Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Pazartesi 18 Aralık 2017 TASARIM: FUNDA YAŞAR ER CHP’li Gülay Yedekci: 493 deprem toplanma alanının 416’sı imara açıldı. İstanbul’da deprem anında toplanacak yer yok! ‘Kentsel değil rantsal dönüşüm yaşıyoruz!’ ‘TuHP İstanbul Milletvekili, mimar Yrd. C runcuDoç. Dr. Gülay Yedekci, kentsel dönüşüm sürecinin şeffat yürütül baymediğini belirterek “Rant olmayan, insarakni bir dönüşüm için bakanlığın, belediye lerin, meslek odalarının, prosivil toplum kuruluşları jesi’ y‘Eonkgesalliyleılıryor’hşanrrdTBDdbçlkbhslbğeklnsmdmmkrllkpknDilnKyhş‘DA4lybl4tdaBSıaieıealeaŞaaeüaeaetlliıoiiüieeüa91ıaoıeeiüiuüıuk.ekeiAööiKİrdrnekmnnlrrriülllmmarnCnnEKylBtölşmnkrgsnsnEn63tırgakllşşnHnneiıyçsmfaıkPmisloti”odüeıEnrdsniaşaüHdeecmti.rau’iÇYrAnroüetnııiaoüüPTmsna4,idsorolmrL,ü,ezfrçfrinölni?ensiadlöaYsEşkfmatşpıPoemyimidşşeirın,füeşeeralı1eypvaırynfeTnpnzkiinennitüekaamekbdüüililukamnia’BynikbçnmlkncaasraEklaaamniauülydeta.tdyneyyıdeüleepammenkaePgeıiekageriliünsşinipk)naoodtülmiişob,laeRnaaaareelkrnsEıdşsblfeinmaasimen.iidzknelnnıloüalpöpü,ürbmkılikpnşnrkrttaüyiciüilledviilrldeAuekllleleilsdmrsduaalıGmnl,llridarmgadiciıoılaveerayşuzbmidnöreiiamlpoianvikvnkurnnKerisıaiylçisereldüdıçe“ymni’eençabnnia.lnödehdıereema.uAdıitnlınl(ıu1vrğnotPiiüliieretşnçdplrlesBnairDüdmresanbdıaleVbğğleiAyüiddalegeely5nsuvçtaüoenkemlenşadambrmükkiavsönmaluctşhaıiiidngoverreaemeaörirlkalmz”ha,ynddermsuneaeümınlnaiyeakoşiılıamüğMaüaşemernnaanrıayaa?kartiündnnialaaçğşhatlürldçnmıiennelYesalö.kevsdruoaeia6sllkaaıkökkserpditdiıpaldomikkamnldudmlmvrVabkeıvueünlılrptısyse3nnnılraaaeaaıöloylldeğmaeyaıtcneışdieat’admogllaleelle0adrnrulzünüsanrzzpııŞndıızautnaatiaueallltıneed.çğçaeheu6ısvy,ndşitaürkamiendelpneknstkvrmnzsrvgkameaıklıedEüeeaTuknyrh,etşeğodöiıne,aelmsarcelahlarüaidktlalkasrüü.amgaıemknbeiikbeaamtiğııkithşatdarakgiödyrri,audrdaierrmrpakouym.aninalaımbllbhKdıdlanoınKörkapenköelnüalnelnisDasnşynşelenuitakaaviağdnanaüyeirsare.kkaetrtöıstfaeroldarıyBüfngserrçdidışşaueleeenuımYnlmylkllrıiiorrüeşklıaeuelueelanmömlrulıaonçmvnmn.nnılŞasenatetokeTıagranar’çsrlryeğsiroryjsnsenddanrıseckkaieornüacaeıküdieiiidnaoapekpacntıarunsndldbekanıuseaıelknlstedıiarRşsal.lnıınadaiekcirlngıaiaılndlknmkkndiienegçılylmrdğaoıoyğBll7peondınaeitulıöyezenaeaı.ıSeitia,yananğbidvanrnatı8lmiunbz.zrnanalıekerbüraıBnzlaçkcşzohinaodpdirKiibılaH0amreıdilhazolnnişrbaknmıaemutndtbekeanlynhdıampiireruaadvkknçasealıaidiKiliâekyatdooaeövsmaşsinniairıiaklnrpahgiarzr1ordğhetmdau.zehı,kacpıcm0oszrdusancrınnkdşdlamar,iyddTgkkılenikamöeeöbtalçeıdumuadaçğoau,r1üleaeldAşnaE2uaoayüaa4eüdeainirkinvuifnicğytıyleanmıbcçtunbsırkj,ngeılurkgıhırskuvrhınlrktzr0ıarıelanT’mşmüyeaedsklıniei,iihıbdmnmedonuprilkıneıoddtpyaakdenidnnaatdciEnkmuond0ntyğuılzapMlnenegdiıinrailıoltlaunlöeoglaeaadpaaldğiheloaeynkıaearudraiytmiirlıçyladkleedn,blrnöaalnaenkalauvnyrkoılaaeoireiı5rodypkesinarlrikstaageaTlıkndc5ysk.ueuotrdahlıinıreeayreindrpinmameaabş’anlyaaunkılCpntçavejineöşeOijd0tokmiuiskzlık.baaylöıksscrnüei,drlaıeştitdloaazşmdeidoeıabrtçby.böuıkarykaBletg0koujndauliöiyiıurdYrıngzaoi.nşısnianlneılğansmyırekerkonl.iasnimakeikaneylueze’nnabkemYrDrmslkauikaecıklrdeetıKoıboıaKıeniheulbrnydlıeraıülarkc,y8nanncnltealnraanlınKrneeaaançhiıia.eadeioniramasrcnkoakaiyieEnraaıedysna0ldisşrvrelkdnkılyaank.Bmuurcdycşdieidyepıaomenmbeyvdaıodiırnöı,lkkdımniaed.nalidömdlnılb,lrzaenuka.üerızkueadeaaillnvkayiaeeaberid.r2şBnıvinplfiğrauaç.ırkenıBeilunynnenz,usory?.zanşeralpnie2aiarnmiima0nöi,çeşnsikkalaorliidreinsnteebTranöieglıdİia’zne,yrrrçrn4isruytfgysiyeııA1lazlKhycdıktddkaerlkkedtrıily3iayieuyeelKereauiyitbpabhllneaikoin,ıaaiöalgkouçsnımgayaesnnşdüaü’snilaheldnnmvşlıytıyAeurueöbdosrnaaişanikkdtaabizylkpikilznkdeonşeuaad.ızlmaoiyreaczıraeagkdğcaiytilsüezıhyirsıibğkmDrtetkşşakjsnamr?ldgaoterlnoaraaeuai.ıa.ateaenıadtueüuzıissıhainaençddunş,naklvrBonnrnyiihlklcıeeihunnls,ad.eödeıammkinld’na,ıepaklpiinlglluaausİanlarlnrlmeiuamıOirzaegymu,ıağtoeluulörvn.enmokyrg.kemakçmrmrrioEbüglyiycaiüarnsreikutmdatmulr,evönasldzdgglyeainesuüzikcaerelselrokkadmlnüliauuuılrhırturur,mtiBiişrdncnliaraneudepesre,.iiğ,şlâaaBlryliluaaneçnğmaeliçumlkienkDeıeGemkuryuamePuuğbisnclhurelkkoışkeenilkylüaaıyıiıeeorreşiuhıbm,ulsrkni,nio,nlldıbltenaainnnikyaial2eşısişbşdd,çdtattdlgnear5ip.tyddislliieireleoi0iealad,aısyhmzeıissataenaışairaehrblülasha,hmtKtrd(,r0rrâısbiddietanlinemıuiyilunhnayiışb?raialkhak,dairuyıann5leimvaamllmakgüiilaaisnaiimiaiğçsnE,keeprr’ikfmtççymşroitzosllnpolirecudkıböelnaoaeirlaseeeğoblsunaattkzkıaügdaianiaiksyögrklloikynnblan)i.ınesaeernruyıaktrzçaynpboıieenBllivrrznyernokıasöş,ihkelreuanlueriniaaslalsleeyerlliulaenıarrllynni,dyllilndmmkndğndtkblrynkyt‘aneirkıiaamooKiauaoaoieıiaıoauıneiaukmoohnrprmz,yeaznTbypkprpllvtbnna.ızkaiabniyty,btmellvl’üymrıyömireİadua?ıasuirıVuvera2raniÖuedleşrnraleenymaramkenrlapsl3lraikaumıibnabzera.sslnşoabkayiluretadraİbiiğgehtddnaRaannyeıücılusoyioinuılrnırizilktdraioç”adnımtaleıstirklebyyoryacmıilakdyadııesmeeğl.ısnine’dçıdıiplzşüeanakrdennğn.üagütaÇıyniıı?m2enl.enonekkıneinfbÜrranba7azuaesdgnglnMyaö0redVııiru,eınaa7tyvİepmnöhai‘nrtedeeeıiabz0sgtria.yışilımaenrkysknlşaiaıelmtllitekielrlAmıeıvglvh5ççuyanoaıaillhnzsmnmabçşyiınamkeicelorornsaen’aldv,amlşle,bathüeantukuaiılineraiıreeylebrgkğnieklaşirdiypaeyıaltirzsrlyirslnoiuvaailnlyalsenyŞinemlıaoümrıiiliioeekbaeadsr.litnngekaibeidgkbkö’mrzkryrıoçyrnaeiBuuriphıittlnb.ieed.ıuuyirımeşanozeisidsmenlnıyudi1üyraspedBbersştelyet,ryeryıoezdt.aiu5gaeyniia’iaa.ilcyiodryeyrpmrskazllkzkMıar“lrüryşMiuu,dairs.iayoar4bosialuÇ.kltlnyoukai.liekböndeDpdnraıaırla1eknnt.iinrölhilaİmlnmüanıdıktçacedeszid6.as2lıdnşnıdnuvnçüeBtm,ıizaeap,eğıtr’ııeğyü0eerlskdadttşecıhnşl?maorlıyakkatıeaataınuaunaü1ebekhtadaiğarte7bhdtakyıuraiydmibmurtnıaaüçntnimiiöble’rleaatnuor.ikaludeenılvgiklııc.ktidrrbetukkrilnazeantrolaeilınenedüiBsliui’seln.errhlıö.edcdlarkMakueam.dtdoıeanğOusan.rilaoaumlonşruıivauirnemrRenecspağruenneu4nev,nhaıuetçlıeytudsnres9aaz,dsuıarsiilesşrraı3azi ‘Bilimi konuşmalıydık’ önemli ve doğru kent torasyon biter’ deriz. Restorasyonda tahmin sel dönüşüm örnekle olmaz, emin bilgi ile devam edeceksiniz. Atari varken Türkiye’de türk Kültür Merkezi örneği mesela. AKM dö n Man Adası belgeleri ve ABD’de yargılaması süren Sarraf davasına yönelik neler söyleyebilirsiniz? maalesef belli yandaş neminin mimari özelliğini yansıtmakta, o dömüteahhitlerin ya da nem için simge özelliklerindendir. AKM’yi firmaların para ka yıllarca boş bırakacaksın, çalıştırmayacak Man Adası gibi, ABD’de devam eden Sarraf davası gibi zanmak için gözleri sın, sonra da diyeceksin ki çürük. Biz büyü konuların Türkiye gündeminde oluyor olmasından ve ne kestirdiği alanlar ğünü istemiyoruz ki...Biz mevcut halinin ko bunları konuşuyor olmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. haline geliyor. Mev runmasını istiyoruz. Mimarlıkta da kent bili Halbuki biz bilimi, teknolojiyi, çocuklarımızın daha iyi cut iktidar kentsel dö minde de dünyanın kabul ettiği evrensel ku eğitim alması için neler yapmalıyı, dünyanın ilk 10 üni nüşüm yapmadan ön rallar vardır. Bu kurallar bir kişinin kişisel versitesinin Türkiye’de olması için neler yapılabiliri ko ce önce bir yeri atıl zevkine ve görüşüne göre değiştirilemez, de nuşmalıydık. Türkiye’de siyasetin temiz olması, insan hale getiriyor, sonra ğiştirilmesi önerilemez. Cumhuriyet yapı ların siyasetten ekonomik bir çıkar beklememesi ve ‘buralar yaşanamaz larını teker teker yıkmak istiyorlar. İçinde namusluca yarınlara çocuklarımıza, torunlarımıza güzel hale geldi, yıkalım ve Atatürk, Gazi, Cumhuriyet geçen her şeyden isimler bırakmak temel olmalıdır. yerine yenisini yapa rahatsızlar. l İSTANBUL haber 7 Vakıf yönetiminin AKP ile yakın ilişkileri biliniyor. Yandaşın imar rantında kamu yararı varmış! HAZAL OCAK Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün de aralarında bulunduğu 3 kurum, yönetim kurulunda AKP’li siyasilerin de yer aldığı Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’na İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tahsis edilen Bakırköy’deki milyonlarca liralık 6 arsanın özelleştirilmesine itiraz etti. İBB ise ‘kamu yararı var’ diyerek itirazları görmedi. İBB’nin ön proje onayında Bakırköy Belediyesi’ni de devre dışı bıraktığı ortaya çıktı. 25 yıllık peşkeş Eski İBB Başkanı Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ortak olduğu Koru Florya Projesi’ne komşu, İBB’ye ait Bakırköy Şenlik Mahallesi’ndeki toplam 13 bin metrekarelik 6 ayrı arazinin bir bölümü 22 Temmuz 2016’da İBB Meclisi’ne gelen raporla, ortaöğretimden özel eğitim alanına dönüştürüldü. Sağlık tesisi alanında kalan bölümün bir kısmı ise Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’na alındı. Bu rapordan 2 buçuk ay sonra vakıf 6 arazinin okul öncesi eğitimi, anaokulu, ortaöğretim ve üniversiteye kadar her türlü eğitim kurumu için kendilerine tahsis edilmesini istedi. CHP’lilerin ret oyu verdiği meclis oturumunda tahsis kararı, AKP’lilerin oyları ile kabul edildi. Mahalledeki 6 ayrı parsel, 25 yıllığına hiçbir bedel talep edilmeden Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’na verilmiş oldu. Devre dışı bıraktı İBB Meclisi gündemine geçen hafta arazinin fonksiyonlarının değiştirilmesine itiraz eden Bakırköy Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazıları geldi. Bakırköy Belediyesi itiraz dilekçesinde arazilere ilişkin büyük ve küçük ölçekli imar planlarına bir not eklenerek ilçe belediyesinin devre dışı bırakıldığını anlattı. Arazilerin ilçe sınırları içerisinde kaldığını anımsatan belediye dilekçesinde ‘Avan (ön proje) projenin Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra ilçe belediyesinin de onayına sunulmasına ilişkin plan şartının getirilmesi daha uygun olacaktır” ifadelerine yer verdi. İtirazlar reddedildi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de itiraz dilekçesinde arazinin önceki sahibi TOKİ ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan değişikliklere ilişkin görüş alınmadığına dikkat çekti. İl Sağlık Müdürlüğü ise Sağlık Tesisi Alanının tamamının aynen korunması gerektiğini vurguladı. İBB “kamu yararı” olduğu gerekçesiyle itirazları reddetti. Mecliste konuşan CHP’li üye Ali Rıza Akyüz “Araziler halka ait bir alanken özelleştirildi” dedi. AKP’li meclis üyesi Hadi Diler ise “Sağlık alanı korunuyor. Ayrıca imar planı değişiklikleri kamu yararı olarak planlanmış” ifadelerini kullandı. l İSTANBUL Skandal projeden bir de yol geçecek HAZAL OCAK Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı ve FETÖ sanığı Ömer Faruk Kavurmacı’nın birçok projede ortağı olan Ömer Saçaklıoğlu’nun şirketi Metal Yapı Konut’un Küçükçekmece Gölü kıyısına yaptığı “Blue Lake” adlı projeden yol geçecek. 2 kez iptal edildi Gazetemiz projede gerçekleşen skandallar zincirini geçen günlerde duyurmuştu. Küçükçekmece Belediyesi, Metal Konut’un yaptığı projeye 31 Aralık 2013’te ruhsat vermiş. Projede, ruhsat gerektiren ilaveler ve değişikliklerin yapıldığı ortaya çıkınca 27 Ekim 2017’de yapı tatil tutağı düzenlemişti. Belediye, 31 Ekim 2017’de de yapı ruhsatını iptal etmiş ti. Şirket, iptal işlemini mahkemeye taşımış. İdare mahkemesi, ruhsatın iptalinin yürütmesini durdurmuştu ancak ilçe belediyesi “ruhsat eklerine aykırılıkların yasal süre içerisinde giderilmediği gerekçesiyle” bir kez daha yapı ruhsatını iptal etti. Proje hakkında da ilçe belediyesi 7 Aralık 2017 tarihli encümen kararıyla yıkım cezası verildiğini duyurmuştu. Kararda oybirliği Haberimizin yayımlanmasından 2 gün sonra İBB Meclisi’ne projeye ilişkin ilginç bir teklif geldi. İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü Küçükçekmece Yalı Caddesi ve 27 Mayıs Caddesi’ne projenin üstünden yol geçirerek bağlanmasını istedi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre projenin ortasından bazı yapılar yıkılarak yol geçirilecek. l İSTANBUL C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog