Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

KADIKÖY BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENTAL MALZEME SATIN ALINACAKTIR İhale Kayıt Numarası: 2017/70709 2017 YILI DENTAL MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 İdarenin a) Adresi: HASANPAŞA KURBAĞALIDERE CAD. 24 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2165425000/1125 2164146712 c) Elektronik Posta Adresi: saglik@kadikoy.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https:// ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: 77 KISIMDAN OLUŞAN 2017 YILI DENTAL MALZEME ALIMI İŞİNİN DETAYLARI İDARİ ŞARTNAMENİN EK’İNDE BELİRTİLMİŞTİR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri: KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ c) Teslim tarihi: Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren işin son bulacağı 20/12/2017 tarihine kadar malzemeleri idarenin isteği doğrultusunda talep edilen miktarlar kadar teslim edilmelidir. Yüklenici kendi isteği doğrultusunda İdarenin talebi ve onayı olmadan herhangi bir malzeme teslim etmeyecektir. 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI 4. KAT A BLOK İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI HASANPAŞA/KADIKÖY/İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 07.03.2017 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye teklif veren firmalar “TC İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI”na kayıtlı olduklarını belgeleyeceklerdir. İstekliler teklif edilen ürünlere ait TITUBB’da kayıtlı olduğunu gösteren belgeleri (belgeler internet çıktısı olarak da kabul edilecektir.) ihale teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. TITUBB Kayıt Zorunluluğu bulunmayan ürünler için istekli firma kayıt zorunluluğunun olmadığını kaşe ve imzalı olarak ihale zarfında sunmalıdır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Aşağıda belirtilmiş olan ürünlere teklif veren firmalar numunelerini tekliflerle beraber sunmalıdır. 15. KISIM EKSKAVATÖR (KÜÇÜK BOY), 21. KISIM FİSSÜR ÖRTÜCÜ, 26. KISIM FREZ ELMAS RONT (NO:810121416), 28. KISIM GEÇİCİ DOLGU MADDESİ, 35. KISIM KALSİYUM HİDROKSİT PATI, 38. KISIM KANAL EĞESİ C FİLE NİTİ ASORTİ, 40. KISIM KANAL EĞESİ Ni – Ti 6’LI, 47. KISIM KOMPOZİT DOLGU, 50. KISIM KOMPOZİT İÇİN BAĞLAYICI, 52. KISIM KOMPOZİT CİLA DİSK SETİ, 57. KISIM NİTİ KANAL EĞE SETİ (S1,S2,F1,F2,XS) 6’LI, 69. KISIM SİMAN CAM İYONAMER TOZ+LİKİT, 71. KISIM SİMAN ÇİNKO OKSİT ÖJENOL 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI 4. KAT A BLOK İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI HASANPAŞA/KADIKÖY/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 551231) OSMANİYE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLAN YOLU İLE TEBLİĞ Sıra No: 1 VERGİ NO: 7900195985 ADI SOYADI: Adem ŞAHİN ADRESİ: Alibeyli Mah. 508 Sokak No:7 OSMANİYE İHBARNAME FİŞ NO: 20170102135070000011 VERGİ TÜRÜ: V. Ziyaı Cez. DÖNEMİ: 2013 MİKTARI: 1.679.401,96 TL Yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükelleflere en son adreslerinde posta ve memur eliyle vergi/ceza ihbarnameleri tebliğ edilememiştir. 213 Sayılı V.U.K’nun 103 ve 106. maddelerine istinaden ilanen tebliğ yapma zaruriyeti hasıl olmuştur. İlan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde Osmaniye Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacaktır. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlere ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 550549) Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ÖZLEM ÖZBAŞI İstanbul Teknik Üniversitesi’nden almış olduğum öğrenci giriş kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. AHMET SELMAN AKA ŞEYH ZAYED SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI MÜDÜRLÜĞÜ’NDE 01/04/2017 31/12/2017 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE ZİYARETÇİ, DANIŞMA YÖNLENDİRME ÇOCUK YUVASIŞEYH ZAYED SEVGİ EVLERİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK İhale Kayıt Numarası: 2017/67690 ŞEYH ZAYED SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI MÜDÜRLÜĞÜNDE 01/04/2017 31/12/2017 TARİHLERİ ARASINDA GÖ REVLENDİRİLMEK ÜZERE ZİYARETÇİ, DANIŞMA YÖNLENDİRME hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 İdarenin a) Adresi: BAHÇELİEVLER MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI NO: 171 34180 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2124417078 2124416983 c) Elektronik Posta Adresi: seyhzayedcy@istanbulaile.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı: Ziyaretçi, Danışma ve Yönlendirme Elemanı (Ortaöğretim): 1 kişi Ziyaretçi, Danışma ve Yönlendirme Elemanı (Yüksekokul): 1 kişi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: Şeyh Zayed Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.04.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Şeyh Zayed Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı No: 171 Bahçelievler/İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 28.02.2017 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunma ması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel ki şiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest mu hasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve dü zenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen ziyaretçi danışma yönlendirme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şeyh Zayed Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı No: 171 Bahçelievler/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyh Zayed Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı No: 171 Bahçelievler/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıta sıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme im zalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 550724) SARIYER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇECEK VE SERVİS MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR Alkolsüz İçecek ve Servis Malzemeleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2017/71999 1 İdarenin a) Adresi: Büyükdere Mahallesi Maltız Deresi Sokak 16 34453 Büyükdere SARIYER/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2124441722 2122426451 c) Elektronik Posta Adresi: destekhizmetleri@sariyer.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: 24 Kalem Alkolsüz İçecek ve Servis Malzemeleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri: Çayırbaşı Mahallesi Bahçeköy Yolu Cad. No: 96 Stadyum Karşısı Sarıyerİstanbul (Destek Hizmetleri Müdürlüğü Deposu) c) Teslim tarihi: İhtiyaç listesinde yer alan mallar idarenin ihtiyacına binaen 3 gün içerisinde teslim edilecek olup peyder pey olarak sözleşme süresi içerisinde teslim tamamı teslim edilecektir. 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Büyükdere Mah. Maltız Deresi Sok. (İtfaiye Yanı) Belediye Ek Hizmet Binası No: 16 3. kat Sarıyer/İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 06.03.2017 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İstekliler teklif edecekleri malların 1(bir)’er adet numunelerini teklif dosyası ile teslim edeceklerdir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Büyükdere Mah. Maltız Deresi Sok. (İtfaiye Yanı) Belediye Ek Hizmet Binası No: 16 3. kat Sarıyer/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Büyükdere Mah. Maltız Deresi Sok. (İtfaiye Yanı) Belediye Ek Hizmet Binası No: 16 3. kat Sarıyer/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 551011) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog