Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN: İHALE KONUSU: Merkezefendi Mahallesi Hamam Çıkmazı Sokak No: 4 adresinde kain, 2932 ada 38 parsel sayılı 87,14 m² miktarlı ve üzerinde 1 bodrum kat, 1 Zemin katlı yapı bulunan, Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı kanunun 35/c bendi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışının yapılmasıdır. İHALE TARİH VE SAATİ: 02/03/2017 Saat: 10:30 İHALENİN YAPILACAĞI YER: Beştelsiz Mah. Belediye Caddesi No: 5 Belediye Hizmet Binası, Encümen Toplantı Salonu. İLGİLİ MÜDÜRLÜK/TEL/FAX: İmar ve Şeh. Müd. (0212) 413 11 11/30943052 Fax: (0212) 413 12 86 İHALE TÜRÜ/USULÜ: Açık Teklif Usulü (2886/35/c) TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: 16/08/2016 T.T. 1/1000 ölçekli Sur Tecrit Uygulama İmar Planı ve 03/07/2012 T.T.’li, 2 No’lu İstanbul Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylı avan projede emsal 0.90, konut alanında kalmaktadır. AÇIKLAMA 1) Taşınmazın Muhammen Bedeli: 1.200.000,00 TL 2) Geçici Teminat %3: 36.000,00TL 3) Şartname bedeli ve görülüp temin edileceği yer: 500,00 TL İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER: İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır. 1) Gerçek Kişiler İçin; a) T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden nüfus cüzdanı ibrazı ve fotokopisi gereklidir. b) Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri. 2) Tüzel Kişiler; a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi veya ilgili meslek odası belgesi vermesi b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı sureti, c) İmza Sirkülerini Vermesi d) Tüzel kişiler gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 6 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 6 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. e) Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri. f) Tüzel kişiler, kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar. 3) Ortak Girişim Olması Halinde; a) Ortak girişimi oluşturan kişilerin her birinin 2. maddenin (a) (b) ve (c)’deki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, b) Ortak girişim adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri. c) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar. 4) İstekliler (Gerçek, Tüzel ve Ortak Girişim) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak geçici teminatı yatırdığına dair belge ya da teminat mektubu veya tahvil getirmesi gereklidir. Ancak teminat mektubu getirmesi durumunda getirilecek teminat mektubu 36.000,00 TL’den az olmamalıdır. 5) İstekliler (Gerçek, Tüzel ve Ortak Girişim) tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir. 6) Daha önce belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, belediye, kira, ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesih edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 7) İstekliler( Gerçek, Tüzel ve Ortak Girişim), ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 8) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. M. Zafer ALSAÇ Başkan’a. Tek. Bşkb Yardımcısı “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 547360) T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/920 Davacı ZAFER ORUÇ tarafından davalı KAMİLE ORUÇ aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında, tahkikat duruşma günü ile tanık ve diğer delillerini bildirmesi konusunda ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Bilinen en son adresi olan davalı KAMİLE ORUÇ’un Barbaros Mah. Evren Cad. No: 40 D: 1 Ataşehir /İSTANBUL adresine tahkikat duruşma gününün tebliği mümkün olamadığı gibi tüm araştırmalara rağmen de tebligata uygun başkaca adresi tespit edilemediğinden, ilanen tebligat yaptırılmasına karar verilmiştir. Adı geçen davalının 04/04/2017 günü saat 10:00’da Mahkememizde yapılacak tahkikat duruşma gününde hazır bulunması ya da kendini bir vekille temsil ettirmesi, ayrıca “ilanen tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tanık ve diğer delillerini” bildirmesine, geçerli mazeret bildirmeksizin duruşmalara katılmaması halinde ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak yokluğunda yargılamanın sürdürülüp karar verileceği, 7201 sayılı TK.nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 550279) T.C. ADANA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/448 KARAR NO: 2016/423 HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 1 Davacının davasının KABULÜ ile; Bitlis ili, Hizan ilçesi, Santaş Mahallesi/Köyü, Cilt No: 37, Hane No: 27, BSN 111’de kayıtlı TC Kimlik No: 21550505968 olan Cemil ve Feride kızı, Hizan 20/01/1994 doğumlu Yeter ÜZER’in nüfus kaydında Yeter olan adının Yeliz olarak düzeltilmesine, nüfus kaydına bu şekilde tesciline, “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 549536) T.C. ADANA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/556 KARAR NO: 2016/343 HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 1Davacının davasının KABULÜ ile; Adana ili, Seyhan ilçesi, İstiklal Mahallesi/Köyü, Cilt No: 22, Hane No: 402, BSN: 119 kayıtlı TC Kimlik No: 14056288756 olan Mithat ve Ferda oğlu, Seyhan 29/07/1996 doğumlu Remzi FİLAZİ’nin nüfus kaydında Remzi olan adının Ayaz Remzi olarak düzeltilmesine, nüfus kaydına bu şekilde tesciline, “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 549523) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI T10 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ İhale Kayıt Numarası: 2017/68089 10 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 İdarenin a) Adresi: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 34094 ÇAPA FATİH/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2124142138 2126351193/ 2124142025 c) Elektronik Posta Adresi: itfsatinalma@istanbul.edu.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı 10 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ TEMİNİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri: İstanbul Tıp Fakültesi/KitKimyasal Deposu c) Teslim tarihleri Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar, ilgili birimin isteği doğrultusunda partiler halinde, ilgili birimin siparişinden sonra 20 (yirmi) takvim günü içerisinde, sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Taşınır Kit Kimyasal Deposu’na teslim edilecektir. 3 İhalenin a) Yapılacağı yer İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Giriş Kat İhale Salonu Fatih/İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 08.03.2017 13:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: a.) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan ürünün kodunu ve Sağlık Bakanlığı’nca onaylı olduğunu gösterir belgeleri, b.) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. c.) UBB kapsam dışı olan ürünler için firma UBB kapsam dışı beyanı sunmalıdır. Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkot no’sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no’su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda da (ebat, genişlik, uzunluk v.s.) bu ürünlere ait UBB barkod no’sunu da açıklama kısmına ekleyerek http://212.175.169.97/IBY/publish.htm ’den hazırlamış olduğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc,usb vb.) idareye sunmalıdır. Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda\borsa tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde/noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Satın alma Müdürlüğü Çapa/Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Giriş Kat İhale Salonu Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 550855) TUZLA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ONLİNE ARŞİV ENTEGRASYONU UYGULAMASI HİZMETİ ALIMI YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR İhale Kayıt Numarası: 2017/64670 Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 İdarenin a) Adresi: EVLİYA ÇELEBİ MAH. HATBOYU CAD. NO: 17 34945 TUZLA/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2164440906 2165814778 c) Elektronik Posta Adresi: satinalma@tuzla.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı: ONLİNE ARŞİV ENTEGRASYONU UYGULAMASI YAPILMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: TUZLA c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 20 (yirmi) gündür 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Caddesi No: 17 Tuzla/İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 13.03.2017 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Her Türlü Yazılım Hizmeti 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tuzla Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Bölümü adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tuzla Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Bölümü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 550836) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog