Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 17 Kasım 2017 haber 4 EDİTÖR: ALPER İZBUL / ASLAN YILDIZ TASARIM: BAHADIR AKTAŞ Bu da OHAL içtihadı! AYM, bir yıldır tutuklu olan HDP’li Yıldırım’ın ‘seçilme hakkının ihlal edilmediğine’ karar vererek, 2013 2014’teki tutuklu vekillerle ilgili verdiği kararlarını yok saydı hDuükşumkaun!HDP’DEN AYM’YE TEPKİ: Anayasa Mahkemesi, bir yıldır tutuklu olan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın yaptığı bireysel başvu ruyu reddetti. Yıldırım’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiğine” iliş kin şikâyetini “açık ça dayanaktan yok sun olması” gerekçe ALİCAN ULUDAĞ siyle kabul edilemez bulan yüksek mah keme, 20132014 yıl larında verdiği tutuklu vekiller iç tihadından geri dönmüş oldu. Bu karar, başta HDP Eş Genel Başka nı Selahattin Demirtaş olmak üze re diğer tutuklu 9 vekil için em sal niteliğinde olacak. Mahkeme, 2 Ocak 2014’te KCK davasında tu tuklu olan BDP milletvekili Gülser Yıldırım’ın hakkının ihlal edildi ğine karar verirken, “Başvurucu nun tutuklu kalması, seçilme ve milletvekili olarak siyasi faaliyette bulunma hakkına yönelik bu ağır müdahalenin ölçülü ve demokratik toplum düze ninin gereklerine uygun olduğu söylenemez” ge rekçesini ortaya koy muştu. HDP Mardin Mil letvekili Gülser Yıl dırım, TBMM Genel Kurulu’nda alınan milletvekilleri nin hakların daki fezlekeler yönünden Gülser Yıldırım AYM 2014’te ‘ihlal’ demişti... Anayasa Mahkemesi, KCK davası kapsamında o dönem tutuklu olan BDP milletvekili Gülser Yıldırım’ın başvurusu üzerine 2 Ocak 2014 tarihinde hak ihalali kararı vermişti. Bu kararla birlikte Yıldırım tahliye edilmişti. Kararın gerekçesinde, şöyle denilmişti: “Somut olayda başvurucu hakkındaki soruşturma, milletvekili seçilmeden önce başlatılmış, tutuklu olarak yargılanırken 12/6/2011 tarihinde yapılan genel seçimde milletvekili seçilmiştir. Başvurucu, milletvekili seçildikten sonra tahliye edilmediğinden TBMM’de yemin edememiş ve milletvekilliği görevini fiilen yerine getirememiştir. Bu görevin yerine getirilmesine engel olan tutukluluk halinin milletvekili olarak siyasi faaliyet ve temsil hakkını engellemesi nedeniyle seçilme hakkına bir müdahale teşkil ettiği açıktır. Başvurucunun milletvekili seçildikten sonraki tahliye talepleri ilgili mahkemeler tarafından reddedilmiştir. Önceki başlıktaki inceleme sonucunda başvurucunun milletvekili seçildikten sonraki tahliye taleplerinin reddine ilişkin kararlarda başvurucunun seçilme ve temsil hakkıyla yargılamanın tutuklu ola rak sürdürülmesindeki kamu yararı arasında makul bir dengenin gözetilmediği, dolayısıyla Anayasa’nın 19. maddesinin yedinci fıkrasının ihlal edildiğine karar verilmiştir. Başvurucunun makul olmayan bir şekilde tutuklu kalması, yasama faaliyetlerine katılmasını engellemiştir. Başvurucunun milletvekili olduktan sonra tutuklu kaldığı süre de gözetildiğinde, seçilme ve milletvekili olarak siyasi faaliyette bulunma hakkına yönelik bu ağır müdahalenin ölçülü ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğu söylenemez.” dokunulmazlıklarının kaldırılması kararı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütü üyeliği iddiasıyla 4 Kasım 2016’da tutuklandı. Tutuklu yargılaması de vam eden Yıldırım, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevinin yerine getirilememesi nedenleriyle ifade öz gürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği belirtildi. AYM ‘kabul edilemez’ dedi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, dün yaptığı toplantıda Yıldırım’ın başvurusunu kabul edilemez bularak reddetti. Mahkemeden yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: “Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 16/11/2017 tarihinde, Gülser Yıldırım tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2016/40170), ‘tutuklamanın hukuki olmadığına’, ‘ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiğine’ ve ‘soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığına’ iliş kin iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olmaları, ‘yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olduğuna’ ilişkin iddianın ise başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedenleriyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.” İçtihat değişti Kararın gerekçesi, mahkeme tarafından daha sonra yazılarak Resmi Gazete’de yayımlanacak. Ancak bu karar, Yüksek Mahkeme’nin Ergenekon davası kapsamında tutuklu olan CHP milletvekili Mustafa Balbay’ın başvurusu üzerine 2013’te verdiği ihlal kararıyla başlayan tutuklu vekiller içtihadından geri adım niteliği taşıyor. l ANKARA HllbrrKneckml“ehak4eyöumyuıoHkutğAtliükbattpleTarsınamnodaşiHükzyrnğlDAuekkeınlmNkvuMniaüameşakmrtteeilkAıyDcnıaumemğyPluYGlağuoyr,KâbadddilmnkHahoçoaruYakseorPtr’iaMr.lltrupAysüüaiarüaleııauou,imDilylrkeıMrekrnlKlndymuesiynerriSlnllş’şh,RkdrslkeasasunpnPdarıiaöeingoıteıd’,mdöhnmugunuşsarıenAnerMnDirhmeda;masn’uyanualıkuaennztkiıyükidrlnçAareyhenPMaıdntkealrıl,lcbtr(unuuiaiçenuarmakıknuYıülnşkroruauChYuar“aü”bniiaSnTçdanaytkıatğrlekMuBıdrkmşnnkltMehlsudlsidmöüdadrieenısueedestbuyu,etreuyöeuaüuıemseisriuueur”ız’ndluvmttgıngkyrioınymukmrmoknerkırvceşcvmiakğzpeAntdıdlmeaıyuihiosisrBnuulüitmuslnenüauçydlsaeidnuki”zieyuoullosıusıtlsikynrçeaakmas.ekmrnaeligedsvnuötdhotygğgzeirrukeahrnıoDüteidbg’iuesmuktöğeuildealean’iSkpuraeçuriyaanuynseeiiiöutlkkaAınusmrkeğnnüleröaGislnbenknesieeuikuvlaacmiyosatsntrnmoilmunnlyika,zseBtneekrln.s”şiaüseikgtbbneoutlvsdnhd“gnıdce)i(eBlıletiietrnna,lnreduBuiuilAypuiisrsulaeüeuiuriergıhkm,ror“idrddılllispliaşetazeramehneeYeEdah.sd,ylHuceyh“ryıgıeakuditslekrçrnrarlmngmüHtbMaieekeinBubDaliuiad”.iuniğriuikaakldvYıkaulagD.r,Tpv.yTdiiegki)sBmüPdRykumkğelçşdazaBıyMkiAgüeioBvauuPltnıötşıoaeıilnitedurçğetnmeizyinetrkreuesYMnrmkl’kdiaassauınytgknraıaiekıeı.omantrçnanunhimMt.hiiyekiöeikuMçooueaDlığumyyteSrns,lmdBkhkoaicıhe,nyözş’anoyıiklezüteAihnua’reyizoakıüaizdekaguttar’şrkadldn,ddşrı’iuşhıueklmnıkiıvudknnepk,abüahanneaiuaaıuüar.ea.uenrfrHlıaenmbnivdinkya’dnk kııyeDnanuaüiieişrsPa Torbada ‘2019’ yatırımı TBMM Genel Kurulu’nda, torba tasarıda yapılan değişiklikle gecekondu affı genişletildi, tüm lojmanların satışının önü açıldı, milli parklardaki kiralamaların süresi de uzatıldı EMİNE KAPLAN AKP, TBMM Genel Kurulu’nda torba tasarıda yaptığı değişiklikle gecekondu affı, lojmanların satışı ve milli parklardaki turizm yatırımlarının kiralama süresini genişletti. TBMM Genel Kurulu’nda, torba tasarı üzerindeki görüşmelere devam ediliyor. 2019’da yapılacak yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini kritik gören AKP, tasarıda kritik değişiklikler yaptı. Kamu lojmanlarının kullanıcılarına satılması için ‘kamu konutlarından 10 yılını doldurmuş bulunanlar’ koşulu çıkarılarak, tüm lojmanların satışının önü açıldı. Ayrıca belediye ve mücavir alan içerisinde kalan Hazine’ye ait tarım arazilerinin kiracısı ve kullanıcısı olanlara satılmasıyla ilgili hüküm genişletildi. Kullanım süresi şartı 31 Aralık 2011’den 30 Mart 2014’e kadar uzatıldı. Buna göre, 30 Mart 2014’den önce Hazine’ye ait tarım arazilerinin kullanıcısı olan vatandaşlar bu arazileri satın alabilecek. Tasarıda yapılan bir başka değişiklikle, 31 Aralık 2009’a kadar üzerinde ev, işyeri gibi yapılar kurulan Hazine’ye ait taşınmazların, bu yapıları yapanlara satılmaları amacıyla belediyelere devrini öngören hükümdeki süre 30 Mart 2014’e uzatıldı. Buna göre, 30 Mart 2014’teki yerel seçimler öncesine kadar Hazine’ye ait taşınmazlar üzerinde yapılan gecekondular affedilecek ve sahiplerine satılacak. Bu yapılar kentsel dönüşüme dahil edilebilecek. Önergenin gerekçesinde, “Bu taşınmazların mülkiyet sorunlarına çözüm getirilmesi, vatandaşlarımızla yaşanan ihtilafların giderilmesi, belediyeler aracılığıyla bu taşınmazların kentsel dönüşüme dahil edilmesi ve böylece Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amaçlanmıştır” denildi. Bir başka önergeyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca milli park ve tabiat parklarında konaklama amaçlı turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla 29 yıla kadar kiralama yapılan yatırımcı ve işletmecilerin kira sözleşmeleri, varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi, ödenmesi gereken herhangi bir borcunun bulunmaması ve 1 yıl içinde başvurulması halinde 29 yıla veya irtifak hakkına dönüştürülerek 49 yıla uzatılabilecek. l ANKARA ‘Eğitimin gidişatına itirazımız var’ Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi, MEB önünde AKP’nin eğitim politikalarına isyan etti. Grup Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde “Eğitimin gidişatına itirazımız var” diyerek tepkilerinin yer aldığı dilekçelerle eylem düzenledi. “Eğitimin gidişatına itirazımız var” sloganıyla bir araya gelen eğitimci ve veliler, “Bilim dışı, çağ dışı, cinsiyetçi, ayrımcı müfredat ve eğitim uygulamalarına itirazımız var. 15 yılda değişen 6 Milli Eğitim Bakanı ile birlikte 6 kez sınav sistemi değişti. Çocuklarımızın geleceği ile ilgili bir kişinin isteğiyle eğitim sisteminin sürekli değiştirilmesine itirazımız var. Anayasa, yasalara ve altına imza atılan uluslararası sözleşmelere aykırı eğitim politikalarına itirazımız var” dediler. l ANKARA/Cumhuriyet MemurSen hazmedemedi Başkan Yalçın, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı karşıtı Mustafa Sabri’nin adının kaldırılmasına “Tabela iner ama yüreklerden inmez” diye tepki gösterdi MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı karşıtı Şeyhülislam Mustafa Sabri’nin adının Tokat’taki imam hatip lisesinden kaldırılmasıyla ilgili olarak, “Tabela iner ama yüreklerden ve zihinlerden saygınlığı asla inmez” dedi. Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk ve Kuvayi Milliye kuvvetlerine karşı faaliyet yürüten ve Yunanistan’a sığınan, daha sonra Mısır’a iltica eden Mustafa Sabri’nin adının gazetemizin yaptığı haberle birlikte Tokat’ta yeni açılan bir imam hatip lisesine verildiği ortaya çıkmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, imam hatip lisesine Mustafa Sabri adının sehven verildiğini savunmuş, okulun adı “Şehit Yakup Akdağ İmam Hatip Lisesi” olarak değiştirilmişti.  MemurSen Başkanı Yalçın, Twit ter hesabından yaptığı açıklamada bu değişikliği kınayarak, “M.Sabri ismine tahammülsüzlük asla kabul edilemez. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi sadece Tokat’ın değil bu milletin, ümmetin bir değeridir.Ondan rahatsız olanlar bilgilerini ve zihinlerini sorgulasınlar. Tabela iner ama yüreklerden ve zihinlerden saygınlığı asla inmez” diye yazdı. l Haber Merkezi Yerli silahla karşılandı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ve Kuveyt ziyaretlerinin ardından önceki gün Katar’ın Başkent’i Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es Sani’yle görüştü. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında 10 alanda anlaşma lar imzalandı. Erdoğan resmi temaslarının ardından Katar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara Unsur Komutanlığı’nı ziyaret etti. Erdoğan’ın ziyareti dolayısıyla düzenlenen törende, Mehmetçik’in yerli üretim milli piyade tüfeği MPT76 kullandığı görüldü. GARİP TEOG AÇIKLAMASI Yıldırım: Ben ne diyorsam odur Başbakan Binali Yıldırım, Ovacık Eğitim Kampusu ve il genelinde 34 eğitim tesisinin temelini attı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın taksi durağında kaldırılacağını açıkladığı yeni liseye geçiş sistemi ile ilgili eleştirileri değerlendirirken, “Bir sürü kafa karıştırmaya çalışanlar var. Efendim olayı döndürüyorlar, dolaştırıyorlar. Bu kadar basit bir sistemi anlaşılmaz hale getiriyorlar. Bunlara hiç kulak asmayın ben ne diyorsam odur ha” demesi dikkat çekti. l ANKARA/Cumhuriyet HDP’li Önder’in yargılaması ertelendi Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 15 Aralık 2012’de düzenlenen, “Buradayım, irademe sahip çıkıyorum” eylemine katıldığı ve konuşma yaptığı gerekçesiyle hakkında, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmek” suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yargılanmasına devam edildi. Kızıltepe 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, daha önce ifadesi alınan Önder katılmazken, avukatı Serdar Çelebi hazır bulundu. Çelebi, milletvekili olan müvekkilinin konuşmasının hükümete yönelik eleştiri olduğunu belirterek, Önder’in beraatını talep etti. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, davada, yargılamanın ertelenmesine karar verdi. Karar tarihinden itibaren 3 yıl içinde aynı suçun işlenmesi durumunda, ertelenen yargılamaya devam edileceği belirtildi. Avukat Çelebi, her 2 suç yönünden de beraat kararı verilmesi gerektiğini belirterek, erteleme kararını temyiz edeceklerini söyledi. l DHA DTK Eş Başkanı’na ‘fotoğraf’ davası Diyarbakır’da dün sabah evinden çıkarken gözaltına alınan DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, ifade işlemlerinin ar dından serbest bırakıldı. Güven’in tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 25 Kasım 2016’da Mardin’de yargılandığı davaya SEGBİS yoluyla katılarak savunma yaptığı sırada fotoğrafını çeLeyla Güven kip, sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi. Güven hakkında, “Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alıp yaymak” suçundan 6 ay hapis isteniyor. Güven soruşSelim Sadak turma aşamasında verdiği ifadede, suçlamaları kabul etmedi Selim Sadak’a gözaltı DTK Başkanlık Divanı Üyesi Selim Sadak ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi Diyarbakır’da gözaltına alındı. l Yurt Haberleri C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog