Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/320 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KÜTAHYA MERKEZ MEVKİİ: L.H.PAŞA MAH. PAFTA NO: ADA NO: 404 PARSEL NO: 60 VASFI: Kerpiç dükkân YÜZÖLÇÜMÜ: 47,48 m2 KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 18,52 m2 MALİKİN ADI VE SOYADI: YILMAZ KAÇANER KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KÜTAHYA BELEDİYESİ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davacı Kütahya Be lediye Başkanlığı vekili tarafından yukarıda esas no’su yazılıdava dos yasında malik sütununda isimi yazılı kişi hakkında açılan KAMULAŞ TIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASININ verilen ara kararı gereğince; YUKARIDA KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLARLA İLGİ Lİ BİLGİLER SUNULMUŞ OLUP; 1) 2942 sk. 14. m. gereğince mahkememizce yapılacak tebligat günün den itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve Kütahya Be lediye Başkanlığı’na HUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açmaları, 2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal da vası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldık larını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaş tırma yapan Kütahya Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği, 3) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına TC Vakıfbank Kütahya Şubesi’ne yatırılacağı, 4) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delil lerini, tebliğtarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmele ri gerektiği, 5) Duruşma gününün 08/02/2018 günü saat 09.10’den itibaren yapıla cağı, aksi takdirde duruşma ve kamulaştırma işlemlerinin yokluklarında yürütüleceği 2942 sk. değişik 10. m. gereğince TÜM DAVALILARA İLA NEN TEBLİĞ OLUNUR. 15/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704175) T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/312 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KÜTAHYA MER KEZ L.H.PAŞA MAH. CİNSİ VE NEVİ: Yığma Yarı Kagir Mesken PAFTA NO: ADA NO: 210 PARSEL NO: 9 YÜZÖLÇÜMÜ: 140,85 m2 MALİKİN ADI VE SOYADI: NECATİ KAYMAZ İDARENİN TEKLİF ETTİĞİ BEDEL: 95.000,00 TL KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: VAKIFLAR BÖLGE MÜ DÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davacı Vakıflar Ge nel Müdürlüğüne izafeten Vakıflar Bölge Müdürlüğü vekili tarafından yu karıda esas no’su yazılı dava dosyasında malik sütununda ismi yazılı ki şi hakkında açılan KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASININ verilen ara kararı gereğince; YUKARIDA KAMULAŞTIRILA CAK TAŞINMAZLARLA İLGİLİ BİLGİLER SUNULMUŞ OLUP; 1) 2942 sk. 14.m. gereğince mahkememizce yapılacak tebligat günün den itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve Vakıflar Ge nel Müdürlüğüne HUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda iptal ve mad di hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açmaları, 2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal da vası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldık larını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaş tırma yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, 3) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına TC Vakıfbank Kütahya Şubesi’ne yatırılacağı, 4) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delil lerini, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmele ri gerektiği, 5) Duruşma gününün 08/02/2018 günü saat 09.10’dan itibaren yapıla cağı, aksi takdirde duruşma ve kamulaştırma işlemlerinin yokluklarında yürütüleceği 2942 sk. değişik 10. m. gereğince TÜM DAVALILARA İLA NEN TEBLİĞ OLUNUR. 15/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704196) T.C. ÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/443 Esas Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, Cedit Mah., 357 ada, 3 parsel (yeni 53 parsel ) sayılı 7.912,00 m2’lik davalı Ayyıldızlar Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınmazı davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 456,73 m2 alanın bedeli tespiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/443 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704254) T.C. OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN / BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO: 2017/592 Esas Davacı Asım Aydın tarafından açılan Senetsizden Tescil davasının yapılan yargılamasında; Trabzon ili Hayrat İlçesi Balaban Güney Mahallesi Hane Civarında bulunan, tarafları kadim patika yol, Hasan Aydın ve araba yolu, Dursun Aydın ve ırmak ile çevrili bulunan taşınmazın davacı Asım Aydın adına tescil yapılması talebiyle için dava açılmıştır. Hak sahibi olabileceklerin en son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde haklarından vazgeçmiş sayılacakları ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 703803) T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLAN METNİ Sayı: 2016/396 Esas 15/11/2017 ESAS: 2016/396 DAVACI: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü VEKİLİ: Av. Gökhan Kıvanç DAVALI: Ahmet KEMER Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma ( Bedel Tespiti ve Tescil) davalarının yapılan açık yargılaması sonucunda verilen ara kararı uyarınca, Davalı Ahmet Kemer’in adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olup davalıya dava dilekçesi, ekleri ve duruşma gününü bildirir tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir. Dava konusu; davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Eskişehir ili, Günyüzü İlçesi, Gümüşkonak Köyü, 3907 Parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasıdır. Duruşma Günü: 25/12/2017 günü saat: 15:00’te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiz ve HMK 186. maddesi gereğince dosyanın karara bağlanacağı hususu, dava dilekçesi ve ekleri ile duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 703736) ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLAN Müdürlüğümüzce aşağıda unvanı yer alan firma adına tescilli 23.11.2016/IM207214 tarih ve sa yılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafa ilişkin yükümlü lerin adreslerinin bulunamaması nedeni ile amme alacağının daha fazla sürüncemede kalmama sı için işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28, 29 ve 31’nci maddeleri gereğince aşağıda tutarları belirtilen ödeme emirlerine konu kamu alacakları ilanen tebliğ olunur. Firma Adı Beyanname No Vergisi Vergi Cezası Karar Almi Baharat İth. İhr. 23.11.2016/ KDV KDV P. Cezası 17341200ET00246 San ve Tic. A.Ş. IM207214 936,00 TL 2.808,00 TL 17341200CK004124 (V.N. 0550463055) Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 703307) T.C. ŞANLIURFA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/555 Esas 26/09/2017 Davacı, MUSTAFA GÜVEN ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kıymetli Evrak İptali (Çek İptali (Hasımsız) davası nedeniyle; Dava konusu Kuveyttürk Bankası Şanlıurfa Haliliye Cumhuriyet Caddesi Şubesi’ne ait 16.000,00TL Bedelli0020871 seri numaralı Özuyanıkoğlu İnşaat San. Ltd. Şti’ye ait olan çekin kaybolduğu iddia olunduğundan, kaybolduğu iddia olunan ve iptali istenen çeki bulanların veya herhangi bir nedenle elinde bulunduranların, mahkememizin 2017/555 esas sayılı dava dosyasına ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde müracaatta bulunmaları ve çekleri ibraz etmeleri, aksi taktirde dava konusu çekin iptaline karar verileceği hususu ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 703101) T.C. EMET ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/108 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDU ĞU YER: Kütahya İli, Emet İlçesi, Esatlar Köyü MEVKİİ: Çaykenarı PAFTA NO: J23A18B4 ADA NO: 117 PARSEL NO: 1093 VASFI: Tarla YÜZÖLÇÜMÜ: 19.129,98 m² MALİKİN ADI VE SOYADI: Süleyman AL BAYRAK ve diğerleri KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DSİ Genel Müdürlüğü KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZE Tİ: Kamulaştırma Evrakları Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikle riyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için da vacı idare tarafından mahkememizin 2017/108 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. mad desinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 703386) T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/338 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :Gümüşhane Merkez Karşıyaka Mahallesi MEVKİİ: PAFTA NO: ADA NO: 296 PARSEL NO: 161 VASFI: Arsa YÜZÖLÇÜMÜ: 2.857,64m² KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 25,71.m² MALİKİN ADI VE SOYADI: S.S Bengüsu Konut Yapı Kooperatifi KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ANKARA KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki, cin si ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/338 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/08/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 703819) T.C. BAKIRKÖY 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/490 Esas Ağrı ili, Doğubayazıt ilçesi, Sarıgül Mahallesi, Cilt No: 60, Hane No:18, BSN: 160’de nüfusa kayıtlı, 21694211084 TC mimlik numaralı, Halit ve Fatma oğlu, Doğubayazıt 01/12/1993 doğumlu, davacı ADEM TANRIKULU’nun nüfusta “ADEM” olan isminin “JİYAN” olarak TASHİHİNE, nüfusa bu şekilde TESCİLİNE Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704300) T.C. ÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/444 Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, Dörtyol Mahallesi, 82 ada, 61 parsel (yeni 85parsel ) sayılı 2.140,50 m2’lik davalı Mustafa Özeladına kayıtlı taşınmazı davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 449,42 m2 alanın bedeli tespiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/444 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704264) T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/914 Esas DAVALI: ORHAN KORKMAZ Davacı Name Korkmaz tarafından davalı Orhan Korkmaz aleyhine açılan boşanma davasında dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda; Davacı Name Korkmaz tarafından davalı Orhan Korkmaz aleyhine açılan boşanma davasının ön incelemesi sırasında davalıya ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ön inceleme duruşma günü olarak belirlenen 12/01/2018 günü, saat 11:00’da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için hazırlık yapmanız, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, gelmeyen tarafın yokluğunda iddia ve savunmanın genişletip değiştirilebileceği İLANEN tebliğ olunur. 16/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704238) T.C.BAKIRKÖY 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/486 Esas Zonguldak ili, Alaplı ilçesi, Kabalar Mahallesi, Cilt No: 27, Hane No: 25, BSN: 68’de nüfusa kayıtlı, 43813996238 TC kimlik numaralı, Zeki ve Fatma oğlu, Karadeniz Ereğli 10/12/1985 doğumlu, davacı ŞABAN YİĞİT’in nüfusta “ŞABAN” olan isminin “MERT”olarak TASHİHİNE, nüfusa bu şekilde TESCİLİNE Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704306) T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN ESAS NO: 2017/381 Esas KARAR NO: 2017/335 Davacı TUBA EZİK aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememiz 26/10/2017 tarihli kararında davanın KABULÜNE karar verilmiş olup, Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Eskiköy mah. Cilt No: 56 Hane No: 24 BSN: 63’de kayıtlı Erol ve Şebnem kızı,11/02/1998 Fatih doğumlu 19817134396 T.C Kimlik No’lu Tuba Ezik’in “EZİK” olan soy isminin “GÜNER” olarak DÜZELTİLMESİNE karar verilmiştir. İLAN OLUNUR. 31/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 703673) BAKIRKÖY 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/506 Esas İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi,S oğanlı Mahallesi, Cilt No: 55, Hane No: 1027, BSN: 1’de nüfusa kayıtlı, 73783089050 TC kimlik numaralı, Haki ve Emriye kızı Gürcistan 09/07/1932 doğumlu, davacı SAKİNE MİSİLOĞLU’nun nüfusta “MİSİLOĞLU” olan soyisminin “DEMİRÇİOĞLU” olarak TASHİHİNE, nüfusa bu şekilde TESCİLİNE. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704312) Çarşamba 22 Kasım 2017 16 haber İBB MECLİSİ’NDE GERGİNLİK Uysal’dan skandal sözler HAZAL OCAK İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 20 milyar 100 milyon liralık 2018 yılı bütçesi dün kabul edildi. Bütçe görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı. CHP’li grup salonu terk etti. İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın skandal sözleri görüşmelere damgasını vurdu. Bütçe görüşmelerinde konuşan Başkan Uysal 2018 yılı bütçesinin denkliği  3 milyar 850 milyon TL’lik iç ve dış borçlanmayla sağlanacağını söyledi. Uysal kentsel dönüşüme 1 milyar lira bütçe ayırdıklarını söyledi. Uysal’ın ardından konuşan İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam  “Cumhurbaşkanı ihanet ettik diyor. Siz ise böyle bir kent dünyada yok diyorsunuz. Bu söylemlerden biri doğru değil” dedi. Konuşma boyunca AKP grubu Sağlam’a sözlü olarak sataştı ve sıralara vurarak protesto etti. Sataşmalar devam edince CHP Grubu meclisi terk etti. CHP grubu olmadan devam eden görüşmelerde Uysal ikinci kez kürsüye gelerek şöyle konuştu: “Ne kadar yüksek bedellerle satılmış rantçı insanların oturduğu yer varsa, oralarda AK Partiye az oy çıkıyor, diye düşünüyorum. Yeşilköy’de Florya’da bir buçuk, 2 milyon dolara daire satılan yerde Ak Parti’nin oyu nedir. 15, 20 milyon dolara yalı satılan boğazlardaki rantçıların sandıklarından çıkan AK Parti’nin oyları ne kadar acaba. İlçelerimizde de ilçe belediyeler de burada ihaleler yapılıyor. Rantçılık yapıp çantacılık yapanlar kim acaba? Oraya sandık koysak AK Partiye ne kadar oy çıkar? Biz CHP’li belediyelerle işimizi daha rahat yürütüyoruz diyenler kim acaba.” BAKIRKÖY BELEDİYESİNDEN BİR İLK Çocuklara destek istasyonu açıldı Bakırköy Çocuk Masası, Türkiye’de ilk kez, 11 Nisan 2016 tarihinde; çocuğu her tür ihmal, istismar ve fena muameleye karşı yerelde ve yakından korumak ve onların temel haklarından tam olarak faydalanabilmelerine destek vermek amacıyla Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Kaymakamlığı ve Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği işbirliğinde hayata geçirilmişti. Geçen uygulama sürecinde doğan ihtiyacı karşılamak üzere bu defa Bakırköy Çocuk Masası’nın ikinci ayağı olan yine bir ilk olarak “Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi Sağlık ve Sosyal Çocuk Destek İstasyonu”, çocukların hizmetine açıldı. Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi bünyesinde hizmet verecek istasyonun açılışına, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Kaymakamı Nazmi Ünlü, Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği Başkanı Ebrize Çeltikçi’nin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler, mahalle muhtarları, psikologlar, doktorlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. SOSYAL HİZMETLER MERKEZİ AÇILIYOR Kadıköy’den kadın dayanışması Kadıköy’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Sosyal Hizmet Merkezi açılıyor. Kadıköy Belediyesi tarafından hizmete açılan merkezde yer alan “Kadın Dayanışma” birimi, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı, kadınların desteklenmesi ve güçlenmesi için hizmet verecek. Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa’da restore ettiği tarihi bitişik iki binayı “Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi” olarak hizmete açıyor. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde açılışı yapılacak olan merkezde başta kadınlar olmak üzere toplumun her kesimi için çalışmalar yürütülecek. Merkezin açılışı 25 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’de yapılacak. 2 binada hizmet verecek olan merkezin ön binasında kayıt kabul, etkinlik odaları, çok amaçlı salon, serbest etkinlik alanı ve arka binasında da oyun odası, bireysel görüşme odaları, kadın dayanışma ve etkinlik odaları yer alıyor. Avukat İlhan Aydın iddialara yanıt verdi Bakırköy Spor Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Vekili Av. İlhan Aydın, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun Bakırköy Spor Vakfı’nın amacı dışında kullanıldığı ve kaçak inşaat yaptığı gerekçesiyle yıkıldığı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Kerimoğlu’nun iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Aydın, “Bakırköy Spor Vakfı, Bakırköy Spor Kulübüne 20052017 yılları arasında 3 milyon 221 bin TL maddi destek sağlamıştır. Her yıl belediyenin bildirdiği 80 ila 100 çocuğa ücretsiz hizmet veriyor. Vakfın yıkımı mahkeme kararı ile değil, 31.20.2017 tarihli 462 sayılı encümen kararına dayanmaktadır. Karar hafta sonu mesai bitimine doğru tebliğ edilmiş, yargıya itiraz yapılamadan yıkım kararı gerçekleşmiştir”dedi. l İSTANBUL/Cumhuriyet C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog