Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR BEYOĞLU BELEDİYESİ BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt Numarası: 2017/556622 DESTEK PERSONEL HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 İdarenin a) Adresi: ŞAHKULU MAHALLESİ MEŞRUTİYET CADDESİ 121 34433 BEYOĞLU BEYOĞLU/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2124440160 2122937630 c) Elektronik Posta Adresi: halklailiskiler1@beyoglu.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı: 20 personelle Destek Personel Hizmeti alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No: 50 TepebaşıBeyoğlu/İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 04.12.2017 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. 4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Kamu ve Özel sektörde yapılan teknik personel hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale İşleri Şefliği adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale İşleri Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden kanunun 38’inci maddesine göre açıklama istenecektir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 693265) T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NDEN Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Karayolları Genel Müdürlüğü tara fından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 sayılı ka nunla değişik 10. maddesine göre bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabi leceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi, 30 gün içerisin de idari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediği niz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi ir tifak hakkı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapudan yol olarak terkin edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza Tekirdağ Vakıflar Bankası A.O. Şubesi’ne yatırılacak tır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir, ilgililere 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. İLİ: TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ: 02/02/2018 SAAT: 09:00 Dosya No Mahalle Parsel Mevkii Maliki Baba Adı Kamulaştırılacak Alan Miktarı 2017/493 Nusratfakı 163 Fındıklı Mehmet CELEPOĞLU Rafet 3.875,64 m2 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 692882) T.C. FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2009/212 KARAR NO: 2013/599 Mahkememizin 2009/212 Esas, 2013/599 Karar sayılı dosyasında verilen 16/05/2013 tarihli karar davacı vekilinin temyiz istemi üzerine inceleme yapan Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanlığı’nın 11/09/2017 tarihli ve 2015/4955 Esas, 2017/5976 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmiş olmakla, işbu bozma kararının adresi tespit edilemeyen davalı Akatay İnşaat Turizm Emlak Nakliye İhracat İthalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın:692438) T.C. FETHİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2016/38 Esas Davacı Alim Okka ile davalılar Maliye Hazinesi, Fethiye Belediye Başkanlığı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasında, davacı vekili dilekçesinde özetle; Fethiye ilçesi, Karaçulha Mahallesi, Narlı mevkiinde kain doğusu Şükrü Demircioğlu tarlası, batısı yoldere, kuzeyi Şükrü Demircioğlu taşınmazı, güneyi Ramazan Koşar tarlası ile çevrili (Karaçulha Narlı Mevkii 255 parsel no’lu tapulu taşınmazın bitişiğinde yer alan) takriben 1,5 dönüm civarındaki tapulama harici bırakılan taşınmazın kazandırıcı zamanaşımı hükümlerine göre davacı adına tapuya TESCİLİNE karar verilmesini talep etmiş olmakla; Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmaz ile ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/38 Esas sayılı dosyasına müracat etmesi, aksi halde hiçbir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları İLANEN tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 692436) T.C. BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/528 Esas 02/11/2017 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliği talep edilen aşağıda açık kimlik bilgisi ve T.C kimlik numarası bulunan AYDIN EKİNCİ hakkında bilgi ve malumatı olanların bu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde gerekli bilgi, malumatlarını Beypazarı Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/528 Esas sayılı dosyalarına bilgi vermeleri hususu MK’nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. GAİP TC KİMLİK NO: 401 478 746 90 ADI SOYADI: AYDIN EKİNCİ BABA ADI: HADİ ANA ADI: ŞEMSİ DOĞUM TARİHİ: 06/01/1980 DOĞUM YERİ: KARALANİ İKAMETGÂH ADRESİ: Zafer Mah. Zafer 3. Sk. No:72/2 Beypazarı/ANKARA Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın:693513) Cumartesi 4 Kasım 2017 12 haber Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, mahkemeye eşi Ayşenur Arınç Yeter ile geldi. BÜLENT ARINÇ’IN DAMADI: Bana hiç kimse FETÖ’cü diyemez TBMM eski Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı, öğretim görevlisi Ekrem Yeter’in FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle yargılanmasına dün başlandı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan tutuksuz sanık Yeter, hiçbir terör örgütünün yanında yer almadığını söyledi. Hakkındaki iddialara ilişkin Yeter, “Bu yapıyla bağım, irtibatım olmadı. Çevremde bu yapıyla irtibatlı insanlar vardı. Onların da vatana millete faydalı işler yaptığını düşünüyordum. Bana sosyal çevremde hiç kimse ‘FETÖ’cü’ diyemez. Herkes beni işimde gücünde bir doktor olarak değerlendirir” dedi. Yeter iddianamede kendisi aleyhine tanıklık eden iki tanığın da beyanlarını kabul etmediğini söyledi. ‘Hükümetimiz ile faaliyetler’ Yeter, FETÖ’nün tıp yapılanması olarak bilinen Uluslararası Sağlık Federasyonu (USAF) Başkanlığı ile ilgili soruyu, “Bu derneğin başkanlığını yaptığımda, bunun sağlıkta dönüşüm programına faydası olacağını düşünmüştük. Bu bağlamda hükümetimiz ile birlikte çok güzel faaliyetler oldu. Dernek KHK ile kapatılmadı, biz kendimiz kapattık” yanıtını verdi. Bank Asya hesabına ilişkin ise Yeter, “Ne talimatla bankaya para yatırdım, ne de talimatla bankadan para çektim. Kazandığımı faizsiz bankacılıkta değerlendirmek için yatırdım” dedi. ‘Erdoğan’a hakaret’ Ergenekon davalarında dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in de yargılanıp beraat ettiği davada gizli tanıklık yapan ‘gizli tanık Efe’ olarak bilinen eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt, Arınç’ın damadı Yeter aleyhine de tanıklık yaparak “Özellikle 1725 Aralık’tan sonra kendisiyle görüştüm. Cumhurbaşkanımız aleyhine çok sayıda ifadeleri olmuştu” ifadelerini kullandı. Ekrem Yeter de iddialara ilişkin “Cumhurbaşkanı, devletimizin başıdır. Kendisine hiçbir yerde hakaret etmedim” dedi. Mahkeme heyeti, Yeter’in duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. l ANKARA /Cumhuriyet TAHŞİYECİLER’DE KARAR Kumpasçılıktan ağır ceza aldılar Tahşiyeciler Grubu’na kumpas kurdukları iddiasıyla kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün’ün de bulunduğu 23’ü tutuklu 33 sanığın yargılandıkları davada dün karar çıktı. Hidayet Karaca 31 yıl 6 ay, Ali Fuat Yılmazer 16 yıl, Yurt Atayün ise 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar kumpas davalarında bir ilk olma özelliği taşıyor. Son sözleri sorulan Hidayet Karaca, “Hayali bir dizide geçen kelimelerle üç yıldır yargılanıyorum. Kaderim ise kederlenmeye gerek yok” dedi. Ali Fuat Yılmazer ise, bu davada sanık olarak bulunmaktan şeref duyduğunu söyledi. Yurt Atayün de, “Kapalı devreden çıkıyoruz. Söz esas şimdi başlıyor” diye konuştu. İddianamede, Fethullah Gülen’e bağlı olan basın ve medya kuruluşları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün değişik birimlerinde, farklı rütbelerde görev yapan polislerin, 20092010 yılında “Tahşiye” ismi verilen gruba mensup olduğu iddia edilen kişilere yönelik soruşturma işlemlerinde kasten delil uydurulduğu, kasten aleyhe algı oluşturulduğu, soruşturmanın altyapısının tamamen Fethullah Gülen’in emir ve talimatları altında kasıtlı olarak oluşturulduğu iddia edilmişti. l İSTANBUL/Cumhuriyet 45 yeni gözaltı ByLock operasyonları dün de yurt çapında sürdü. Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 16 özel sektör çalışanı gözaltına alındı. Zonguldak’ta yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ise aralarında eski asker, öğretmen, makine mühendisi, polis memuru, doktor ve ev hanımı da bulunan 2’si kadın 13 kişi gözaltına alındı. Eskişehir’de de ByLock programını kullandıkları öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı. Kayseri’de FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 1 avukat, 1 emniyet müdürü ve 1 öğretmen polis tarafından gözaltına alındı. l İHA/DHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog