Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR İhale Kayıt Numarası: 2017/64408 20172018 YILLARI ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 İdarenin a) Adresi: KEMANKEŞ CADDESİ. KARAMUSTAFA PAŞA SOKAK 21 34425 KARAKÖY BEYOĞLU/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 0 212 293 36 74 0 212 293 36 83 c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https:// ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: EPDK mevzuatı kapsamında Serbest Tüketici olarak belirlenen Genel Müdürlüğümüz Merkez dahil 34 ayrı tesisat için 600.000 kilowatsaatlık elektrik enerjisi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri: Genel Müdürlüğümüz merkez ve bağlı hizmet birimleri 1 İstanbul Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası (Tesisat Numarası: 9005186), 2 İstanbul Genel Müdürlük Merkez Binası (Tesisat Numarası: 9005178) 3 İstanbul/ Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası (Tesisat Numarası: 9005185), 4 İstanbul/ Karaköy SSDM (Tesisat Numarası: 9005183), 5 İstanbulSarıyer/ İstanbul Boğazı SSDM (Tesisat Numarası: 9005179), 6 İstanbul Kartal/Anadolu Seyahat Sağlığı Merkezi (Tesisat Numarası: 4004385886) 7 Zonguldak /Karadeniz Ereğli Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 4003121314) 8 Tekirdağ Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 119530) 9 Bodrum Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 6400085), 10 İzmir/Aliağa Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 9005198), 11 Antalya Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 9005094), 12 Çanakkale Kumkale (Tesisat Numarası: 9005167) 13 Rize Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 9005375) 14 Derince Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 10000073320) 15 İzmir Urla Karantina Adası Müd. (Tesisat Numarası: 9005199) 16 Balıkesir Bandırma Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 9005154) 17 Çeşme Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 9005258), 18Mersin Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 9005175) 19Taşucu Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 9005174) 20 Marmara Adası Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 9005155) 21 Alanya Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 117490) 22 Fethiye Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 7118408) 23 Fethiye Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 7118404) 24 Kuşadası Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 4500140) 25 Ayvalık Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 10000017010) 26 Güllük Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 8200625) 27 Gemlik Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 995886) 28 Yalova Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 828390) 29 Ordu Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 4001680824) 30 Kaş Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 17010) 31 İzmir Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Tesisat Numarası: 557050) 32 Tıbbı Cihaz Deposu (Tesisat Numarası: 9005176) 33 İstanbul/ Rumeli feneri (Tesisat Numarası: 9005181), 34 İzmir Urla Su Kuyusu (Tesisat Numarası: 9005266) c) Teslim tarihi: Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yüklenici firma PMUM’a kayıt işlemlerini yaptıracak ve Teknik Şartnamede belirtilen, abone tesisat numaraları ve sayaç bilgileri verilen Genel Müdürlüğümüz merkez ve bağlı hizmet birimleri için enerji alımı işi 01.05.2017 tarih saat 00:00’da işe başlayacak; 30.04.2018 saat 23:59’da sona erecektir. İhale değerlendirme süreci ve diğer süreyi uzatıcı faktörler nedeniyle Yüklenici firma EPDK düzenlemeleri doğrultusunda ilgili kanun ve mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getiremez ise işe başlama tarihi bu yükümlülükler doğrultusunda mümkün olan en erken tarih olarak belirlenecektir. 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. No: 21 Karaköy/Beyoğlu/ İSTANBUL (Şehit Ömer HALİSDEMİR Toplantı Salonu) b) Tarihi ve saati: 08.03.2017 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekliler, Serbest Tüketicilere elektrik satmaya yetkili olduğunu gösteren EPDK tarafından veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenmiş lisansın/belgenin aslını veya noter onaylı suretini teklif zarfları içerisinde idareye sunmak zorundadır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. No: 21 Karaköy/Beyoğlu/ İSTANBUL İhale Yönetim Birimi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. No: 21 Karaköy/Beyoğlu/ İSTANBUL İhale Yönetim Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 551053) SARIYER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR İhale Kayıt Numarası: 2017/71163 Muhtelif Temizlik Malzemeleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile iha le edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 İdarenin a) Adresi: Büyükdere mahallesi Maltız Deresi Sokak 16 34453 Büyükdere SARIYER/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2124441722 2122426451 c) Elektronik Posta Adresi: destekhizmetleri@sariyer.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: 46 Kalem Muhtelif Temizlik Malzemeleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri: Çayırbaşı Mahallesi Bahçeköy Yolu Cad. No: 96 Stadyum Karşısı (Destek Hizmetleri Deposu) SarıyerİSTANBUL c) Teslim tarihi: İhtiyaç listesinde yer alan mallar idarenin ihtiyacına binaen 3 gün içerisinde teslim edilecek olup peyder pey olarak sözleşme süresi içerisinde teslim tamamı teslim edilecektir. 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Büyükdere Mah. Maltız Deresi Sok. (İtfaiye Yanı) Belediye Ek Hizmet Binası No:16 3. kat Sarıyer/İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 13.03.2017 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunma ması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel ki şiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest mu hasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini göste ren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İstekliler teklif edecekleri malların 1 (bir)’er adet numunelerini teklif dosyası ile teslim edeceklerdir. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş temizlik malzemesi satış işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Büyükdere Mah. Maltız Deresi Sok. (İtfaiye Yanı) Belediye Ek Hizmet Binası No: 16 3. kat Sarıyer/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Büyükdere Mah. Maltız Deresi Sok. (İtfaiye Yanı) Belediye Ek Hizmet Binası No: 16 3. kat Sarıyer/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 551007) SARIYER BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇLARIN 2017 YILI KARA YOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTALARININ YAPILMASI HİZMET ALIMI İhale Kayıt Numarası: 2017/72090 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan araçların 2017 yılı kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortalarının ya pılması hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile cektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 İdarenin a) Adresi: NALBANT ÇEŞME CD. 5. SK. 41 34450 SARIYER/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2122711292 2122424105 c) Elektronik Posta Adresi: ulasim@sariyer.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı: 56 adet Trafik Sigortası Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: Sarıyer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü c) Süresi: İşe başlama tarihi 24.03.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Sarıyer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Nalbant Çeşme Cd. 5. Sk. No: 41 Sarıyer/İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 07.03.2017 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 1) İstekli bir Sigorta Şirketi ise; Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair belgenin, aslı veya noter tasdikli suretini teklifi ile birlikte sunacaktır. 2) İstekli, bir Sigorta Şirketi Acentesi ise; a) Acentesi olduğu sigorta şirketi tarafından verilmiş, acentelik belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini teklifi ile birlikte sunacaktır. b) Acentesi olduğu sigorta şirketi ile yapmış olduğu acentelik sözleşmesini aslı veya noter tasdikli suretini teklifi ile birlikte sunacaktır. (Acenteler a ve b belgelerinin ikisini birlikte sunacaktır.) 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunma ması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel ki şiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sarıyer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Nalbant Çeşme Cd. 5. Sk. No: 41 Sarıyer/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sarıyer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Nalbant Çeşme Cd. 5. Sk. No: 41 Sarıyer/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme im zalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 550889) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog