Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

ANKARA DEFTERDARLIĞI BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NCE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR SIRA DOSYA İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HAZİNE VASFI İMAR TOPLAM GEÇİCİ İHALE İHALE NO NO (M2) HİSSESİ DURUMU BEDEL TEMİNAT GÜNÜ SAATİ (M2) 1 06040107699 GÖLBAŞI ALTINÇANAK 121719 1 467.502,95 TAM HAM İMARSIZ 1.403.000,00 280.600,00 23.11.2017 15:30 TOPRAK 2 06040112269 GÖLBAŞI BALLIKPINAR 118861 2 8.966,00 5.926,00 ARSA KONUT 889.000,00 177.800,00 23.11.2017 16:30 ALANI 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanun’un 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile; 23/11/2017 tarihinde yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Defterdarlık İhale Salonu’nda, Anıt Emlak Müdürlüğü’nce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır. 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgâh ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi, b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri, c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarının veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. 3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü’nün ilçe servislerinde görülebilir. 4. 4706 Sayılı Kanun gereğince, hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 5. Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4’ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. 6. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. 7 Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankdef.gov.tr, Türkiye genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir. Adres: Mithatpaşa Cad. No: 9 Yenişehir 06420/ ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) İLAN OLUNUR. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 684297) T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/675 Esas Davacı, İSKİ ile Davalılar, Ali Emre Özsoy, Bayram Taylan Özsoy, Fatma Ahsen Özsoy, İzzet Özsoy, Müslime Sevin Kuru, Necla Tuna, Selime Perin Kamacı arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle; Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/675 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/11/2010 İski Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 190 ada 59 parsel sayılı taşınmazların tamamının kamulaştırmasına karar verilip, kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 1 Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer mevki, pafta, ada, parsel numarası, yüz ölçümü vasfı: İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 190 ada, 59 parsel, sayılı tarla vasıflı taşınmaz, 2 Taşınmaz maliki (davalı) ALİ EMRE ÖZSOY, Taşınmaz maliki (davalı) BAYRAM TAYLAN ÖZSOY Taşınmaz maliki (davalı) FATMA AHSEN ÖZSOY Taşınmaz maliki (davalı) İZZET ÖZSOY Taşınmaz maliki (davalı) MÜSLİME SEVİN KURU Taşınmaz maliki (davalı) NECLA TUNA Taşınmaz maliki (davalı) SELİME PERİN KAMACI 3 Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler, 5 Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği; İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir. 7 Mahkememizce tespit edecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına VAKIF BANK ÇATALCA ŞUBESİ’ne yatırılacaktır. 8 Davaya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir, Keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur. 05/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 694595) T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/718 Esas Davacı, İSKİ ile Davalılar, Medya Akar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) davası nedeniyle; Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/718 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/11/2010 İski Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ili Çatalca ilçesi İzzettin Mahallesi 129 ada 8 parsel sayılı taşınmazların tamamının kamulaştırmasına karar verilip, kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 1 Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer mevki, pafta, ada, parsel numarası, yüz ölçümü vasfı: İstanbul ili, Çatalca ilçesi, İzzettin Mahallesi, 129 ada, 8 parsel, sayılı tarla vasıflı taşınmaz, 2 Taşınmaz maliki (davalı) MEDYA AKAR 3 Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler, 5 Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği; İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir. 7 Mahkememizce tespit edecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına VAKIF BANK ÇATALCA ŞUBESİ’ne yatırılacaktır. 8 Davaya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir, Keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 694602) T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017 / 383 Esas: 2017 / 477 Karar Davacının mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın Kabulü ile Amasya ili, Taşova ilçesi, Yaylasaray, Cilt No.57, Hane No.12, BSN: 36’da nüfusa kayıtlı 21295284654 T.C. Kimlik Numaralı, 18/03/1998 doğumlu, Ferit ile Şenay kızı, Ayşe GÜL’ün nüfusta “Ayşe” olan isminin “Zehra “ olarak Değiştirilmesine karar verildiği hususu ilan olunur. 03/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 694783) T.C. İSTANBUL 25. İCRA DAİRESİ’NDEN 2017/26247 ESAS İSTANBUL 25. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ ve KIYMET TAKDİR TEBLİĞİ ALACAKLI: Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı AŞ. VEKİLİ: Av. Sinan AydınBORÇLU: Pınar Eren Eycan 55594496524 TC No’lu, AhmetSelma kızı, 1978 D.’lu ALACAK MİKTARI: 16.443,27 TL ve asıl alacağa takip tarihinden itibaren işleyecek %29,28 faiz, %5 Bsmv, icra masraf ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili. (Kısmi ödemelerde BK. 100. md.nin uygulanması) Dayanak ve tarihi: 30/06/2015 tarih ve 21508363 No’lu Vdf. Kredi Sözleşmesi. İş bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (yasal sürelere tebligat kanunu gereği 15 gün eklenmiş olarak) 30 gün içinde icra emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; rehin hakkına karşı bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren 22 gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız, senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız bu süre içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkının takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı, sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibin haciz yolu ile devamını ve 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehnin satılacağı ihtar olunmakla, Gıyabınızda 21/09/2017 tarihinde Tokat 2. İcra Müdürlüğü’nün 2017/298 Talimat sayılı dosyasından rehinli 60 HS 514 plakalı aracınıza 47.000,00 TL kıymet takdir edilip, muhafaza altına alınmış olmakla, İcra ve İflas Kanununun 102. maddesine tevfikan yapılan haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunmadığından işbu kağıdın tebliğ tarihinden itibaren adı geçen kanunun 103. maddesi gereğince haciz tutanağını tetkik ve 22 gün içerisinde kıymet takdirine bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız ihtar olunmakla, iş bu ödeme emri ve kıymet takdiri İLANEN TEBLİĞ edilmek üzere İLAN olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 694762) T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2012/476 Esas Konu: İlanen Tebligat Davacılar, HATİCE KONAN, SEMAHET AKAR ile Davalılar, AHMET ADNAN ÇAYCAN, AHMET CİHANGİR ÖZDENGELEN, ALİ ÇETİN YAVUZCAN, ANGELİKİ KÜRKÇÜ, EMİNE ÖZDENGELEN, GÜLTEN ÖZŞAŞAL, GÜNGÖR PARLADIR, İBRAHİM FEVZİ OKTAY, İSMAİL SABRİ ÖZDENGELEN, KADRİYE RÜMEYSA BATMAZ, MEHMET KELDELİ, MEHMET ŞÜKRÜ ÖZDENGELEN, MELAHAT KIRAY, NAZMİYE ÇAYCAN, NEBAHAT KELDELİ, PERSİFON DİNYAKO, SABAHAT YAVUZCAN, SÜLEYMAN YAVUZCAN, ŞEYDA ÖZDENGELEN arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil (muris muvazaası nedeniyle) davası nedeniyle; Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesi ve dahili dava dilekçesi adres eksiliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Şişli Emniyet Müdürlüğünce ve Gökçeada İlçe Nüfus Müdürlüğü’nce yapılan araştırmada Persifon DİNYAKO’nun herhangi bir adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla, dava dilekçesi,dahili dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dahili davalı Persifon DİNYAKO’nun bizzat davaya cevap vermesi veya bir vekille kendini temsil ettirmesi, aksi takdirde tüm iddiaları inkar etmiş sayılacağı, HMK.’nun 147 ve 186. madde gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava konusunun İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, 289 pafta, 1796 ada, 6 parsel de kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak tapu iptali ve tescil, alacak davalarına ilişkin olduğu ve duruşmanın 01/03/2018 tarihinde saat: 11:50’de yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 24/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 694777) T.C. İstanbul Anadolu 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2016/385 Esas Davacı, MEHMET SANCAK ile Davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (doğum yerinin düzeltilmesi istemli) davası nedeniyle; Mahkememizce verilmiş 18/07/2017 tarihli karar ile; DAVANIN KABULÜNE, Nüfusa, Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Mollaarap köyü, 23 cilt, 856 Aile Sıra No BSN: 1’de kayıtlı olan; 28255384928 T.C. Kimlik numaralı Süleyman ve Şerife’den olma, 12/04/1967 doğumlu Mehmet SANCAK’ın Üsküp olan doğum yerinin LESKOVA,TUTİN olarak değiştirilmesine, 12/04/1967 olan doğum tarihinin 05/12/1948 olarak değiştirilmesine ve nüfusa TESCİLİNE, karar verilmiş olmakla, ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 694808) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/149 Esas KARAR NO: 2017/397 Davacı RAMAZAN ARIKAN aleyhine mahkememizde açılan nüfus (ad ve soyadı düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1. Davanın kabulü ile Kasım ve Besra’dan olma 01/09/1993 doğumlu 37630200708 T.C. Kimlik No’lu Ramazan Arıkan’ın “Ramazan” olan adının “Rohelat” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. ilanen tebliğ olunur. 06/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 694626) Çarşamba 8 Kasım 2017 14 haber Van’Da çatışma 1 üsteğmen şehit oldu Van’ın Çaldıran ilçesi Harabekordon böl gesinde, önceki gece saat 19.00 sıralarında bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK’li teröristlerle, İl Jan darma Komutanlığı’na bağ lı askerler arasında çatış ma çıktı. Çatışmada, Çal dıran Jandarma Asayiş Ko mando Bölük Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Üsteğmen Mehmet Sakallı Mehmet Sakallı, açılan ateş sonucu ağır yara landı. Üsteğmen Sakallı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılama yarak şehit oldu. Van’da düzenlenen uğurlama töreninin ardından şehit Üsteğmen Sakallı’nın cenazesi memleketi İzmir’e gönderildi. Şe hit Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı için İzmir’de cenaze töreni düzenlendi. Şehidin ce nazesi ilk olarak Beydağ’a bağlı Bakırköy mahal lesindeki evine getirilerek helallik alındı. Şehit babası Önder Sakallı, “Oğlum sen benim serve timdin. Sana her şey yakışırdı. Güzel komuta nım benim” dedi. Şehidin cenazesi köy mezarlı ğında son yolculuğuna uğurlandı. l DHA Songül Yarbay’ın adı yaşatılacak Ankara Fenerbahçeli İşadamları ve Yöneticiler Derneği AFİDER, “Dezavantajlı bölgelerde öğretim gören çocuklara fırsat eşitliği yaratmak” hedefi ile başlattığı “AFİDER Kütüphaneleri” projesi kapsamında yeni bir adım atıyor. Proje kapsamında ikinci kütüphane Ankara Doğantepe Mahallesi ATO 65. Yıl Ortaokulu’nda inşa edildi. FİDER Başkanı Engin Aygüney, kütüphaneye Şehit Yarbay Songül Yakut isminin verildiğini açıkladı. Geçen mayıs ayında Şırnak Şenoba’da düşen askeri helikopterde şehit olan Yarbay Songül Yakut, Jandarma’nın ilk kadın komutanlarındandı. l İHA Fransa, IŞİD zanlısını Türkiye’den istedi Fransa,13 Kasım 2015 gecesindeki Paris saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında Türkiye’de bulunan bir zanlının iadesini istedi. AFP’nin haberine göre IŞİD’in 130 can alan saldırısının hayatta kalan ve hapiste bulunan tek baş zanlısı Salah Abdeslam’ın lojistik işlerini gören Ahmed Dahmani, Türkiye’de hapiste. Fas asıllı bir Belçikalı olup Brüksel’in cihatçı kaynayan Molenbeek semtinden gelen Ahmed Dahmani (28) hakkında Fransa mayısta uluslararası yakalama emri çıkarmıştı. Paris saldırıları öncesi bir araç hırsızlığı için evinde yapılan aramada, daha sonra Abdeslam’ın patlayıcı aldığı belirlenen dükkânla ilgili bilgiler ve aşırılıkçı propaganda bulunmuştu. Abdeslam ile yüzlerce kez telefon iletişimi kurduğu saptanan Dahmani, Paris’teki katliamların ertesi günü, 15 Kasım 2015’te Amsterdam’dan Türkiye’ye seyahat etmiş, Suriye’ye geçmek isterken yakalanmış ve geçen yıl 10 yıl 9 ay hapse çarptırılmıştı. Fransız savcılar, Abdeslam’ın, onlarca cihatçının Yunanistan üzerinden sığınmacı numarasıyla Avrupa’ya geçişine yardımcı olduğundan şüpheleniyor. l Dış Haberler eğitimsen eylemi YÖK ve OHAL derhal kaldırılsın EğitimSen Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi önünde OHAL ve YÖK’ün kaldırılması için basın açıklaması yaptı. “Bilim ve üniversiteleri tasfiye eden YÖK ve OHAL derhal kaldırılmalıdır” yazılı pankart açan Eğitim Sen üyelerine KHK ile görevlerinden ihraç edilen akademisyenler de destek verdi. EğitimSen Temsilcisi Aslı Kayhan, “İhraçlar, özellikle emek, demokrasi, barış mücadelesinde ön safta yer alan üyelere yönelmektedir. ‘Yükseköğretim Kalite Kurulu’ ile üniversitelerin şirketleşmesi, öğrencilerin müşterileştirilmesi, akademik ve idari personelin de işçileştirilmesi hızlandırıldı. YÖK ve OHAL kaldırılmalı, bilim ve özgür düşünme esas olmalıdır” dedi. l DHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog