Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Pazar 5 Kasım 2017 12 haber TASARIM: İLKNUR FİLİZ Diyarbakır şehidini uğurladı Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde, önceki gün terör örgütü PKK’nin gençlik yapılanması YPS’ye yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki özel harekât polisi Ahmet Alp Taşdemir için dün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, AKP Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, imamlık T.C. SİLİVRİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/217 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Selimpaşa Mah. MEVKİİ: PAFTA NO: 2327 ADA NO: PARSEL NO: 7009 VASFI: YÜZÖLÇÜMÜ: 170,67 MALİKİN ADI VE SOYADI: SELÇUK BİBER KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Selimpaşa Mah. 2327 pafta, 7009 parsel Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/217 Esas sayısında dava açılmıştır. A) Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir. b) Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir. c) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malkamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğü’ne yatırılacaktır. e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. f) Yukarıda esas numaraları yazılı dosyanın duruşması 02/11/2017 günüsaat 14:10’dan itibaren Silivri 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başlamıştır. Keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 sayılı kanunun 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5. fıkrası uyarınca İLAN olunur. 26/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 694049) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/350 Esas DAVACILAR: 1 Hasibe Toprakçı (Muris) 2 Halit Toprakçı 3 Aliye Okay 4 Yusuf İzzet Toprakçı DAVALILAR: 1 Yusuf Canveren 2 Mecnun Doğan 3 Azize Yılmaz 4 Ahmet Fatih Erciyes 5 Hayrettin Karakoç 6 Hacı Mehmet Yücal Davacılar 1 Hasibe Toprakçı (Muris) 2 Halit Toprakçı 3 Aliye Okay 4Yusuf İzzet Toprakçı tarafından aleyhinize açılan tapu iptal ve tescil davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizden verilen 2002/1346 Esas 2011/314 Karar sayılı karar, bir kısım taraflarca temyiz edilmiş, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 15/06/2017 tarih ve 2017/449 Es. 2017/2579 K. sayılı ilamı ile BOZULMASINA karar verilmiş olmakla, bozma kararının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden, işbu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük yasal süresinde karar düzeltme yoluna başvurulmadığı takdirde yargılamaya devam edileceği, 04/12/2017 günü saat: 09:30’da yapılacak olan duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur. 01/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 694124) ÇATALCA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN DUYURUDUR Çatalca ilçesi Kızılcaali Mahallesi 61 parselin 1/2 hissesi İsmet Nizamettin ÇAVUŞ adına kayıtlı iken; Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesi’nden verilen 28/10/2010 tarih ve 2010/867 Esas 1170 esas ve karar sayılı veraset belgesine istinaden ekte bulunan veraset ilamındaki mirasçıların payları 5831 sayılı kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK.3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilecektir. Anılan kanun hükmüne göre elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde tapu müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 01/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 694391) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/593 Davacı Nazan Diler tarafından davalı Hanifi Diler hakkında açılan boşanma dava dilekçesinde: Davalı ile 1990 yılında evlendiğini müşterek iki çocuklarının olduğunu, davalının evlilik birliğinin kendisine yüklediği hiçbir görevi yerine getirmediğini, alkol bağımlısı olup, sürekli kendisine sözlü ve eylemsel hakaretlerde bulunduğunu, artık davalıdan görmüş olduğu şiddete katlanamadığını, davalının kendisine yönelik hayatına kast eden pek kötü muamele ve onur kırıcı davranışları nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir. Mahkememiz dosyasında davalı HANİFİ DİLER’e ilanın yayınlanmasından itibaren, duruşma gün 01/02/2018 ve saat 15:15’te mahkememiz duruşma salonunda hazır olmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz veya mahkememiz dosyasında kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz ve kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve HMK. 186/2. maddesi uyarınca yokluğunuzda karar verileceği davalı Hanifi DİLER’e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 693956) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/364 Esas Davacı İSKİ Genel Müdürlüğü vekili Av. Sibel Tekin tarafından, dava konusu İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Mah. 1378 parsel sayılı taşınmazın 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi uyarınca kamulaştırılmasına, taşınmazın davacı adına tapuya kayıt ve tesciline, TAPU KAYDI: İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Mah. 1378 parsel sayılı taşınmaz TAPU MALİKİ: VEDAT AYAS KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlan tarihinden itibaren taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, Açılacak davalarda husumetin İSKİ Genel Müdürlüğü’ne yöneltilebileceği, 2942 sayılı yasanın 14. maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Valide Sultan Şubesi’ne yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinin tebliğ (ilan) tarihinden 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri hususuna tensiben karar verilmiş olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur. 01/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 693577 ) T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/369 KARAR NO: 2017/484 Davacı SÜNDÜZ KILIÇ tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan isim tashihi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Davacının davasının KABULÜ ile; Amasya ili, Taşova ilçesi, Yerkozlu Mah/Köyü, cilt: 61, hane: 53, BSN: 38’de nüfusa kayıtlı 14.....80 TC kimlik numaralı davacının kayden Sündüz olan isminin önüne Tuğçe ismi eklenerek adının “TUĞÇE SÜNDÜZ” olarak DÜZELTİLMESİNE karar verildiği ilan olunur. 02/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 693597) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/213 Esas KARAR NO: 2017/84 Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/13 Esas 2017/84 Karar sayılı kararının hüküm kısmının 1. maddesinde “Davanın kabulü ile, Bataman ili, Gercüş ilçesi, Özler Köyü cilt 59, hane 18, BSN 22’de kayıtlı 71932093194 T.C. kimlik No’lu HIFZULLAH KORKUT’un adının RONİ olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa tesciline” şeklinde hüküm kurulduğu ve Batman ili yazılması gerekirken Bataman ili olarak yazıldığı dosyanın incelenmesinde görülmekle; Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/13 Esas 2017/84 Karar sayılı kararının hüküm kısmının 1. maddesinin “Davanın kabulü ile, Batman ili, Gercüş ilçesi, Özler Köyü cilt 59, hane 18, BSN 22’de kayıtlı 71932093194 T.C. kimlik no’lu HIFZULLAH KORKUT’un adının RONİ olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa tesciline” şeklinde düzeltilmesine karar verildi. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 693612) T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS: 2017/451 KARAR: 2017/377 Davacı BAYKES KALKAN vekili tarafından Nüfus Müd aleyhine açılan isim tashih davasında. HÜKÜM Mahkememizin 02 10 2017 tarihli kararı gereği davanın kabülü ile Bitlis Mutki ilçesi Erler Mah C 19 H 67’de nüfusa kayıtlı Sabri ve Hürriyet oğlu 1981 doğumlu 15.......60 TC kimlik no’lu Baykes Kalkan’ın Baykes olan İSMİNİN İPTALİ İLE EYÜP OLARAK DÜZELTİLMESİNE ilişkin karar ilan olunur. 12/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 693634) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/260 Esas KARAR NO: 2017/255 Davacı AYETULLAH KAYA aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Davanın KABULÜ ile; Bingöl ili, Merkez ilçesi, Kuruca Köyü, C. No: 67, H. No: 3, BSN 41’de nüfusa kayıtlı, 08/02/1988 doğumlu, 32062143630 TC No’lu AYETULLAH KAYA’nın, AYETULLAH olan adının KENAN olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar verilmiştir. İlan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 694139) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2014/374 Esas KARAR NO: 2014/562 Davacı TAJDİN AKTAŞ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 1 Davanın KABULÜNE, Van ili, Gürpınar ilçesi, Elaçmaz Mah./Köyü, 21 cilt, 3 hane, 73 hanede nüfusa kayıtlı, Naif ve Fehime’den olma, 22/12/1981 doğumlu, 45880906752 TC no’lu davacı Tajdin Aktaş’ın kayden Tajdin olan isminin çıkartılarak Devrim Aktaş ismi ile TASHİHEN TESCİLİNE, 19/11/2014 Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 694149) yapan babası İbrahim Taşdemir, Diyarbakırlı eşi Yeşim Taşdemir ve 1 yaşındaki kızları Esma, askeri erkân ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Taşdemir’in özgeçmişinin okunmasının ardından dualar edildi. Şehit eşi Yeşim Taşdemir’in, ağlayan kızı Esma’ya, “Ağlama kızım bugün babanın düğünü, bugün babanın en şerefli, en onurlu günü, ağlama kızım” diyerek tabutun arkasından yürümesi, törendekileri gözyaşlarına boğdu. Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa’nın Salihli ilçesine uğurlandı. Namazını babası kıldırdı Taşdemir, memleketinde son yolculuğuna büyük bir kalabalıkla uğurlandı. Hamidiye Camii’ndeki törende şehidin cenaze namazını imam babası İbrahim Taşdemir kıldırdı. Şehidin eşi burada da metanetini korudu. Anne Saliha Üray da cenaze töreni boyunca oğlunun gömleğine sarıldı. Gözaltı sayısı 10’a çıktı Taşdemir’in şehit olduğu olayla ilgili polisin kentteki operasyonları da devam ediyor. Önceki gün düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili gözaltı sayısı 10’a yükseldi. Operasyonda öldürülen PKK’linin eşinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorguları devam ediyor. Öldürülen PKK’linin kırsalda 6 ay eğitim aldığı belirtildi. l DHA Şehit taşırken şehit oldu Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinin Ku zey Irak sınırında bir grup PKK’linin sızma girişimi sonucu çıkan çatışma da şehit olan güvenlik ko rucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin’in naaşları Burak Bilen nı Derecik beldesine bağlı Toklu mezra sına götürdükten sonra ilçeye döndük leri sırada askeri araç bilinmeyen bir ne denden dolayı şarampole yuvarlandı. Ka zada Yüzbaşı Burak Bilen şehit olurken, 3 asker ise yaralandı. Şehidin 13 yıl lık asker olduğu, kardeşinin Türk Hava Yolları’nda pilot olduğu belirtildi. Şehit Yüzbaşı Burak Bilen için mem leketi Bolu’da Kalıcı Konutlar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin baba sı Yakup Bilen Başbakan Yardımcısı Re cep Akdağ ile birlikte oğlunun tabutunu bir süre taşıdı. Bilen’in cenazesi Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. l İHA/DHA TSK’nin en tepesi Hakkâri’de buluştu Elazığ, Tunceli ve Erzincan’da önceki gün birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hu lusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte dün tansiyonun yükseldiği Hakkâri bölgesinde incelemelerde bulundu. l DHA Hulusi Akar PKK kamplarına hava operasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’taki PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı. TSK’den yapılan açıklamada, “Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Bu kapsamda, 3 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Kandil, SinathHaftanin, Gara, Metina, AvaşinBasyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekâtı icra edilmiş; bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir” denildi. Harabeden PKK cephaneliği çıktı Tunceli’nin Nazimiye ilçesinin Dereova kırsalında sürdürülen operasyonlarda harabe bir ev içerisinden terör örgütü PKK’ye ait çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, “1 adet RPG7 roketatar, 4 adet RPG7 antitank mühimmatı, 1 adet antipersonel mühimmatı, 6 adet sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 268 adet Kalaşnikof mühimmatı, 150 adet bixi mühimmatı, 94 adet M16 mühimmatı, 35 kg amonyum nitrat, 16 adet büyük pil, 1 adet el dürbünü, 1 adet kamera, 2 adet el telsizi, 7 adet el yapımı patlayıcı düzeneği anahtarı, 1 adet izole bant, 4 adet şarjör kılıfı, 1 adet akü, ve çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği ifade edildi. l DHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog