Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Çarşamba 22 Kasım 2017 4 YSK’ye 2019 kılıfı 16 Nisan’da aldığı mühürsüz oy kararıyla büyük tartışma yaratan kurul için AKP yasa tasarısı hazırladı. Tasarıda sandık başkanları konusunda siyasi partiler devre dışı bırakıldı AKP’nin, YSK’nin teşkilat ve görevlerinin düzenlenmesine ilişkin verdiği yasa öne risinde, sandık başkanlarının belir lenmesinde siyasi partiler devre dı şı bırakılıyor. Sandık başkanları, İlçe Seçim Kurulu Başkanı tara fından ilçede görev yapan ve başkanlık EMİNE KAPLAN yapmasına engel bulunmayan kamu görevlilerinden oluştu rulacak liste içinden belirlenecek. AKP, YSK’nin teşkilat ve gö revleri hakkında yasa önerisini dün TBMM Başkanlığı’na sundu. AKP’nin “YSK’nin bağımsız bir ya sası yoktu, yetkileri dağınık şekilde seçim yasalarında düzenleniyordu. Şimdi teşkilat yasasına kavuşturu lacak” gerekçesiyle getirdiği öneri, şu düzenlemeleri öngörüyor: Bağımsız kurul: Kurul görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kul lanırken bağımsız olacak. Hiçbir or gan, makam, merci veya kişi kurula emir ve talimat veremeyecek. Yapıda değişiklik yok: Kurul, mevcutta olduğu gibi 7 asıl ve 4 ye dek üyeden oluşacak. Üyelerin 6’sı Yargıtay, 5’i Danıştay Genel kurul larınca kendi üyeleri arasından giz li oyla ve üye tamsayılarının salt ço ğunluğuyla seçilecek. Üyelerin gö rev süresi 6 yıl olacak. Süresi biten üye yeniden seçilebilecek. Başkan ve başkanvekili, kurul üyeleri ara sından gizli oyla ve üye tamsayısı nın salt çoğunluğuyla seçilecek. Üyeler de izinli sayılabilecek: YSK Başkanı dışında başkanveki li de görevi süresince kurumundan izinli sayılacak. Üyeler ise ihtiyaç duyulması halinde kurulca belirle nen süre zarfında kurumlarından izinli sayılacak. Seçim uzmanları geliyor: YSK, merkez ve taşra teşkilatından olu şacak. Seçmen Kütüğü Genel Mü dürlüğü, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dai resi Başkanlığı ve Strateji Geliştir me Daire Başkanlığı kurulacak. Ku rulda, seçim uzmanı ve seçim uz man yardımcısı istihdam edilecek. Seçim müdürlerine yeni kriter: Seçim müdürü ve seçim müdür yar dımcılığına atanacaklarda, hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, ida ri bilimler, iktisat ve maliye alanla rında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış olma koşulu aranacak. Müdürlere rotasyon: Seçim mü dürü ve müdür yardımcıları, nüfu sa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapamayacak, geçici görevde geçen süreler de dahil aynı yerde 6 yıldan fazla çalışamayacak. Bulundukları yerde 6 yıldan fazladır görev yapan müdürler, ilgili yönetmeliğin yayın lanmasından itibaren 2 ay içinde rotasyona tabi tutulacak. Sandık kurulu başkanları memur olacak: Sandık kurulu başkanları nın, ilçe seçim kurulu başkanı ile siyasi partilerin kurulda yer alan üyelerinin ‘sandığın kurulacağı se çim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okuryazar kim selerden, kurula bağlı seçim böl gelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere’ oluşta racağı listelerden kura çekme yön temiyle belirlenmesi hükmü kaldı rılıyor. Bunun yerine ilçe seçim ku rulu başkanı, ilçede görev yapan ve sandık kurulu başkanlığına ma ni hali bulunmayan kamu görevli lerinin listesini yapacak ve bu liste den sandık kurulu başkanlarını be lirleyecek. Sandık kurulu başkanı nın göreve gelmemesi halinde, yeri ne kamu görevlisi olan üye, bu üye nin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye başkanlık edecek. 16 Ni san referandumu öncesinde, HDP’li ilçe seçim kurulu üyelerinin belir lediği listelerden seçilen sandık ku rulu başkanlarının görevlerine son verilmiş ve tartışmalar yaşanmıştı. Müşahitlere sıkı kurallar: Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, ilçede bulunan sandık sayısının iki katına kadar müşahit adına düzenlenmiş fotoğraflı müşahit kartını ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edecek. Müşahit kartları, ilçe seçim kurulu başkanlığınca kontrol edilerek mü hürlenecek ve oy verme gününden önce ilgili siyasi parti temsilcisi ve ya bağımsız adaya teslim edilecek. Müşahit kartı yanında bulunmayan veya istenildiğinde ibraz etmeyen kişiler sandık başı işlemlerini takip edemeyecek. l ANKARA ‘Tezgâhı Amerika’da kurdular’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında, üstü kapalı olarak ABD’deki Sarraf davasını eleştirdi, muhalefeti yine ‘milli olmamak’la eleştirdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1725 Aralık’ın başarısız olması üzerine aynı tezgâhın Amerika’da kurulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Parti içinden ya da dışından birilerinin ellerini ovuşturarak “Acaba iktidar nasıl olur da zayıf düşer, ekonomide, dış politikada nasıl olur da zaafa düşer” diye beklenti içerisinde olabileceğini kaydeden Erdoğan, kim hangi beklenti içinde olursa olsun hedeflere çok daha üst seviyede ulaşacaklarını söyledi. 1725 Aralık’ta hukuk kisvesi altında ülke tarihinin en büyük tuzaklarından birinin kurulduğunu kaydeden Erdoğan, “Bizim dik duruşumuz ve milletimizin feraseti sayesinde bu tuzak başarısız olunca aynı tezgâhı götürdüler Amerika’da kurdular. Birileri hâlâ FETÖ’nün ağzıyla bizi itham etmeyi sürdürüyorsa, sebebi ancak aynı tuzakta onlara verilen rolü oynamaktır” dedi. CHP’yi de eleştiren Erdoğan, “Hepimizin gözü önünde yaşanan 15 Temmuz ihanetine hâlâ ‘tiyatro’, hâlâ ‘kontrolü darbe’ diyebiliyorsa, bu sözü onlara kimlerin söylettiğine bakmak gerekir. Bunların NATO’da yaşanan şahsım ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ile ilgili skandal üzerine ilk defa mili bir tavır gösterebilecekleri ümidine kapılmıştık. Maalesef aradan üç gün geçmeden gerçek tıynetleri ortaya çıktı ve bu hadiseyi de tıpkı 15 Temmuz gibi ‘tezgah’ diye yaftalamaya başladılar” dedi. Türkiye’ye yönelik sinsi tehditlerin gerisindeki siyasi ve ekonomik amaçların apaçık ortada olduğunu belirten Erdoğan, “Bu işleri yapanlar sanıyorlar ki her şey kağıt üzerinde olduğu gibi yürüyecek. Öyle olmayacağının onlarca mesajını son birkaç yılda verdik. Anlamadılarsa buradan bir kez daha tekrarlayayım, Türkiye öyle sizin oyuncak gibi oynadığınız ülkelerden biri değildir. Bizim dostluğumuz ne kadar hasbiyse husumetimiz de o kadar şedittir” dedi. l ANKARA /Cumhuriyet Çevrecileri de terörist ilan etti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saray’da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen “2017 Yılı Elektrik Yatırımları Toplu Açılış Töreni”nde konuştu. Erdoğan, kirlilik yayan enerji tesislerini protesto eden çevrecilere “Boşuna çaba harcamayın. Bu kervan gidiyor, böyle de gidecek” diye seslendi. HES protestolarını anlatan ve “Bu böyle devam edecek” diyen Erdoğan, nükleer karşıtları için de “Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi de yapacağız” ifadelerini kullandı. “İşi terör örgütünün bro şürüne çevirdikleri gazetelerinde eli kanlı teröristleri ekolojik kahramanlar olarak sunmaya kadar vardırdılar” diyen Erdoğan, “Kimse kusura bakmasın çevreci sıfatını ben bunlara bırakmam” diye konuştu. Çevrecileri de terörist ilan etti Erdoğan RTÜK’te ‘devam’ mesajı verdi SİNAN TARTANOĞLU RTÜK’ün AKP’li başkanı İlhan Yerlikaya ve MHP’li Başkanvekili Esat Çıplak’ın görev süresi doluyor. Başbakanlık’tan; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın RTÜK’teki Yerlikaya Çıplak yönetiminden memnun olduğu ve göreve devam sinyali verdiği belirtiliyor. AKP’li üye sayısını bir arttırarak HDP’nin sandalyesini düşüren RTÜK’te, cuma günü Üst Kurul yönetimindeki görev süreleri dolan AKP’li Yerlikaya ve MHP’li Esat Çıplak’ın yerine seçim yapılacak. Seçim öncesinde, önceki hafta, RTÜK’ün AKP’li üyelerinin Üst Kurul’dan sorumlu Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile bir araya geldikleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yerlikaya’nın başkanlığından, Çıplak’ın da başkanvekilliğinden memnun olduğu yönünde sinyal aldıkları ifade ediliyor. Sinyalin alınmasının ardından adaylığı konuşulan Ekim ayında üst kurul üyeliğine seçilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın eski müsteşarı Ebubekir Şahin’in adaylıktan vazgeçtiği belirtiliyor. Böylece geçmişte krizlerle anılan ve defalarca ertelenen RTÜK Başkanlığı seçimlerinin sorunsuz atlatılacağı ifade ediliyor. TRT Yönetim Kurulu’nun hukuk alanında üyesi Recep Şahin’in görev süresi de 14 Aralık’ta doluyor. RTÜK, boşalacak olan yönetim kurulu üyeliğine Bakanlar Kurulu tarafından atama yapılabilmesi için, aynı alanda iki aday belirlemek amacıyla başvuru sürecini 15 Kasım’da başlattı. TRT Yönetim Kurulu’na adaylık için başvuru takvimi 24 Kasım Cuma günü tamamlanıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından RTÜK, iki aday belirleyecek ve Başbakanlığa gönderecek. l ANKARA Kütahyalı için RTÜK’e muhalefetten şikâyet Rasim Ozan Kütahyalı’nın diyecek bu hakaret için” sorusunu gündemdeki Boş yöneltirken Nazlı naklara yönelik ha aka ise “Bu konu kareti de RTÜK’ün da atılması gere gündemine geldi. ken adımlar bel Kütahyalı’nın haka lidir. Rasim Ozan retinin yayımlan Kütahyalı’nın ka dığı Beyaz TV için naldan kovulmuş CHP milletvekili Ba olması işlenen su rış Yarkadaş ve Ba Kütahyalı çun üstünü ört ğımsız Milletveki mez. Bu kişi top li Aylin Nazlıaka RTÜK’e lum sağlığı adına ekran şikâyette bulundu. lardan uzak tutulması ge Beyaz TV’nin reken hastalıklı bir ruh Kütahyalı’nın sözlerini haline sahiptir. Beyaz TV içeren yayını için cezalan işlediği suçun cezasını dırılması da cuma gün ödemelidir. Bu kez iktida kü Üst Kurul toplantısın rın ‘abiliği’ yetmeyecek, da değerlendirilecek. Yar sonuna kadar sürecin ta kadaş “Bakalım RTÜK ne kipçisi olacağız” dedi. Sancaklı: Savcılığa suç duyurusu yapacağım MHP Kocaeli Milletvekili zırladığını söyleyen Sancaklı, “Te ve eski milli futbol levizyon ekranla cu Saffet Sancaklı, rında, milletin pa Meclis’te düzenle rası ile oturup mil diği basın toplantı letin değerlerine sında, Beyaz TV’de küfredenler; ah yayınlanan “Beyaz laksızca sözler sarf Futbol” spor prog edenler bu cesare ramında Boşnak ti nereden almak lar için sarf ettiği Saffet Sancaklı tadır?” diye sor ifadeleri nedeniy du, Sancaklı, “top le, Rasim Ozan Kütahya lumun değerleriyle barı lı hakkında Cumhuriyet şık olmayan bu tip insan Başsavcılığı’na suç du ların, değerleri hiçe sa yurusunda bulunacağını yanların, ahlaktan yok açıkladı. Kendisinin isteği sun şahısların toplumun üzerine suç duyurusunu karşısına çıkıp, söz söy aynı zamanda MHP Mer leme cesaretini bile bula kez Disiplin Kurulu Baş maması gerektiğini” kay kanı Halil Öztürk’ün ha detti. haber EDİTÖR: ALPER İZBUL TASARIM: ŞÜKRAN İŞCAN Tehlikeler, Tehditler, Olanaklar ABD’nin Türkiye ile ilişkileri Irak işgalindeki hayal kırıklığından bu yana istikrarsız. Durum Türkiye’nin desteği ile silahlı muhalif örgütleri kullanarak Esad’ı devirme planının başarısızlığa uğramasından sonra tümüyle değişti. ABD artık “müttefikini ikna etme” gereği duymadan kendi planlarını uyguluyor. Dahası, örneğin Sarraf davası gibi tehdit kokan yollara başvuruyor. Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin itirazlarına rağmen bir “Kürt bölgesi” oluşturuyor; Kürtler açısından bu işbirliğinin olumsuzluğu ayrı bir konudur. Kuşku duysam da yargılayamam ve nihayet tıpkı Ruslar gibi bölgeye kalıcı bir şekilde yerleşmeyi planlıyor. HHH AKP bu durumu veri kabul ediyor, kendi lehine çevirecek adımlar deniyor. İçeride kendini neredeyse antiemperyalist ilan edecek. “Batı’ya kafa tutan Türkiye” mottosuyla muhalefeti; milliyetçi, sosyal demokrat, ulusalcı kesimleri nötralize etmeyi umuyor. Bu nedenle, içi boş, “Avrasyacılık” gibi tezlere sessiz kalıyor. “NATO’dan çıkarız” komedisi ise daha ağızdan çıkar çıkmaz kâbusa dönüştü. Kimilerinin hayretler içinde anlamaya çalıştığı, “essah mı acaba” umuduna kapıldığı Atatürkçülük manevrası da bütün bunların zorunlu uzantısıdır. HHH Tüm bu inandırıcılıktan yoksun hızlı “oportünizm”, AKP’nin iki ayaklı projesinden vazgeçmediğini, tam tersine hızlandırmaya hazırlandığını gösteriyor. Bu iki ayaktan birincisi, Türkiye’yi içeriye ve dışarıya dayatılabilir bir İslam ülkesi yapmak; ikincisi, otoriter yönetimin eksiklerini tamamlamak, kalıcılığını sağlamaktır. Bu amaçlarına milliyetçiliği antiemperyalizm olarak tanıtarak, şeriat düzeni ile Atatürkçülüğün çelişmediğini 12 Eylül yöntemleriyle propaganda ederek ulaşmayı hesapladıkları, ayrıca her zaman işe yaramış antikomünizme de hız verileceği anlaşılıyor. HHH Muhalefet partilerinin bu manevra karşısında şaşkınlık yaşadıkları söylenebilir. Kimi muhalifler neredeyse Sarraf’ın yargılanmasına karşı harekete geçecek, savcılık belgelerinde adı geçenleri savunmayı vatan millet meselesi yapacaklar. Oysa “ayrılar ayrı yerdedir.” Emperyalistlerin, ABD’nin, başka ülkelerin içişlerine karışması, onları çeşitli yöntemlerle hizaya sokmaya yeltenmesinin alkışlanacak yanı olamaz. Ama eli kanlı darbeci ortağın gizli dinlemelerle açığa çıkardığı yolsuzluk, rüşvet gibi suçlamalardan AKP desteği ile kurtulmuş kişilerin, ABD’de yargılanması, gerçeklerin ortaya çıkmasına yol açacaksa, en azından gazetecilik açısından ilginçtir. HHH Bu tabloyu kadim devrimci programı açısından değerlendirmesi gereken Sosyalist sol ne yapabilir? Hariçten gazel okumak gibi olmasın ama yaygın dilek, birlik içinde hareket etmenin, kendini olup bitenlerle sınırlamayan güçlü bir birlik oluşturmanın yollarının bulunmasıdır. Nesnel durumu açıklayan, olabilirlik koşullarına aklını fazla takmayacak, tam tersine zorlayacak bir birleşik güç için harekete geçilmesini isteyenler az değildir. Bu başarılabilirse sonuca, iktidar hedefine odaklı siyasetin koşullarının yaratılması da mümkün olabilecektir. Yapılan açıklamalar, yazı ve değerlendirmeler, analiz ve pratik öneriler açısından ortak noktaların ağırlık kazandığını gösteriyor. HHH Sol bunları yaparken, tedirgin, ürkek muhalefeti uyarmayı küçümsemese; örgütlü örgütsüz ilericileri, demokratları, devrimcileri ihmal etmese; orada burada fikir geliştirmeye çalışan aydınları, kimi zaman kendini ve görüşlerini abartsa da tek tek fikir geliştirenleri bile dinlemeye özen gösterse fena mı olur? İYİ Parti 10 Aralık’ta kongreye gidiyor Meral Akşener öncülüğünde 25 Ekim’de kurulan İYİ Parti’de Genel Merkezi’nde ilk kez bir araya gelen partinin genel idare kurulu üyeleri, ilk olağan kurultayın 10 Aralık’ta yapılmasını kararlaştırdı. Kurultay, partinin genel merkezinde saat 11.00’de başlayacak. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın partinin il ve ilçe başkanlıklarına atamalar yaptığı sırada genel idare kurulunun olağan kurultay yapma kararı alması dikkat çekti. Kurultayın siyasi kulislerde sıkça dillendirilen erken seçim ihtimaline karşı yapılacağı ileri sürülürken bu kararı almalarında en büyük etkenin mevcut Siyasi Partiler Yasası olduğu belirtiliyor. Çünkü yeni kurulan bir partinin yasaya göre; seçimlere katılabilmesi için altı ay içinde olağan kurultayını yapması ve teşkilatlarının Türkiye çapında yarısından fazlasının örgütlenmesi öngörülüyor. İYİ Parti’nin yerel seçimde ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılabilmesi için böyle bir karar aldığı belirtiliyor. l ANKARA/Cumhuriyet C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog