Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Çarşamba 20 Aralık 2017 EDİTÖR: ALPER İZBUL / ASLAN YILDIZ TASARIM: İLKNUR FİLİZ ‘Onümüzde bir ittifak süreci var’ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için “bittin sen” diyen İçişleri Bakanı Sü leyman Soylu’ya neden yanıt verme diğini “Yanıt vermeye değmez. Ama grup başkanvekillerimiz ağzının pa yını verdi. İçişleri Bakanlığı’nda otu racak, beni tehdit edecek. Ben de ona pabuç bırakacağım. Sen kimsin ki be ni tehdit ediyorsun. Değmez bile. Sırf Saray’ın gözüne girmek ve koltuğu nu sağlamlaştırmak işin bu yola baş vuruyor” sözleriyle açıkla dı. Ekonominin daha kö tüye gideceği görülürse iktidarın erken seçim kararı alabileceğini be lirten Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “seçim ba rajının düşürülme si” ifadelerine iliş kin “İktidar çevre sinin işine gelme diği için bir kenara koydular” diye ko Kemal Kılıçdaroğlu nuştu. Kılıçdaroğlu, NTV’nin sorula rını yanıtladı. Satırbaşları şöyle: n Bir şey ifade etmiyor: Cenaze de Sayın Erdoğan sıradan geliyordu. Geldi yerine geçti. Benim açımdan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sayın Erdoğan’ın cenazeye gelmesi de tabii önemli bir şey. n Erken seçim olabilir: Eğer eko nominin daha kötüye gideceğini gö rürlerse erken seçim kararı alabilir ler. Ekonominin daha da kritik bir noktaya gideceği yönünde bir görün tü, bir algı oluşursa Saray çevresin de erken seçim kararı alırlar. Devlet Bahçeli bir çıkış yaptı seçim barajı nın düşürülmesi konusunda. Ama ik tidar çevresinin işine gelmediği için bir kenara koydular. n Süreç ittifak süreci: Önümüzde ki süreç zaten bir ittifak süreci ola cak. Tek adam rejimi ve demokratik parlamenter sistem. Demokrasiden yana olanlar bir ittifak oluşturacak, otoriter sistemden yana olanlar da bir ittifak oluşturacak. Ben hiçbir ül kücünün, hiçbir milliyetçinin otoriter yönetimden yana olduğunu düşün müyorum. Her vatansever demokra siden yana tavır alır. n Koltuk için operasyon: Her be lediye başkanı hakkında inceleme de yapılabilir, soruşturma da yapılabilir. Hiçbir zaman bunun için bir eleştiri yapmadık. İçişleri Bakanı’nın saydığı unsurların tamamından belediye baş kanımız için takipsizlik kararı veril miş. Ben Battal Bey’e “Nedir bunlar?” diye sordum. Hepsinin mahkeme ka rarını bana gösterdi. Şimdi siz Man Adası’nı tartışmadan uzak tutmak ve İçişleri Bakanı olarak koltuğunu sağ lamlaştırmak için böyle bir yola baş vuruyorsunuz. Şu bir gerçek: Bizim belediye başkanlarımızı baskılayarak onları iş yapamaz hale getirmek ve ‘Bakın görüyorsunuz CHP’li belediye ler iş yapamıyor’ demek. n Ön seçimle geldi: Battal Bey’in eşi Milletvekili Gamze İlgezdi ön se çimle geldi. Ben onun milletvekilliği ni ilan etmedim ki. Kontenjandan ol sa hadi diyelim ‘bu iddia doğrudur.’ Ama kontenjandan gelmedi. n Torpil varsa siyaseti bırakırım: Buz Rezidans’ta kızımın 73 metreka relik bir dairesi var. Eğer bir kuruş luk bir torpil varsa ben siyaseti bıra kırım. Bu iddia üzerine ben sadece kendimin değil bütün çocuklarımın, dünürlerimin hepsinin mal varlığını araştırın dedim. n Araştırmıyorlar: “Mal varlığımı araştırın” diyorum, araştırmıyorlar. “Siyasi manevra” diyorlar. Bir siya si manevra da Binali Bey ve Erdoğan yapsın. Kızımın dairesi orada, dedim ki “Basın mensuplarını çağırın da gösterin şu daireyi”. İnanın daireyi aldı 2 ay bekledi mobilya almak için biraz para biriktirmek için. n Devleti intikam için kullanıyor: (Erdoğan’ın “Ataşehir’i de zaten arka daşlarımız sağ olsun en güzel şekliy le ortaya koydu, daha çok şeyler gele cek” açıklaması) Zaten bütün CHP’li belediyeler inceleniyor ama Erdoğan Man Adası’yla ilgili belgelerden do layı büyük rahatsızlık içinde. Dola yısıyla bunu kapatmak istiyor. Ney le kapatacak? CHP’li belediyelere sal dırarak kapatacak. Saldırsınlar ne var? CHP’li belediyelerde bir şey yok ki. Verilemeyecek hesapları mı var? Hepsinin hesabı veriliyor. n Soylu’ya yanıt vermeye değ mez: (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Kılıçdaroğlu sen bittin’ açıklaması) Ben ona yanıt vermedim. Çünkü yanıt vermeye değmez. Ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 için ‘Demokrasiden yana olanlar bir ittifak oluşturacak, otoriter sistemden yana olanlar da bir ittifak oluşturacak’ dedi NECATİ SAVAŞ Özgür Özel CHP’den adrese teslim belge CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, basın mensuplarına dağıttığı Man Adası iddialarıyla ilgili belgeyi özel kurye ile Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya göndereceklerini söyledi. CHP’li Özel, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Başbakan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu’nun, CHP’nin Man Adası iddialarına ilişkin belgeyi istediğini belirten Özel, “İsteyene adrese teslim belgeleri servis etme uygulamamızı başlattık. Man Adası’nda kurulan şirkete ilişkin belgeyi Meclis tutanaklarında yer alan ifadelerinin bulunduğu üst yazılarla birlikte özel kargo ile Yıldırım ve Soylu’nun özel kalemlerine elden teslim edeceğiz” dedi. ‘Mücadele yok tweet var’ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı canlı yayını Bakan Soylu’nun izlediğine dikkat çeken Özel, “Genel Başkan bir televizyon kanalında konuşuyor, Sayın Süleyman Soylu oturmuş Genel Başkanı izliyor. FETÖ’yle, PKK’yle, DHKPC’yle mücadele etmiyor. Kendisinden sorunlarına çözüm bekleyenler için bir şey yapmıyor. İçişleri Bakanı, Genel Başkanımızı izliyor, oradan da tweet yetiştiriyor” dedi. Soylu’nun telefo na yönelmesi gerektiğini dile getiren Özel, “Twitter’a değil, telefona yöneleceksin. Tweet atmak yerine, ‘Arkadaşlar şu Man Adası’na bir girin, şu adresten alın, imzalara bir bakın’ diyeceksin. Bunu demedikten sonra sövmenin, saymanın bir kıymeti yok. Korkunun siyasi ecele bir faydası yok. Süleyman Soylu o çıkışından sonra daha da o koltukta oturamaz. O koltukta oturan bakan, şantajcı bakan, iftiracı bakan, hakaretçi bakan İçişleri Bakanlığı’na devam edemez. Orası iftira atma, şantaj siyaseti üretme yeri değildir, orası gereğini yapma yeridir” diye konuştu. l ANKARA/Cumhuriyet Soylu’dan istifa resti Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iz ledi. Soylu, “Canlı yayında şu anda KK (Kemal Kılıçdaroğlu) alenen Ataşe hir konusunda yalan söylüyor. ‘İddiala rın hepsine açık söylüyorum hepsine mahkeme kararıyla takipsizlik verildi’ dedi. Eğer böyleyse ben istifa edece ğim. Değilse sen istifa edecek misin?” ifadelerini paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun açık lamalarına İçişleri Bakan lığı da yanıt verdi. Ba kanlığın açıklamasında, Kılıçdaroğlu’nun açıklama ları “kamuoyunu yanıltmaya yönelik” ve “gerçeği yansıt mayan” ifadeleri ile nitelen dirildi. Açıklamada, “Bat tal İlgezdi’nin görevin Soylu den uzaklaştırmasına dayanak teşkil eden soruşturma dosyalarına ilişkin Danıştay tarafından verilmiş ‘ret’ kararı ve adli mercilerce verilmiş ‘takipsizlik’ veya ‘beraat’ şeklinde karar bulunmadığı” kaydedilerek “Uzaklaştırma kararı, İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde devam eden davada, cumhuriyet savcısının da ‘kamu haklarından yoksun bırakılması’ yönündeki talebine uygun, siyasi olmayan, tamamen hukuki gerekçelere dayanan bir karardır” denildi. Açıklamada İlgezdi hakkında görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin 11 ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Bu arada, CHP’nin Soylu için verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından en geç 23 Aralık günü yapılacak. l ANKARA / Cumhuriyet grup başkanvekillerimiz ağzının payını verdi. İçişleri Bakanlığı’nda oturacak, beni tehdit edecek, ben de ona pabuç bırakacağım. Sen kimsin ki beni tehdit ediyorsun. Değmez bile. Sırf Saray’ın gözüne girmek ve koltuğunu sağlamlaştırmak işin bu yola başvuruyor. Bunların hepsinin hesabı yargı önünde sorulacak. Özgür Özel gensoru tarihine kadar süre verdi. Açıklamaları yapacak. Düne kadar Gülen’e övgüler düzen ve düne kadar Erdoğan hakkında ağza alınmayacak şeyler söyleyen biri nasıl olur da 180 derece dönüp İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturur. Dün söylediğini bugün nasıl yalarsın? Bunlar kendi çukurlarında debelenip dururlar. n İnkâr etmediler: Bu para bir şekliyle gidiyor sonra geliyor. Bunda tereddüt yok. Swift kayıtları var. Bunun bir şirket satışı olduğu söylendi. Kim söyledi, Erdoğan. Bu şirket satışı kime ve hangi şirket diye sorduk. Bu ana kadar cevabını almış değiliz. İki: Bellway limitedin sermayesi 1 sterlin. Para transferi 15 milyon dolar. Nasıl oluyor bu? 1 sterlinlik şirket 15 milyon dolarlık şirketi satın alıyor? Üç: Daha belgeleri açıklamadan önce belgeler sahtedir dediler. Kim de di? Saray’ın avukatı. Onu da baroya şikâyet ettik. Önce inkâr etmediler, bu şirket satışıdır dediler. Hangi şirket? Neden cevap vermediler. Ben mi geriyorum ortalığı? Her türlü, hakareti yapıyorlar. Man adasında neden şirket kurarsınız, bağınız nedir? Man Adası nedir? Vergi cenneti. Burası vergi kaçırmak, kara para aklamak için cennettir. Vatandaş musluğu açtığı anda 5 çeşit vergi verir, beyler vergi vermemek için Man Adası’nda şirket açıyorlar. Şirketin adını bana söylemek zorundalar. n Bu pisliği temizleyin: Bumerz Limited... Kime ait? Ziya İlgen’e ait. Hani bu darbeyi öğrendiği enişteye ait şirket. Biz bir şey söylüyorsak kılı kırk yararak söylüyoruz. Ben tüyü bitmemiş yetimin, açlıktan ölen Kübra bebeğin hakkını savunuyorum. Sen kalkacaksın “Ben yerliyim, milliyim” diyeceksin, vergi cennetlerinde şirket kuracaksın. MASAK’ı, SPK’yi göreve çağırıyoruz. El koyun bu işe buradaki pisliği temizleyin. n Baykal’ı ziyaret edeceğim: Sayın Deniz Baykal’ın durumu iyiye gidiyor. Almanya seyahatim olacak. Deniz Bey’i de ziyaret edeceğim. l ANKARA/Cumhuriyet haber 5 ‘Kudüs’ü BM Genel Kurulu’na taşıyacağız’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kudüs konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan karar tasarısının ABD’nin aleyhte oyuyla veto edilmesine tepki gösterdi. Saray’da Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile görüşmesinin ardın dan konuşan Erdoğan, Kudüs konusunda karar tasarısının 14 olumlu oya karşı ABD’nin aleyhte oy vermesiyle veto edilmesine ilişkin değerlenlendirme yaptı. Erdoğan, “BM Genel Kurulu’na taşıyacağız. Genel Kurul’da üçte ikilik destek Güvenlik Erdoğan Konseyi’ndeki kararın reddi anlamına gelecektir” diyerek BM üyesi ülkeleri Kudüs’ün tarihi statüsüne sahip çıkmaya davet etti. Kalın: Bilki bir hayır çıktı Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararını, “Trump kararı her ne kadar özünde yanlış, kötü ve hukuksuz bir kararsa da belki bundan da bir hayır çıktı. 2011’den beri sistematik bir şekilde unutturulan Filistin meselesi tekrar bütün dünya tarafından hatırlanmış oldu” ifadeleri dikkat çekti. l ANKARA / Cumhuriyet Yunan Bakan’a yanıt: Geldikleri gibi giderler CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret ederek Ege Denizi’ndeki 18 ada ve adacık için “Gel de al” ifadelerini kullanan Yunanistan Savunma Ba kanı Panos Kammenos’a, “Kammenos bilmelidir ki Büyük Atatürk’ün İstanbul’un iş galinde söyledikleri ‘Geldikleri gibi giderler’ sözüyle kendisine cevap veriyoruz” yanıtını verdi. TBMM’de yaptığı konuşmada Al tay, Kammenos’un, coğrafi aidiyeti, egemenliği belirsiz 18 ada ve adacı ğın Yunanistan’ın işgalinde olduğunu itiraf ettiğini, bunu da yaparken Engin Altay Kılıçdaroğlu’na yönelik küstahça bir tavır kullandı ğını belirtti. Altay, “Yunanistan, bu cüreti, hadsiz liği, cesareti AK Parti hükümetlerinin tutarsızlığın dan, cesaretsizliğinden ve acizliğinden bulmakta dır. CHP, kurucusu Atatürk’ün cesaretini hâlâ taşı maktadır” dedi. l ANKARA / Cumhuriyet Akdağ, ‘siyaseten’ deyip geri adım attı Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için “vazgeçmezse kendisi zarar görecek” sözlerinden geri adım attı. Akdağ, geçengünlerde, “Bu tavrı aslında son derece pespaye bir tavır, kötü bir tavır. Bundan vazgeç mezse kendisi zarar görecek” demişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Akdağ’ın sözlerini “tehdit” olarak değerlendirmişti. Akdağ, dün tehditte bulunanın Kılıçdaroğlu’nun kendisi olduğunu söyleyerek, “Erzurumluyum, dadaşım. Böyle Kılıçdaroğlu ya Recep Akdağ da arkadaşlarından falan biz hiç perva etmeyiz, hiç de korkmayız” dedi. İfadelerinin “tehdit gibi algılatılmaya çalışıldığını” belirten Akdağ, “Şunu söylüyorum, Kılıçdaroğlu itibarından yiyor. Millet önündeki itibarını kaybediyor, siyaseten zarar görüyor, zarar görecek. Yoksa bundan nasıl bir tehdit ifadesi çıkarabilirsiniz” dedi l ANKARA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog