Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

1C7uKmasaım 2017 AAvukYatlarMı dışarı atrOteıldaer ys‘KeHahniıçtbyAior kh,aökziLghülarlibbırasaşkvıunu’rusu hsakkkındaukararnvereumedi haberldAaseslteıvönaluvtuzIvdalakctıinvmc.ıaue’na>ltr>akıkleinaCrld’lmıırAennm,uNnetAyhüesAdNaiktiçaahrCgbtlgvmOeaeiıarraklşe,aesKat1nskıUvnva1dtNuieldığo1Akğ0aMinıa’rnnddatdeaiıaölühsıonnknömlc’mykaaeeltüetaıeslydArdadetavuılen.nturaunnşmmilaeaydNaaa,z 6 EDİTÖR: TAMER KAYAŞ TASARIM: ŞÜKRAN İŞCANKOZAĞAÇLI ‘ÖRGÜT ÜYELİĞİ’ Nazlı ılıcak İDDİASIYLA Ahmet Altan Mehmet Altan TUTUKLANDI >> 14’te kuniriyBçanlıaeuinnmsnstsıaehita“nnpİültsndkekughseriüünaaöggkvmmnrööelsaesuHrnutrteylaeeıçviokrklsardayla”yaamiav.krçgpuıBaııöasrnlYirnaııluünüdrgc5şdıkiöyruüasruillnndeüaazkee”şrmnlıty“KeauavTersonteiürıuml,dravkTbkiivelslüiuareryerinkrelgrkdlmatieiiksitğyt.akliiieal>rs>i’bodıdlDeülieuğUrnşiYtGuUğGuünvaEdNaÇi1r1’de BAŞAK DEMİRTAŞ: YARGIDAN BEKLENTİM YOK >> 11’de Siyasi çözüm Ekonomik veriler ile AKP hükümetinin açıklaDmaUlarNı uyYuAşmuyorSOÇİ’DE SURİYE GöRüşüLDü KARAR ÇıKMıYOR dmrbOyhşuMuvHiiiiHarpersmkaakcrAeahheiikikracLnKskikıiktndeodisaioheğmünielslhınlimrsıyanealneeaolssriaclıynlortiersiiıi.nlnr(ıkmakAAİirdgnnaAakYYeeesdrsoYrMMbaanıaenriMnrejrk’)ıuıdı,lrçHne’msçeeddonuııadnkeakavnkenArsm1aedyblına6nurnsaeadramaeadaıkgiyyı.yhsKiuaa.arleirsAosıiçakaavrl Salı 14 Kasım 2017 NE BEKLENİYOR? llgdAıMeitbkaletrgyaozdvaagoiraeehepllrıllteakğşdkealenriiuvercuallıdı.iminiğk,n,mihudraCe1dâeadu’01eHlnneâCk5niPtmbni0uuk’ilgN’imtarikysueçruyBeahnkaorereuriylkianşurayrarbldiekkıeHbyenoeıraGerDnsıisoğtnyüiPbçğltmailaiue’lnmllunkeitYleud,mrelmüirikaonynikıiçslnşolusviree.kDiplomatik koruma arayışı>> ALİCAN UdLisUhabD@AcuĞmllJiduioyhrunhitulr1tdnre0iuiuy.şsmetoJğ’iodtnuru.hcm’nalonkauemsöbyoöt.tüeinnrrcl,eleeitşkğsaTtüittAineirrSlidüdgAsipeiğRdöiaIhyeMiiballçe:eliiMdilsnheiiÜc.aneGeJzilokeıEgrhşlödKetnArirasrmiYkoinGlineie5,Uy’nleeSayşBUıgitrlZneiithletteaaifdğnpoiiyinpssZİadlaroacaDavmegnuıgzhşa’naöaditsrşmriaüılkineatşRruakseiaıton5uBtrycRkuyaallkiıampufltaafcdaennBla’isıirhfknaiBftaağeaoed,lenrşaıekiinnysşlRamıieJnninoİca,irhmhsgacnıaaenensrzzsıodveainnateiRetd’hvucaaiatinnntilcmdiddilküaiseafştşflfziaüiıefinaa,nNyelsyaüiaıayyrlzndpeeoaıttütlnniıiğanğiçdnüçıdiumnngeraüıİubfşrlumbtaaıen.u’a 7 için mutabakat KDeıpşremaikği üılrkegyi veurçDuAeA Bcoretakksavunmada Törenli teslim...“CyğSaauulpanorbMntl,iııuykaSğkhmsşebııoietz’uliçdaugev”lirseeöğri’dıydcdrubnseüeeeeiaıdhğyyş,Ryimşieuak.muasksrPuepsiiuianulzztçaslıditinöu.şbnideznt>niıen>ıürakdrEd4rmzö”a’erdPtenedeaımum“cnoçİtoeduıliidkiknnatşalianaikle Yandaş yaapladartyillaearriınBetlBiMrlMenBdaişnkan a sarıldı! pRauzsayraınSı400>>5’te Uydurma haberlerle gazetemize yönelik algı operasyonu yürüten kalemler gRenişletiyorKahraman(AKP) Temizel(CHP) ırmak (HDP) AKP’DE RİSK ANALİzİ Adan (MHP) hkmiYaIedŞıİğDmCaınuitddamadhhşbilaiugysraeiıiryzsyleiieannttei’hilhceeRarda,biekefksrgayöa’sadtpayerf adazAdaeliydğtneıin.,lıeBShröiairhzbghceüaüernk’dn’küeümınnnSdöhiazsacebddüea‘hrviaeeetbhyBeaerimrriigçvlgaüeörnerrmüygeneraridebysliıuenarrdnidkM,aaluoa1n.şe4yrHm“ktKBaruraBaboıtisCendupır’mdd,yotie7’oadln.lsıearlsıR”aarbaybikrrfaaikşnıdyalcıa’ğidloısaayladlkyauifrkdavu e rdiğimiz habe10İ‘HNYrıLiLtA‘RieçŞAİaNaılkikgCrkkktE’aLıtılıeöitntifrakeilanmı edi AAykşydddeınnaılkanarmdlmaaşKusöözSlilüeşpreeg,iihtmnifkimşaieLntalestirnec,ıelksAsesrdaeaerıanakyiçkykvbiyhabmPaeeüaşar’ddİadykşaseneıks’etryreıaaİiyıdlrzsnniokeit”yblyarfıaouseğ.enyrerl“ınbb.asYkduenAeaadldrnyeveugkrelmıa ybgnrieaıasoysrş’TdıyeeekialıntalçkeskenneeidagklsbçıyeieikiulnbmtymisieLaryleteiremllvçsaeriieyitdemıAogeAkrrlöK”nen.“rPkrdköüia’noanşdymücienei >> ERDEM GüL 4’te dlair. GdüazneAteymdiıznlleıkilggailzieatyensiıniidndiina mbinezdekıklaürçaüklt,ebrierkinkcui sllaaynfdaısğıın’ıinfadi çdaaBSg“UAReTNOInKaNYiAkAşVNkEEyRDa:EeH’NdUrBLaAUbSSnMİuAAKTlDAdIü?Rur.kİiçyes’ayyefakaç B E’dMaEn Türkiye’ye kaçtılar’ felAsefemcizüimelteklielereyeilnginbeügyüüzketül sr.öHzlaeyravtar>>6’da ternet sitesinde de yer aldı. Ga de edildi. Haberde, ‘ABDDEAŞ tılar” başlığıyla verilen haberde Latincede: “Carpe diem” öyleyse, unutBİR ‘HEPİNİz ORADAYDıNız’ HABERİ Bşdtnrdİıiöreailaayilmaygnknaşoiaerdşkrıısşeirıg.nnaiE’esicnknnkülaeeiskrkşnnüıaiuinnnkyz7rısiraotna.aıa3ynrlntir.bdsbııiTlnıeamyüü4dayöyra0arküansd0ikkrıcyı’aalmüieeüçllaak’iğadnngnişüedgöztnçnııean,ğdomcdı6ıekreeabakbskrneimaiildalKydiereüıkiy.partrşskcdbhFuoiaıöealğhğkllalıaaaguyrbbğkkeıeeeeıddrrhtl.reaeialiröehntvitharilaİloeritİydarpdniyaonarleneaar’dpa.çrkbğiar7ndekakı0rausmçilabyıybonzşmidiğıneltnauıuadraknğlıeaiyİçyşurrlooaeiaınynnrsnri.öı’unsndi>çnı>adrkyiü1kn.2aaaneK’ldşkadnieaomeni IzodhŞepıağSİtebDeıtream’Rarlrislailgeyzekşa,orktzBniiaer1uBt’mde4yCsali’KiaşnAtdaitinüBa.snıhDomklriSütySaDemayGleaaıdonçgirşılükteeanntakiürn b“gnlPıAeaKuklhBmlKiınDg/ahd’ParanizaYğbiesniDe’tıreCsyiisalnauiivşdpmduketeınhi,ğsouuıit’rnalrdtiihiadynuledis.ygtiaY’aöeiyayremfnmaeddliie‘a”alkzdrşböddiar.SeaşGnaa vBBsSlaaoDBBrkydDıCCGluyaa’’’ünnnemgvğiiiröannnaüradkekhanldannoaidıçlnbl.yeeiaevnHroşromvaviçkynabeoldaaiekrnyaarranudoblğeldüaTa,rAeştnaR“üsmİşAlHtnateİaBİırSkdnğT,DlİıeıMke,ntBiroaalOipnemynTaSiaERGİLENECEK KBİBRCLİ’DAENNLARşAMKKAAİD’DDAİASı G‘TAüvMEGNüCNES’DİzENİşDöNüş: bdkgydçeıöaoiaştcnnptsırteai.üıbnk,t“niıtbrlHgiümirıseer,kiıaçşyhudkm,aşbeKdkaiiroşuiariimshrçö,auekgzudzipledü:selub“oensCnefcöirzraeazs’aüdrsğabpıeinpe,eeakıggrnsd.üenı.ii.kmnaeü”ssümzAiiızlüleyy,dmsardqaiöşınüunyaynallma.aemrİiyiyhğtynCeaiaaetprunlklg’ei,MtıınrenBliadkhdioneniaulkıadnayirlaroiiaFvbzrYkEa.laeıdTla>nşda>Öğik,ıAıyrrddYaıolmüaKarnUvğ.yTaıvüGa’leKnnnaaülzrbıNÇeıiniraüraAinçKkntKKoatıdeAklbPiepYom’bAl’Tğtiaalel6aekutk’ydrıaiyyaantlhiiaapılareşyarEsaifuirçırdn..to.dgAaenn zdloetenledgAeaMindürmdoanritaiuiellansKbrmbsgetıöaoolsteüaidinybaşmetlrremilutfiakrreuaingl,gk’.aedütçiTiKsİlnaiDdntüeğaıenei,eernlriimalçİücirnısKehğfliemetaniacizıdaklrrieet“sn”etKGabkytabvsur.iielemrölauv>e2>lflvmztdb’tıueü3ienlsioüek’rttiktşrei TdvysbInaüeeüoŞiırrnnBİrIndkDŞücDkiikİulğymdDioölşieüa’nnii’“lrny.litRcidlrBeiteüanaoaBrulknlnüiküClnklağbana’anşüSçirü’trinmınuınieğvındra,nlıieeieysanökkıanegnniiai’leryleaaknelçeşiolsliiaemzrasüyertiılarntairinüınysrykvyılıdKıd”lleoaedyüürhnnrıard.ğıaptniioıblğ,agaleeiuhnüryRişaçilkeanaetlretankrarmiki4na’in, hKNeooÖAyrlCmAzYeseAoaaavcassisdğğnrhrfağaOyııaaiunekeLesundadecımrıııpo’zaleşrsclknıalessmınauanedganısiinSbelBl’el’”mmğg3ıalnkdLyeddnidl’aübkişMeaün3aaiditanüA.drmiiuaüdsltsnarnyneas8iapkanTry9iıssıçiezkiuyaıamizeğgvkdm.e’aK6naeliyayüod.dsüeeemznzıeadvıel2ic1nlerşl2tlnoiPnydor.m,lLceırsamreegh.e7ye2ulDşai4nMh,itkaldeeıeın’mkrönaNamağkğelyhorak1’raeovamiarrttireeedturı.sldylslmdeBileia0aiİ’ıyadeena6dpeu4SNiennzısiemyıükçmB.ahlrloAmgd0laıe6.ıunmöybıdızy2iugen5enynClümkBimk0snnKe8aigaPeaıary0eegeı3rksçnt:atşgüTenvesye’rProe“cruriöedR1s,uıeeAaıniönnavlkmarçt.a’arkI“soidg8ievzrntŞBİOlrymebdekyşBisimUğIrMotiaslışöoüe’tİiinöMeeniklülıavDehlodnatDyretnlyrılaçılaenmacJyGin.lkeirladklrsüae’üoesglrreyöFmnşenieill.aEBainıirüilbemkymuadlernzğlslsşasbg’eTbecmaMruie.nySkeonlldenidorıieüchaeyuneihüaPziskŞmrerdedaal”KırehsİaeçrkdaslmıtRt.adlr.inıiecosileiüsiekriıemotelTgşlkEard9ruYnısckiımliaepkemsirrkaisim.aöpkameğsiiiu.lnt.ynarnıoateçy8lubkerirrgilveyeieeıllnzrotıtaoaeeeil9nsierskilaigkiipuasm’çukm’adrlelli’lkBoyuan.enedtegmıeoapoağzaılreiiaeyrn4onlniaemıknninlr.klkkiü1ifapsoaıgal3reerçıteşyimfliainşabtdsiarıenmnakceiiızbyisniiralhivvğeeainrdşdçe2i.ıl8faBleraüyzdyeısaeınhsTiiaünl yrsdkküeiyezenlrei’y2prec3ae’uükltaüsışsaimttvı uzAanFlmacdıanı ın AyıldöYnümü>> 7’de ğnsddsÖoeaoaavnrSnlrlleuuaYSsrçnMoçoınldaann,ıinrlurymım1na0çaıaşlerayiadnsrınlBııckdnnaieaarıninİlmezylmaei pkmeuılkaerdnüvuzse.eınDraeevS ı AHÇUILDMEIYYDOERsyn5dsKböÖagniK8dialniKuyensrielçlıtbşkuikerairlirzereyoçirseiııeeozirnlienngntnayntrKaloğditeryygzipdiyneeaeışdlaeniğBrıoimyaaeitsinyğcınrbggArrayg.Kydishe’rninrakneıgamaıdeiröduieekadyaeğGsıırrnodddrdülvDmködfnüsğsselzauserrdillalıılidhıealearaVaeükuemauKrçmadö”akrnanuııkeoaPlnunlşScsDaeserdaeaçyatevnyyeödnNnresnteökyievdloddolAnmmAmnokvhuueanlei.clKezetodıikehdeı,ta’urlpkklıellptuenmeznlsmuaocnmidreuıedlAkee.ğısaaYtaz’eıkmDeaveagiailtmnGtltdeaireieyahyÖlMornnarmiıieçındyıdylmlsaleaşrnrtrdshaırelÜnioBnnilkrrirasaelinilaiaTaüimtnhğauroriaavüomigaul.,uyuaazönytaşeanimzomrryaektaKdlşisnuinemtideicsrdnry.Mşlfıaroeşı.KlnlğluüOanlkinalunaloylufaAPalAlhriiçAniylkkafnekiiırianşaaeeiıaeoeadhıaüeceğıııpeCüsninuigzmydVıybBeunşanvaaıekgkunrteğsrınaiyleoenBrEpaG,ina’sykrrnynfgnrerğlvSGlamur’lgçafMidieealkyöbkzalayamrbçaayamaesbuludueieiönuvzyyalaegateıltdinüdnlaelayaodi’abSımrlsiıaeepburaa.ocüaenşrte2ılpiaAraünairıAi(dletiirauşeiyrenrnnlınnzerdm.eyxüruysttkeuranaKrmSaoo’rkueeKmuçğinfstPCadmatkğgpgd’arttitaodrkctrcen3yei,tkeüa’üriıl.Pdrdeedaeleşeıktvaıellaşl.uımsbrkylyenlvıııiışuscameıektaeraonopcsbatLkeraEeüoeatsOrbmaaieirinnr,lğnatrii’AtiijtznaataıaernaıenrKaııaeieAmkirmidırlnatürlzmvriarutçabsıurdomsğikev,alvrasntünmnnryauntnüçSdiıAmützrelçnmoiddanmrlB’seık,Renyscedeayoyu’okeBbsimot.nsıusumueınayiıultğy’nu’Agyie’iriıeelseenteedAslCıdınsllimiihiurıeaydinınnklaiiynlÖuigvklarelişmkaTÖuuanaseelkürsağÖanyBniinöcaaddrsnrye’yaüisilymvmeyaı.aieBaeyaıdasBkkvvaşsnlkpum,esömOarebçrlyelıreıdşutsnarzikpykırıseKaıgrnyeıivinzDeeadDnöizmrgaynonuiveb,’ünHnnaraazuşeaazourrgikiiDnfkgilrtirrğskoasosııauypeFoayoaiamdAtuıann)iounrntameitdo’>lüaıııpnıaeleillztueeebnnislğialdrhrçiiibadkilıeapirnreğnrniknnadUeasBıkkseıkahtçiğaaaınmeasBnrğtillBnduaeac>rdzbaıkvnıreavkvllBylıieul.ıailüi(açpuaiyrilnöla(muaaslitahadiaıudeKşntzAeaamnumriaığ’umöldeaeudkdleSçymalirsıia“lahrldAitiraeGtolanel,ıAniaıdlinnnFuhnağ’Nnaliakenrzp’nç’ıeiğşbbmbyıezitaksbğkliurklatezeğirukeFngnlcsYMPtlaBandrOa.ışçnBzekmgradAn,sasütmetıiıeaittıvota,dııagrteB,auai’hypiaeiunıevmöçikıkua.üegayalişnBDeilalkaeaiarnıışAariİielçaiar’bnaiyaehbıb)rnblsr.dnkçuienaaBenbsı”tirleehkynasenl.nalki’Gstaieyrür,bdaçsrinlinsnnyblı’lslakdic)mıüannaksldd,iBuieıAdla,iinıdrıdlasyükoainudı2ma’eateraAlariyrfaçtöisğş.kiöiSııdılGnenaııdnuşsgnaypdemTeauyeekyte’şöNianiyubıeıskrl.ylrltlisoijrd0agımrenzzEgaymnıimkaıocleiBndğçduüöanaiaYıanlmöıkameınktlnsai.nıaroueğkdonüicökderecığ1yAinnkühiameisriienyırrıso’dçuNmynıvstğuçnAcDiaoaınağngağermornııyüünikAüeiie4naçlulantyvh,Tyean,eateıiı.çrp“şaıriöekBiyneililaosdyıınkdf(’hpyteokşaüeallvkyğKğMdOıuvinktddgkifaröorıAelırşbeAubdmnikybacüirdrıiealneakaeldralışlsiioiünuvs1aoaemlnarindkio>EatuiüemaenapaıciaBnksudndd2krkmaşmDprillaiyıaaeyuç,glgT9KrnlSe>eçlnrkteeidyynicıldtmitileneey0apat)aodIayglumaköaeldıb5uıznıaRİaata,şŞ(eüiıaeüoaAdaydQ2tanbttnsnağ1adoakşFaünlmorşSlSSiaark0raölşanrsmSysİlacgautşaekyeiynn8uimlBıııuui6ügbnIrıioçcDDşDiyırltşırlaLç’kasnmaktaöt5apmlİyŞ’rğonamdıülalekebşdüü’BemltiynıjldatditBı‘ıaavrürGnpekeGtdraekvıFAa.erığauiİnn’ıknayiitiemİfnmaadeöleüm’lk5nCaeınytiseseDfşranğri,alia’tnuıarüiıu)al.İtrEişiıuadzziüryatdkaknzrenllilSmıAik’intBckYlnisicnab’iiğSnıigtalınlrnked,agieiliaklzkaLenşşaluıbpeleaübikCnğilundeeü.eüöetgnageiiöueyrkdteltliöriyuialnğgirkdçkıAlas2z,eirnTbaaiSrrirazrrnaamkRzBaialeğungfclahbiAeüialbiYeıümriAyniaıalfalidoge“reBrvlmTnmulnkali’caregıMnayeryeşseaenalıislsiien‘grzidaAegcmAPbBımteuymBeıiidYrıDrzineeomyklravnddıeelakırbabnnöeIiyhyıkleskkyiGaaleaeDraAirDealvDnmlkdbabuŞsedkmk’oiakdlmdiEsHleniinüdoealiuıöbDnayneimaiçlyehşetır’rrooaevaİsutireınnB’auıldaarnTnyttNziitBr,mgiüanrs’tıkniDaurağeeezngltyhonnğmu“Çdü’içağhiIrçlndleıiyakleiimieelönnaşyirvşsoısaıRkaiŞ,pudğİauyglisirngiiulaeruoaSmamüntnsnuamğvıarnşnöllolışüaıcalşo’ta“ütEİuıbaıdaloBaemnğnmküpeebkndınDe.üalekıiriaDfnöainmşkmtiolovsdkmka,dyildtkruna,işlilatcçtitheseclaTnİunşhinsiiaysGmknınlreülkıaueüsm’iiaRıksllseuhıkaozşpuairrelaidlc”iıBlbaam,ayloenurrroidynkadAEnlsaitdascu’nmyaöBiıdlakaaişnunFeaneıitylbvyliaaiaorn3syeıriosırsıtçSüensdnrıanptaaritSmk’eBhPlnn.tirbrıeleinia:şuuşicanğmnhirökanauavtDdeeçslnlinenphlAnicsgEgçöibMBkCtaıkeadyieıiÜmTebınnıynınnıselaoaEiğatknleaostiyalr,üGaRikAnliranlröıatae,hüvpstYaornaellbnnstlTrlmgirıhygenuemsitialtiveaayknebreeylnuödşkiriyrüknNaeraibyakg>mianutiüd3kıüaeadFzaraicbırerlsdbüit.sdall,rtaüenümşıaioçzşbl>elchinKttgiicnırüeiırmtlıaitsşAtaioeeröçiiviau’tznkrzknağlüayknrsnıldıtzRndgüeeiknıeancetağvieaıellküdperlimn2kçnllnieprnirırolayarğesleavrloi’eı”nemioeitlrurüilov,eenr1Ttırda’elkniarlMydneocaplriçepşıılomnryıv’i.düraıiestrlkmuzpr2ru,lmnrığddn’ibreeenzvieerluyieAeoAıscneğırmnıi,ugaeocınaş’larnllaierlsiıel>rıBypbeiiaeoeiBrAieürm’trgmgnukşsmtsniikn>uçearsyiıarryntDçonhdaoBtk”nokilptiiorekeı,avceşığenien,zastilkDşdi9k,lscnıTıeşeYşgıilünrairdnideIknbimogiıtn‘işmulBiurhAviIöiŞrkenynnünlaaaÇe’üülalIaeRnmvçii“b,aesrdianuebİeŞıSBhd.ndnnkuAçzrkzeeDeiça,nrrtivln.ilİHDeoae’ıek,’iHesrkevdaaalr1asDnat’dnk14alknnıvrbeyikrnGçleieıüBmne3yannikauis0nıieall:iakiülrapcmbnnlrşgmreny,dalobkyıaipnnFlBzisioDiaimgükpsdsskşkiyeldmallseieiytalerıintuiiusiaairöeaecletgeuaeaöCtneloştalyseivisirlçemerlşütrreğaiinçmytkarkbdntnaaamoıauetdbüguedakegtınaiiklmabrüaimlsvns“şsntpyeFoöneyrşryrelhyşnıbüılil“imaMmaiuaımsermntymlırmmrdanaşaioğerBiadernlsailüoaezglrnin,lkvdiüçalrraımolbiny,y2irvısmiytiaByenuiiiıe’rdeeamitebTğnıedizobepanrnrni,naAeıakıoti0ahlna.rraCgtkltbaiaaiıünkırşlie2eaii“tpasihaeiinR.elitn,D’aiznönBraIadbgüknmı’bursngchrtrvdansaseaş’rlysyÖaŞçyeuzkmarkemsaklöuıaauıiıulüölikoelrnsrkeksneleeşhaünğİazsneaskknannaliiyhrnsiituıyülyblDinaaTkllldnraeümianinreıynDşdüneisanklumakeenırllurilgrniayzdeçkyaerl’mvrierzesaıusdhnşmarkvaısuülmfüoıye5niotaa,lyiveitüeis,oiuöayshaiymraeklkb’keuttlnnltzekclame0kyrctıaAeeyıarAeüzhkıeaezezeervlnnaryuiilaü,zzpgyvgtneoıurraayfrcavrrgdlrrnaslıeeasekBazibükhamagzTinlioi”etğaeiâodeüaitasrıahıineelşlıseertıasnykuaağçmnedaey’rçniı.idkhudr,ğaabdrksgnreetlara.ltiniomşauıçigl’noaud”.vimh2ikımaüı,nmasaibinr,anlail1savkiibrşç.şi“ynrcmiykelrentlimBaneın0tnyradyoıir0urBaıamtıBiusıenaeaö“rsasıeztoronnılrkvgkryeıoBidai’rpndea0ııTğgmouryinmlkiulaslanreyda.ldüıatrnucnbtaaiytrıdkCl’ışudirarmarmynieclnğnayağaeüvkaeAerazröerzfaaeaianuneguae’şır’lıüvvknıkaiadlüraolrnnrşy6see.nyıntrrgkadnegddnemağamitaöeşlüçeyiıeıilıredDn,ailköçöüvütTallumeıian.7dtelzgüuşpl,ç“dtdpoş”ıtraaüretencrskıenıaMaAiatoeırtüieır”.unrdsğenkıdin.,eerşzgdhlolğnkşBınödmimğuakoieeneıadadğjımariSkybngarn’igvirehmjiıtrkrnnpıdaıesparlçisılDeliıuiriBnoüezınilleaat”kiasiaçicivbkebiın,stıeazedkeoAeTspkls“lıGvnnrıTdastrbeeçbiauaianAotbaoi,r,rsdıavyvaSdytpşimioüleBSrakıavnkrkaaiöhrd’mİeniöktfrastujlSauaçyöNlaioenHÇeoadnPozeerHlunTenaaliaaaanealylıanaYiyaöcErbmnrnsnübünublkreilnurçilausalkhuyimvnüerüeaiddd.nafAllnılAüskniüinmldrIalAaeeaıı.iMnçzB,klyheposavğlitbtrneSbaSdyheŞsıokşkeyadesNö,ş’yepüşüidlasrhigbğrvdoakei’trrüBtiülbıtaicitönkıuaııİlgsaentıııyranıslTbeşüaanğnieokahtreıaekeenırnDğytimendn.zaCnzeaaf’fSirrtnıa.driry’iuııkksçylrğyrtliakrtei2ıtroi.lancsşdaiüenzrağcdÖtraıD’emneF4nıaaşatkaiaeiadyniaeafirynr,Tveneıüa2eıelışıerrasremlamaelşsyrvyyzmsra6GrğleinnnhyeuersçieüdySamıs9,vn2iItgprınağafdmgıeöbongaiylakkenuş’sn0ıbıiŞıssFgıoaü’snırçlitmYaüuuşya0ry0iarnnairmnhke”sMkdyeyulşıee2keaztısBa.ikıayr0ddainİkpnkaıraraa”burnıoer,ernşenimmnçvAsllıekordbaalDpkAmiğoha0tBnsekattiulaoa,sedaaanrüslieddainaisüiujorlumşelııidellamıeanınrl,aalanöykymlouçiağtee1aanaia’ıBdzlyahrşiadAzmieılnretieillemnalesldl,ARlbyeegbşnbnrrkbrhztlnmeezda.triikamlyMhlintadee9işiıışsiavCğymrlkndcarvaamidğasiBııaAulöusulaisıaa’.tliiSBeuüyemendfyoaneamsanğecre’boaeeysıullieAaukyrltee’tkdiramiovüöiysıdşlkaVrsriakalnilBiylmDllmseııald,ı.ırrllşssuııüe,csşzgraysğııyta,lutaabünşuePail.aernl”eüdtşakPçadbıimioövioieeaBSğıdaRee’uaeA.mgtntımyyeügrenuçnlananrsçraşSnaecznrtviaAanEbrınyıeanynilğgoıelyeıennduvüdkurndkBrüeeyfrıt’aetdü.koiiuşlcvdenrnkianDakııaco’isSudyüdıraiiöurlgieeuddaikaeamımsuunredırt.aırsmnünurkuPsrankuroyseyslrDunodimlıietoy”erGnaneyCisıaEüşchynnackaceaiiualanldsaaamlgltdaüdgğ,inlkd.üEisuıslndnaeadnkdmçteueuadaebynaükblidoaesrga’gOntylâbimvmaibakopaeçöpueaadpra“ndethyışkşyaaSnneDrekeiıir”netuunaksueeödlalaetnuslaüçAıça1tsm1rrn’eovvbmsüteSdeeüuirkkkrdâaaa.m’yCİınek.di’ıygrMyirlşilkıdltıaoalttnlP“yeıcs6an5lıunrvlğdasenapahrMialniiağyiaÇnieic,aıeüeanPoeiineudeiÜkakeealnvOearaütddvskals,iEu5ağian.slnıgaarsrıoaduçrnakksİerymaioyntfyrAgadhutğiınbyeannsuuablalagetseylasçİ0mzmrıçg’kSfetaridonbyns.ıKze’niereağ3ilaöazeykleöinlmıaSktkdiihştlnyimlıeBaökğanmanaelanbon,uaC.uoekYsd,lr.açaLldşsunk9naagnksdotdrıiadseueiltulakidiitaenyrn,ıÇilKraşdktlıaİ.iialmbidiOeeiürpnni6taeroidtaaaiDnvrdduankekbrnuae”mşdüllryıbrg.srkırdkğıileTid.ooüiiilaa7kylpneüıd’aetmorlnllyıioAdmanaeimairsyB“adiy,şaeıenaeukKnrhirişarimksınühanlnlaenm,reağnsaknrılıeyduarlradhkmitnesdvyrleaüiysne,mtamddyılrtıiciadeiüiitvuaumdüPoedaeünodviyetlşiakşmmMıakeeertoiteıamidcçylrvlinEaitetimdi.üinamep.seeü.lykuvlinrğkçlsaaknaalSDdaatsirDlner,üMmkliaıhıeeyelhycinkısrünlmrüiCsuekrniunlutlzurnyvdtbarıynmakahaeairimuanneaselkı.latğdOuyroişlreuiıeahe2o’elıârdiaınsdsvrllbüFkzaanailieaekrgoaığrlrta’inyotn0nkiıdseaenuberuamakrtdfPsıitultyaLımlnrvfeHıslyelneiıgayaiie1kvrnryeaınneznğnvaıindnmnaaanMayrrenmkrüniıeDanludüdiosıniaüme5naagıaeeueis,zrnanid“rniouadaıöHpyibKknelflalrkçkkaeusspiyrla’üsrrmtalagayfoualuyançisçtaçliaankaıHedüiio2onaaaciilaacaiıdıasntilteevlnodündıç.dleaoeyirsnkıgnmnçnülıcereu,irtniesdetsL.nkverapçiCundrneaiillsi.eHbakönLşkkelloaıhsıSöteIznrsrıaaisığsçin1uy’teünıeıinnlayakaanŞsmerakğaKulgernoinakTüıisnkrdnlmibkvauaHdntlyioeiıkrseğrsdk3kklinMsbMnsımndauairin’ğdılnİbuleazilei,SvmabelIimbVie,euleldAddide’ullkDiapgıeDdiuvoıieeaok0iaavdnacimaenrırnıAlrebeyuiki1laernmclveannenRvrvkgkHöeiatlliAzvgeuddkeer(daşeşnnmlaodİrabmhuınrıboeakaŞulnğşeiıcbm6ım3lmllşteFtkuruaaiedaedlkaü,erkladdiaaiiğniökenğbiımeüu”unçaişsünubeaanaFğdiihitCgdlidlaa4rltyikelamsSrSrlpnsikzö“bKhnişniieuöaeannilAreınnsTııltdoaetleülctşnğauglialibamrısyddkmönöüçııpkisavdluana”unRyibeenacmV.ökaBt’ikn.Slşdorytiena’nköşcnKvlbkünyeeğaecidiıAaalnlörl,ıeneezoikllnüeebhsTkıeldiemömbnudlRnnadBnurpradamadpakreieeriemnaaddkhaaeTrosoulnika”uçuralaskesmbtaaeufstlzdeıenuyuhenitV’kü’nariıgbaraagça’ksreıildşSmaüsibevcas6ıaişıoahiklaastSen”KaskırslrlüğlctSiyntmisTeiellıaonsşnnankkıünaaüminFntbseSieetat’eeönnanaealdliöuniaialdn”uzriyıAgvnni)anöıeyiNlabliudılgkegrpe.naeseiıalm,morrşlrutşsaeeyrklcğni,itktrhsearrul’üSaaedaskaeRlzeaıucerndreDaTturrdiebd’uçsDıroısosddeeeynrabklrairiytVl’oaysyşa’rü’nylnbtnezluamr’yiiaayreiiıliminsiiiınrdekvpiİrainoaıddgreaayeaio4sdaaCuaynyiai.y,mencnekmlndnoiloğanugsüsşbeyBdlerdlaredaedmnthaeşileineeidtaşanrdglainloalçp0nherkaMaklceMhucdle’yhanyerpeb,dlmaarrüakiyiYe,lltiarıaaalnaçituıanrikİdrrr’eunaaetşmsaodıaeürunğihteıe.rsse0lrRa.aaidaardmoıyeıkdYrkm.liei’hadsdşisdelegskı,,igdeaalaavaa.aatl.apaıöındzlırıdgmnrae,hınrıtrylKfsğıSğnokigrSüueenHiaklkıykkoaldvttnmritinenmunlmuheöTil“rschnsağinautnaönerrkahaellİgytğaYitrüoöadnöaıiıuüutğııtildrsöraaıuooğkEtngİaibeaaAyumdnlnsyıarmrğiru’ıldarndnIiüsndıintusdaniöailoiğıeeyeamkğaKtesedrrrŞarfnnmYentabdoıırubmkliklıüsnüreeyniieMamfpşyoıtunrryıEaüeknYnın.süamern’rriöascanaüdnnnıesmPasuaiumİrueyglrsdç.uağanaeedeuadbirçaümetDbeomşouanıYosaGlkdsmaöpoşeaızepKzmaoadinh’BamnonoıakıautnıaaörnbriFeen“naarei,nuanelsgemülaiçpyreaörmğrsDm’tnrzepaldHrltamrueii,na“dvçdeolerdKMğellövsâğgıeleillç’taslrmbedyuFaull.knaeyteıüyssntidiışvznnAdsaüEnatrlutuiRiri4kiydyşmuşmiraöutmztenrıaerunlodnsııtlseuaarauıkeadömtrndeüvoaıatırRak’neStyele’um2ammngıaiıilaâinkk2unmrehluldpğüakeisvrkrltmmilsmröiı.snaennÇnrsğakıeriınrntzznlieelıiaalkhakdr.’0nSğVıeggfkyuianğiradaalnoıdısamerladnlHekreaBiaidsnleekşkaaıd’kHuuşr.usagi’atpmrr’ŞyeoureaaeoeaıiAdarpun1nkMoilvfıüSbinpmaedndesit.aungiTrar5umny,iKtiusitenitnfnGe4aşyaısvituıceiçpmnüftşaçrnratmagtaüutodrlinypdiyıaıiieisnau.BnnHe’dii’inaasonSHüitayaılçiknıuias.o0itlıysrlRu.nnyü’etenlşrtnHreryus8ll,lsöliaeaneğnıtailioşidnumeeınaezşisüDaaaaGiegaatu,lultkSRyanü0culnniskhaialiı0dRneyuyzmsiskki’ekayenenyıaŞıeskllyrsankmmarÇnnngsiödkvnıiuesiayreeDseldt1ıı’şeisaoalnayiesarmbnnuouıddoairariB3şdhlubiatnieleeeıernlyieknrballlıYıiçınlebaDalieranymınrçtöıryiinlnliaımeneik’ylseırnnanaanvşSgçry.ealan.isarçkeaaemkszdnıPCuidannıaöru,şynlanşyaiZklvunşşbilaırgnıeemabnarriS’elrazGaenaAmnuKnnagiaaikArliöaalendnirnePiliİylaudşimrmyileleuad’entsnSanarülliınYtaiaesaşnueaattebovdalatrniusehidDRökalesr,knisedulyiytğueıuiuı2/rsllSaliniseiçerkRtYmas9kaaöYioanruynPabPzsaGG, de, “DEAŞ’ın üç maymunu” başlı zetemizin, Türkiye’yi terör örgüt zarlığını yapan adam dahil onlar asgari credula postero”.C MY B ğıyla verdiği haberde, Rakka’daki tahliyeyle ilgili gazetemizin ‘sessizliğe gömüldüğünü’ öne sürdü. leriyle yan yana göstermeye çalıştığı da öne sürüldü. Gazetemiz, BBC kaynaklı ha ca kişiyle konuşarak Rakka’nın kirli sırrını ortaya çıkardığı” ifade edildi. l İSTANBUL/Cumhuriyet Gazetemiz, BBCCkMayY nBaklı haberi, 14 Kasım’da birinci sayfasından “BBC’den Rakka’da kirli anlaşma iddiası” başlığıyla duyurdu. Haber, 7. sayfada oldukça geniş yer buldu. HHH Aydınların günün sıkıntılarını unutmak, rahatlamak istemelerine hak vermek gerekir. Aydın kişinin “Alter Ego”su hep hazırda bekler; asıl olanın “Alter Ego” Ali Tatar’ın annesi Alim diye diye öldü...yaşamını yitirdi olabilme ihtimali de yüksektir. Değerli dostum Tayfun Atay’ın “Görünüyorum O Halde Varım” (Can Yayınları) adlı çalışmasında kapsamlı bir şekilde anlattığı gibi, tüm yaratıcılığı ile insana Ergenekon kumpası sırasında tutuklanan ve serbest bırakıldıktan 3 gün sonra silahıyla intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın annesi Satı Tatar yaşamını yitirdi. Tatar’ın Satı Tatar ağabeyi Ahmet Tatar cenazenin bugün saat 14.00’da Ankara Batıkent Serçeşme Cemevi’ndeki törenin ardından toprağa verileceğini duyurdu. l Haber Merkezi AYKUT KÜÇÜKKAYA O’nun intiharı cemaatin kumpaslarına karşı ilk işaret fişeğiydi. Onurlu direnişini ne AKP iktidarı ne de kamuoyunun büyük bölümü o tarihte anlayabildi... Cumhuriyet, Deniz Yarbay Ali Tatar’ı ölüme götüren sürecin kumpas olduğunun ilk günlerde farkına varan gazeteydi. Farkına varmamızı sağlayan Tatar ailesinin dik duruşuydu. Eşini ölümünden bir gün sonra 20 Aralık 2009 tarihinde Karacaahmet’teki cemevinden sonsuz luğa uğurlayan acılı eş Nilüfer Tatar tam 8 yıl önce şunları söyleyecekti: “Eyy Süleyman Pehlivan adını hiç silmeyeceğim. Kocamın katili sensin. Rahat nefes alıyor musun?” Zamanın ünlü savcısı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ davasından tutuklanacak Yargıtay üyesiydi. 8 yıllık süreçte gördük ki Tatar ailesinin en büyük gücü anne Satı Tatar’dı. Annenin oğluna duyduğu büyük güven ailenin gururu olan Ali Tatar’ı hâlâ yaşatan bir ışıktı. Beni en derinden etkileyen olaylardan biridir Yarbay Tatar’ın intiharı. Ve ağabey Ahmet Tatar’ın hukuk mücadelesi... Yıllar sonra gazeteye sarı zarf içinde bir paket geldi. Zarfı gönderen anne Satı Tatar’dı. Fenerbahçeli olduğumu öğrenen anne Tatar kendi elleriyle sarılacivert bir eldiven örmüştü. 8 yıldır oğluna yanan, dün Ali’sine kavuşan anne Tatar’ın armağanı ellerimi hep ısıtacak... çullanan “MedyaEğlenceŞov” üçlüsünün baskısından aydın kişi de kaçamaz. Kuşkusuz o da hep eksikliğini hissettiği “meşhuriyetten” nasibini almalı, bunun için de CV’sine, “Curriculum Vitae”sine zamanın ruhuna uygun “popart” bir kişi olduğunu, sorgudan muaf “Bonus Fide”nin, dürüstlüğün yanına eklemelidir. HHH Sonra ister istemez sabah olacak, aydın kişi işine dönecektir. Makalesini yazacak, “De Facto” durumların kimi zaman “De Jure” üzerindeki kaçınılmaz etkisini gün ışığına çıkaran eserini öğleye, olmadı saat beşe kadar gazetenin ukala yazıişlerine teslim edecektir. Bu konunun çok eski yıllara, yüzyıllara kadar uzanan hikâyesini kısaca zikrettikten sonra en T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/369 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 1 Esas No: 2017/369: Dava konusu Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Yusufça Mah. 2913 parsel sayılı taşınmazın 2339,52 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: HANIM ÖZCAN İBRAHİM ve DURKADIN oğlu/kızı, 03/03/1950 doğumlu, SABİHA ÇINAR ALİ ve FATMA oğlu/kızı, 20/02/1952 doğumlu, HASAN KARAKAYA MEHMET ve HANIM oğlu/ kızı, 10/11/1951 doğumlu, AYŞE ÖZKAN OSMAN ve ZEYNEP oğlu/kızı, 01/11/1956 doğumlu, AYŞE ERGÜN MEHMET ve UMMAHAN oğlu/kızı, 16/07/1940 doğumlu, ÜMMÜGÜLSÜM KURT OSMAN ve ZEY T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/352 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/352: Dava konusu Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Yusufça Mah. 6599 parsel sayılı taşınmazın 1097,68 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: GÜLAYŞE ADIGÜZEL HÜSEYİN ve LÜTFİYE oğlu/kızı, 14/07/1970 doğumlu, GÜLAY AKYÜREK HÜSEYİN ve LÜTFİYE oğlu/ kızı, 14/07/1970 doğumlu, KEMAL ÖZARSLAN HÜSEYİN ve LÜTFİYE oğlu/kızı, 06/01/1972 doğumlu, sağlam “Corpus Delikti” ile, herkesin “işte budur” diyeceği kanıtlarla besledikten sonra odada şöyle bir dolaşacak, aynanın önünden geçecek, “düşünen ‘sein’ mı, zamanda, mekânda, neresi iyiyse orada olan ‘dasein’mı; Descartes mı Heidegger mi” diye mırıldanacak, zaman zaman üste çıkmaya çabalayan “Alter Ego”suna gülümseyecektir. HHH Bizim bu aydın kişilere itirazımız yoktur. Onları anlıyor hak veriyor, meşhur olmaları için elimizden geleni yapmaya söz veriyoruz. Ustaları Andy Warhol’un dediği gibi “her fani bir gün hiç değilse 15 dakika meşhur olacaktır”. Olsunlar. Yol bile gösterebiliriz: Bu devirde meşhur olmanın yolu; liberal rahatlıkla, konformizmle renklendirilmiş, sol sosla tadlandırılmış pop kültür âlemine dalmaktır. Dal gitsin sen de. HHH Burada öyle aykırı kurallar, uyulması gereken disiplinler yoktur. Zaten memleket sathına yayılmış, “akademisyenlerden” arındırılmış “üniversitelerimiz” aydın kişilerimize açıldı. Tek bir kural, yalnızca tek bir kural var bu âlemde; Roma kaynaklıdır, Hukukun kutsal kuralıdır; mülkiyete dikkat edeceksin. Mülkiyetin el değiştirmesinin “ilkelerini” esnek bir biçimde ele alacak, kutsal mülkiyete dokunmadan dokunmanın zinhar, asla, kat’a mülkiyet düşmanlığı gibi anlaşılmasına yol açmayacaksın. Hepsi budur. NEP oğlu/kızı, 01/04/1950 doğumlu, UMMAHAN YILDIRAN MEHMET LÜTFİYE ÖZARSLAN KEMAL ve SAADET oğlu/kızı, 18/03/1947 do HHH ve HANIM oğlu/kızı, 24/01/1955 doğumlu, AYSEL YAVAŞ İSMAİL ve HA ğumlu, Hepsi budur. Kitap der ki: “Nemo plus NIM oğlu/kızı, 22/08/1974 doğumlu, RAMAZAN KARAKAYA MEHMET ve HANIM oğlu/kızı, 07/06/1965 doğumlu, AYŞE YILDIZ ŞAHAMETTİN ve ŞAKİRE oğlu/kızı, 16/09/1971 doğumlu,UMMAHAN GENCER OSMAN ve ZEYNEP oğlu/kızı, 14/03/1965 doğumlu, ŞÜKRÜ YEGEN ŞAHAMETTİN ve ŞAKİRE oğlu/kızı, 1967 doğumlu, İBRAHİM ÖZCAN İSMAİL ve HANIM oğlu/kızı, 01/01/1980 doğumlu, ÜMMÜŞ KARAKAYA ÖMER ve ŞAKIR oğlu/kızı, 01/02/1965 doğumlu, ALİ ÖZCAN İSMAİL ve HANIM oğlu/kızı, 01/01/1977 doğumlu, MEHMET ÖZCAN ALİ ve FATMA oğlu/kızı, 11/07/1947 doğumlu, ALİ CAN OSMAN ve ZEYNEP oğlu/kızı, 01/11/1956 doğumlu, İ DUDU KARAKAYA OSMAN ve ZEYNEP oğlu/kızı, 05/04/1954 doğumlu. Duruşma günü: 05/01/2018 Duruşma saati: 11:20 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 699184) ZEYNEP ARSLAN HÜSEYİN ve LUTFİYE oğlu/kızı, 28/12/1965 doğumlu, HÜSEYİN ÖZARSLAN HÜSEYİN ve LÜTFİYE oğlu/kızı, 26/01/1969 doğumlu. Duruşma günü: 23/01/2018 Duruşma saati: 11:10 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 699246) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/351 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, juris ad alium transferre potest quam ipse habet”; hiç kimse hakkından fazlasını başkasına devredemez. Devredemez mi? İşte geliyor atlatma haber: Aydın kişinin akşam anlatacağı çok güzel bir hikâyesi var artık. Herkes ağzı açık dinleyecektir. Çok önemli kaynaklardan duymuştur; Varlık Fonu’nun garantili cazibesi ile eksik para geliyor, yoldadır, ilk benden duymuş olun, sorun çözüldü, ekonomi kurtuldu; “nemo plus juris...” hakkından fazlasına kafanı takma yani, böyledir bu işler; “de facto”dur, “de jure” değildir... Sonra akşam olacak, günün yorgunluğu T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 da aydın kişinin üzerinde tabii. Ne olacak o zaman; haydi hep beraber eller havaya, “carpe diem, carpe diem...” MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/252 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince tespiti, davalılar adına tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 SDG AÇIKLAMA YAPTI ‘Silo baskı sonucu saf değiştirdi’ ABD’nin desteklediği, Ankara’nın “terörist” kabul ettiği YPG’nin omurgasını oluştur bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Ge gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya duğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), sözcü nel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 1 Esas No: 2017/252: Dava konusu Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Yusufça Mah. 485 parsel sayılı taşınmazın 403,97 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: ASİYE DUMLUPINAR MAHMUT ve AYŞEDUDU oğlu/ kızı, 06/06/1966 doğumlu. Duruşma günü: 19/01/2018 Duruşma saati: 11:10 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 699155) adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/351: Dava konusu Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Yusufça Mah. 71 parsel sayılı taşınmazın 309,33 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: DUDU GENCER MEHMET ve FATMA oğlu/kızı, 01/07/1931 doğumlu, YUSUF ERGÜN MUSTAFA ve HATİCE oğlu/kızı, 09/05/1964 doğumlu, AYŞE ÇOBAN, MUSTAFA ve HATİCE oğlu/kızı, 18/12/1953 doğumlu, OSMAN ERGÜN MUSTAFA ve HATİCE oğlu/kızı, 06/11/1954 doğumlu, ALİ ERGÜN , MEHMET ve FATMA oğlu/kızı, 01/07/1933 doğumlu, MELEHAN DOĞAN MUSTAFA ve HATİCE oğlu/kızı, 07/09/1960 doğumlu. Duruşma günü: 30/01/2018 Duruşma saati: 11:40 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 699253) leri Talal Silo’nun saf değiştirmesine Türkiye’nin baskılarının neden olduğunu iddia etti. SDG’de “tuğgeneral” ve “sözcü” konumundayken Cerablus yakınında ÖSO’ya teslim olmasının ardından Türkiye’ye getirildiği iddia edilen Türkmen kökenli Silo ile ilgili SDG bir açıklama yaptı. Görevlerinden istifa eden sözcüleriyle teması kaybettiklerini belirten SDG, “General Talal Silo aramızda saygı görür, takdir edilirdi” diyerek “Türk devletinin çok fazla baskı ve şantajına maruz kaldı, öyle ki bir noktada Türkiye’deki oğullarının tehdit edilmesine kadar vardırdılar” iddiasında bulundu. “Ortadan kaybolmasının, Türk istihbaratının ailesinin bazı üyeleriyle gizli anlaşmaya giderek yaptığı özel bir operasyonun sonucu olduğuna inanıyoruz” vurgusu yapan SDG, bununla ilgili soruşturmasının sonuçlarını ileride açıklayacağını söyledi. l Dış Haberler C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog