Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 8 Aralık 2017 2 Kuran anaokulunda MEB, okulöncesi çocuklara Türkçeden önce Kuran öğretecek Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), özel öğretimde hangi kurum larda uygulanacağı ve öğretim düzeyi belli olmayan Kuranı Ke rim müfredatı tar tışma yarattı. Dev let okulları prog ramlarında olma masına karşın okul öncesi ve ilköğre OZAN ÇEPNİ timdeki çocuklara “serbest etkinlik” adı altında di ni eğitim vermenin önünü açan programda, dersin hangi kurum larda uygulanabileceğine iliş kin bilgi yer almadı. Progra mın özel kurslara dönüşebilece ği eleştirilerine karşın Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpas lan Durmuş, “Bu program dev let okullarındaki ders yerine, özel okullarda dersi seçen öğ rencilere sunulacak program. Bu müfredatın kurslarda uygu lanmasına imkân yok” dedi. MEB, devlet okullarında müftü lüklerle işbirliği yaparak okul ön cesi çocuklara din eğitimi verme uygulamasını, özel kurumlar için yeni müfredat ile kısayoldan çöz dü. Özel Öğretim Kurumları Ge nel Müdürlüğü ve Talim ve Ter biye Kurulu tarafından onayla nan “Özel Öğretim Kurumları Ku ranı Kerim Öğretim Programı” ile ucu açık bir din eğitimi mode li yaratıldı. Bakanlığın özel öğre tim kurumları için hazırladığı di ğer ders programlarının aksine, Kuran müfredatının hangi ku rum ve sınıf düzeyinde verileceği açıklanmadı. Müfredatla okul ön cesine yeni başlamış 5 yaşındaki çocuklara Türkçeden önce Kuran üzerinden Arapça öğretilebilecek. İlkokullardaki çocuklara ise Ku ran eğitimi; bu düzeyde seçmeli ders olmadığı için, “velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin Göçmen çocuklara uyum seti Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından göçmen çocuklar için hazırlanan Uyum Eğitim Seti, Osmaniye’de Suriyeli çocuklara dağıtıldı. Uyum seti hakkında bilgi veren İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen, eğitim setlerinin, göçmen çocuklar ile Türkiye’de yaşayan çocuklar arasında iletişimi kolaylaştırmak, göç konusunda farkındalık oluşturmak ve göçmen çocukların psikososyal gelişimine katkı sağlamak üzere 611 yaş arasındaki göçmen çocukların kullanımı için hazırlandığını söyledi. Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, çocuklara içerisinde Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanan hikâye kitapları, resim defterleri, boyama kalemleri ve kalem kutusu bulunan eğitim setlerini dağıttı. l İHA kararına” göre “serbest etkinlik” olarak verilebilecek. Dini düşünsünler Bakanlık küçük yaştaki çocuklara verilmesi planlanan dersin amacını, Kuranı Kerim’i okuyabilmeleri, Kuran okuma alışkanlığı kazanmaları, namazda okunan dua ve sureleri usulüne uygun okumaları, millî, manevi, ahlaki değerlere önem vermeleri ile dini duygu ve düşüncelerini güçlendirmeleri olarak açıkladı. Öğrenme birimi olarak sınıf düzeyi yerine “kur” mantığı ile şekillendirilen derste, Türkçeden önce çocuklara 5 farklı kurda Kuran harflerini tanıyabilmelerine, duyduğu seslerle harfleri eşleştirebilmelerine, harfleri doğru söyleyebilmelerine, ayırt edebilmeleri, tanıyabilmeleri ve harfleri ha rekelerine uygun; üç harf ve daha fazla harften oluşan kelimeleri okuyabilmelerine yönelik kazanımlara yer verildi. Kazanımlar kapsamında çocuklara ‘Kuran okumanın adabının’ anlatılması, kurallar ezberletilmeden harflerin ‘tenvinli, cezimli ve şeddeli’ okunmasını, öğretimin ayet ve hadislerle desteklenmesini amaçlayan MEB, ayrıca okuma çalışması için “koro halinde” çalışma yapılmasını istedi. Düzey belli değil Bakanlığın hazırladığı Kuran öğretimi programında öğrenim düzeyinin belirlenmemesi de dikkat çekti. Bu kapsamda bir kurdaki kazanımlara yüzde 70 düzeyinde ulaşılmadan diğer kura geçilmemesi koşulu getiren bakanlık, okul öncesi çocuklarda telaf fuz konusunda ısrar edilmemesini istedi. Tüm etkinliklerin oyunlaştırılarak aktarılması gerektiğini vurgulayan bakanlık, 410 yaş grubu çocukların bilişsel gelişim özelliği gereği etkinliklerde somutlaştırmanın önemsenmesi talimatı verdi. MEB, programda “kazanımlar hem okul öncesi hem de ilkokul için aynıdır” ifadeleri ile öğretim düzeyini okul öncesinden başlatarak diğer ders müfredatlarının aksine ucunu açık bıraksa da MEB Özel Öğretim Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, yeni müfredatı “Büyük emekler ile hazırlamış olduğumuz okul öncesi ve ilkokullar için Kuranı Kerim Dersi Öğretim Programı özel okullarımıza hayırlı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadeleri ile duyurdu. l ANKARA haber TASARIM: İLKNUR FİLİZ Padişah ların mev kilerinden dolayı ken dilerine, ai lelerine ve yakınları na sağla Padişahlar ve dıkları hiçbir avantaj, rüşvet diktatörler ve yolsuzluk sayılmaz, çünkü Sevgili okurlarım, kimi zaman kendi çağımızdaki diktatörlere “Padişah” benzetmesi yapılır... Bu benzetme bizim tarihimizdeki Padişahlara büyük bir haksızlıktır: Çünkü tarihsel kişi, olay ve süreçleri, bugünkü siyasal yapıyla, hukukla ve değerlerle yargılamak yanlıştır. Bakınız arada ne gibi önemli farklar var! HHH Padişahlar, geleneksel olarak, Feodal Din/ Tarım toplumlarını meşru olarak yönetirler. Diktatörler, Sandık aldatmacasıyla, Kentsel/ Endüstriyel toplumları gayri meşru olarak yönetirler. her yol onlara mubahtır. Diktatörlerin mevkilerinden dolayı, kendilerine, ailelerine ve yakınlarına sağladıkları her ekonomik, sosyal ve siyasal avantaj yolsuzluktur. HHH Padişahların kasası devletin kasasıdır; daha doğrusu devletin kasası zaten padişahındır. Diktatörlerin kasası, onlar adına rüşvetleri alan, yolsuzluk ve hırsızlık yapan ve bunların ganimetlerini saklayan başka kişiler veya yurtdışında gizli hesap açılabilen bankalardır. HHH Padişahlar, zenginleşen adamlarının kellesini vurdurup servetlerine HHH Padişah tüm toprakların el koyarlar. Diktatörler, zengin sahibidir. leşen adamlarını vatan Diktatör tevarüs etme haini ilan edip servetle diği veya satın almadığı rine el koyarlar. hiçbir toprağın sahibi de HHH ğildir. Sevgili okurlarım, Padi HHH şahlarla Diktatörler ara Padişahların aldıkları sındaki farklar elbette da maddi manevi çıkarlar, ha ayrıntılı olarak düşünü rüşvet değil, hediyedir. lebilir ve daha da çoğal Diktatörlerin aldıkları tılabilir ama galiba temel maddi manevi çıkarlar, olanları böyle özetlemek hediye değil rüşvettir. olanaklı. HHH HHH Padişahlara hediye ver Şimdi bir de Padişah mek geleneklere ve (ol lar ile Diktatörler ara mayan) yasalara uygun sındaki en önemli ben dur. zerliğe bakalım: Diktatörlere rüşvet ver Bu dünya padişah mek geleneklere ve (olan) lara da kalmamıştır ve yasalara aykırıdır. kalmaz, diktatörlere de HHH kalmamıştır ve kalmaz! C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog