Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

T.C KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Davacı Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğivekili tara fından aşağıda dökümü yapılan taşınmaz maliklerinin/davalı/davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında verilen tensip kararı gereğince aşağıda dökümü yapılan taşınmazların pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından ka mulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize dava açıldığı, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaş tırma işlemine karşı Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği aleyhine idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabi lecekleri, davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkememizebil dirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 s. yasa ile değişik. 2942 sayılı kanun gereğince saptanmasına müta kip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen T.C Ziraat Bankası Kars Şubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adı na tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanunun 4650 s. kanun ile değişik 2942 s. kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan olunur. DAVACI: KARS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KARS İLİ MERKEZ KALEİÇİ MAHALLESİ DOSYA NO ADA PARSEL DAVALI/MALİK MEVKİ TAŞINMAZ ALANI M2 KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 1 2017/420 92 5 ÜMİT DOĞAN, İMDAR (İMDAT) DOĞAN, MEMET DOĞAN, NAZLI DOĞAN Kaleiçi 717,23 717,23 2 2017/421 83 8 VAİZOĞLU HACI İBRAHİM VAKFI Kaleiçi 53,84 53,84 3 2017/422 78 1 ŞABAN AYDOĞAN, RAHİME KURŞUN VE MÜŞTEREKLERİ Kaleiçi 276,06 276,06 4 2017/423 77 8 GÖNÜL YAZICI, SAADET YAZICI, HADEYİ YAZICI VE MÜŞTEREKLERİ Kaleiçi 247,40 247,40 5 2017/424 77 9 GÜNSEL SEÇKİN, NURSEL AKAY, NUMAN DOĞU GÜNER, ÖMER F.YAZICI Kaleiçi 179,29 179,29 6 2017/ 425 95 17 MALİKSİZ Kaleiçi 38,30 38,30 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 709500) T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/269 KARAR NO: 2017/640 Davalı: 1 HAKAN ŞİMAY Davacı: 2 FERDAĞ ŞİMAY Davacı FERDAĞ ŞİMAY tarafından davalı HAKAN ŞİMAY aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Açıklanan gerekçe ve nedenlerle; Davanın kabulüne, 1 Kars ili, Susuz ilçesi, Yolboyu Mah/Köy, C:31, Hane: 29 Bsn: 42’de nüfusa kayıtlı (27779047036 TC kimlik numaralı) Muzaffer ve Hayriye’den olma, 17/10/1978 doğumlu FERDAĞ ŞİMAY ile aynı hanede Bsn: 26’da nufusa kayıtlı (27815045866 tc. kimlik numaralı) İsa ve Hazel’den olma, 25/02/1974 doğumlu HAKAN ŞİMAY ‘in Medeni Kanunun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, 2 Müşterek çocuk 13/12/2004 d.lu Ata Şimay’ın velayetinin davacı anneye verilmesine, 3 TMK 353 maddesi uyarınca ve bu maddeye istinaden çıkarılan Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. maddesi gereğince müşterek çocukların malvarlığı var ise kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde malvarlığı ve borçlarının dökümünü gösteren bir defter vermesi ve bu mal varlığı veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişikliğin bildirilmesi, çocuk mallarının yönetiminde özen gösterilmemesi halinde TMK 360 ve 366 maddelerindeki tedbirlerin resen alınacağının davacıya ihtarına, 4 Müşterek çocuk Ata Şimay ile davalı baba arasında arasında her ayın ikinci ve dördüncü Cumartesi günü saat 10.00 ile Pazar günü saat 16.00; dini bayramların ikinci günü saat 10.00 ile üçüncü günü saat 14.00 ve her yılın 01 Ağustos günü saat 10.00 ile 15 Ağustos günü saat 14.00, sömestr tatillerinde birinci gün saat 10,00 ile sekizinci gün saat 16,00 arasında baba yanında kalmak sureti ile kişisel ilişki kurulmasına, 5 Alınması gereken karar ve ilam harcının 31,40 TL olduğu dikkate alınarak, peşin alınan 29,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 2,20 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, 6 Davacı tarafından yapılan toplam 659,38 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 7 Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, Yasa yolu açık olmak üzere (kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edilebileceği incelemenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı) davacının yüzüne karşı karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen kararın adresi tespit edilemeyen davalı HAKAN ŞİMAY’a ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla iş bu karar davalı HAKAN ŞİMAY’a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 709173) T.C. ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI SayCı: 2017/178 Esas İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü vekili tarafından Mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında aşağıdaismi, mevkii, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10 maddesinin 4. Fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak; 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 15/04/2016 günlü olurları ile kamulaştırma kararı verildiği, 2 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından taşınmazlar için değer tespiti yapıldığı, 3 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılan taşınmazlar malikleri ile uzlaşma sağlanamadığına dair tutanak düzenlendiği, 4 Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (Otuz) gün içinde İdari Yargıda İptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 5 Açılacak davaların İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tevcih edileceği, 6 Davalı tarafça 30 (Otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malların kamulaştırma yapan İZSU adına tescil edileceği, 7 Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C Vakıfbank Çeşme Şubesi’ne hak sahipleri adına yatırılacağı, 8 İlgililerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, Hususları 2942 Sayılı Yasa ile değişik 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER; İZMİR İLİ, ÇEŞME İLÇESİ, ILDIR MAH. CAMİ BOĞAZI MEVKİİ 127 ADA, 50 PARSEL, MALİKLERİ MEHMET MUTLU, ÖNDER MUTLU, MELEK MUTLU ÇEKİN, NEVAL ARPACI, EMİNE MUTLU , DAİMİ İRTİFAK KAM ALANI (M2): 865,86 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 709249) İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/267 KARAR NO: 2017/338 Davacı MERYEM ÇERİ tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Adın İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere: 1 Talebin KABULÜ ile; Sinop ili, Boyabat ilçesi, Çattepe Köyü, Cilt no: 128, Hane no: 32, BSN 48’de nüfusa kayıtlı, 18515722034 TC No’lu davacının “MERYEM” olan adının “UMUT ILGIN” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, bu şekilde nüfusa kayıtve TESCİLİNE, karar verilmiş olup iş bu karar ilan olunur. 21/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 709000) T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/122 KARAR NO: 2017/176 Mahkememizin 25/05/2017 tarih 2017/122 esas, 2017/176 karar sayılı ilamı ile; Sinop ili, Boyabat ilçesi, Kumluk Mahallesi, Cilt No: 7, Hane No:136, BSN: 13’te nüfusa kayıtlı, Yadikar ve Rabia’dan olma 22.02.1972, Kurşunlu doğumlu, davacı Şayeste Taşkan’ın (TC NO: 13834897890) nüfusta “Şayeste” olan adının “Şirin Sema” olarak değiştirilmesine, karar verilmiştir. İlan olunur. 23/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 708983) T.C. ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/477 Esas İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi GenelMüdürlüğü vekili tarafından Mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında aşağıda ismi, mevkii, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10 maddesinin 4. Fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak; 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 09/09/2016 günlü olurları ile kamulaştırma kararı verildiği, 2 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından taşınmazlar için değer tesPiti yapıldığı, 3 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılan taşınmazlar malikleri ile uzlaşma sağlanamadığına dair tutunak düzenlendiği, 4 Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (Otuz) gün içinde İdari Yargıda İptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 5 Açılacak davaların İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tevcih edileceği, 6 Davalı tarafça 30 (Otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malların kamulaştırma yapan İZSU adına tescil edileceği, 7 Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C Vakıfbank Çeşme Şubesi’ne hak sahibi/sahipleri adına yatırılacağı, 8 İlgililerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, Hususları 2942 Sayılı Yasa ile değişik 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca ilan olunur.16/11/2017 KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER; İZMİR İLİ, ÇEŞME İLÇESİ, GERMİYAN MAHALLESİ 127 ADA 7 PARSEL 128,70 m2’lik kısmı daimi irtifak kamulaştırma alanı, MALİKİ MEHMET FAHRİ VURAL, İZMİR İLİ, ÇEŞME İLÇESİ, GERMİYAN MAHALLESİ 127 ADA 12 PARSEL 69,35 m2’lik kısmı daimi irtifak kamulaştırma alanı, MALİKİ MEHMET FAHRİ VURAL. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 709242) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/240 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı merciinde iptal veya Adli yargı merciinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yöneltilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/240: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Yusufça Mah. 62 parsel sayılı taşınmazın 266,43 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: KAMİL NURİ KAYA İSMAİL ve SIDDIKA oğlu/kızı, 01/07/1933 doğumlu, Duruşma günü: 12/01/2018 Duruşma saati: 11:30 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 709328) T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/629 Esas DAVALI: HARUN ALBAYRAK Davacı Özlem Albayrak vekili tarafından davalı Harun ALBAYRAK aleyhine açılan Boşanma davasında dava dilekçesinde belirtilen adreste davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptı edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. DAVALI Harun ALBAYRAK’a gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, tahkikat duruşma gününün bırakıldığı 26/01/2018 günü saat: 10:00’da geçerli bir özrünüz olmadan tahkikat duruşma tarihinde mahkememizde hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yoklukluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için hazırlık yapmanız, gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ihtar ve tebliğ olunur. 22/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 709032) T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. AİLE MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2015/348 Esas Davacı FİLİZ DEMİR ile Davalı FERAMUZ DEMİR arasında mahkememizde görülen Boşanma davası nedeniyle; Çorum İli, Mecitözü İlçesi, Dağsaray Mah/Köy, Cilt No: 21 Hane No: 12 BSN: 165’de nüfusa kayıtlı Cemal ve Hamide oğlu, Mecitözü 10/06/1979 doğumlu davalı FERAMUZ DEMİR’e tebligat yapılamadığından ve tüm araştırmalara karşın adresine de ulaşılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunu’ nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davalıya mahkememizin 03/10/2017 tarihli gerekçeli kararı (tarafların TMK’nun 166/1 maddesi uyarınca boşanmalarına, ortak çocuk 2007 doğumlu Ekin’in velayetinin davacı anneye verilmesine, baba ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasına, ortak çocuk yararına 200,00 TL katılım nafakası belirlenmesine) ilanen tebliği ile ilandan itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. İLGİLİ KİŞİ: FERAMUZ DEMİR 24154589266 Gülsuyu Mah Kaftanoğlu Cad Nöbet Sok No: 52 Maltepe/İSTANBUL ÇORUM ili, MECİTÖZÜ ilçesi, DAĞSARAY mah/köy, 21 Cilt, 12 Aile sıra no, 165 sırada nüfusa kayıtlı, CEMAL ve HAMİDE oğlu/kızı, 10/06/1979 doğumlu, Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 709469) Pazar 26 Kasım 2017 6 haber Engel tanımayan Feriha’nın İrfan’a diz çöktürmesi 1910 yılı 5 Mayıs’ında Halley kuyrukluyıldızı dünyaya yaklaşıyor. Dönemin bilim insanları (“Felekiyat”çılar –yani astronomlar– arasında Halley’in dünyaya çarpıp kıyameti kopartacağı, dahası suların Viyana kapılarına kadar dayanacağı vb. gibi nikbin (kötümser) yorumlar halk arasında revaçta ve cerideler –gazeteler– bu felaket senaryolarını halka satmakla meşguller.. Çünkü o para ediyor! Öyle ki, İstanbul’un en yüksek yapılarına kadar varacak suların altında kalacağı ve / veya kuyrukluyıldızın saçaklarının insanları cızbız edeceği korkusu yaygın! Öyle ki son anda tekneler, mavnalar eski şilepler bile alınıp satılıyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar “Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç” romanını tamamen bunun üzerine kurmuş. Mayıstan önce basıma gönderdiği kitabının takdiminde de, bu çarpma zırvalıklarına veryansın ediyor. Mükemmel bir kurgu ve roman... Savaşçı kızımız Feriha Hüseyin Rahmi, toplumu saran hurafe, boş inançlara karşı bilimsel bilgiyi savunan ve çağın ileri düşüncelerini kitaplarında “konuşturan” Osmanlı’nın ve sonra da Genç Cumhuriyetin en aydınlanmacı insanlarından biri. Aydınlanmacı lafı bugün alçakça hakarete uğramış, küçümsenmiş ve üzerine tepiniliyor olsa da... Romanda kadınlar başrolde. Kendini yetiştirmiş, bilgili, dünyayı kavramış bir genç kahraman (İrfan); kadınlar arasında da, belki de zamane içinde bir benzeri olmayan genç bir kız kahraman var (Feriha). Erkek kahraman ne kadar ileri olsa da, kadınlara karşı epey erkek egemen yüklerle dolu. Kızımız ise bilgisi ve mantığıyla, ona bile diz çöktüren cinsten. Kadınların savaşçı öncüsü ve topluma örnek gösterilen... d‘OünsyaçaaykalıçRaarpzaiyresa..’ Bazı diyalog örnekleri: “..o saçaklı Raziye dünyaya çarpar da senin evin sağ kalır mı..” “..benim evime bir şeycikler olmaz, o helal para ile yapıldı, bu dünya yıkılır da yine benim evim ayakta durur..” “.. Siz gökteki kuyrukludan korkmayınız.. yerdekilerden korkunuz.. Bu berikiler daha tehlikeli..” “Bu yukarıki yıldız çarparsa hepimiz tuzla buz olacakmışız.. Ulemalar kitapta yerini görmüşler..” “Kıyamet alametleri.. Bu gökteki kuyruklu yerdekilerin şerlerinden zuhur etti.. Paşanın katırı doğurdu dediydiler de inanmadıydık.. Demek ki vakitler yakın. Bina da pek çoğaldı... İşte bu birkaç şey kıyamet alametleri, biz büyük babalarımızdan analarımızdan öyle işittik..” “Bizim ahali böyle şeylerde çarçabuk aklını başına toplayamaz, onlar son kerteye gelmedikçe, yani sular yangın kulesine kadar varmadıkça.. her şeyde yumurta kapıya geldikten sonra çare ararlar.. Odunun çekisi 20 kuruşa iken almazlar da, kar yağdıktan sonra 35 kuruşa alırlar..” Güzel tanımlamalar Toplum içinde yüzyıllardır inanılagelmiş, söylenegelmiş boş inançların bugün de toplumun önemli kesiminde etkili olduğunu anımsayın: “Ulemalar kitapta yerini görmüş.. bina ve zina çoğalınca...” Ve milli hasletimiz: Yumurta kapıya dayanınca... Kitaptan şaşırtıcı tanımlamalar: “Mutlaka bir talih tecrübesi yapmak lazımdı” “Haydi karşımdan, aptal herif” gibi… “İstanbul’un denizin saldırmasına uğrayacağı sabit olmuştur… Asabım biraz yoruldu.” Kadınların konuşkanlığına ilişkin şuna ne dersiniz: “Kadınlar için sükut yorgunluk, söylemek dinlenmektir...” O dönemin Haydarpaşa’sı: “Vapurla Haydarpaşaya geçti. Tenha tenha kırlarda dolaşa dolaşa, ağaç altlarıda, çayırlıklarda otura otura...” Eşitlikçi toplum arzusu “Daima cehaletle, taassupla, en çirkin hislerle, husumetlerle birbirimizi yedik..” Kıyametin kopacağı anda millete özeleştiri yaptırıyor Gürpınar. “Hayat, hayatı yiyerek, yok ederek kalıcı oluyor.. Yaşamak için diğer hayatları hazmederek kendimize çeviriyoruz.. Kuvvetli olan haklı oluyor, o kuvveti imkân derecesinde herkese dağıtmanın yolunu bulmalıdır...” “.. Büyük insanların, filozofların, sosyalistlerin, insanların refahlarını temin için hayatları pahasına uğraştıkları eşitlik ise.. Şu eski dünyayı aralarında bir türlü adil paylaşamayan...” Ve Feriha’nın zaferiyle biten bir aşk.. Büyük bir mektuplaşma (kızerkek arasında dönemin en büyük özelliği). Ve Feriha’nın önünde diz çökerek “Bana senin gibi eşsiz bir güzellik verdiği için Halley’i takdis ederim” diyen İrfan... Halley 75 yılda bir gelip geçiyor, en son 1985’te ziyarete gelmişti, anımsayın! Hüseyin Rahmi büyük adam... Kırmızı Kedi yayını. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog