Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

KOCAELİ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 1. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek3. maddesi ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında aşağıda yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir. Sıra Taşınmaz İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü Hazine Cinsi İmar No No (m2) Hissesi (m2) Durumu Taşınmazın Rayiç Değeri Son Başvuru Tarihi / Son Başvuru Saati 1 41050101777 Kocaeli Karamürsel Fulacık 107 47 1.391,53 1.391,53 Çalılık Diğer Tarım 27.830,60.TL Alanı 21 /07/2017 17:00 2 41010117829 Kocaeli İzmit Dağköy 106 2 3.646,76 3.646,76 Tarla Diğer Tarım 98.462,52.TL Alanı 21 /07/2017 17:00 3 41010108096 Kocaeli İzmit Süleymaniye 463 9.600,00 9.600,00 Tarla Mutlak Tarım Alanı ve Diğer Tarım Alanı 432.000,00.TL 21 /07/2017 17:00 4 41010103024 Kocaeli İzmit Akmeşe 1034 12.920,00 12.920,00 Tarla Diğer Tarım 555.560,00.TL Alanı 21 /07/2017 17:00 5 41010103046 Kocaeli İzmit Akmeşe 1563 3.760,00 3.760,00 Tarla Diğer Tarım 225.600,00.TL Alanı 21 /07/2017 17:00 1. Yatırım Yeri Tahsisi Teşvikinden Yararlanacak Yatırımcılar ve Yararlanma Şartları: 1. Ekonomi Bakanlığı’nca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olanlar. 2. İrtifak hakkına konu taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, bu taşınmaza idaremizce takdir edilen rayiç değerin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan (ancak, toplam sabit yatırım tutarı bir milyon Türk Lirası’ndan az olamaz) 3. Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içerisinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarının taşıyan, 4. Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olan. 5. Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden, 6. Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirası’nı aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, 7. Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir. 1. Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yapİşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin YapİşletDevret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz. 1. Başvuru Şekli ve Bilgiler: 1. Yatırımcıların; Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların ekindeki belgelerden EK1’de yer alan talep formunu doldurarak, EK2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve EK6’da yer alan yatırım bilgi formu ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 2.500,00 TL (İkibinbeşyüz Türk Lirası) yatırıldığına dair makbuzla birlikte 3 takım (1 asıl, 2 kopya) dosyanın kapalı zarf içinde (başvuru bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmez.), zarfın üzerine yatırım türünü, başvuruda bulunan gerçek ya da tüzel kişinin adını ve tebligat adresi ile iletişim bilgilerini yazarak Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğüne ilanda belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar teslim etmesi gerekmektedir. 2. Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisine ve hangi tür yatırım için irtifak tesis edilmek üzere ön izin verileceğine dair karar; anılan Usul ve Esasların 14’üncü maddesine göre oluşturulan komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu verilecektir. 3. Yatırımcılar başvurularını posta aracılığı ile de yapabilirler. Ancak posta ile yapılacak başvurularda ilgili bilgi ve belgelerin son başvuru tarih ve saatine kadar Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Posta doğabilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumlu değildir. 4. İrtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanacaktır. 5. İrtifak hakkı tesisine ilişkin bütün bilgiler www.milliemlak.gov.tr www.kodef.gov.tr internet adresinden ve (0 262 317 20 00 / 2413) No’lu telefondan bilgi alınabilir. 6. İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar uygulanır. İLAN OLUNUR. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 605874) NİĞDE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İL İLÇESİ KASABASI MEVKİİ ADA NO PARSEL NO MALİK ADI SOYADI BABA ADI TAPU ALANI (m2) YENİ ALAN (m2) NİĞDE MERKEZ EDİKLİ KÖYİCİ NİĞDE BOR BAHÇELİ OLUK 343 1467 65 LÜTPİYE ÇAMUR DOĞAN ATACAN YUSUF 2080.00 CEMİL 6039.48 1979.81 6220.49 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41. maddesi uyarınca yukarıdaki listede belirtilen parsellerin sınırlarında sınırlandırma hatası tespit edilmiş olup hatanın düzeltilmesine yönelik düzeltme kararı verilmiştir. Karar gereği parsellerin sınır ve yüzölçümlerinin listedeki gibi (yeni alan) düzeltileceği, düzeltmenin kaldırılması için tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili Sulh Hukuk Mahkemesine posta ile tebliğ edilemeyen ilgili parsel maliklerince/ hak sahiplerince dava açılabileceği dava açılmadığı takdirde düzeltme işleminin kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619696) T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN ESAS NO: 2016/216 DAVALI: EROL GÖKÇE Davacı, İLHAN ALPER ÇELEBİ ile Davalı, EROL GÖKÇE arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat davası nedeniyle; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen davalı Erol Gökçe’nin bildirilen adresine dava dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır, bu nedenle dava dilekçesinin davalı Erol Gökçe’ye ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava; 25/09/2015 tarihinde davalı Erol Gökçe’nin, davacı İlhan Alper Çelebi’ye karşı gerçekleştirmiş olduğu tehdit eylemine ilişkin davalının Bakırköy 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanması sonucu beraatine karar verildiği ve dosyasının kesinleşmediği, davacının haksız olarak uğramış olduğu saldırı sonucu yaşadıkları, bedeninde oluşan zararın manevi olarak yaşanılan sıkıntıların bir nebze olsun giderilmesi için 6.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesi talepli açılmış olup, dosya ön inceleme safhasındadır. İlanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağından bu tarihten itibaren 2 hafta içinde davaya cevap vermeniz, İlk itirazlarınızı cevap dilekçesi ile bildirebileceğiniz, bu süre içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız HMK 127 ve 128. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 29/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619781) T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/167 Esas KARAR NO: 2017/189 Davacı ABDULBARİ ÖSME tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜNE, Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Anadere mah/köy, 30 Cilt, 28 Aile sıra no, 102 sırada nüfusa kayıtlı, 34681077860 T.C. Kimlik numaralı, Umran ve Kamile’den olma, 02/02/1995 doğumlu Abdulbari ÖSME nin kayden Abdulbari olan isminin Baran olarak TASHİHİNE ve bu şekilde nüfusa TESCİLİNE, karar verilmiş olduğu ilan olunur.29/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619376) T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/494 Esas KARAR NO: 2017/99 Davacı İKRAM AHAT aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Açılan davanın KABULÜ ile, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Fikirtepe Mah., Cilt No:10, Hane No:981, BSN:1’de kayıtlı, 34844391130T.C. Kimlik numaralı, Ahat ve Nurimangül’den olma, 07/11/1981 Yerkent doğumlu, davacı İKRAM AHAT’ın AHAT olan soyadının İPTALİ ile, UYGAR olarak DÜZELTİLMESİNE, nüfusa bu şekilde TESCİLİNE, karar verilmiş olduğu ilan olunur.01/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619372) T.C. İstanbul Anadolu 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN ESAS NO: 2017/160 Esas KARAR NO: 2017/602 Trabzon, Maçka, Şimşirli, 46 cilt, 20 nüfusa kayıtlı bulunan, Mustafa ve Şerife’den olma 1953 doğumlu 55792534448 T.C. Kimlik No’lu AYŞE YILDIZ’ın VESAYET ALTINA ALINMASINA, Trabzon, Maçka, Şimşirli, 46 cilt,1 hanede nüfusuna kayıtlı bulunan Sefer ve Hanife’den olma 1981 doğumlu 29156427196 T.C. kimlik No’lu ‘EMİNE YILDIZ’ın VASİ OLARAK ATANMASINA, karar verilmiştir. İlan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619699) T.C.BAKIRKÖY 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’nden İLAN Sayı: 2017/199 Esas Davacı, CELALETTİN DOST ile Davalı, BAĞCILAR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (ad ve soyadı düzeltilmesi istemli) davası nedeniyle; Davanın KABULÜ ile, Samsun ili, İlkadım ilçesi, Rasathane Mahallesi, Cilt No: 19, Hane No: 353, BSN: 13’de nüfusa kayıtlı, 37628068112 T.C. kimlik numaralı, Erol ve Nurgül oğlu Samsun 18/09/1987 doğumlu, davacı CELALETTİN DOST’un nüfusta “CELALETTİN” olan isminin “CELALETTİN SALİH” olarak TASHİHİNE, nüfusa bu şekilde TESCİLİNE, Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619749) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/32 Esas KARAR NO: 2017/124 Davacı DENKTAŞ KARAMAN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (ad ve soyadı düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 1 Davanın KABULÜNE, Van ili, Başkale ilçesi, Büklümdere Mah./Köyü, 29 cilt, 5 hane, 71 sırada nüfusa kayıtlı, İzzettin ve Şerife’den olma, 01/11/1990 doğumlu, 41743800052 T.C. No’lu Denktaş KARAMAN’ın kayden “Denktaş” olan adının “Muhammed Talha” olarak TASHİHEN TESCİLİNE, 05/04/2017 Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619698) T.C. İstanbul Anadolu 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN ESAS NO: 2017/121 Esas KARAR NO: 2017/155 Davacı DEFNE ERMİŞ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Adın iptali istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: DAVANIN KABULÜNE, Sivas İli, Sivas Merkez İlçesi, Karaçayır Mah/ Köyü, Cilt No 135, Hane No 50, BSN 75’te nüfusa kayıtlı, VICTOR ve OLGA’dan olma, 21.06.1985 doğumlu, 55675696324 T.C. kimlik numaralı davacı Defne ERMİŞ’in nüfus kaydındaki “Defne” isminin “Natalia” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, M.K.’nun 27/2 maddesi uyarınca ilanı rica olunur. 31/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619694) Perşembe 15 Haziran 2017 12 haber HDP’den Berberoğlu kararına sert tepki HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanma kararının “yargının yeni suçlar yarattığı ve bağımsız olmadığının tamamen ortaya çıktığı bir karar olduğunu” vurguladı. Kerestecioğlu, “Bu karar çok ağır ve telafisi zor bir karar. Bütün muhalefeti baskılamak için alınmış karardır” dedi. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, “Berberoğlu’nun tutuklanmasını amasız, fakatsız şiddetle kınadıklarını” belirterek, “Bugün, artık siyasi iktidara boyun eğmeyen, muhalif olan herkesin hedef haline getirildiği bir toplumsal kamplaşma içerisine sürüklenmiş bulunuyoruz” dedi. AKP’li Turan Meclis’te tutuklamayı savundu AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan “kararı savundu. Bundan bir sene kadar önce dokunulmazlıkların gündeme geldiğini söyleyen Turan, “Hepsini kaldırın, hodri meydan” diyenlerin CHP’liler olduğunu ifade ederek, “Dokunulmazlıkları kaldırdık. Oy verdiniz. Dokunulmazlıkları kaldırılan bir vekille herhangi bir vatandaşın yargı açısından bir farkı olabilir mi” dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da “Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili yargı safahatının sonucu olarak değerlendiriyoruz. Tutuklanması elbette ki üzücüdür” yorumunu yaptı. Kışlalı’nın kızının pasaportuna el kondu Ankara’da uğradığı bombalı saldırı so nucu 21 Ekim 1999 ta rihinde hayatını kaybe den Ankara SBF öğretim üyesi ve gazetemiz ya zarı Prof. Dr. Ahmet Ta ner Kışlalı’nın kızı Dolu nay Kışlalı’nın pasaportuna el kondu. Edinilen bil Dolunay Kışlalı gilere göre; Dolunay Kışlalı dün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kosava’ya gitmek üzere çıkış yaparken pasaportuna herhangi bir gerekçe bil dirimi yapılmadan el kondu. Kışlalı’nın pasapor tuna ‘FETÖ soruşturmaları’ kapsamında el kon duğu öne sürüldü. Polis Kışlalı’nın, müteveffa annesi Nilgün (Nicole) Kışlalı’dan dolayı taşıdığı Fransız pasaportunu ise dikkate almadı. Diğer yandan, Dolunay Kışlalı’nın da, Türk pasaportu na el konma gerekçesi ortaya çıkmadan Fran sız pasaportuyla ülkeden çıkış yapmama kara rı aldığı öğrenildi. El koyma işleminin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulu nan Kışlalı, “Şaka gibi... Az önce pasaportuma el koyuldu... Ahmet Taner Kışlalı’nın kızı ve FE TÖ... Herhalde gelinen son nokta budur... En acıklısı da şaşırmamış olmam... Ne hale geldik” dedi. l Haber Merkezi Meclis’te keşif yapan IŞİD’liye de tahliye 17’si tutuklu 35 sanığın “IŞİD terör örgütü üyeliği“ ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından yargılandığı davada 12 kişinin tahliyesine, 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Karataş, Orhan Küçük, Selim Sürmeli, Emin Güneş ve Serdar Kerim’in, “mevcut delil durumu, dijital kayıtlar, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanıklara yüklenen suçun tutuklamayı gerektiren katalog suçlardan olması ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı” gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu diğer 12 sanık hakkında ise tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. İddianamede şüpheli Selim Sürmeli’nin, IŞİD’in talimatı doğrultusunda 12 Ekim 2016 tarihinde, Ankara’da TBMM’de ve AKP İl Başkanlığı civarında, İstanbul’da da Caferilerin kullandığı Zeynebiye Camii çevresinde keşif amaçlı dolaştığı tespitine yer verildi. l Haber Merkezi Türfent 13 ay sonra hâkim karşısında KHK ile kapatılan DİHA muhabiri Nedim Türfent hakkında 22.5 yıl hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Hakkâri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Van’da tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan Türfent, gözaltına alındığı sırada işkence gördüğünü anlattı. Bir polisin başının üzerine ayağını koyup basın kartını da yanına bırakarak selfie çektiğini belirten Türfent, konulduğu zırhlı araçtaki bir polisin de silah dipçiği ile cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Polisler hakkında hiçbir işlem yapılmadığını anlatan Türfent, yargılanmasının asıl nedeninin ise yayımlandığı sırada büyük tepki toplayan ve İçişleri Bakanlığı tarafından da soruşturmaya dahil edilen “Türkün gücünü göreceksiniz” başlıklı video haberi olduğunu belirtti. Bu haber sonrasında emniyetin resmi telefonundan aranıp tehdit edildiğini söyleyen Türfent, “Ben hem polisten hem de karakoldaki askerden haber alabilen, valilikten emniyete kadar birçok kamu kuruluşuna rahatlıkla girip çıkabilen bir gazeteciyim. Örgüt üyesi isem nasıl bu kadar rahat hareket edebilirim. Sizin burada hakimlik yapmanız ne kadar doğalsa benim de gazetecilik yapmam o kadar doğal” diye konuştu. l Yurt Haberleri C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog