Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

GÜMÜŞÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN Madde 1 Mülkiyeti Belediyemize ait iş bu şartname’ nin 2. Maddesinde mevkii, parselleri, cinsi ve yüzölçümü belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Dev let İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle, 15,12.2017 Cuma günü saat 10:30 da başlayacak, Madde 2 ve Madde 3 de belirtilen sıra ile yapılacak ihale neticesinde Gümüşçay Belediyesi Encümeni huzurunda birlikte satılacaklardır. Madde 2 Satılacak taşınmaz malların özellikleri; Mevkiisi Parsel Nosu Cinsi Yüzölçümü Gümüşçay/Üçkaraağaç 1266 Arazi 1.000,00 m2 Gümüşçay/OrtayolKarapınar 1299 Arazi 1.772,00 m2 Gümüşçay/Kavaklar Bayırı 1633 Arazi 5.000,00 m2 Gümüşçay/Kamışlık 3211 Arazi 1.850,00 m2 Gümüşçay/Büyükçınarlık 3986 Arsa 583,97 m2 Gümüşçay/Büyükçınarlık 279 Arsa 945,00 m2 Gümüşçay/Büyükçınarlık 247 Avlulu kargir ahır 160,00 m2 Gümüşçay/Hamam 315 Avlulu kargir hamam 835,00 m2 Gümüşçay/Büyükçınarlık 3975 Akaryakıt İst. Lokanta 3.956,61 m2 Gayrimenkullerin Durumu: Belediyemiz mülkiyetinde olan gayrimenkullerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince, Be lediyemiz Meclisinin 03,11.2017 tarih ve 2017/19 sayılı kararı ile satışlarına izin verilmiştir. Madde 3 2. Maddede parsel numaraları ve yüzölçümleri belirtilen; a) Gümüşçay/Üçkaraağaç mevkii 1266 parsel 1.000,00 m2 arazinin muhammen satış bedeli 7,000,00 TL olup, İhale geçici teminatı 210,00 TL dir. Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir. b) Gümüşçay/OrtayolKarapınar mevkii 1299 parsel 1.772,00 m2 arazinin muhammen satış bedeli 12.404,00 TL olup, İhale geçici teminatı 373,00 TL dir. Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir. c) Gümüşçay/Kavaklar Bayırı mevkii 1633 parsel 5.000,00 m2 arazinin muhammen satış bedeli 35,000,00 TL olup, İhale geçici teminatı 1.050,00 TL dir. Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir. d) Gümüşçay/Kamışlık mevkii 3211 parsel 1.850,00 m2 arazinin muhammen satış bedeli 12,950,00 TL olup, İhale geçici teminatı 389,00 TL dir. Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir. e) Gümüşçay/Büyükçınarlık mevkii 3986 parsel 583,97 m2 arsanın muhammen satış bedeli 150,000,00 TL olup, İhale geçici teminatı 4.500,00 TL dir. Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir. f) Gümüşçay/Büyükçınarlık mevkii 279 parsel 945,00 m2 arsanın muhammen satış bedeli 225,000,00 TL olup, İhale geçici teminatı 6.750,00 TL dir. Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir. g) Gümüşçay/Büyükçınarlık mevkii 247 parsel 160,00 m2 Avlulu kargir Ahır” ın muhammen satış bedeli 50,000,00 TL olup, İhale geçici teminatı 1.500,00 TL dir. Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir. h) Gümüşçay/Hamam mevkii 315 parsel 835,00 m2 Avlulu kargir Hamam” ın muhammen satış bedeli 200,000,00 TL olup, İhale geçici teminatı 6,000,00 TL dir. Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir. i) Gümüşçay/Büyükçınarlık mevkii 3975 parsel 3.956,61 m2 Akaryakıt İstasyonuLokanta” nın muhammen satış bedeli 900,000,00 TL olup, İhale ge çici teminatı 27.000,00 TL dir. Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir. Madde 4 – İhaleye katılabilme şartları Özel Şartnamede belirlenmiş olup, katılmak isteyenler 200,00 TL (KDV Dahil) karşılığı, ihale şartname ve dos yayı Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alabileceklerdir. Bu dosya parası ihaleyi kazanamasa da iade edilmeyecektir. Madde 5 İhaleye katılabilmek için 08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine kanunda açıklanan şekilde teklifte bulunan geçici teminatları ihalenin yapılacağı gün 15,12,2017 tarihinde saat 10,30 “ a kadar yatırmak veya Teminat mektuplarını ihale esnasında ihale komisyonuna sunmak zorundadır. İlan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 710803) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/265 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/265: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 2883 parsel sayılı taşınmazın 50,21 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: SITDIKA ŞENER ZİYA ve NAZİFE oğlu/kızı, 08/04/1971 doğumlu, Duruşma günü: 12/01/2018 Duruşma saati: 10:00 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 710647) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/258 Esas Aşağıda dosya numarasıkarşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.1 Esas No: 2017/258: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Çamköy köyü 302 parsel sayılı taşınmazın 347,99m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: HATİCE ALTINOK 31573209606ŞERİF ve HAFIZA oğlu/kızı, 15/04/1955 doğumlu, Duruşma günü: 13/03/2018 Duruşma saati: 11:30 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 710227) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/264 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/20171 Esas No: 2017/264: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 6143 parsel sayılı taşınmazın 194 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: EROL KURU ÖMER ve GÜLSÜM oğlu/kızı, 01/01/1968 doğumlu, Duruşma günü: 12/01/2018 Duruşma saati: 11:30 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 710233) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/262 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/262: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 1783 parsel sayılı taşınmazın 206,65 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: HİLMİ GÜLMEZ MEHMET ve KÜLTER oğlu/kızı, 09/02/1949 doğumlu, Duruşma günü: 12/01/2018 Duruşma saati: 14:40 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 710374) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/261 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/20171 Esas No: 2017/261:Dava konusu Burdurİli, Gölhisar İlçesi, Çamköy köyü 3261 parsel sayılı taşınmazın 341,29 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: OSMAN DEMİR MEHMET ve ÜMMÜ GÜLSÜM oğlu/kızı, 25/05/1955 doğumlu, Duruşma günü: 05/01/2018 Duruşma saati: 14:20 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 710362) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/263 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/263: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 6615 parsel sayılı taşınmazın 168,7 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: UMMAHAN CAN ALİ RIZA ve ÜMMÜGÜLSÜM oğlu/kızı, 01/12/1946 doğumlu, Duruşma günü: 19/01/2018 Duruşma saati: 14:00 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 710642) Cuma 1 Aralık 2017 16 haber l Somut Kanıt Yokmuş! AB hâlâ Fetö’yü anlayamadı Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücade le Koordinatörü Gilles de Kerc hove, AB’nin, Türkiye’nin Gü len hareketi nin terör örgü tü olduğu görü şünü paylaşma dığını söyledi. Reuters’a konu şan Kerchove, AB’nin bu duru şunu değiştir mesi için somut kanıtlar sunulması gerektiğini belirtti ve “FE Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove. TÖ konusunda... biz bunu bir te rör örgütü olarak görmüyoruz ve AB’nin yakın zamanda bu görüşünü değiştirece ğini de düşünmüyorum” dedi. Güçlü kanıt vurgusu Türkiye’nin darbe girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla bazı AB ülkelerinden belirli kişilerin iadesini istemesiyle ilgili de konuşan Kerchove, “İade kararı üye ülkelerin elinde, ve çoğu zaman bağımsız yargı güçlü kanıtlara ihtiyaç duyar” dedi. Kerchove “Bir telefon uygulaması indirmek gibi dolaylı kanıtlara değil, darbe girişimiyle bağlantılı olduklarını gösteren somut, maddi kanıtlara ihtiyacımız var” diye konuştu. Reuters’ın haberinde 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden Fethullah Gülen’i sorumlu tutan Türkiye hükümetinin, bu konuda AB ve ABD’nin Türkiye’ye yeterince destek vermemesinden şikâyet ettiği belirtildi. l Haber Merkezi l Hava Kuvvetleri yapılanması 12 kentte 66 gözaltı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf asker, pilot ve örgütün mahrem imamlarının da bulunduğu 66 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı. Eskişehir merkezli 12 kentte (Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Konya, Manisa, Mersin, Malatya, Amasya ve Batman) dün sabah yapılan eşzamanlı baskınlarda Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 40 ayrı adrese operasyon düzenledi. Aralarında havacı albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubaylar ile örgütün mahrem imamlarının bulunduğu 50 kişinin gözaltına alındığı, 16 kişinin ise arandığı belirtildi. l ESKİŞEHİR / Cumhuriyet FETÖ OPERASYONLARI... n GÜLEN’İN YEĞENİNE 22.5 YIL İzmir’de FETÖ’nün Karşıyaka eyalet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan ve aralarında örgüt lideri Fethullah Gülen’in yeğeni Mehmet Mezher Gülen’in de bulunduğu 3 kişinin dosyası, Karşıyaka eyalet yapılanması davasından ayrıldı. Savcı dosyanın esasına ilişkin görüşünde, 3 sanık Mehmet Mezher Gülen için ‘örgüt yöneticiliği’ suçundan 15’er yıldan 22 yıl 5’er aya kadar hapis cezası istedi. l DHA n 13 ESKİ DANIŞTAY ÇALIŞANI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, Danıştay Başkanlığı’nda görevli iken FETÖ üyeliği nedeniyle KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 13 eski personel hakkında gözaltı karar alındı l DHA n ADLİYELER SORUMLUSU FETÖ’nün Ankara cezaevleri sorumlusu ve Samsun, Sinop ve Çankırı illerinin adliye sorumlusu olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan FETÖ sanığı eski din dersi öğretmeni Dursun Koç’un yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada mahkeme heyeti Dursun Koç’u “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. l İHA / DHA n 6 KADINA BYLOCK GÖZALTISI Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi oldukları belirlenen meslekten ihraç edilmiş kamu çalışanları ve ev kadınlarından oluşan S.K. F.S. F.İ. N.K. Ü.H.Ö. ve C.A. isimli 6 kadın hakkında gözaltı kararı verildi. ByLock’u da kullandıkları tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. l DHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog