Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Pazar 10 Aralık 2017 12 haber Sahte hayatımızın hakiki komedisi: ‘Aile Arasında’ Nâzım Hikmet nasıl vatan hainliğine devam ediyorsa hâlâ... Gülse Birsel de yalan dünyamızın ipliğini pazara sermeye devam ediyor hâlâ!.. HHH Gülse’nin “Yalan Dünya”sı, televizyon dizi tarihimizin başyapıtları arasında yer almayı hak etmiş çalışmadır. Reyting sistemine dinbazpolitik müdahale marifetiyle ekrandan kovuldu. Yine Nâzım’dan çağrışımla yazmıştım zamanında, o, bir “memleketimden insan manzaraları” idi. Dizide bir kültürel parçalanma içinde akıp giden hayatımızın doğudan batıya, kentten kıra, mondenlikten zontalığa her tarafına zıplayarak ürettiği karakterleri sosyolojik ilgiye değer bir beceriyle seyrimize sunmaktaydı Gülse. Aile, evlilik, akrabalık, komşuluk, töre, âdet ve geleneğin, en önemlisi de “erkekliğin” içyüzüne sondajlar yapıp bunların hâlihazırdaki samimiyetsizliklerini ifşa etmekten hiç mi hiç kaçınmamaktaydı Gülse. Ancak bunu yaparken hâlâ insandan umudu kesmemenin de; Suçu “Sistem” denen bir kocaman yanlışlığın kurbanı bireylerde aramamak gerektiğinin de; Aile, akrabalık, arkadaşlık, kısacası tümüyle insan toplumsallığının hâlâ dayanışma, paylaşma, sevgi, güven, umursanma ihtiyacımız açısından varlığının ve öneminin altını çizmekten de geri durmamaktaydı Gülse... HHH Gülse bu minval üzere, Türkiye’nin gündelik hayat sosyolojisini müthiş eğlenceli bir ciddiyetle yazmaya devam ediyor hâlâ... Televizyondan “politik zor”la kovulmuş “Yalan Dünya”yı sinemaya, üstelik çok daha özgür, eleştirel, zengin, özellikle hayatımızda bir “direniş stratejisi” olarak mevcut argo ile zengin ve argoyu da tatlı tatlı estetize etmiş şekilde yoluna devam ediyor. Vizyondaki filmi “Aile Arasında”nın ilk izleme sonrası düşündürdükleri bunlar. Daha, çok izleyeceğim. Elime not defterimi alarak gidip izleyeceğim!.. HHH Filmde bitmiş bir evliliğin ve hiçbaşlamamış bir evliliğin (yani 21 yıl uzatmalı, “Sistem’ce gayrımeşru” meyvesi de olan bir ilişkinin) iki iyi huylu karakteri (Demet EvgarEngin Günaydın) başrolde buluşturulmakta. Onlara her iki ilişkiden kötü huylu karakterlerle takviye yapılmış (Gülse BirselŞevket Çoruh). Cihangir’den Adana’ya açılan ve kültürel açıdan “parçalıbulutlu” bir mekân yelpazesinde, uzatmalı ilişkinin “gayrımeşru” meyvesinin (Su Kutlu), yine “Sistem”ce imkânsız evlilik macerası, kahkahalandırıla kahkahalandırıla anlatılarak yol alınıyor. Şu “Sistem” dediğin de ne ola mı diyorsunuz?.. “Sistem”, karıkocalığın da, babalığın da, analığın da, evlatlığın da, evlilik, aile, akrabalık ve dostluğun da “para” olduğu bir ekonomipolitik örüntü. Bu örüntüden ustalıkla süzdüğü karakterleri önümüze koyuyor Gülse: Monden, koket ve felaket Mihriban (Gülse Birsel); hönkürdek fakat hödük Adanalı zengin kebapçı Haşmet (Erdal Özyağcılar); onun karısı, hem fettan hem de “oynak” Mükerrem (Devrim Yakut); Mükerrem’in kocasından değil “sütçü”den olma saftirik oğlu Emirhan (Fatih Artman); “yanlış hayat”ın sillesine dayanmayı hırtlıkta bulmuş uzatmalı “dost” ve vefasız baba, klarnetçi Necdet (Şevket Çoruh); hem onun kafasını sopa ile kırmak için, hem de aynı “yanlış hayat”ın kıçına bir “doğruluk” sopası sokmak istercesine tabloya yerleştirilmiş pavyon şarkıcısı, trans birey Behiye (Ayta Sözeri); ve içerisinde ne aşkın ne de sevginin, sadece ve sadece paranın bulunduğu bir evlilik cenderesinde hâlâ nefes alıp vermeye çalışan, “Antidepresanların Gülümser” (Devin Özgün Çınar)... Dahası var ama bu kadarı bile Nâzım’ın romantikdramatik “Memleketimden İnsan Manzaraları” destanını Gülse’nin şu kıyamet çağında trajikkomik mahiyette nasıl güncellediğini işaret etmeye yeter de artar. HHH Tabii “Aile Arasında”, bize “memleketimden insan manzaraları” yanı sıra, bununla bağlantılı, ilişkili, titreşimli mahiyette yaşadığımız hayatın “sahtelikler silsilesi”ni de sunuyor. “Kutsal” aile, “yüce” evlilik kurumu, “değerli” akrabalık ve hemşehrilik bağları... Bunların hepsinin birer “serap”tan ibaret olduğunu içten içe bilsek de kendimize dahi itiraf edemiyoruz çoğu zaman... “Kamusal senaryo” buna izin vermiyor. Gülse, hepimizde “saklı senaryo”yu açığa çıkarıyor. Filmde izliyoruz: Evlilikler sahte, aile ilişkileri sahte, akrabalık bağları sahte, düğünler sahte, kına geceleri sahte, ölen dedenin arkasından ağlamalar sahte... Yani gösteri, yani “şov”... Gülse, bu sahteliği, bu hayatımıza hâkim, koskocaman “realiteşov”u yapıbozuma uğratıyor. Ve bu “şov”un realitesi ile bizi çatır çatır yüzleştiriyor. Heyhat, hem de hepimizi kahkahalara boğarak yapıyor bunu! Aşk olsun ona, aşk olsun!.. (Devamı cumhuriyet.com.tr’de) SMS HİZMETİ ALINACAKTIR ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ SMS HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2017/643428 1İdarenin a) Adresi: Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 444 4 597 2126851143 c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı: 50.000.000 ADET SMS HİZMET ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: Arnavutköy ilçesi c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 350 (üç yüz elli) gündür 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: TAŞOLUK MAH. KAZIMKARABEKİR CADDESİ NO: 88 ARNAVUTKÖY b) Tarihi ve saati: 05.01.2018 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son du rumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere il gili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muha sebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korun duğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, iha le konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Sms temin işleri 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 88 ARNAVUT KÖYİSTANBUL adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TAŞOLUK MAH. KAZIMKARABEKİR CADDESİ NO: 88 ARNAVUTKÖY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden kanunun 38’inci maddesine göre açıklama istenecektir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 718096) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/489 Esas Davacı İSKİGenel Müdürlüğü vekili Av. Erkan Karahan tarafından, dava konusu, İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Ahmediye Mah, 1051 parsel sayılı taşınmaz kamulaştırma sahası içinde kalması nedeniyle, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi uyarınca, kamulaştırılması yönünde alınan karar gereği, davalılar HATİCE KAYA, MEHMET KAYA hisselerinin değerinin tespiti ile mülkiyetinin haciz, ipotek ve her türlü takyidattan arındırılmış olarak taşınmazın davacı idare adına tapuya kayıt ve tescili istemli dava açılmıştır. TAPU KAYDI: Dava konusu, İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Ahmediye Mah, 1051 parsel sayılı taşınmaz TAPU MALİKİ: HATİCE KAYA, MEHMET KAYA KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE: İSKİ Genel Müdürlüğü İlan tarihinden itibaren, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, Açılacak davalarda husumetin, İSKİ Genel Müdürlüğü’ne yöneltileceği, 2942 sayılı yasanın 14. maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içinde, kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden, taşınmazın, kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank T.A.O. Valide Sultan Şubesi’ne yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinin tebliğ (ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, tensiben karar verilmiş olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 718165) T.C. ESKİŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2016/2243 Esas AYKUT KISA ile Şükriye Topal tarafından mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen TURGUT KISA gaipliği hakkında bilgisi olanların TMK’nun 33/2 ve 3. maddeleri gereğince 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/04/2017 GAİP TC KİMLİK NO: 27352287668 ADI SOYADI: TURGUT KISA BABA ADI: HÜSEYİN ANA ADI: NADİYE DOĞUM TARİHİ: 21/05/1964 DOĞUM YERİ: ESKİŞEHİR Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 616636) T.C. BAKIRKÖY 7. AİLE MAHKEMESİ’NDEN/ BAŞKANLIĞI’NDAN ESAS NO: 2016/772 Esas DAVALI: İBRAHİM GÜN Birlik Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 11 D:1 Esenler/İSTANBUL Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 22/02/2018 günü saat: 10:00’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 717263) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2017/490 Karar No: 2017/204 HÜKÜM: Davanın kabulü ile, Tunceli ili, Hozat ilçesi Dalören Köyü, cilt 30, hane 26, BSN 1’de kayıtlı 44644702630 T.C. kimlik no’lu SEVGİ CARACULİNA’nın adının İRİNA olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa tesciline karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 717079) T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/227 Esas Davacı, NEZAKET ÖLÇENOĞLU ile davalı, AZİZ ÖLÇENOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Çekişmeli) davası nedeniyle; davalı AZİZ ÖLÇENOĞLU’nun bildirilen adresinde tebligat yapılamamış, emniyet marifeti ve diğer tüm aramalara rağmen yeni adresinin tespiti mümkün olmamıştır, dava tarihi itibarı ile ön inceleme duruşma aşamasına gelindiğinden davalı AZİZ ÖLÇENOĞLU’na ön inceleme duruşma gününün HMK 139. maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu; ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 01/12/2017 Duruşma günü: 29/03/2017 Duruşma saati: 11:50 Duruşma yeri: İstanbul 11. Aile Mahkemesi Duruşma Salonu Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 717970) T.C. İSTANBUL 14. AİLE MAHKEMESİ’NDEN/ BAŞKANLIĞI’NDAN ESAS SAYISI: 2015/53 Esas DAVALI SVİTLANA STOLBOVA (ÇETİN) BAHÇE SARAY KIRIM NO: 22 BAHÇESARAY/UKRAYNA Davacı BEKİR ÇETİN tarafından davalı SVİTLANA STOLBOVA (ÇETİN) aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde; DAVALI SVİTLANA STOLBOVA (ÇETİN) tüm aramalara rağmen ikametgâhı, meskeni ve işyeri adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçesinin Tebligat Kanunu’nun 28. devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup; davalının 6100 sayılı H.M.K’nin 122/1 maddesine göre iki hafta kesin süre içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği hususu ihtar olunur. Tebligat Kanunu’nun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliği edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 718095) T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2015/725 DAVALI: ERSAN KEÇELİOĞLU KİMLİK BİLGİLERİ: 21518028782 TC kimlik No’lu İZMİR ili, BORNOVA ilçesi, KAZIMDİRİK mah/köy, 3 cilt, 2664 aile sıra no, 3 sırada nüfusa kayıtlı, YUSUF ve FETHİYE oğlu, 28/10/1981 doğumlu, Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü: Mahkememizce 14/12/2017 günü saat 11.40’ta yapılacağı, HMK. 147/2 maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur. 08/12/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 718203) T.C. ŞANLIURFA 1. AİLE MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2016/914 Esas Davacı, AYHAN KALALI ile davalı, MEHMET KALALI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Çekişmeli) davası nedeniyle; Davalı MEHMET KALALI’nın adresinin meçhul olması sebebiyle ön inceleme duruşma günü kendisine tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle davalı MEHMET KALALI aleyhine açılan boşanma davasının; “Belirlenen gün ve saatte tahkikat duruşması için mahkememizde hazır bulunmanız, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar olunur.” hususunun TAHKİKAT DURUŞMA YERİNE KAİM OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 717907) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog