir” yanıtını aldığını bildirdi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’ndaki salonda görülen duruşmada Genelkurmay Başkanlığı Harekât Dairesi’nde görevli eski Deniz Yüzbaşı Ali Emre Eral savunma yaptı. Eşi de KPSS soruşturmasında itirafçı olan Eral, o dönem cemaat olarak bildiği FETÖ ile 2001’de Harp Okulu birinci sınıfta tanıştığını, görev yaptığı her yerde bir “abi”nin kendisinden sorumlu olduğunu anlattı. ‘Ağzımı aramışlar’ Eral, şunları anlattı: “O kişi bana ‘Yarın, (15 Temmuz’da) işyerindeki amirlerin ne derse onu yapacaksın’ dedi. Ben ‘Emirleri yerine getirmek zaten görevim’ dedim. Bunun üzerine o kişi de bana ‘kapalı emir’ dedi. Tuhaf bir şeyler oluyordu fakat darbeyi sezemedim. Muhtemelen bana güvenmiyorlardı. 2 ay önce Tarım Bakanlığı’ndaki abi gelmişti ve bir arkadaşının rüyasında ülkede darbe olduğunu gördüğünü söylemiş, ‘acaba gerçek olabilir mi’ demişti. Ben de ‘kafayı peynir ekmekle yemek gerek, olabilir mi böyle bir şey’ demiştim. Meğer ağzımı arıyorlarmış” ifadesini kullandı. l ANKARA / Cumhuriyet GÖZALTINA ALINIP BIRAKILMIŞTI Gül’ün danışmanına FETÖ’den yakalama ALİCAN ULUDAĞ 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünisa Gül’ün danışmanlığını yapan Ayşe Yılmaz hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Ayşe Yılmaz, Tayyip Erdoğan’ın yasaklı olduğu 2002’de Başbakan olan Abdullah Gül’ün danışmanlığını yapıyordu. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olup Çankaya Köşkü’ne çıkmasının ardından Ayşe Yılmaz, Hayrünisa Gül’ün danışmanlığını yapıyordu. Yılmaz’ın kadrosu Eylül 2016’da Kültür Bakanlığı’na geçti. Yılmaz, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla daha önce gözaltına alınmıştı. Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan Yılmaz, 9 Haziran’da serbest bırakıldı. Ancak savcılığın itirazı üzerine mahkeme Yılmaz hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. Kararda, Yılmaz’ın çocuklarını FETÖ’ye ait olduğu belirlenen okullarda okuttuğu ve örgüt liderinin “Bank Asya’yı kurtarın” talimatından sonra Bank Asya’daki hesabında artışa gitmesi göz önünde bulundurularak, Ayşe Yılmaz hakkında verilen adli kontrol kararının yetersiz kalacağı belirtildi. l ANKARA TBMM Koruma Daire Başkanı’na gözaltı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TBMM Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü M.Ö’yü gözaltına aldı. M.Ö, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürüldü. l Haber Merkezi Şenay Öğretmen’in ailesine ziyaret Eğitim Sen, Batman’da PKK saldırısı sonucu şehit olan Şenay Aybüke Yalçın’ın Çorum’da bulunan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Genel Başkan Feray Ay tekin Aydoğan, MYK üyeleri Ahmet Karagöz, İsmail Sağ dıç, Özgür Bozdoğan ile Ço rum Şube Başkanı Mustafa Gül’ün de aralarında bulun duğu Eğitim Sen heyeti ön ce şehit öğretmenin meza rını ziyaret etti. Daha sonra Yalçın ailesinin evine geçen Şenay Aybüke Yalçın Eğitim Sen heyeti, Aybüke öğretmenin aile sine, dostlarına ve sevenlerine başsağlığı di leklerini iletti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Feray Aytekin Aydoğan, “Eğitim Sen olarak tüm ça bamız, ülkenin her yerinde şiddetin, ölümün, katliamların olmadığı; yaşamı ve yaşatma yı savunan, barışın hâkim olduğu bir ülkede hep birlikte huzur içinde yaşamak. Bu neden le ölüm nereden ve kimden gelirse gelsin ka bul etmiyoruz. Aybüke’nin acısını yüreğimiz de hissediyoruz” diye konuştu. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog