Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

T.C. GAZİANTEP 6. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/385 Esas DAVALI: AYŞE TANRIÖVER Mernis Adresi Güneykent Mah. 102221 No’lu Cad. No: 40A İç Kapı No: 8 Şahinbey/ GAZİANTEP Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. TENSİP ZAPTI: 1 Yargılamanın H.M.K.nın 118. maddesi uyarınca yazılı yargılama usulüne göre yürütülmesine, 2 Dava dilekçesinin 6100 Sayılı H.M.K.nın 119. maddesi uyarınca bulunması gereken zorunlu unsurları taşıdığı, 3 Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya tebliğine, masrafın davacı tarafça yatırılan avanstan karşılanmasına, 4 Cevap süresinin, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 hafta olduğunun davalıya ihtarına (m.127) / (m.317), 5 İlk itirazların hepsinin cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorunda olup; aksi halde dinlenmeyeceğinin davalıya ihtarına (m.117), 6 Cevap dilekçesi ile birlikte, a) Mahkemenin adı, b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurtdışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres, c) Davalının T.C. kimlik numarası, ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, d) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, e) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, f) Dayanılan hukuki sebepler, g) Açık bir şekilde talep sonucu, ğ) Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası, h) Cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer almasının zorunlu olduğunun ihtarına, Tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan delillerini harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerini dilekçesine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek ayrıca masrafını karşılamak zorunda olduğunun davalıya ihtarına (m.318), 7 Tarafların, dayandıkları vakıaları, ispata elverişli şekilde somutlaştırmaları gerektiğinin, dayandıkları delilleri ve hangi delilin, hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmelerinin zorunlu olduğunun taraflara ihtarına (m.194), 8 Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalının, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağının davalıya ihtarına (m.128), 9 Delil bildirmesi ve toplanması için gerekli bilgilerin verilmesi halindedelillerin toplanması için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına, davacı delilleri için masrafın peşin avanstan karşılanmasına, davalı delilleri için masrafın davalı tarafından karşılanmasına, 10 Delil listesinde tanık gösteren tarafın, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı, T.C. vatandaşlık numarası ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunmasına, bu listede gösterilmemiş olan kimselerin tanık olarak dinlenemeyeceğine ve ikinci bir liste verilemeyeceğinin taraflara ihtarına(m.240), 11 Davalı tarafın cevap dilekçesinin davacı tarafa tebliğine, masrafın davacı tarafça yatırılan avanstan karşılanmasına, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde davacı tarafın cevaba cevap dilekçesini verebileceğinin ihtarına, 12 Davacı tarafın cevaba cevap dilekçesinin davalı tarafa tebliğine, masrafın davacı tarafça yatırılan avanstan karşılanmasına, 13 Dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirleneceği ve avanstan karşılanarak taraflara bildirileceğine, 14 Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceğine, 15 Tarafların SED araştırmalarının yapılması için ilgili zabıtalara ayrı ayrı müzekkere yazılmasına, masrafın davacı tarafça yatırılan avanstan karşılanmasına, 16 Sunulan vekaletname uyarınca AV. M. CESUR SAÇAN’ın davacı vekili olarak kabulüne, Dosyanın durumuna göre diğer hususlara yer verileceğine tensiben karar verilmesine dair, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. Katip 204008 Hakim 196315 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’te (Basın: 727353) T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/557 KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAVALILAR: YAKUP ALBAYRAK MİRASÇILARI: AYŞE ALBAYRAK, CENGİZ ALBAYRAK, EYÜP ALBAYRAK, FATİH ALBAYRAK, FERİDE KUŞ, FİKRİYE ALBAYRAK, HANİFE HALDIZ, HATİCE YEŞİLYURT, HÜLYA OKTAY KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İSTANBUL İLİ, PENDİK İLÇESİ, KURNA MAHALLESİ MEVKİİ: MAHALLE ALTI PAFTA NO: 20 ADA NO: 0 PARSEL NO: 577 VASFI: MEYVALIK YÜZÖLÇÜMÜ: 14.010,00 m2 KAMULAŞTIRMA ALANI: 4.489,71 m2 MALİKİN ADI VE SOYADI: YAKUP ALBAYRAK KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: 1 Davacı idare,yukarıda maliki ile cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırılması hakkında 19.08.2016 tarih ve 2016/192 sayılı kamu yararı kararı alındığını ve kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili ile taşınmazların idare adına yol olarak terkinine ,varsa tüm takyidatların istimlak bedeline tebdili için mahkememizde kamulaştırma davası açmıştır. 2 2942 sayılı yasanın 4650 Sayılı yasa ile değişik 10. maddesi uyarınca yukarıda isimleri yazılı bulunan davalılar kendisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açma hakkı olup,açılacak davalarda husumetin 1. maddede yazılı idareye yöneltilmesi gerekmektedir. 3 Yukarıda sözü edilen 30 günlük yasal süre içerisinde dava açılması halinde,davanın açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirilmemesi durumunda kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare adına tescil edilecektir. 4 Mahkememizde tespit edilen kamulaştırma bedeli Vakıflar Bankası Anadolu Adalet Sarayı Şubesine yatırılacaktır. 5 Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma vedelillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. 6 Yukarıda esas numarası bildirilen davanın duruşmasına 25/01/2018 günü saat 11:20’den itibaren İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başlanacaktır. Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’te (Basın: 728168) T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN / BAŞKANLIĞI’NDAN ESAS NO: 2016/352 Esas DAVALI: REFİA DİLEK KAYYIMI İSTANBUL DEFTERDARI Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 12/04/2018 günü saat: 09:40’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere 2. kez ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’te (Basın: 728183) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/404 Esas KARAR NO: 2017/508 Davacı ELANA RENK aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Davanın KABULÜNE, İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Tevfikbey Mah./Köyü, Cilt No:18, Hane No: 214, BSN: 35’te nüfusa kayıtlı, Mihael ve Vera’dan olma, 02/01/1976 doğumlu, 42733479234 T.C. Kimlik numaralı davacının kayden Elana olan isminin Elena olarak TASHİHEN TESCİLİNE, 08/11/2017 Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’te (Basın: 727733) T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2017/606 Esas Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda parsel nosu, kamulaştırma mikarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmazlar hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur. ESAS NO MALİKİ MEVKİİ PARSEL NO MİKTARI 2017/606 1 ATİYE YAĞMUR Kesmeköprü 816 6.520,00m² 2 AYŞETE DEMİR Kesmeköprü 816 6.520,00m² 3 BEDRİYE SÜLÜN Kesmeköprü 816 6.520,00m² 4 EMİNE ÇAKAR Kesmeköprü 816 6.520,00m² 5 FATMA ORGO Kesmeköprü 816 6.520,00m² 6 MAHMUT EREN Kesmeköprü 816 6.520,00m² 7 MAKBULE BOZKURT Kesmeköprü 816 6.520,00m² 8 MEHMET SALİH ÇAKAR Kesmeköprü 816 6.520,00m² 9 MURAT EREN Kesmeköprü 816 6.520,00m² 10 SABRİ EREN Kesmeköprü 816 6.520,00m² 11 SAİT EREN Kesmeköprü 816 6.520,00m² 12 ŞEHMUS EREN Kesmeköprü 816 6.520,00m² 2017/607 1 ATİYE YAĞMUR Kesmeköprü 456 10.990,00m² 2 AYŞETE DEMİR Kesmeköprü 456 10.990,00m² 3 BEDRİYE SÜLÜN Kesmeköprü 456 10.990,00m² 4 EMİNE ÇAKAR Kesmeköprü 456 10.990,00m² 5 FATMA ORGO Kesmeköprü 456 10.990,00m² 6 MAHMUT EREN Kesmeköprü 456 10.990,00m² 7 MAKBULE BOZKURT Kesmeköprü 456 10.990,00m² 8 MEHMET SALİH ÇAKAR Kesmeköprü 456 10.990,00m² 9 MURAT EREN Kesmeköprü 456 10.990,00m² 10 SABRİ EREN Kesmeköprü 456 10.990,00m² 11 SAİT EREN Kesmeköprü 456 10.990,00m² 12 ŞEHMUS EREN Kesmeköprü 456 10.990,00m² Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’te (Basın: 724155) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/150 Esas KARAR NO: 2017/472 Davanın KABULÜ İLE, Giresun ili, Tirebolu ilçesi, Çarşı Mahallesi, Cilt no: 2, Hane No: 288 de nüfusa kayıtlı, İON ve LELİOARA’nadan olma, 30/11/1980 doğumlu, T.C. no: 14094085102 olan, davacı Filiz Sezer’in kayden “Filiz’’ olan isminin ‘’Veronica’’ olarak TASHİHEN TESCİLİNE karar verilmiş olduğu ilan olunur. 27/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’te (Basın: 728153) T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO : 2017/403 Esas KARAR NO : 2017/492 HÜKÜM: 1 Davanın KABULÜNE, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Salacak Mahallesi/köyü Cilt No 56 Hane no 2646 Bsn: 4’te kayıtlı Arif ile Safiye oğlu, 51154209962 TC kimlik numaralı MEHMET KAMİL GÜLEN’in GÜLEN OLAN SOYADININ MORÇAY OLARAK DÜZELTİLMESİNE, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’te (Basın: 728039) T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS: 2017/525 KARAR: 2017/525 Davacı FETHİ İLTAŞ tarafından Nüfus aleyhine açılan isim tashih davasında. 04 12 2017 tarihli mahkememiz kararı gereğince davanın kübülü ile Bitlis Hizan ilçesi Yığınkaya köyü C 33 H 20’de nüfusa kayıtlı Arif ve Nafiye oğlu 1993 doğumlu 17.......10 kimlik numaralı Fethi İltaş’ın FETHİ OLAN İSMİNİN İPTALİ İLE CANER olarak düzeltilmesine ilişkin karar ilan olunur. 27/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’te (Basın: 728230) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/372 Esas KARAR NO: 2017/474 Davacı KEZBAN YILMAZ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 16694878436 kimlik nolu Ferzande ve Zozan kızı, 01/04/1991 Büyükçekmece doğumlu, Kezban Yılmaz’ın “Kezban” olan adının “Evrim” olarak değiştirilmesine, karar verildi. 13/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’te (Basın: 728167) Cuma 29 Aralık 2017 12 haber N.T. Haziran 2017’de tahliye olduktan sonra basın açıklaması yapmıştı. Gerekçe uzun tutukluluk ‘IŞİD emiri’ yeniden tahliye edildi Diyarbakır’da 26 Ekim 2015 günü terör örgütü IŞİD’in hücre evlerine düzenlenen ve 7 teröristin öldürüldüğü, 2 polisin şehit olduğu operasyon ile ilgili gözaltına alınan, yargılandığı davada 20 Haziran 2017 tarihinde tahliye edilen, kısa süre önce yeniden tutuklanan ve IŞİD’in Diyarbakır emiri olduğu iddia edilen N.T., dün yeniden tahliye edildi. Mahkeme sanık N.T.’nin daha önce uzun tutukluluk nedeniyle tahliyesine karar verilmiş olması, sanığın yeniden tutuklandığı, bu şekilde tutukluluk süresinin daha da artması, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında her ne kadar aleyhine kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunsa da tutukluluğun devamına karar verilmesinin ölçülü ve orantılı olmayacağından adli kontrolle tahliyesine karar verdi Sanık: İstihbaratın komplosu Dünkü duruşmaya geçen günlerde tutuklanan N.T., bu dosya ile birleştirilen davanın tutuklu sanığı A.S. ile avukatları katıldı. A.S., “Hakkımda açılan dava istihbaratın komplosudur. Dışarıda bulunduğum sürede beni sürekli olarak isim vermem konusunda tehdit ettiler. Aksi halde bana dünyayı zindan etmekle tehdit ettiler” dedi. N.T. de parmak izlerinin çıktığı iddia edilen evin kendi ikameti olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Korse dedikleri şey ve dijital materyaller bende yakalanmamıştır. 2013’ten beri beni teknik takiple izleyenlerin, benim Suriye’ye gidip gitmediğimi tespit etmeleri lazım. Üzerime atılanların hepsi iftiradır. 201314 yıllarında yaptığım basın açıklamasından dolayı Emniyet ve içindeki bazı gruplar üzerime oyun oynamaya başladı. 2 yıldır cezaevindeydim. 2010’da Fethullah Gülen’i eleştirdiğim için bana ‘Seni cezaevinden çıkarmayacağız’ dediler. Darbe bitmiş ancak darbeyi planlayanların oyunları hâlâ bitmemiştir.” l DHA Bursa’da 11 farklı adrese baskın yapıldı. IŞİD OPERASYONLARI 12 ilde 119 gözaltı Terör örgütü IŞİD’e yönelik yurt genelinde 12 kentte düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli gözaltına alındı. nBursa Emniyet Müdürlüğü’nün Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçesinde 200 polisle 11 farklı adrese eşzamanlı olarak operasyon düzenledi. Çoğu Suriyeli olan 38 kişi gözaltına alındı. n Bingöl, İstanbul, Adana ve Kilis’te düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. 6’sı yabancı uyruklu 7 şüphelinin örgütün üst düzey yöneticileriyle bağlantısı bulunduğu ve eyleme hazırlandığının değerlendirildiği belirtildi. n Van, Diyarbakır ve Mardin’deki operasyonda SuriyeIrak çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu belirtilen 22 şüpheli gözaltına alındı. n Gaziantep’te 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, işyeri ve depolardaki aramalarda 111 bin 800 dolar, 55 bin 195 TL, 1 tabanca, 2 şarjör ve 220 kurşun, 2 av tüfeği, 27 fişek ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. n Elazığ’da 8 şüpheli gözaltına alındı. n Manisa’nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde haklarında yakalama kararı bulunan ve IŞİD üyesi oldukları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. n Sakarya’da bakkal işleten Abubakr Khamıs Muhsın Muhsın, günlük işçi Haıtham Alı Mohammed Mohammed ve hayvan besiciliği yapan Muhammed Omar Naif gözaltına alındı. 138 bin dolar ve 50 bin lira ele geçirdi. l DHA/İHA ANDREY KARLOV SUİKASTI Sergi organizatörü Özkan tutuklandı Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin soruşturmada, suikastın gerçekleştiği serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan tutuklandı. Rusya fotoğraflarının yer aldığı serginin organizatörlüğünü yapan Özkan, 11 Ocak’ta gözaltına alınmış ve savcılık ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Daha önce de Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve 3 polis tutuklanmıştı. l Haber Merkezi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog