Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 15 Aralık 2017 14 haber Gökçeada maden savaşını kazandı Gökçeada’da altın ve gümüş madeni aramak için başlatılan ÇED süreci sonlandırıldı. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Merih Madencilik şirketi 14.12.2017 tarihinde eÇED sistemi üzerinden proje iptal talebinde bulunmuş olup müdürlüğümüzce bu talep uygun bulunmuş ve ÇED süreci iptal edilmiştir” denildi. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin kararı sevinçle karşıladıklarını, kamuoyu gücüne güvenmekle ne kadar haklı olduklarının bir kez daha ortaya çıkmasına sevindiklerini söyledi. Gökçeada Gönüllüleri Derneği de kendilerine destek veren tüm sivil toplum örgütlerine teşekkür ettiklerini, Gökçeada’nın bir felaketin eşiğinden döndüğünü açıkladı. l Haber Merkezi Kadıköy sahili ‘yeşil kalsın’ kampanyası Doğa ve yaşam savunucuları, Kadıköy sahi line Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılması planlanan “Ulu Cami” projesine karşı harekete geçti. Chang.org’da “Kadıköy rıhtıma tesis yapılmasın. Sahil yeşil kalsın” talebiyle başlatılan kampanyanın çağrı metninde, “Cami yapılması planlanan bölgede 10 dakikalık yürüme mesafesinde iki cami bulunuyor. Sadece cami değil herhangi bir başka yapıyı da kaldırabilecek bir konumda değil bölge. Birlikte daha yeşil bir kent yaratabiliriz” dendi. l İSTANBUL Cumhuriyet Sokaklara FETÖ düzenlemesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbul genelindeki “Gülen” ve “Paralel” gibi kelimelerden oluşan, ya da gülünç, ahlaka aykırı görülen, terör örgütünü çağrıştıran 103 yol ve sokak isminin değiştirilmesini oybirliğiyle onayladı. Eyüp ilçesinin Akşemsettin ve Çırcır Mahalleri arasındaki ‘Gülen Caddesi’nin ismi, ‘Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’ olarak değiştirildi. Ayrıca 25 ayrı ‘Gülen’ isimli sokağa farklı isimler verildi. Tuzla Postane Mahallesi’nde yer alan FETÖ sanığı eski futbolcu Hakan Şükür Sokağı’nın ismi ise Şehit Halil Kantarcı oldu. Zaman, Samanyolu, Sızıntı, Aksiyon, Himmet, Hizmet, Dumanlı gibi sokak isimleri de değiştirildi. l İSTANBUL Cumhuriyet GÖKSUN MAL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 1) Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazineye ait taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatte Göksun Mal Müdürlüğü’nde satış ihalesi yapılacaktır. 2) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar; a) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun aslı. (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teyit yazıları ile birlikte), Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) b) Tebligat için Türkiye’de ikamet ettiklerini gösterir İkametgah Belgesi, c) Gerçek kişiler; T.C. Kimlik Numarası ile Nüfus Cüzdan Suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), Özel Hukuk Tüzel kişilerin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak Vergi Kimlik Numaralarını, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir yetki belgesini vermeleri gerekmektedir. 3) İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içinde ücretsiz olarak Mal Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir. 4) İadeli Taahhütlü Posta yolu ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. 5) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 6) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'den muaf olduğu gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan da muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle de Emlak Vergisinden muaftır. 7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5. maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malın satış bedelinin 5.000,00 TL'yi geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin, geri kalan kısmı en fazla 2 yılda 8 eşit taksitle ve kanuni faiz uygulanmak suretiyle ödenebilecektir. 8) Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR. NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. S.N. MAHALLE ADI ADA NO PARSEL NO CİNSİ İMAR DURUMU YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) 01 Yantepe 95 Tarla İmarlı 12.400,00 Tam TAHMİNİ BEDEL (TL.) 992.000,00 GEÇİCİ TEMİNAT (TL.) 297.600,00 İHALE İHALE TARİHİ SAATİ 04.01.2018 10:20 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 720272) T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/3 Esas DAVALI: ŞERAFETTİN BARLAS DURUŞMA GÜNÜ: 17/04/2018 DURUŞMA SAAT: 11:30 Davacı Burcu Seçil YAVUZ BARLAS tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, 21/11/2017 tarihli celsede tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Sayın Şerafettin BARLAR, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 720567) T.C. KAYSERİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/421 KASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 23/06/2014 tarih ve 173 sayılı kararı ile Kayseri İli, Özvatan İlçesi, Yukarı Boğaziçi Mahallesi 378 ada, 76 parselde kayıtlı bağ vasfındaki 1.564,61 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamının kamulaştırılması nedeniyle taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize 2017/421 esas sayılı dosya ile dava açılmıştır. Bu ilanın yayınlanmasından itibaren 30 gün içerisinde idari yargıya iptal davası açılmadığı takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleştirileceği, açılacak davada husumetin davacı (KASKİ) idareye yöneltilebileceği, iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin T.C. Halk Bankası Yeni sanayi Şube Müdürlüğüne yatırılacağı hususu; 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 720546) T.C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI DOSYA NO: 2014/83 Tereke MURİS: ÜMİT YAŞAR AYOĞLU Trabzon İli, Merkez İlçesi, 1 nolu Çömlekçi Mah., Cilt:5, Hane:00456’da nüfusa kayıtlı Ali ve Zübeyde’den olma 16.10.1973 doğumlu 12.01.2014 tarihinde vefat eden Ümit Yaşar Ayoğlu (T.C. Vatandaşlık No: 3940090770) terekesinin en yakın mirasçıları tarafından ret edilmiş olduğundan iflas tasfiye memuru Av. Ezgi Çakar tarafından defteri tutulan malların bedellerinin tasfiye giderlerini ancak karşılayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir. Bu nedenle alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin 5.000.00 TL giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını İsteyebileceği İİK’nin 218 220. maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur. 13.12.2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 720585) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/97 Esas KARAR NO: 2017/358 Davacı DÜRSEL GÖVENÇ tarafından BAŞAKŞEHİR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Davanın KABULÜ ile, TOKAT ili, REŞADİYE ilçesi, GÜLLÜCE mahallesi/köyü, C:55, H:14, BSN:113’de nüfusa kayıtlı 52921612862 T.C. kimlik nolu DURAN ve HÜSNE’den olma, 01/03/1988 REŞADİYE doğumlu DÜRSEL GÖVENÇ’in “DÜRSEL” olan ön isminin “NURSEL” olarak değiştirilip nüfusa kayıt ve tesciline karar verilmekle, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 720336) T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN SAYI: 2017/230 Esas Davacılar, AHMET NAMIK ARPACIK, MUSTAFA ULUAĞAÇ, ÖMER EKİNCİ ile Davalı, MEHMET AKÇAKOYUN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle; Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil davasında davalı Mehmet Akçakoyun’un adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamamıştır, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, ön inceleme duruşma günü olan 06/03/2018 günü saat 10:05’te yapılacağı HMK 139 maddesi gereğince bildirilen duruşma gün ve saatinde mahkeme salonunda ön inceleme duruşması için hazır bulunmanız yahut bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde gelen tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 720531) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/793 Esas KARAR NO: 2017/424 Davacı BÜŞRA VERİR aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Davanın KABULÜ ile; Sinop İli, Merkez İlçesi, Akbaş Köyü, C.No:45, H.No:28, BSN 61’de nüfusa kayıtlı, BÜŞRA VERİR’in, VERİR olan soyisminin VEZİR olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verilmiştir. İlan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 720330) Skandal proje yargıya taşınıyor Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı ve FETÖ sanığı Ömer Faruk Kavurmacı’nın birçok projede ortağı olan Ömer Saçaklıoğlu’nun şirketi Metal Yapı Konut’un Küçükçemece Gölü kıyısına yaptığı projede skandallar zinciri yargıya taşınıyor. CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği soru önergesinde konuya ilikin suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek “Onaylı projesine aykırılıkların çözülme şansı yoktur. İnşaat devam ediyor. Zabıtlı bir binada inşaat nasıl devam ediyor?” diye sordu. l İSTANBUL Cumhuriyet Bakırköy’de gençlik festivali 7.Uluslararası Çocuk ve Gençlik Festivali, Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde başladı. Bakırköy BelediyeBaşkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun ev sahipliğinde Dünya Festivaller Birliği tarafından düzenlenen festivale Kazakistan, Malta, Ukrayna, Bulgaristan, Moldova, Romanya, Litvanya, Rusya, İngiltere ve Türkiye’den ekipler katılıyor. Konuk ekiplerin ziyaret ettiği Kerimoğlu, Bakırköy’ü Türkiye’nin kültürsanat başkenti yapma iddialarının olduğunu söyledi. Festival 17 Aralık’a kadar sürecek. l İSTANBUL Cumhuriyet Mevlana Sarıyer’de anıldı Mevlana Celaleddini Rumi, 744. vuslat yıldönümünde Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Şebi Arus’ programıyla anıldı. Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün anma gecesine, sema gösterilerinin ardından Mevlana şiirleri ve ilahiler okundu. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Bu sıkıntıyı aşabilmek için iyi insanlara ihtiyacımız var. Hoşgörülü olursanız seversiniz, sevilirsiniz. Temel geleneğimiz olan sevgiyi tüm insanlardan mahrum kılmayalım” diye konuştu. l İSTANBUL Cumhuriyet T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2017/363 Mahkememizce 24/11/2017 gün ve 2017/363 Esas, 2017/373 Karar sayılı kararla, Rifat ve Nazmiye’den olma Çorlu 29/10/1975 doğumlu Fulya Bilgin’in nüfusta Fulya olan ön adının FULYA olarak DÜZELTİLMESİNE, Rifat ve Nazmiye’den olma Çorlu 29/10/1975 doğumlu Fulya Bilgin’in nüfusta Fulya olan ön adının FULYA olarak DÜZELTİLMESİNE, karar verildi. İlan olunur. 12/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 720140) T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/365 Esas KARAR NO: 2017/455 Davacı MEHMET DARĞIN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; Diyarbakır ili, Silvan ilçesi, Demirkuyu mahallesi/köyünde kayıtlı Selim ile Adalet oğlu, 21/02/1996 doğumlu, 10256145936 T.C. kimlik numaralı MEHMET DARĞIN’ın DARĞIN olan soyisminin CEYLAN OLARAK DÜZELTİLMESİNE, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 720520) T.C. KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/22 Esas Davacı, MALİYE HAZİNESİ tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının ara kararı uyarınca; Kayseri ili Melikgazi ilçesi, Zincirli mahallesi 561 ada 57 parsel sayılı taşınmaz malikleri olan Hacı Mustafa oğlu Mehmet ve Keşkekoğlu kızı Akkadın’ın kim olduklarının bilinmediği ve tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu nedenle GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ istenmiş olup, Hacı Mustafa oğlu Mehmet ve Keşkekoğlu kızı Akkadın hakkında bilgisi olanların mahkememize bilgi vermeleri ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 720555) T.C. KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/100 Esas Davacı, MALİYE HAZİNESİ tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının ara kararı uyarınca; Kayseri ili Kocasinan ilçesi, Zekaibey mahallesi 3153 ada 4 parsel ve Kalenderhane mahallesi 3158 ada 3 parsel sayılı taşınmaz malikleri olan FATMA ÇATALKAFA (Mustafa kızı), GÜLHANIM (Emin kızı), KADİRİYE’nin (Emin kızı) kim olduklarının bilinmediği ve tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu nedenle GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ istenmiş olup, FATMA ÇATALKAFA (Mustafa kızı), GÜLHANIM (Emin kızı), KADİRİYE (Emin kızı) hakkında bilgisi olanların mahkememize bilgi vermeleri ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 720562) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/507 KARAR NO: 2017/196 HÜKÜM: Davanın kabulü ile Ankara ili Altındağ ilçesi Örnek Mah. Cilt 70 hane 411 BSN 4 de kayıtlı 12835012158 T.C. Kimlik nolu Acda Kızılateş’in adının AJDA olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa tesciline karar verilmiş olmakla, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 720529) T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Mahkememizin 2017/67 Esas 2017/483 Karar Sayılı, 09/11/2017 tarihli ilamı ile; Erzurum ili, Aşkale ilçesi, Yeni Mah./Köy, cilt 2, hane no 59, Birey Sıra No: 35’de nüfusa kayıtlı 15161048488 T.C. Kimlik nolu Abdullah ve Ayten’den olma 15/11/1982 doğumlu Konca SALAN’ın nüfus kayıtlarındaki KONCA olan isminin ELİF olarak TASHİHEN TESÇİLİNE karar verilmiş olup, ilan olunur. 11/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 720433) GEBZE İLYASBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURULUR Aşağıda adı soyadı, vergi ve ceza nevi’leri ile miktarları yazılı mükellefler adına tanzim edilen Vergi Ceza İhbarnamelerini 213 Sayılı V.U.K’nun 99. maddesi gereğince posta ile bilinen en son adreslerine gönderilmiş, ayrıca vergi dairesi kanalı ile araştırılmasına rağmen bulunamadıklarından tebliğ yapılamamıştır. 213 Sayılı V.U.K’nun 103 ve 104 maddeleri gereğince tebliğ yapılması zorunluluğu doğduğundan, aynı Kanunun 105. maddesi gereğince adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde GEBZE İLYASBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE bizzat veya bilvekalen müracaat etmeleri, taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde aynı Kanunun 106. maddesi gereğince iş bu ilanın yayınlanmasını takip eden 1 ay sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilan olunur. Vergi K.No SoyadıAdı(Unvanı) Adres 1 3250525490 EFEPET PETROL OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. MEHMET AKİF ERSOY MAH. 5372 SK. Kapı No:13 Daire No:1 MERKEZ – AKSARAY 2 3250525490 EFEPET PETROL OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. MEHMET AKİF ERSOY MAH. 5372 SK. Kapı No:13 Daire No:1 MERKEZ – AKSARAY İhbarname Fiş No V.Kodu Vergi Dönemi 20170717395030000004 0071 2011/04 20170717395030000005 0071 2011/04 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 720272) Vergi Toplamı Ceza Toplamı 1.095.652,66 TL 1.095.652,66 TL 1.125.530,53 TL 1.125.530,53 TL C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog