Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 1 Aralık 2017 20 haber ‘AB’YE BAKIŞ’ ARAŞTIRMASI ‘Başkanlık üyeliği engeller’ TürkiyeAvrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) Prof. Dr. Faruk Şen başkanlığında gerçekleştirdiği “Türk Halkının AB’ye Bakışı” konulu araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya katılanların yüzde 67.2’si “AB sürecinde Türkiye’nin Almanya ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini” düşünüyor. Halkın yüzde 76.4’ü Başkanlık sistemini, Türkiye’nin AB’ye giden yolunda engel olarak görüyor. Çoğunluk inanmıyor Araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Kayseri, Artvin, Bursa ve Antalya’da, 18 65 yaş arası 1282 kişiyle görüşülerek hazırlandı. Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 48.8’i Türkiye’nin AB’ye üye olacağına inanmıyor. Soruya ‘İnanıyorum’ yanıtını verenler ise yüzde 30.2’yi oluşturuyor. Cumhuriyetin 100. yılında üyeliğin gerçekleşeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 36.3. Katılımcıların yüzde 51.4’ü bu soruya ‘Hayır’ yanıtını veriyor. Demokrasi engeli Avrupa Birliği konusunda hükümetin çalışmalarını yeterli görmeyenler yüzde 80.6’lık yüksek oranla, anketin 4’te 5’ine aşan bir konumda. Araştırmacılar, “TürkiyeAB çatışması, Türkiye’nin restleri bunda etkili oluyor” diyor. Türkiye’nin ekonomik olarak AB’ye ihtiyacı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 62.4. Türkiyenin yıllarca AB’ye üye olamamasının en büyük nedenleri arasında ilk sırada demokratik yetersizlik (Yüzde 31.3) yer alıyor. Daha sonra Güneydoğu sorunu (yüzde 27.3), Türkofobi ve İslamafobi (yüzde 16.4) görülüyor. Son sırada ise coğrafi konum (10.8) var. ‘Almanya istemiyor’ Almanya, yüzde 54.2’lik bir oranla, AB’ye üyelik sürecinde Türkiye’nin önünü kesen ülkeler açısından birinci sırada görülüyor. Fransa’ya yüzde 19.3’lük bir suçlama var. Raporda, “Fransa’da Macron’un son aylardaki politikası Türkiye’ye yönelik Angela Merkel ile ters düşmesi, Fransa’ya olan tepkiyi azaltmış durumda. Güney Kıbrıs ve Yunanistan birbirlerine yakın bir oranda Türkiye’in önünü kesen ülkeler olarak görülürken, Avusturya’nın öne çıktığını ve 8.1’lik bir oranla Türkiye’nin tam üyeliğini önleyecek ülkeler arasında yer aldığını görüyoruz” ifadesi yer alıyor. “AB’ye ne açıdan katkı sağlayabiliriz” sorusuna karşılık, savunma ve nüfus açısından görüşler ortaya çıkıyor: Nüfus (Yüzde 29.4), Ekonomi (Yüzde 18.6), Kültür (Yüzde 11.2), Savunma (Yüzde 30.8) AKDENİZ’E GÜVENİYORUZ Türkiye’nin üyeliğine sıcak bakan ülkeler arasında Akdeniz ülkeleri ilk planda öne çıkıyor. İspanya, İtalya, Yunanistan, Hırvatistan gibi ülkelerden Türk halkının beklentisi yüksek. Fakat yüzde 40’lık bir oran hiçbirinin Türkiye’nin tam üyeliğine sıcak bakmadıklarından hareket ediyor. En az sıcak bakanlar arasında da Almanya gibi Orta Avrupa ülkeleri tanımlanıyor. l İSTANBUL/Cumhuriyet Samsun, Canik Belediye Başkanlığı’ndan Canik Belediyesi Gürgenyatak Mah. 10598 Ada 21 No’lu taşınmazın Satışına İlişkin İhale İlanı 1 İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 01/11/2017 Tarih ve 18/73 Sayılı Kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine dayanılarak, mülkiyeti Belediyemize ait, 6.315,52 m² yüzölçümlü, Samsun, Canik, Gürgenyatak Mahallesi 10598 Ada 21 Nolu Parselde bulunan, “Turizm Alanı, E=0.50, H=15.50” yere isabet eden imar durumuna sahip taşınmaz satışa sunulmuştur. 2 ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir veya temin edilebilir. 3 İHALENİN YAPILACAĞI YER: İhale, Samsun İli Canik Belediyesi Encümen TToplantı Salonunda yapılacaktır. Adres: Canik Belediyesi Karşıyaka Mah İlkbahar Sokak No: 1 Canik /SAMSUN Tel: 444 55 90 Dahili – 212 – 213 www.canik.bel.tr 4 İHALE TARİH VE SAATİ: 13/12/2017 Çarşamba Günü Saat 14:00 5 İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a Kapalı Teklif Usulü (Artırma) 6 MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT: 6.1 Muhammen Bedel 1.263.104,00TL 6.2 Geçici Teminat –Muhammen Bedelin % 3’ü olan 37.893,12TL 6.3 Kesin Teminat –Muhammen Bedelin % 6’sı olan 75.786,24TL 6.4 Geçici Teminat, İhalenin Yapılacağı 13/12/2017 Çarşamba Günü Saat 14:00’a kadar yatırılmış olacaktır. 7İSTENEN BELGELER: 7.1 Nüfus cüzdanı sureti 7.2 İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz) 7.3 Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge 7.4 Geçici teminat makbuzu veya mektubu 7.5 Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi 7.6 İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge 7.7 İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname. 7.8 Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi. 7.9 İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.) 7.10 İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacak.) 7.11 İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi. (İhalenin yapıldığı yıla ait) 7.12 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi. 7.13 İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.) 7.14 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir. 7.15 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi. 7.16 GBT (Genel Bilgi Taraması) Kaydı 8TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarihinde en geç 14:00’ a kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 Canik /SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Kamuoyuna duyurulur. Canik Belediye Başkanlığı Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711255) T.C. BALIKESİR İLİ GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR 1. Aşağıda unsurları yazılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince Açık Arttırma İhale Usulü ile satılacaktır. MAHALLE ADA PARSEL ALAN NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDEL % 3 GEÇİCİ TEMİNATI Malkoç 553 164 1.186,00 m² Arsa 2.500.000,00TL 75.000,00TL 2. İhale 14.1.2017 Perşembe günü saat 14.00’ te Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No: Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır. 3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; a Geçici temintın yatırıldığına dair belge / makbuz, b Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi, c İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış kanuni ikametgâh ve tebligat adresi, d Tüzel kişilik olması haline kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı) e Noter tasdikli imza sirküsü, f Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna da ir noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, g Belediye Başkanlığı’na borcu olmadığına dair bele, 4 İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve 500,00TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğün den temin edilebilir. 5 İhaleye girecekler gerekli evrakları 13.12.2017 Çarşamba günü saat 17.00’ ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri ge rekmektedir. 6 Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 7 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 709169) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/410 KARAR NO: 2017/10 Davacılar KEMAL TURAN tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasında; HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1 Mahkememizin iş bu dosyasının aralarındaki hukuki ve fiili irtibat nedeniyle Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/709 Esas sayılı dosyası ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, yargılamanın birleşen dosya üzerinden devamına karar verilmiştir. Davalılar ENGİN BİNGÜL ve FARUK KÜÇÜKYILMAZ’ın tüm araştırmalara rağmen adreslerinin tespit edilemediği, meçhul olduğu anlaşılmakla heriki davalıya yukarıda yazılı karar ve davacı tarafça verilen istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Anılan davalılara gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin işbu ilanın gazetede yayınlandıktan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde gerekçeli kararla ilgili olarak istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, istinaf dilekçesine karşı cevap vermeleri gerektiği hususu teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711895) T.C. ALAÇAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/266 Esas Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğünce “380 Kv Boyabat Altınkaya Enerji İletim Hattı” nedeniyle Samsun ili, Alaçam ilçesi, PelitbüküSekecek Mahallesi,Gökali Gerişi Mevkii, 304 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 57,15 m²’lik kısmının Genel Müdürlüğü adına tescili sağlanması amacıyla; 2942 sayılı kanun gereği işlemlerin yerine getirildiği, fakat bedel üzerinde anlaşılamadığından Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, ilgili parsele itirazları olan kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü’ne karşı iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, belitilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek ve davalılar adına açılacak hesaba yatırılacak kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711936) T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/384 Esas KARAR NO: 2017/405 Davanın KABULÜNE, Hatay ili, Antakya ilçesi, Şehitler’de 38326433080 TC kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı Yaşar ve İzar’dan olma 27/11/1980 doğumlu Döne Karaduman’ın Döne olan isminin DÖNE DENİZ olarak TASHİHİNE karar verilmiştir. İlan olunur. 27/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711910) T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/313 Esas KARAR NO: 2017/412 Davanın KABULÜNE, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Rumeli Kavağı mahallesinde 43594827912 TC kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı Hamit ve Mine’den olma Kırmısiye Şen’in, Kırmısiye olan isminin “HEDİYE” olarak tashihine karar verilmiştir. İlan olunur. 27/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711914) T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/524 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:Gümüşhane Merkez Canca Mahallesi MEVKİİ: Rüfene PAFTA NO: ADA NO: 423 PARSEL NO: 5 VASFI: Tarla YÜZÖLÇÜMÜ: 4.432,20 m² KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 310,75.m² MALİKİN ADI VE SOYADI: Ziya ÇOBANOĞLU KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİAŞTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/524 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 27/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711196) T.C. BOZOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2014/260 Esas Davacı, BOZAN ARSLAN ile Davalı, PİRHALİL KÖYÜ MUHTARLIĞI İLE BOZOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Dava konusu Şanlıurfa/Bozova/Pirhalil köyünde kain taşınmaz olup komşu parselleri 322, 330, 327, 326, 320, 329, 328, 825 ,826, 823, 822 parsellere komşu olan N41.d.01.a pafta no’lu paftanın sabit 27.444,06 m2 lik tapulama harici taşınmazlar üzerinde hak iddia eden kişilerin, Bozova Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 712074) T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/356 Esas KARAR NO: 2017/341 Mahkememizin 2017/356 Esas 2017/341 Karar sayılı 16/11/2017 tarihli kararı ile “Davanın KABULÜNE, Halit ve Ayşe kızı, Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Karkın Köyü ,33 cilt no, 3 hane no, BSN: 82’de nüfusa kayıtlı 31225754010 TC.Kimlik numaralı davacı Yosma Ceylan’ın nüfus kaydında YOSMA olan isminin “YONCA” olarak değiştirilmesine” karar verildi. İlan olunur. 22/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711959) T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/503 KARAR NO: 2017/458 Davacı SULTAN AYDEMİR tarafından Nüf. Müd. Aley. açılan isim tashihi davasında Mahkememizin 06/11/2017 tarihli kararı gereği davanın kabülü ile Bingöl ili, Genç ilçesi, Binekli, C:11 H: 6’da nüfusa kayıtlı, Ramazan kızı, Halise’den olma, 07/07/1983 doğumlu, 33.......40 TC kimlik nolu, Sultan Aydemir’ in Sultan olan isminin önüne Bahar isminin eklenerek isminin BAHAR SULTAN OLARAK DÜZELTİLMESİNE ilişkin karar ilan olunur. 27/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711379) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog