Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makale



Katalog


«
»

Perşembe 16 Şubat 2017 EDİTÖR: HAKAN AKARSU TASARIM: FUNDA YAŞAR ERDOĞDU Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nden (DİTİB) dört imamın evine polis baskını yapıldı DITIB imamlarınaaşbakanBinaliYıldırım’ın cumartesi günü referan Bdum mitingi düzenleyeceği baskınAlmanya’da Diyanet İşleri Türk İs lam Birliği’nden (DİTİB) dört imamın evine polis baskını yapıldı. da bulunmak zorunda kalırız. Türk devletinin DİTİB üzerindeki etkisi büyük. Organizasyon Ankara’nın etkisinden inandırıcı bir biçimde kurtulmak zorunda” dedi. DİTİB’in Diyanet İşleri Başkanlığı ile sıkı bir Der Spiegel dergisinin haber por bağlantı içinde olmasını öngören tü talına göre aslında operasyonların züğünü değiştirmesi gerektiğini be ocak sonunda yapılması planlan lirten Maas, “Sadece bağımsız bir mıştı ancak kısa vadeli erteleme Alman kuruluşu olarak DİTİB’in gü ye gidilmişti. venilir partner sıfatıyla geleceği Avusturya Türk Buna göre operasyon Yeşiller Partisi’nin din işlerinden sorumlu olur” vurgusu yaptı Casusluk skandalı çerçevesinde İslam Birliği’ne sözcüsü, milletvekili Volker Beck’in Gülen yapılanmasına dair tutulan DİTİB hakkındaki suç duyurusuna raporlar gizli servis belgesi olarak mali soruşturma dayanıyor. Beck aralık ayında Federal Başsavcılığa DİTİB’in Gülen yapılanmasına dair casusluk yapması skandalıyla ilgili bazı belge değerlendirilirse DİTİB imamları gizli servise bağlı olarak çalışmıyor olsalar dahi hukuki açıdan “casus” olarak derecelendirilebilecek. DİTİB’in Köln’deki binasının önünde bekleyiş sürüyor. Avusturya hükümeti, Türkiye’den talimat alıp casusluk yaptığı yönünde iddialara maruz kalan Avusturya Türk ler teslim etmişti. Bu belgeler ara Federal Başsavcılık, Alman Ce İslam Birliği’ni (ATİB) mali yön sında Diyanet’in Türkiye’nin yurt za Yasası’nın 99. maddesi uyarın mir, “Türkiye’de muhalefet cezae den mercek altına alıyor. MİT’in dışındaki temsilciliklerine yazdığı ca “yabancı bir ülke adına casus vindeyken, Başbakan Yıldırım’ın Avusturya’da 200 ajanla muha yazı, Almanya’daki Türk konsolos luk yapmak” suçundan soruştur Erdoğan’ın lütfuyla Almanya’da ya lifleri ve Gülen yanlılarını takip luklarının Ankara’ya gönderdiği ra ma başlatmıştı. Başbakan Binali şayan Türk vatandaşlarına yönelik ederek Ankara’ya rapor ettiği porlar var. Yıldırım’ın cumartesi günü Oberha seçim kampanyası yaptığı yönün ni ileri süren Yeşiller Partisi Gü Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, “DİTİB’in bazı imamlarının casusluk yaptığı şüphesi onaylanırsa, o zaman kuruluşun Türk hükümetinin uzantısı olduğu ithamın usen kentinde “Memleket Sevdalıları Evet Diyor” sloganıyla referandum mitingi yapacak olması, Alman siyasetini karıştırdı. Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özde de olumsuz bir düşünce var” tepkisini gösterdi. 1015 bin kişinin katılması beklenen mitingi Alman basını da eleştiriyor. l DHA venlik Sözcüsü milletvekili Peter Pilz, bu iddialara dair ATİB’le ilgili belgeleri İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka’ya verdi. Bakanlık savcılığı harekete geçirirken Başbakan Chris TİKA’nın Gazze temsilcisi gözaltında tian Kern de ATİB’in hangi kaynaklardan mali destek aldığını saptamak amacıyla özel mali denetime tabi tutulması tali Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gazze Şeridi Temsilcisi Muhammed Murteca’nın geçen pazar günü kamlardan gerekli izinleri aldıktan sonra pazar günü Türkiye’ye gitmek üzere Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı’ndan çıkmak iste rince bir müddet alıkonulan Filistin uyruklu Murteca’nın o tarihten bu yana gözaltında tutulduğu belirtildi. Türkiye’nin Tel matını verdi. ATİB’e yönelik mart ayında yapılacak mali denetimin öne alındığı ve hemen yapılacağı belirtildi. Pilz, ATİB’in kendi tüzüğüne aykırı hareket ettiği Türkiye’ye gelmek üzere geçtiği di. TİKA koordinatörleri ve yerel Aviv Büyükelçiliği’nin pazar gü ni, Türkiye’den ya da genel ola Beyt Hanun Sınır Kapısı’nda gö personelin katılacağı Ankara’da nünden beri gözaltında tutulan rak yurtdışından para aldığı gi zaltına alındığı belirtildi. ki yıllık eğitim toplantısına katıl Murteca’yla ilgili İsrailli yetkili bi iddiaların doğru çıkması duru TİKA Gazze Şeridi Temsilcisi mak üzere çıkış izni almasına rağ lerle temaslarını sürdürdüğü öğ munda devletin ATİB’i feshetme Muhammed Murteca, İsrailli ma men sınır kapısında İsrail güçle renildi. l Haber Merkezi si gerektiğini savundu. haber 13 DSİSYTKAAANNNEDDTA’ATRELTN Cami girişlerinde ‘harem selamlık’ SİNAN TARTANOĞLU Diyanet İşleri Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile lışmalarda, “camiler için örnek tip projeler” hazırlanmasına karar verildi. Bazı camiler stratejik camiler olarak belirlenecek, şehir birlikte Türkiye’deki tüm camile merkezi camileri ve yurtdışındaki re “toplumsal hayatın merkezi ha camilerin projelerinin, daha son line gelmeleri amacıyla” standart ra kurulacak olan estetik kurul getirme kararı aldı. Edinilen bil dan onay alması gerekecek. giye göre, “kadınlar mahfili” adı verilen üst katta kadınlara ve ço Her cami bir külliye cuklara ayrılan bölüme giriş ve çı Camiler, artık külliye gibi plan kış, erkek cemaatin giriş çıkışın lanacak. Cami alanında Kuran dan ayrılacak. Kadınlar mahfilin Kursu, lojman, aile ve dini rehber de kadınların çizmelerinin ölçüle lik bürosu, dini yayın satış yeri, rine uygun ayrı bölümler kurula kütüphane, gençlik merkezi, ço cak. Ayrıca, camilerin kendi ener cuk oyun alanı, misafirhane, se jilerini üretebilmeleri, tüm cami miner salonu, sergi salonu, sanat lerin estetik kurul onayını alması, atölyesi, spor alanı, revir, kafe, tarihi camilerin sadece sarı renk aşevi kurulacak. le, diğer camiler için de turuncu Kadınların ve çocukların kul ve kırmızı renkle aydınlatılması landığı, “Kadınlar mahfili” ola sağlanacak. rak ayrılmış camilerin üst kat Diyanet İşleri Başkanı, Meh taki bölümlerine ulaşım ayrı gi met Görmez ile Çevre ve Şehirci riş ve çıkıştan yapılacak. Kadın lik Bakanı Mehmet Özhaseki “Ca ayakkabılık kısmında bot ve çiz mi Standartları Projesi” için bir melerin ölçülerine uygun bölüm araya geldi. Toplantıda, camilerin ler yapılacak. Diyanet ayrıca, bu günümüz ihtiyaçlarını karşılama proje kapsamında, din hizmetle sı, “sadece bir ibadet alanı olmak rini cami odaklı sunmayı hedef tan çıkıp, hayatın merkezi hali leyecek. Bu kapsamda, müftülük ne gelmeleri” için nasıl imar edil lere “Camilerde haftalık sabah mesi gerektiği üzerinde durul namazı buluşmasının yapılıp ya du. Toplantıda, camilerin “kendi pılmadığı”, “Kadınlara ait namaz enerjilerini üretebilmeleri”, “kul ve abtes alma yeri olup olmadı lanım sularının geri dönüşüme ğı”, “cami ve müştemilatında ço katılarak çevre ve peyzaj düzenle cuklar ve gençler için tahsis edil meleri için kullanılabilmeleri”nin miş özel bir mekân olup olmadı sağlanması için ğı”, “Cami gençlik atılacak adımlar kolu kurulup ku Tarihi camileredeğerlendiril rulmadığı” so di. Yapı ruldu. sarı standardılan ça Camilerin dış aydınlatmalarında sarı, turuncu l ANKARA ve kırmızı ile bu renklerin tonları kullanılacak. Tür kiye’deki tüm tarihi eser konumunda bulunan camiler sarı rengin aynı tonunda aydınlatılacak. Böylece tarihi ca miler ile modern camiler bir bakışta ayırt edilebilecek. T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/27535 ESAS Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 10/02/2017 1. İhale Tarihi: 10/03/2017 günü, saat 11:00 11:05 arası. 2. İhale Tarihi: 27/03/2017 günü, saat 11:00 11:05 arası. İhale Yeri: PARK23 OTOPARKI YAKACIK Cad. ÇEVRE SOK. KARLIKTEPE KARTAL/İST. NO: 1 TAKDİR EDİLEN DEĞERİ TL.: 75.000,00 ADEDİ: 1 KDV: %18 CİNSİ (MAHİYETİ VE ÖNEMLİ NİTELİKLERİ): 34KE7246 PLAKALI, 2015 MODEL CITROEN JUMPER BEYAZ MİNİBÜS, 17 KOLTUKLU, CAMLI, 10TRJA0827452, RUHSAT FOTOKOPİSİNDE YAZILDI. VFZYDTMFC12831445 ŞASİ NO, TEYP VAR. KAPORTA SAĞLAM YERYER ÇİZİKLER MEVCUT LASTİKLER NORMAL, DÖŞEME YENİ ŞOFÖR KOLTUĞU ESKİ, YU. MA. TU LCD TV ORJİNAL TEYP. (İİKm.114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 550658) T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2017/700 ESAS Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 14/02/2017 1.İhale Tarihi: 02/03/2017 günü, saat 10:00 10:05 arası. 2.İhale Tarihi: 17/03/2017 günü, saat 10:00 10:05 arası. İhale Yeri: BAĞLARBAŞI MAH CENGİZ TOPEL SOK NO:29 MALTEPE/İSTANBUL NO: 1 TAKDİR EDİLEN DEĞERİ TL.: 24.000,00 ADEDİ: 1 KDV:%18 CİNSİ (MAHİYETİ VE ÖNEMLİ NİTELİKLERİ): 10BEJ58 Plakalı, 2007 Model, RENAULT Marka , TRAFİC Tipli, Rengi Beyaz , KISA ŞASE KAPALI KASA KAMYONET. SÜRGÜLÜ KAPI VURUK. ARACIN SAĞ TARAFIN DA ÇİZİKLER VAR. SAĞ ÖN KAPI VURUK. ARKA TAMPON KIRIK. SOL ARKA ÇAMURLUK VURUK. SAĞ ARKA FAR KIRIK. ÖN TAMPON VURUK. ARKA SİLECEK YOK.MUHTELİF EZİK VE ÇİZİKLER VAR. ANAHTAR VAR RUHSAT YOK (İİK m.114/1,114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın:550592) T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/27879 ESAS Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 14/02/2017 1.İhale Tarihi: 02/03/2017 günü, saat 11:50 11:55 arası. 2.İhale Tarihi: 17/03/2017 günü, saat 11:50 11:55 arası. İhale Yeri: DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. MERT SOKAK ANDANÇKENT SİTESİ AÇIK OTOPARKI NO: 1 TAKDİR EDİLEN DEĞERİ TL.: 40.000,00 ADEDİ:1 KDV: %1 CİNSİ (MAHİYETİ VE ÖNEMLİ NİTELİKLERİ): 34FK1476 Plakalı, 2008 Model, VOLKSWAGEN Marka, CADDY KOMBİ V 1.9 TDI KOMBİ Tipli, Rengi Siyah, KAPALI KASA CAMLI KOLTUKLU KAMYONET. ARACIN SAĞ ARKA KAPISI VE SOL ARKA KAPISINDA ÇİZİK VE GÖÇÜK VAR. MUHTELİF YERLERİNDE EZİK VE ÇİZİK VAR. ANAHTAR VE RUHSAT YOK. (İİK m.114/1,114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın:550613) T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/24552 ESAS Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 30/01/2017 1. İhale Tarihi: 01/03/2017 günü, saat 10:45 10:50 arası. 2. İhale Tarihi: 16/03/2017 günü, saat 10:45 10:50 arası. İHALE YERİ: LİDER OTOPARKI Orhanlı Mah. Fettah Başaran Cad. No:48 TUZLA/İSTANBUL NO:1 TAKDİR EDİLEN DEĞERİ TL.: 38.000,00 ADEDİ: 1 KDV: %18 CİNSİ (MAHİYETİ VE ÖNEMLİ NİTELİKLERİ): 34FU1206 Plakalı, 2009 Model, CITROEN Marka, JUMPER FT 35 L4H2 2.2HDI Tipli, Rengi Beyaz, ARACIN ARKA SİS LAMBALARI KIRIK. SOL ORTASI İSE İÇE ÇÖKÜK. SOL AYNA ÇATLAK. MUHTELİF ÇİZİK, ÇÜRÜK VE GÖÇÜKLERİ VAR. ANAHTAR VE RUHSAT OLMADIĞINDAN ÇALIŞIP ÇALIŞAMADIĞI TESPİT EDİLEMEDİ (İİKm.114/1,114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 550687) T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/1356 KARAR NO: 2017/65 Erzincan, Refahiye, Arpayazı, 10 Cilt, 14 Hane’de nüfusa kayıtlı bulunan, İlbeyi ve Gülüşan’dan olma, 1967 doğumlu, 36850318408 T.C. Kimlik numaralı ALİ ASLAN’ın VESAYET ALTINA ALINMASINA, Kendisine aynı hanede nüfusa kayıtlı bulunan, Ali ve Halide’den olma, 1989 doğumlu, 36748321824 T.C. Kimlik numaralı GÖKAY ASLAN’ın VASİ OLARAK TAYİNİNE, karar verildiği ilan olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 550632 ) İstanbul Anadolu 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/602 KARAR NO: 2016/595 İpotek borçluları Hülya Alkaya, Gültekin Alkaya tarafından ipotek borçluları Namık Hıfzı Perek, Zuhal Kamile Sarıkahya, Afife Yüzbaşıoğulları, Nermin Gülsün Kıratlıoğlu, Enis Bahadır Yüzbaşıoğulları, Cemil Talha Perek aleyhine açılan ipoteğin fekkine dair davasında gerekçeli karar taraflara tebliğ edilmiş, ipotek alacaklısı Cemil Talha Perek’in mernis sisteminde kayıtlı adresinin bulunduğu binanın yıkılmış olması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeniyle ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir. Sayın Cemil Talha, (TC:597.....448, Nahit Hüzeyfe ve Vecihe oğlu); İstanbul Anadolu 23. İcra Müdürlüğü’nün 2016/1154 esas sayılı dosyası ile hissedarı olduğunuz İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mah. 406 ada, 43 parsel sayılı arsa üzerinde bulunan binanın 3. Kat 7 No’lu taşınmazın 1/2 payı üzerine bulunan 26/04/1971 tarih ve 2562 yevmiye numaralı ipoteğin kaldırılması için takip başlatılmış, ipotek bedeli icra dosyasına depo edilmiş ve talep üzerine Mahkememizin 25/07/2016 tarih 2016/602 esas 2016/595 karar sayılı ilamı ile ipoteğin fekkine karar verilmiş, 07/02/2017 tarihli Tashih Kararı ile hüküm “İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Göztepe Mah, 406 ada, 43 parsel sayılı arsa üzerinde 3. kat 7 No’lu taşınmaz üzerinde bulunan 26/04/1971 tarih ve 2562 yevmiye numaralı ipoteğin İİK.nun 153. maddesi gereğince KALDIRILMASINA,” şeklinde değiştirilmiştir. Tashih kararının tebliği yerine geçerli sayılmak üzere bu ilanın yapılması tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur. 09/02/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 550263) T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2016/249 Esas KARAR NO: 2016/437 Davalı: 1 MENDERES NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ Davacı: 2 NEVRA KARAKAYA Davacı Nevra Karakaya aleyhine Mahkememizde açılan Nüfus(Adın iptali istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile, Tokat ili, Niksar ilçesi,Yusufşah nüf. Kay. Cilt: 21 Hane: 99 BSN: 11’de nüfusa kayıtlı Halit ve Nevra oğlu, 06.07.2010 doğumlu, TC: 43051750814 No’lu Halis CAZIR’ın ön adının Eren olarak DÜZELTİLMESİNE, nüfusa bu şekilde kayıt ve TESCİLİNE, 27/12/2016 tarihinde karar verilmiştir TMK. 27/2 maddesi gereğince ilan olunur. 10/02/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 548646) T.C. ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2015/567 Esas DAVALI: NURULLAH AKYÜZ (Ziya oğlu) ADRES: Çamlıçatak Köyü Merkez/ARDAHAN Davacı tarafindan aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 07/04/2017 günü saat: 09:20’de bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde 6100 sayılı HMK’nin 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 550437) T.C. GEBZE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2016/515 Esas Konu: Gaiplik ilanı Davacı MUSTAFA DAMAR ile Davalı İSMAİL DAMAR arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İSMAİL DAMAR’ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilahen tebliğ olunur. 13/02/2017 GAİPLİĞE KARAR VERİLMESİ İSTENEN: İSMAİL DAMAR16337848796AIi ve Mevlüde’den olma, 02/01/1958 Köprübaşı doğumlu. En son yerel adresi: Güzeller Mah. 933. Sk. No: 11 İç Kapı No: 3 Gebze/ KOCAELİ “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 550455) T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/445 KARAR NO: 2017/7 Mahkememizce verilen 25/01/2017 gün 2016/445 Esas, 2017/7 Karar sayılı ilamı ile; Davanın KABULÜ ile, Erzincan İli Tercan İlçesi Güzbulak Mah/Köyü 12 cilt, 34 hane, 61 bsn’de nüfusa kayıtlı Yusuf ve Güllü’den olma 16/05/1982 Kiğı doğumlu 18059751118 T.C No’lu Davacının ŞEHRİBAN olan adının ASMİN olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, Değişikliğin gazete ile ilanına, TMK’nin 27. maddesi uyarınca ilan olunur. 14/02/2017 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın:550546) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog