Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 1 İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir. Mahallesi Pafta Ada Parsel Yüz ölçüm İmar m2 Durumu Rayiç Bedeli m2 Toplam Muhammen Bedeli Geçici Teminat 15 Temmuz N38c1 6204 3 4.705,38 m2 Konut (E: 1.00 1.300,00.TL 6.116.994,00.TL 183.509,82.TL 7d/4b Yençok: 7 Kat) 15 Temmuz N38c 6204 4 5.000,00 m2 Konut (E: 1.00 1.200,00.TL 6.000.000,00.TL 180.000,00.TL 17d/4b Yençok: 7 Kat) 15 Temmuz N38c 6206 3 5.000,00 m2 Konut (E: 1.00 1.300,00.TL 6.500.000,00.TL 195.000,00.TL 17d/4b4c Yençok: 7 Kat) 15 Temmuz N38c 6206 4 5.610,72 m2 Konut (E: 1.00 1.200,00.TL 6.732.864,00.TL 201.985,92.TL 17d/4b4c Yençok: 7 Kat) 15 Temmuz N38c 6206 5 5.525,95 m2 Konut (E: 1.00 1.250,00.TL 6.907.437,50.TL 207.223,13.TL 17d/4b4c Yençok: 7 Kat) 15 Temmuz N38c 6206 6 5.619,95 m2 Konut (E: 1.00 1.300,00.TL 7.305.935,00.TL 219.178,05.TL 17d/4b4c Yençok: 7 Kat) 15 Temmuz N38c 6206 7 5.797,42 m2 Konut (E: 1.00 1.250,00.TL 7.246.775,00.TL 217.403,25.TL 17d/4b4c Yençok: 7 Kat) 15 Temmuz N38c 6338 1 8.034,67 m2 Özel Eğitim (E: 1. 1.300,00.TL 10.445.071,00.TL 313.352,13.TL 17d/4b 20 Yençok: 5 Kat) Umut 21M2d 5335 2 2.562,32 Küçük Sanayi 800,00.TL 2.049.856,00.TL 61.495,68.TL Sitesi (K.S.A) İhale Tarih ve saati 15/11/2017 Çarşamba günü, saat 15.30 2 İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin ( a ) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir. 3 İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhaleAlım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır. 4 GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T. Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO: TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir. 40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır. İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır. İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir. 5 İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12: 00 ’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 6 İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. İÇ ZARF İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. a ) Teklif Mektubu, b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır. B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. C) DIŞ ZARF Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. a) Teklif mektubunu içeren İç zarf b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için) e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2017 Yılı) g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adısoyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 687502) KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/677 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kayseri İli Melikgazi İlçesi İnecik Mahallesi PARSEL NO: 12 ADA NO: 1513 VASFI: Bağ YÜZÖLÇÜMÜ: 5.087,40 M2 MALİKLERİN ADI VE SOYADI: Aynur Elmaağaçlı ve Espri Nefes Elmaağaçlı KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapına davacı idare, maliği ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/677 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza Halk Bankası Kayseri Merkez Şubesi’ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi iş bu ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemenize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 690328) T.C. İSTANBUL ANADOLU 19. AİLE MAHKEMESİ’NDEN İLAN Sayı: 2016/833 Esas Davacı 49219257492 TC Kimlik numaralı Arif YURTSEVEN ile Davalı, Mukhabbat KADİROVA arasında mahkememizde görülmekte olan velayet (velayetin düzenlenmesi) davası nedeniyle; Davalı Mukhabbat KADİROVA’nın tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, ön inceleme duruşma gün ve saatinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir. HÜKÜM: 1Davanın kabulü ile; Arif ve Mukhabbat oğlu, 24/12/2008 doğumlu, 37159664258 TC Kimlik Numaralı Mehmet Ali YURTSEVEN’in, TMK’nın 337 maddesi uyarınca velayetinin İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Mah/Köyü, Cilt No: 10, Hane No: 113’de nüfusa kayıtlı, Veli ve İsmihan’dan olma, İliç 21/09/1965 doğumlu, 49219257492 TC Kimlik Numaralı davacı baba ARİF YURTSEVEN’e TEVDİİNE, Dair, verilen karar davacı asilin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 31.05.2017 İş bu karar tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, MAHKEME KARAR TEBLİĞİ yerine kaim olmak üzere İLAN olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 690332) KAYSERİ 2 .ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/687 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kayseri İli Melikgazi İlçesi Kükürt (İnecik)Mahallesi PARSEL NO: 11 ADA NO: 1513 VASFI: Bağ YÜZÖLÇÜMÜ: 5.051,37 M2 MALİKLERİN ADI VE SOYADI: Aynur Elmaağaçlı ve Espri Nefes Elmaağaçlı KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliği ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/687 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza Halk Bankası Kayseri Merkez Şubesi’ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi iş bu ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemenize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 690251) KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’nden Dosya No: 2008/559 Kayseri ili Talas ilçesi Keçi Tepesi Mahallesi 21 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak mahkememizde görülmekte olan tapu iptali tescil davasında davalı RAŞİT REYHAN’ın (ADALETTİN, FATMA oğlu 17/12/1984 doğumlu) mahkememizce adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir, bu nedenle duruşma günü olan 16/01/2018 günü saat 09: 21’de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK.’nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 690378) 28 Ocak 2010 mezuniyet tarihli Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. HAYDAR SEÇKİN ÇELİK Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. MENDERES EROL Çarşamba 1 Kasım 2017 12 haber Menderes Arıcan Arıcan’dan isyan ‘Korkmadım, Cumhuriyetin savcısıyım’ HSK 2. Dairesi, Malatya Cumhuriyet Savcısı Menderes Arıcan’a sosyal paylaşım mesajları nedeniyle uyarı cezası verdi. Bu karara itiraz etmeyeceğini belirten Arıcan, “Bu karar beni korkutma dı. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden son ra da gördüğüm ve yapıldığına inandığım tüm hukuksuzluk ve haksızlıklara karşı, bir Cumhuriyet savcısı olarak se simi çıkartmaya ve yükselt meye devam edeceğimden en ufak şüpheniz olmasın” dedi. Malatya Savcısı Mende res Arıcan, ceza aldığını yine ALİCAN ULUDAĞ sosyal medya üzerinden duyurdu. Arıcan, “HSK 2. Dai re Başkan ve üyelerine teşek kür” başlıklı bir açıklama yaptı. Bugüne ka dar sosyal medya üzerinden yazdığı bazı ya zılar ve hakkında yapılan şikâyet nedeniy le açılan soruşturmayla ilgili olarak verilen “uyarı cezası” niteliğindeki kararı bugün al dığını belirten Arıcan, şunları kaydetti: “Öncelikle belirtmeliyim ki, bu yazılarım dan dolayı şahsımı bir kez değil, bin kez daha uyarsanız; ben o yazılarımın altına bir kez değil, bin kez daha imzamı atıyorum. O yazılarım nedeniyle en ufak bir nedamet ve pişmanlık duymuş değilim. Yazdıkları mın ve fikirlerimin sonuna kadar da arka sındayım. Belki verilebilecek en hafif cezayı şahsıma uygun gördüğünüz için sizlere te şekkür etmemi bekliyor da olabilirsiniz. Evet, sizlere teşekkür ediyorum (!) Verdiğiniz cezanın hafif niteliğinden dolayı teşekkür ediyor değilim; tarihe şerh düştüğünüz ve kendimden sonraki nesile bırakabileceğim bu onur ve şeref belgesini bana bahşettiğiniz (!) için sizle re teşekkür ediyorum.” ‘İnandığımı yapacağım’ “Bu karar beni korkuttu ve sindirdi mi?” diye soran Savcı Arıcan, şöyle devam etti: “Tabii ki hayır. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da, gördüğüm ve yapıldığına inandığım tüm hukuksuzluk ve haksızlıklara karşı, bir Cumhuriyet savcısı olarak sesimi çıkartmaya ve yükseltmeye devam edeceğimden en ufak şüpheniz olmasın. Tıpkı dün olduğu gibi, bu gün de güç ve güçlünün yanında yer alma telaşı taşımadan. Makam, mevki ve unvan kaygısı taşımadan. Çünkü ben, yüce önder Atatürk’ün kurduğu bu ülkenin Cumhuriyet savcısıyım.” l ANKARA Barış Annesi Ormanlı tutuklandı Barış Anneleri Meclis üyesi Nahide Ormanlı (60) hakkında Şırnak’ın Silopi ilçesine çeşitli eylem ve etkinliklere katıldığı gerekçesiyle 2011 yılında “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiası ile Nahide Ormanlı dava açıldı. Ormanlı, 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 2.5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Ormanlı’ya verilen ceza, Yargıtay tarafından geçen günlerde onaylandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne gitmek istediği sırada gözaltına alınan Ormanlı, tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Doğan ve Gedik’in annelerine beraat Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için başlattıkları açlık grevi sonrası gözaltına alınan Dilek Doğan’ın annesi Aysel Doğan ile Hasan Ferit Gedik’in annesi Nuray Gedik’in yargılandığı dava bitti. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada “yasadışı örgüt propagandası” yapmakla suçlanan Doğan ve Gedik hakkında beraat kararı verildi. Sanıkların yurtdışına çıkış yasağı da kaldırıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Evlatlarını kaybeden iki aile, sanki bu acı yetmiyormuş gibi bir de hiçbir hukuki altyapısı olmayan bir davada yargılandılar. Örgüt propagandası gibi ağır bir suçlama, vakai adliyeye dönüşmüş durumda. Neyse ki; 29. Ağır Ceza bu haksızlığı geç de olsa bitirdi.” C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog