Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEPECİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ Tepecik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup aşağıda adı. soyadı/ unvanları yazılı mükellefi adına salınan Vergi ve Ceza nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 215 Sayılı V.U.K.’nun 103 104 105 ve 106. Maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine 23.05.2017 tarihinde asılmıştır. Asılma tarihini izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Tepecik Vergi Dairesinin ilgili birimlerine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerinin bildirilmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Vergi K. No 4940505777 T.C. Kimlik No SoyadıAdı (Unvanı) ADATEK PETRO KİMYA PLASTİK EN.İNŞ. (Kanuni Temsilci: Ekrem ATİKA/0280458032) İhbarname Fiş No: 2017031713504/3 Vergi Dönemi: 0112/2012 Vergi Kodu Vergi Toplamı Ceza Kodu: 3080 Ceza Toplamı: 4.999.639,06 ADRES: Yeşilkent Mah.Altan Sok.No.11/20 Nusaybin/MARDİN Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619434) T.C. AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/22 Esas KAMULAŞTIRILAN YER: ORDU İLİ, AYBASTI İLÇESİ, ORTAKÖY MAHALLESİ MEVKİİ: ORTAKÖY MAHALLESİ ADA NO: 388 PARSEL NO: 28 YÜZÖLÇÜMÜ: 277,86 m² MALİKİN ADI VE SOYADI: ABDULLAH YILDIZ, ALİ GÜLEÇ, ALİ YILDIZ, AYSEL YALÇINKAYA, BEYTULLAH GÜLEÇ, FATMA ÇELİK, FATMA ELİBOL, FATMA EREN, GÜLÜŞAN GÜLECEN, GÜLÜŞAN YILDIZ, HABİB YILDIZ, HABİBE YILDIRIM, HACER GÜNEYSU, HANİFE AYDIN, HÜLYA AYDIN, KAMİL YALÇINKAYA, KEVSEN ÇETİNKAYA, MUSTAFA DURAN, MUSTAFA YILDIZ, NECATTİN YALÇINKAYA,NEVZAT GÜLEÇ, RECEP YALÇINKAYA, SALİHA ATEŞ, SEBAHATTİN YALÇINKAYA, SELAHATTİN YALÇINKAYA KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/22 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 614115) T.C. AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/30 Esas KAMULAŞTIRILAN YER: ORDU İLİ, AYBASTI İLÇESİ, ORTAKÖY MAHALLESİ MEVKİİ: ORTAKÖY MAHALLESİ ADA NO: 396 PARSEL NO: 63109 YÜZÖLÇÜMÜ: 822,98 m²396,35 MALİKİN ADI VE SOYADI: ÖMER EREN KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/30 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 614160) T.C. AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/60 Esas KAMULAŞTIRILAN YER: ORDU İLİ, AYBASTI İLÇESİ, ESENLİ MAHALLESİ MEVKİİ: ESENLİ MAHALLESİ ADA NO: 223 PARSEL NO: 3 YÜZÖLÇÜMÜ: 212,53 m² MALİKİN ADI VE SOYADI: HAVVA ŞAHİN, SUNA GÜÇ KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/60 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 614364) ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLAN Müdürlüğümüzce aşağıda unvanları yer alan firmalar adına tescilli muhtelif sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafa ilişkin yükümlülerin adreslerinin bulunamaması nedeni ile amme alacağının daha fazla sürüncemede kalmaması için işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28,29 ve 31’nci maddeleri gereğince aşağıda tutarları belirtilen ödeme emirlerine konu kamu alacakları ilanen tebliğ olunur. FİRMA ADI: Etmiks Gıda İşleme Tek. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. (V.N: 3810439648) Beyanname No: 27.07.2015/IM131125 VERGİSİ: KKDF 124.29 TL VERGİ CEZASI: KKDF P.Cezası 372,87TL KDV: 22,38TL KDV Para Cezası: 85,00TL KARAR: 16ET3412009211 16CK34120010698 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619436) T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/157 Esas KARAR NO: 2017/188 Davacılar AMİNE İNCEKARA’ya velayeten; AYNUR İNCEKARA, HÜSEYİN İNCEKARA ile davalı NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜNE, Sinop ili, Erfelek ilçesi, Akcaçam Mah/Köy, 4 Cilt, 8 Aile sıra no, 79 sırada nüfusa kayıtlı, 46534791458 T.C. Kimlik numaralı, Hüseyin ve Aynur’dan olma, 08/05/2000 doğumlu Amine İNCEKARA’nın kayden Amine olan isminin Betül Amine olarak TASHİHİNE ve bu şekilde nüfusa TESCİLİNE, karar verilmiş olduğu ilan olunur. 05/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619374) T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/937 Esas DAVALI: DALİA SARI WARAK 01.01.1995 Halep doğumlu Mohamed ve Hind kızıÇakmak Mah. Congar Sok No:4/6 Güngören/ İSTANBUL Davacı İBRAHİM SARI ile Davalı DALİA SARI WARAK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında verilen ara karar nedeniyle; Suriyet Uyruklu Dalia Sarı (WARAK)’ın herhangi bir adresi tespit edilemediğinden tahkikat duruşma gününün tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 2829 maddeleri hükmüne binaen tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşmanın 04/072017 günü saat 10:10’da yapılmasına karar verilmiştir. 6100 sayılı HMK’nın 120 /1 maddesi gereğince ;davaya ilişkin tüm delillerini, tanıklarının isim ve adreslerini mahkememize bildirmek, başka yerden getirtilecek belgelere ilişkin de gerekli bilgileri vermeniz için 2 haftalık kesin süre verildiği, delil listesi verilmediği takdirde delilleri bildirmekten vazgeçilmiş sayılacağı hususu ile; Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu davalı DALİA SARI (WARAK)’a İLANEN tebliğ olunur. İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 08/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619265) T.C. HOPA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/63 Esas MEVKİİ: ARTVİN İLİ HOPA İLÇESİ ORTA HOPA MAHALLESİ PAFTA NO: ADA NO: 401 PARSEL NO: 3 VASFI: YÜZÖLÇÜMÜ: 60,m2 Davacı HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalılar GÜZİDE ÇINAR VE FATMA MAHİNUR ÇINAR aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel tespiti davasının yapılan tensibi gereğince; 1Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açabilecekleri, 2Husumet Hopa Belediye Başkanlığına yöneltilecektir. 3Kamulaştırma işlemine karşı idare yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararlarını belgelendirmedikleri takdirde tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. 4Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına TC Vakıfbank Hopa Şubesine yatırılacaktır . 5Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619247) T.C. AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/28 Esas KAMULAŞTIRILAN YER: ORDU İLİ, AYBASTI İLÇESİ, ORTAKÖY MAHALLESİ MEVKİİ: ORTAKÖY MAHALLESİ ADA NO: 396 PARSEL NO: 129106 YÜZÖLÇÜMÜ: 1599,15 m² 50,04 m² MALİKİN ADI VE SOYADI: YUSUF YILMAZ KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/28 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 614157) T.C. AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/59 Esas KAMULAŞTIRILAN YER: ORDU İLİ, AYBASTI İLÇESİ, ESENLİ MAHALLESİ MEVKİİ: ESENLİ MAHALLESİ ADA NO: 223 PARSEL NO: 22 YÜZÖLÇÜMÜ: 43,89 m² MALİKİN ADI VE SOYADI: NİGAR EVİN, NURİ EVİN KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/59 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/06/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 614361) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/49 KARAR NO: 2017/216 Davacı HANİFE ZENCİRKIRAN tarafından davalı BAŞAKŞEHİR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Davanın KABULÜ ile, ADIYAMAN İli, KAHTA İlçesi, DAMLACIK Mah/Köyü, C:35, H:41, Bsn: 54’de nüfusa kayıtlı, MEHMET CAN ve AYŞE’den olma, 28/04/1981 KAHTA doğumlu, 23773038216 TC Kimlik No’lu davacı HANİFE ZENCİRKIRAN’ın HANİFE olan ön adının HANZADE olarak düzeltilip nüfusa kayıt ve tesciline, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619277) T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/60 Esas KARAR NO: 2017/76 Bakırköy 5.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 15/02/2017 tarihli2017/60 Esas E,2017/76 K sayılı kararı ile; Davanın kabulü ile Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, Sırtbey Köyü Mah. Cilt no: 38 Hane no:19’da nüfusa kayıtlı 38705079526Tc kimlik numaralı Eminönü 10/06/1995 doğumlu Halit ve Remziye’den olma Metin Top’un soyadının “ALTIN” olarak değiştirilmesine nüfusa kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619366) T.C. MENEMEN SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/151 Esas Mahkememizde görülmekte bulunan Mirasçılık Belgesi istemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Mehmet ve Nazife oğlu, 01/07/1889 doğumlu, 42985514738 TC Kimlik No’lu muris İbrahim Özçelebi’nin mirasçısı olduğunu beyan eden kişi/kişilerin duruşma günü olan 10/10/2017 günü saat 10:45 de mahkememize başvurması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, mahkememize başvurulmadığı takdirde miras bırakan İbrahim Özçelebi’nin terekesinin Hazine üzerine bırakılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 01/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619057) T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/427 Esas KARAR NO: 2017/13 Davacılar EKREM BARİŞ. ULAŞ CAN BARİŞ tarafından davalı aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda: HÜKÜM: 1Davanın kabulüne. Kars ili.Digor ilçesi. Dağpınar Köyü, Cilt No: 11. Hane No:23. BSN:52’de nüfusa kayıtlı. Ali ve Zoza’dan olma 01/02/1964. Digor doğumlu, davacı Ekrem Bariş (TC NO:45859433012) ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Ekrem ve Sevda’dan olma 28/09/1998 Sultanbeyli doğumlu, dahili davacı Ulaş Can Bariş’in (T.C: 10025627946) nüfusta “Bariş” olan soyadının “Barış”olarak değiştirilmesine. Kararın davacı Ekrem’in eş ve ergin olmayan çocuklarına da teşmiline, karar verildiği ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 619589) Çarşamba 14 Haziran 2017 6 haber Rabia lapsusu Başbakan Binali Yıldırım’ın yüzünü Allah hep güldürsün!.. Çünkü o, bizim yüzümüzü hep güldürdü ve güldürmeye de devam ediyor. Yıldırım, 2000’ler Türkiye’sinin gidişatına genelde trajik bir damga vuran siyasal dinbazlığın yer yer komedi formatında da karşımızda belirmesini mümkün kılan bir şahsiyet olarak ayırt edilebilir. Onun “15 Temmuz” dehşetini açıklama yolunda sarf ettiği ve siyasal tarihimizin belki de en kâbus hadisesinden bile adeta mizah türettiği sözünü unutmak mümkün mü?! Biz, darbeden öte “Dâbbe” demiştik yaşanan/yaşatılan dehşeti açıklamak için… O ise “Yahu kasmayın bu kadar” dercesine nasıl “veciz” yorumlamıştı olan biteni, hatırlayın: “Cuntacılar conta yakmıştır.” HHH Sayın Başbakan önceki gün de benzer şekilde temaşa sanatından bir başka eşsiz örnek verircesine yüzümüzü güldüren bir lâf etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP’nin parti tüzüğüne eklenen “Rabia” işaretine yönelik eleştirisini yanıtlarken, “Dörtleme”nin sırasını “yine” tutturamaması vesile oldu buna. “Yine” diyoruz, çünkü kendisi de teslim ediyor ki sıralamayı bir türlü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sular seller gibi döktürdüğü şekilde doğru zikredemiyor. Bu çerçevede şöyle esprili bir dille yakınmış bu beceri eksikliğinden: “Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan… Yine sıralamayı karıştırdım! Cumhurbaşkanımız sürekli bana diyor, ‘Şunun hâlâ sıralamasını doğru yapamadın’. Kafaya, hafızaya bir kere yanlış kaydoldu. Şimdi doğrusunu söyleyelim: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. MB, Merkez Bankası; VD, Vergi Dairesi.” HHH Müthiş değil mi?! Başbakanımız “Rabia”yı zihnine öyle bir “kodlama eğilimi” içinde ki vatan, millet, bayrak ve dahi devlet gibi “ulvî”, “manevî” ve “kutsî” addedilen değerler, “banka”, “vergi”, yani amiyane deyişle “parapul” gibi maddi mi maddi, süfli mi süfli unsurlar üzerinden ancak yerli yerine oturtulabiliyor. İşte tam da bu yüzden diyoruz ki bu iktidar için “dindar” değil “dinbaz” nitelemesi çok daha uygun ve yerinde. Evet, karşımızda imanıameli tam, itikadıibadeti yerinde, dini bilen bir siyasi kadro var. Gel gelelim bu “yetkinlik”, dine sahip olmak (“dindarlık”) değil, dünyaya (“masiva”) sahip olmak yolunda kullanılıyor, seferber ediliyor, işlerliğe sokuluyor. O yüzden bilinciniz “milletbayrakvatandevlet” gibi dinen de yüceltilen değerlerin sıralamasını, belli ki bilinçaltınıza hâkim, orada aslîleşmiş maddidünyevi değerler ve onların hayatın içindeki kurumsal karşılıkları desteğiyle ancak yapabiliyor!.. Sözde yaygın “vatanmilletbayrak”, özde etkin “bankavergipara” vasıtasıyla doğru sıralanıp dillendirilebiliyor. Freud’ün ruhu şâd olsun!.. HHH Bu fakir ve onun gibi pek çoklarına ilkokulda “Sağa dön, sola dön” komutları verilirken şaşırmayalım diye annelerimiz “Solum soğan, sağım sarımsak” şeklinde kodlamayı öğretmişti bize, onu da hatırladım bu arada… Fakir fukaranın kodlaması öyleyse zengin egemenin kodlaması da böyle işte: “Merkez Bankası, Vergi Dairesi”!.. HHH Ne diyelim, Allah önünüzü açık etsin, “Rabia”nız mübarek olsun!.. Olsun da… Alimallah, ya kodlamada da devreleri karıştırıp; “Tek Merkez, tek Banka, tek Vergi, tek Daire” derseniz; Nice olur halimiz?! HHH (“Lapsus”, Freudyen psikolojide bir kişinin konuşmasında ya da yazdıklarında bilinçaltı motif, itki, arzu ve tutumları açığa çıkardığı düşünülen ifadeleri, ifade yanlışları ya da sapmalarını anlatmak üzere kullanılan terim.) İzmir Barosu’nun ‘müdahillik’ zaferi YUSUF ÖZKAN İzmir Barosu, çevre davalarına müdahil olmak isteyen baroların, dava ehliyetleri olmadığı gerekçesiyle reddedilmesine yönelik olarak başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 14. Dairesi’nin bu yönde verdiği ret kararını bozdu. İzmir Barosu Başkanlığı’nca 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davada; Danıştay 14. Dairesi davanın ehliyet yönünden reddine karar vermiş, İzmir Barosu ise bu kararı temyiz etmişti. Konuyu ele alan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 06/02/2017 gün ve 2015/1550 Esas, 2017/388 Karar sayılı karar ile Danıştay 14. Dairesi’nin anılı kararının bozulmasına karar verdi. Kararda, “İzmir Barosu Başkanlığı’nın, yargı kararının uygulanmadığını öne sürerek dava konusu düzenlemenin iptali istemiyle açtığı davada menfaat ilgisinin olduğunun kabulü gerektiğinden, davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin Daire kararında hukuki isabet görülmemiştir” denildi. İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, “Baromuzun mücadelesi sonunda alınan bu kararlarla artık bir yüksek yargı içtihadı oluşmuştur. Bu kararlar sadece İzmir Barosu için değil, tüm barolar ve özellikle ülkemiz için önemli birer hukuk kazanımıdır” dedi. l İZMİR C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog