Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 1 İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir. Mahallesi K. Kızılhisar K. Kızılhisar Pafta O38b01b/2c O38b02a/1d Yüz Ada Parsel ölçüm m2 7499 2 2.403,12 m2 7501 1 4.155,10 m2 İmar Durumu Ticaret+ Konut (E: 1.50 Yençok: 8 Kat) Ticaret+ Konut (E: 1.50 Yençok: 8 Kat) Rayiç Bedeli m2 1.000,00.TL Toplam Muhammen Bedeli 2.403.120,00.TL 1.000,00.TL 4.155.100,00.TL Geçici Teminat 72.093,60.TL 124.653,00.TL İhale Tarih ve saati 27.12.2017 Çarşamba günü saat 15.00 2 İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin ( a ) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir. 3 İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhaleAlım Satım Şube Mü dürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır. 4 GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 No’lu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir. 40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır. İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır. İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir. 5 İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar kar şılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyo nunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 6 İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. İÇ ZARF İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. a ) Teklif Mektubu, b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiği ni belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bu lunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır. B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzala nır veya mühürlenir. C) DIŞ ZARF Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. a) Teklif mektubunu içeren İç zarf b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için) e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adısoyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak ka patılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 713990) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/771 Esas KARAR NO: 2017/473 Davacı ŞAMİL DUMAN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile, MALATYA ili, BATTALGAZİ ilçesi, KIRÇUVAL mahallesi/köyü, C: 36, H: 5, BSN: 35’te nüfusa kayıtlı 61021090784 TC kimlik no’lu MEHMET ve GÜLTEN’den olma, 24/08/1995 MALATYA doğumlu ŞAMİL DUMAN’ın “ŞAMİL” olan ön isminin “TOPRAK” olarak değiştirilip nüfusa kayıt ve tesciline, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 716330) T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/510 KARAR NO: 2017/529 Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 22/11/2017 tarih 2017/510 E, 2017/529 K sayılı kararı ile; Davanın kabulü ile; Amasya ili, Taşova ilçesi, Devre Köyü cilt no:19, hane no: 45’de kayıtlı olan Kayaahmet ile Naile’den olma 26/09/1999 Esenler doğumlu 13570542344 TC kimlik numaralı HANIM ÖZÜBEK’in adının “EYLÜL” olarak değiştirilmesine, nüfusa kayıt ve tesciline, 22/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 716680) T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/538 KARAR NO: 2017/523 Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 22/11/2017 tarih 2017/538 E, 2017/523 K sayılı kararı ile; Davanın kabulü ile; Siirt ili, Merkez ilçesi, Yeni Mahalle Mah./köyü, cilt no: 14, aile sıra 3’de kayıtlı bulunan Abdulhafız ile Fethiye’den olma 14/04/1981 Siirt doğumlu 22097054032 TC kimlik numaralı MÜZEYYEN ERMAN’ın adının “FERAH” olarak değiştirilmesine nüfusa kayıt ve tesciline, 22/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 716683) T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/479 KARAR NO: 2017/516 Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 22/11/2017 tarih 2017/479 E, 2017/516 K sayılı kararı ile; Davanın kabulü ile; Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Koruklu köyü, cilt no: 40 hane no: 36’da nüfusa kayıtlı bulunan SIDDIK ile ZİBAR’dan olma 01/01/1984 TATVAN d.lu 29362255576 TC kimlik numaralı KUDRET ARSLANHAN’ın adının “HACER” olarak değiştirilmesine, nüfusa kayıt ve tesciline, 22/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 716688) T.C. GAZİANTEP 2. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS: 2017/221 Davacı İbrahim Aydın Kazaz ile Eye Kul Omar arasında görülmekte olan boşanma davası nedeniyle; Davalı Eye Kul Omar; Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu, 99647100792 yabancı kimlik No’lu, Eye Kul Omar’in tüm aramalara rağmen kendisine tebligat yapılamamıştır. Mahkememiz dosyasının duruşması 01/03/2018 günü saat 10.30’da olması sebebiyle davalının kendisini bizzat veya bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda karar verileceği tebligat yerine kain olmak üzereilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın:715879) T.C. GAZİANTEP 2. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS: 2016/933 Davacı Nuray Çetinile Cihat Çetin arasında görülmekte olan boşanma davası nedeniyle; Davalı BAHAR BAYSAL; Davalı Mardin ili Mazıdağı ilçesi Bilge mahallesi/köyü cilt 13, hane 45, T.C. NO: 62761120724’de nüfusa kayıtlı olan Haci ve Ayşe den olma 01/11/1984 doğumlu CİHAT ÇETİN’in tüm aramalara rağmen kendisine tebligat yapılamamıştır. Mahkememiz dosyasının duruşması 01/03/2018 günü saat 10.25’de olması sebebiyle davalının kendisini bizzat veya bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda karar verileceği tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 715920) T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NDEN ESAS NO: 2016/489 Esas KARAR NO: 2017/481 Mahkememizin 2016/489 Esas – 2017/481 Karar sayılı, 09/11/2017 tarihli ilamı ile; Amasya ili, Merkez ilçesi, Tatar Mah./Köy, cilt 114, hane no 49, birey sıra no: 53’de nüfusa kayıtlı 152*****100 T.C. Kimlik No’lu Yavuz ve Fervin’den olma 07/03/1986 doğumlu TUĞBA ÖZ’ün nüfus kayıtlarındaki kadın olan cinsiyetinin ERKEK olarak, Tuğba olan isminin BERAT ASLAN olarak TASHİHEN TESCİLİNE karar verilmiş olup, ilan olunur. 04/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 716052) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2017/289 Karar No: 2017/209 HÜKÜM: Davanın kabulü ile, İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Mahallesi, cilt 9, hane 836, BSN5’de kayıtlı 21476187668 T.C. Kimlik No’lu Adem AŞKIN’ın soyadının LİKA olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa tesciline karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.0 5/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 716063) MURATBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN Müdürlüğümüzce ekli listede belirtilen Aşağıda adı/soyadı ve unvanları yazılı mükellefler adına tanzim edilen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilmediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 103. ve 106. maddelerş hükmüne göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde Halkalı Gümrük Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebligat yapılacağı, 1 (bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayanlar ile açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın yayını tarihinden itibaren 1 (bir) ay sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. SIRA NO BEYANNAMEDİİB TARİH/SAYI FİRMA UNVANI 1 2010/D101632 ŞENN TEKS. İNŞ. VE GIDA DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. 2 IM251444 AZEM EML. TEKS. MOB. İNŞ. MALZ. PAZ. SAN. VE TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. 3 2015/D103549 EZİNÇ METAL SAN. VE TİC. A.Ş. 4 IM027547 TASF. HAL. DELTA YÜZEY İŞL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 5 2011/D104548 MEVSE KONF. EV TEKS. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 6 IM189908 AREL MÜHENDİSLİK PLAST. SAN. TİC. A.Ş. 7 IM134983 MELODİ KUMAŞ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 8 2012/D105930 SESİM İNŞ. TUR. TEKS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 9 2012/D105608 ÇİZGİMTEKS TEKS. KONF. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 10 2014/D106967 VERONA DERİ GİY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. FİRMA ADRESİ HÜRRİYET MH. IHLAMUR SK. NO.8 ÇAĞLAYANKAĞITHANE/İST. ÂŞIK VEYSEL MH. HADIMKÖY BAHÇEŞEHİR YOLU CD. NO.20 ESENYURT/İST. ORG. SAN. BÖLG. 23. CD. NO.31 MELİKGAZİ/KAYSERİ ORG. SAN. BÖLG. DERSAN KOOP. SAN. ST. S8 BLK. NO.323 İKİTELLİK. ÇEKMECE/İST. KIRKLARSITI MH. 2611 SK. NO.3 TARSUS/MERSİN ÖMERLİ MH. PROF MEHMET BOZKURT CD. NO.25 ARNAVUTKÖY/İST. TAŞOCAĞI CD. AĞAOĞLU MY OFFİCE 212 NO.3 K.7 OFİS NO.114 BAĞCILAR/İST. HÜRRİYET MH. 259. SK. NO.6 D.1 GAZİOSMANPAŞA/İST. SARIHAMZALI MH. 47058 SK. NO.4 SEYHAN/ADANA NURİPAŞA MH. 63/1 SK. NO.8/A Z.BURNU/İST. TOPLAM (TL.) 1.575.585,92TL 756,00TL 587.676,98TL 47.168,80TL 3.198.183,27TL 360,00TL 507.390,00TL 1.385.458,09TL 1.287.240,95TL 340.583,66TL Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 716183) Cuma 8 Aralık 2017 haber 15 Yola döşenen patlayıcı Irak sınırında patlama: 2 ölü Hakkâri’nin Derecik Beldesi’ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Irak topraklarındaki Üppe bölgesinde bir otomobilin geçisi sırasında patlama meydana geldi. Irak’ta nişanlanan ve evlilik hazırlıkları yapan Mahmut Kaya (30), aile Mahmut Kaya sini Irak’ın Erbil kentine bağlı Soran ilçesinden getirmek üzere Irak vatandaşı olan bir akrabası ile birlikte yola çıktı. Derecik’e gelmek üzere yola çıkan Kaya ve arkadaşının geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı infilak etti. Patlamada, otomobilde bulunan Kaya ve yanındaki akrabası olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaya ve ismi açıklanmayan akrabasının cenazeleri Soran’a götürülürken, olay Şemdinli’de yaşayan alesini yasa boğdu. Soran’daki işlemlerinin ardından Kaya’nın cenazesinin Şemdinli’ye getirileceği belirtildi. l DHA TUSKON DAVASI İşadamı Baltacı için tahliye kararı Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 21’i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 10. duruşması sona erdi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, işadamı Murad Abdurrahman Baltacı’nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de aralarında bulunduğu 20 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile eski bakanlardan Zafer Çağlayan’ın davaya katılma talebinin reddine karar vererek, duruşmayı 26 Mart’a erteledi. l DHA ‘FETÖ üyeLİĞi’ suçlaması Hosta için 15 yıla kadar hapis talebi Ünlü Hosta Döner’in sahibi işada mı Verdal Hosta’nın “FETÖ’ye üye olmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması dün Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görüldü. Esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, dosyanın yapılan incelenmesi, toplanan deliller, tanık ve müştekilerin beyanları, MASAK raporu, HTS kayıtları, sanığın ikrar içeren savunması bir bütün olarak değerlendirildiğinde Hosta’nın FETÖ üyeliği suçunu işlediğinin anlaşıldığını dile getirdi. Savcı, Hosta’nın “terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mütalaaya karşı beyanları sorulan Hosta, “Örgüte irademi teslim etmedim, hiyerarşik yapısında bulunmadım, herhangi bir faaliyetim ve eylemim de olmadı. 1725 Aralık değil, 2006 yılında onlarla bağımı kestim” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Hosta’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Esas hakkındaki savunma için süre veren mahkeme, duruşmayı 13 Şubat 2018’e erteledi. l İHA FETÖ/PDY soruşturması Kurmay başkanı gözaltına alındı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Kurmay Albay M.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurmay Albay M.Y.’yi evinde gözaltına aldı. Kurmay Albay M.Y. Bolu’daki işlemlerinin ardından Ankara’ya gönderildi. M.Y.’nin Diyarbakır’a götürüleceği öğrenildi. l DHA IŞİD operasyonu Adana’da Suriyeli 12 kişi yakalandı Adana kent merkezinde IŞİD ile bağlan tısı olduğu, örgüte militan ve mühimmat temin ettiği öne sürülen kişilerin evlerine dün sabah operasyon düzenlendi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda Suriye uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü. l DHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog