Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 1 Aralık 2017 18 haber DİSK GENEL İŞ SENDİKASI’NIN ARAŞTIRMASI Engelli iş bulamıyor MUSTAFA ÇAKIR DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası, Türkiye’deki engelli istihdamını araştırdı. Engelli istihdamındaki yetersizliği ortaya koyan araştırmaya göre, 10 bine yakın kota ile çalıştırılması gereken engelli memur kontenjanının yüzde 22’si boş. İşyerlerinin sadece yüzde 2’sinde engelli istihdamı zorunlu. İş bulmak için İŞKUR’a başvuran engellilerin de sadece yüzde 19’u iş bulabiliyor. DİSK Genel İş Sendikası, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nde engellilerin sorunlarını görünür kılmak amacıyla rapor hazırladı. Engelli istihdamının yetersiz olduğuna işaret edilen raporda öne çıkanlar şöyle: 4 Çalışma hakkından engelliler eşit biçimde yararlanamıyor. Engelli istihdamı önündeki engellerin başında işverenin tutum ve davranışlarıyla birlikte işyerlerinin engelli istihdamına uygun olarak düzenlenmemesi geliyor. İşverenler, engellileri “duygusallık yaratacağı”, “iş akışını yavaşlatacağı anlayışı” ve “engellilerin çalışması için işyerlerinde özel düzenlemelerin yapılmasının maliyet unsuru olarak görülmesi” gibi nedenlerle istihdam etmek istemiyor. Bu da istihdama ilişkin verilere yansıyor. Türkiye’de çalışan toplam engelli sayısı; kamu işyerlerinde 10 bin 822 kişi, özel sektörde 92 bin 413 kişi. 4 Kamuda engelli memur istihdamı yıllar içerisinde arttı. 2011 yılında engelli devlet memuru sayısı 20 bin 829 iken, 2016 yılında 43 bin 151, 2017 Nisan ayında 48 bin 647’e yükseldi. Bu yükselmeye karşın engelli memurlar için ayrılan kontenjan sayısı doldurulamıyor. 2017 Nisan ayı dikkate alındığında engelli devlet memuru kontenjanının yüzde 22’si boş. 2017 yılında istihdam edilmesi gereken engelli sayısı 62 bin 917 iken, istihdam edilen engelli sayısı 48 bin 947’de kaldı. Memurlukta yüzde 3 olan zorunlu engelli istihdamın kotası dolmamış, 13 bin 967 engelli memur kadrosu boş kalmıştır. 4 Türkiye’de engellilerin istihdama katılımını artırmak için kota sistemi uygulanıyor. Kota uygulaması İş Yasası ile düzenleniyor. Bu düzenlemeye göre; 50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde yüzde üç, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli çalıştırılması zorunlu. Ancak Türkiye’de 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı oldukça düşük. İşyerlerinin yüzde 98’i 50’den az işçi çalıştırmakta. Bu demek oluyor ki sadece yüzde 2’lik bir kısım için kota uygulaması zorunludur. Ancak bu kadar az bir işyerini kapsayan yasal düzenlemede bile kota uygulamasına uyulmamaktadır. Kamu ve özel sektör işyerlerinde 2002 yılından Nisan 2017’ye kadar kota uygulamasına uymayan 11 bin 504 işyeri tespit edildi ve toplamda 33 milyon 339 bin 732.94 TL para cezası kesildi. 4 İstihdam edilmek için İŞKUR’a başvuran engellilerin sayısının yıldan yıla artmasına karşın işe yerleştirilen engelli sayısı azalmakta. 2008 yılında işe başvuran engellilerin yüzde 45’i istihdam edilirken, bu oran 2016 yılında yüzde 19’a düştü. 2016 yılında İŞKUR’a başvuran 79 bin 321 engellinin sadece yüzde 19’u (15 bin 31) iş imkânı bulabildi. T.C. ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/214 Esas İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi GenelMüdürlüğü vekili tarafından Mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tesbiti ve tescili davasında aşağıda ismi, mevkii, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10 maddesinin 4. Fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak; 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 15/04/2016 günlü olurları ile kamulaştırma kararı verildiği, 2 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından taşınmazlar için değer tesbiti yapıldığı, 3 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılan taşınmazlar malikleri ile uzlaşma sağlanamadığına dair tutunak düzenlendiği, 4 Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (Otuz) gün içinde İdari Yargıda İptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 5 Açılacak davaların İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tevcih edileceği, 6 Davalı tarafça 30 (Otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malların kamulaştırma yapan İZSU adına tescil edileceği, 7 Mahkemece tesbit edilecek bedelin T.C Vakıfbank Çeşme Şubesine hak sahibi/sahipleri adına yatırılacağı, 8 İlgililerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, Hususları 2942 Sayılı Yasa ile değişik 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca ilan olunur.24/11/2017 KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER; İZMİR İLİ, ÇEŞME İLÇESİ, ILDIRI MAH. CAMİBOĞAZI MEVKİİ 127 ADA, 44 PARSEL, MALİKLERİ ŞENER GENÇALP, ŞEREF GENÇALP, COŞKUN DEMİRAY, AYSUN ERİM, REŞİDE GÜLAY KABADAYI, HAKAN DEMİRAY, YASEMİN DEVELİOĞLU, HAKKI BATUR DEMİRAY, GÜLSEN ÇALI, AHMET RASİM BAYKAN, AYŞE EVRİM SEĞMEN, OLAN TAŞINMAZIN 207,73 M2’LİK KISMININ İFRAZEN KAMULAŞTIRILMASI VE 1.515,07 M2’LİK KISMI ÜZERİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 710968) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/269 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/2017 Esas No: 2017/269: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Çamköy köyü. 304 parsel sayılı taşınmazın 216,96 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: DURDUŞ ALTINOK ALİ ve ATİYE oğlu/kızı, 16/03/1939 doğumlu, Duruşma günü: 26/01/2018 Duruşma saati: 14:10 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711042) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/266 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/266: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar ilçesi, Çamköy 419 parsel sayılı taşınmazın 486,12 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: Ali oğlu MEHMET PEKER, Duruşma günü: 12/01/2018 Duruşma saati: 14:20 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 710997) Engelli İstihdam Raporu’nda dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin engellilerden oluştuğu, Türkiye’de bu oranın yüzde 6.6 olduğuna dikkat çekildi. KOTA VAR SONUÇ YOK 4 2016 yılında çalıştırmakla yükümlü olunan engelli işçi sayısı 113 bin 172 iken, çalışan engelli sayısı 103 bin 225’te kaldı. Bu demek oluyor ki 9 bin 937 kişilik kota boş kaldı. Genel olarak tüm yıllar içerisinde de kota açığı bulunuyor. 2011 yılında 13 bin 668, 2012 yılında 17 bin 663, 2013 yılında 14 bin 965, 2014 yılında 15 bin 112, 2015 yılında da 12 bin 628 kota boş kaldı. Engelli işçi istihdamında kota açığı özel sektörde yaşanıyor. Özel sektörde çalıştırılmakla yükümlü engelli işçi sayısı 104 bin 966 iken, bunun yüzde 12’lik kısmı olan 12 bin 553 kota boş. 2016 yılında 92 bin 413 engelli işçi istihdam olanağı bulabildi. Kamu sektöründe kota gereği çalıştırılması gereken engelli işçi istihdamına uyuluyor. Ancak kota gereği çalıştırılması gereken işçi sayısı yıllar içerisinde azaldı. 2011 yılında çalıştırmakla yükümlü olunan engelli işçi sayısı 10 bin 496 iken, 2016 yılında yüzde 21.8 azalarak 8 bin 206’ya düştü. l ANKARA T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/270 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/270: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 1114 parsel sayılı taşınmazın 87,57m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: HİLMİ GÜLMEZ MEHMET ve KÜLTER oğlu/kızı, 09/02/1949 doğumlu, Duruşma günü: 26/01/2018 Duruşma saati: 14:00 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711090) T.C. İSKENDERUN 1. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2015/146 Esas KARAR NO: 2017/49 Mahkememizden verilen 02/02/2017 tarih 2015/146 Esas 2017/49 Karar sayılı dosyasında; Davacının davasının KABULÜ ile; Hatay ili İskenderun ilçesi Denizciler cilt 90, hane 95, BSN 1’de nüfusa kayıtlı Fuat ve Medine kızı, Halep/Suriye 10/11/1979 doğumlu ŞİRİN NABIKO (TC Kimlik No; 37051467766evlenerek İskenderun ilçesi Fatih/ Denizciler Mah. 91. Cilt, 7. Aile Sıra Numarası, 7. Birey Sıradan gelen) ile Suriye uyruklu ÖMER NABIKO’nun TMK’nun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, Müşterek küçük çocuk 01/01/2010 doğumlu Sara Nabiko’nun velayetinin davacı anneye verilmesine, Velayeti davacı anneye bırakılan müşterek küçük çocuğun yaşı, eğitim durumu ve seyahat kolaylığı gözetilerek; tarafların aynı şehirde oturmaları halinde her ayın 1. ve 3. hafta sonları Cumartesi günü sabah saat 10:00’dan Pazar günü akşam saat 16:00’ya kadar, dini bayramların 2. günü sabah saat 10:00’dan 3. günü akşam saat 16:00 ‘ya kadar, her yıl Temmuz ayının 1. günü sabah saat 10:00’dan 31. günü akşam saat 16:00’ya kadar, tarafların farklı şehirde oturmaları halinde her yıl sömestr tatilinin başladığı hafta sonu Cumartesi saat 10.00’dan ertesi Cumartesi saat 16:00’ya kadar, her yıl Temmuz ayının 1. günü sabah saat 10:00’dan 31. günü akşam saat 16:00’ya kadar davalı baba yanına bırakılması suretiyle kişisel ilişki tesisine, Davacının velayeti kendisine verilen çocukla ilgili olarak ileride herhangi bir şekilde mal edinimi meydana geldiğinde TMK 353. maddesi gereğince malların dökümünü gösterir defterin malların edinilmesinden itibaren bir ay içerisinde mahkememize ya da en yakın aile mahkemesine ibrazına, aksi takdirde TMK.’nun 361362. maddeleri gereğince işlem yapılacağının ihtarına (davacı vekiline ihtarat yapıldı), Davacı tarafın beyanı uyarınca tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası ile maddi ve manevi tazminat taleplerinin vaki feragat nedeniyle REDDİNE, Peşin alınan harca göre eksik alınan 3,70 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA, Davacı tarafından yargılama nedeniyle yapıldığı anlaşılan 27,70 TL başvurma harcı, 27,70 TL maktu harç olmak üzere toplam 55,40 TL başvuru ve harç gideri, 3 adet davetiye gideri 33,00 TL, 4 adet yurtdışı tebligat ve masraf gideri 3.200 TL olmak üzere toplam 3.288,40 TL giderin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, Davacının kendisini vekil aracılığı ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihi itibari ile yürürlükte bulunan AAÜT gereğince tayin ve takdir olunan 1.980 TL maktuvekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, Davacı tarafından peşin olarak yatırılan gider avansından sarf edilmeyen kısmın HMK’nun 333. maddesi gereği karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, Karar kesinleştiğinde yeter sayıda suretin kayıtlara işlenmek üzere Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine, İlişkin, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe ile Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalı asilin yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldığı ilan olunur.23/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 710858) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/271 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/271: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 7017 parsel sayılı taşınmazın 549,72m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: MEHMET ÖZCAN RECEP ve GÜLSÜM oğlu/kızı, 01/07/1934 doğumlu, Duruşma günü: 30/01/2018 Duruşma saati: 14:20 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711047) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/268 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 1 Esas No: 2017/268: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Çamköy köyü 173 parsel sayılı taşınmazın 74,05m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: ERTAN YILMAZ NASUH ve YAŞAR oğlu/kızı, 01/03/1970 doğumlu, Duruşma günü: 13/03/2018 Duruşma saati: 14:25 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711007) KARATAY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN DUYURULUR (Miras ortaklığından doğan paylı intikal yapılacaktır.) Karaaslan Üzümcü Mahallesi 5667 ada 56 parsel sayılı taşınmazın 24/64 hissesi Mehmet BOYALI adına kayıtlı iken Konya 4. Noterliğinden verilen 05/07/2017 tarihli ve 18441 sayılı veraset bilgesine istinaden Huriye BOYALI, Mustafa BOYALI, Ahmet BOYALI, Veyis BOYALI ve Mevlüt BOYALI isimli mirasçıların payları 5831 sayılı kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanununa eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan paylı intikal yapılacaktır. Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 29/11/2017, Çarşamba günü, saat 08.00’dan itibaren 14/12/2017 Perşembe saat 08.00’e kadar anılan kanuna göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse iş bu taşınmazda paylı intikal yapılarak hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 28/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 711058) C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog