Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

8HAZİRAN2012CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI ekonomi@cumhuriyet.com.tr 11 PARAMETAPARA Mustafa SÖNMEZ mustafasnmz® cumhuriyet.com.tr http://mustafasonmez.net/ THY ikinci kez ağlatb olmayacak demektir" diye konuştu. Havalş Başkam Atilay Ayçin de sürekli sendikanın kötü niyetli olduğunun savlandığmı, amaçlanmn çalişanların haklarını korumaya çahşmak olduğunubelirterek "Biz 20 yıldır grcv yapmadık. Niyct başka olsa tavır da başka olurdu" dedi. Yağcı, eylemlerin artacağıni, Star Aiiiance içinde bu etkinliklerin daha da hız kazanacağını dile getirerek, cumartesi günü pek çok sendika, Gaizantep, Istanbul, îzmir, , \ Bursa, Ankara'daki THY yömasıyia'tuziabuz olda havalımonında protestolar artan netim bürolan ve satış merSendika yönetimi, şirdesteklerle devam ederken, Havalş jkezieri önünde destek eyket yönetiminin bu yönetimi, "Biz masada başka, dışarıda lemleri yapılacağmı sözleuü^nt!Lm.,H,ıJL" bQSka konuşmalarına alısık olduğumuz rine ekledi, f ıatı ıçın şaşırm<itıiKJ.an* * ° Öte yandan, sendikalar ve m aniatırken, mücadeieîçîn şaşırmadık" yorumunu yoptı. sivil toplum örgütierinin yanin sürdüğünün, kararlarm nı sıra siyasi partilerden de yeni kararlarla değiştirilebiledestek gören eyiem devam ceğini vurguladı. ederken, bugön Atatürk HaGörüşme de yok valimanrnda Diş HatlarTerŞok karar Havalimanındaki eylemin de minali'nde toplanan HavaIş'e THY yönetimi, eyleme katıldığı için işten çıkanlan çalişanlann işe vam ettiği, eyleme katiidiklan ka bazı sendikalar destek verdi. DlSK Genel Başkam Erol iadeleri talebinin yönetim tara meralarlasaptanarak işten atılan findan kabul edilmediğini açık bazı çahşanlann geri dönme umu Ekici, Nakliyatlş Başkam ladı. THY'nin yaptığı yazılı açık duyla protestolara katilmadıkla Ali Rı/a Küçükosmanoglu, Birleşik Metallş Sendikası lamada, sendikanın görüşmeye rı bilgisini veren Havaîş Genel çağınldığı, sendika yönetiminin Sekreteri Mustafa Yağcı, bu ge Başkam Andan Serdaroğlu işten çıkanlanlann tekrar işe alın lişmelerin protestoları güçlendi ve Tekstillş Genel Başmasinı talep ettiği, sendikayabu receğini beiirterek "Eğcr işten kam Rıdvan Budak, önerinin yönetim kuruluna ileti atılan arkadaşlarımı/ın dönü parti ve sivil toplum şii masada konuşulmayacaksa kuruluşu destek ziyaleceği yanitı verildiği belirtilerek "THY Yönetim Kurulu, 7 Hatoplusözlcşmc görüşmclcri dc retinde bulundu. BUYUKTAŞ AKÇA ŞEHRIBAN KIRAÇ ziran'da yaptığı toplantıda, sendikanın yaptığı çağrınm ve işc gclmcyen pcrsonclin eyleTürk Hava Yollan yönetimi, üst minin yasadışı, bu nedenle üste yaptığı birbirinin tersi açık THY tarafından yapılan iştcıı lamalarla çalişanlarda büyük bir çıkarmaların ise hukuka uygun hayal kırıklığı yarattı. Bir gün ön olduğu, oluşan nıaddi /arann ce gazetelerin ekonomi müdürle boyutları dikkate alınarak, îş riyle sohbet eden ve atılanlann ge akti i'cshedilen pcrsonclin tckri alınmasını kendisinin de iste rar işc alınma talcbinin kabul diğini,bunuyönetime ileteceğini edilmemesine karar vermiştir* söyleyen THY Yönetim Kurulu Karar scndika yetkililcrine ilcBaşkanı Hamdi Topçu'nun söz tilmiştir" denildi. lerinin yarattı ğı olumlutablo, 24 saat geçmeden yine şirket tarafindan yapüan 'atdanlar ^ jsfen at||mD|Qrü alınmayacak' açıkla• • . ' • ı açıkl sonra THY 'Aülanlar alınmayacak' dedi I BAKAN CELİK GREV YASAĞINI SAYUNDU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Famk Çelik, THY ile Havaîş arasmdaki gerilim konusunda, "Bu tansiyonun düşürülmesi vc iş akdini kaybcdcnlerin geri dönüşünün sağlanması, şu anda karşı karşıya bulunduğumuz durum. 'Haksız yere iş akdi feshi söz konusu ise bunlan, talimatsatalimat olarak ahn, derhal bunlann geri dönmesi konusunda gerekli çalışmaiarı yapın' diye söyle* dik" dedi. Çelik, Ekonomi Gazetecileri Demeği (EGD) üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, grevin yasaklanmasını doğru bulııp bulmadiğıyla ilgili soruya ise "Konu toplumun ncrcdcysc tümünü ilgilcndircn bir konu. Ilava ulaşımı, kara ulaşımı gibi oldu. Bu dcrccc önctnli bir ulaşımı aksatmak gibi bir şey nc scndikaların görcvidir nc dc iş dünyası veyahut da işverenin bu bağlamda emcğiylc ckmcğini ka/anan insanların ekmeğini elinden almak gibi bir düşünccsi olamaz" yanıtını verdi. Çelik havacılık sektöründe grev hakkının kaldınlmasına ilişkin olarak böyle bir düzeniemenin şu anda Meciis'in gündeminde bulunan Toplu İş İlişkileri Kanunu'nda olmasının doğru olacagını dile getirerek "İlgili yasada grev yasağı bölümüne bu getirilebilir, buna bir cngel yok" dedi. Konunun hükümet tasansı olarak değil, bir mületvekilininteklifi olarak geldiğini ve hızh bir şekilde Meclis'ten geçerek y&salaştığmı savunan Çelik'in grev yasağıyla ilgili değerlendirmeleri şöyle: • Grevin yasal olup olmadığı yargı kararıyla ortaya çıkacak. Yasal ise zaten işlemlerin bir anlamı kalmayacak. Yasal değil ise elindeki imkânı işveren kuilanmış oluyor Ama buna rağmen eposta yoluyla (işten çıkarma) hakikaten bu işte hiçbir günahı, kabahati olmayan insanlann olduğu söyleniyor. Varsa böyle bir şey gözden geçirilip hızlı bir şekilde tekrar işe dönmeleri konusunda en üst perdeden söylüyoruz. Burada bir hukuksuzluk varsa, bunun telafi edilmesini işverene söyledik. Rehine TÜSİAD, Ü Rehine Medya... (1) RTE'nin kürtaj ve sezaryen ile ilgili sözleri en geniş katılımlı mitinglerde protesto edilirken kadınlar, bugüne kadar görülmedtk bir eyfemfilik içine girdiler. Kendisi de bir kadın olan TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, olan bitenler karşısında ağzını açmadı. TÜSlAD'ın eski başkanlardan Güler Sabancı ağzını açmadı. Neden? RTE'den zılgıtı a yememek, Sen kendiişine baksana" azannı duymamak için mi? AKPCemaat koalisyonu, MÜSlAD'da, TUSKON'da örgütlenmiş organik sermayedariarının desteğinin yanına, rehin aldıklan büyük sermayenin de desteğini ekleyerek icraatlanna devam ediyorlar. Çoğu TÜSİAD üyesi patronları rehin almak o kadar da zor olmadı. Bir yandan içlerinden birine, duayenlerden Aydın Doğan'a, ibreti âlem olsun diye vergi sopası ile yapılacaklar yapıldı ve "Sizin de başınıza gelebilir" tehdidi savaılurken kimse o dayağı yiyeni kolundan tuiup kaldırmaya bile gidemedi. Öte yandan, çoğu TÜSİAD üyesi patron, AKP neoliberallerinin uzattığı zokayı yutmakla rehine durumunadüştü. 2002 sonrasının likidite bolluğunu fırsat bilip borçlandıkça borçlanan ve o borçla büyüyen, o borçla özelleştirmeden milyarlarca doiarlık KlT'leri alanlar (Koç'un Tüpraş'ı, OYAK'ın Erdemir'i alması gibi) ekonomik ve siyasi kırılganlığa hiç tahammülü olmayan bir yapının parçası oldular. Dış Borç Patlaması ve özel Sektör, MiiyarS Iİ2002 2011 TürMye Dış Borcu 129.6 Kamu Sektörü 66.5 94.1 • I 202.6 43.1 Özel Sektör^ I 306.6 Kaynak: Hazîne Musteşaritğt veri tabanı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasansı komîsyonda bir kez daha değiştirildi İş sağlığında 'tehlikeli' değişiklik Akbank'tan 1 direkt bankacılık Ekonomî Servisi Akbank, internet ve mobil bankacılık kanallannı "Akbank Direkt" adı altmda birleştirdi. Banka, yeni ürünü ile yıl sonunda yaklaşık 100 bin müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, teknolojiye bu yıl 120 milyon dolar yatırım planladıklarını belirterek, bankanın internet bankacılığında yaklaşık yüzde 14 olan pazar payını arttırmak istediklerini söyledi. Binbaşgil w Şubc açmaya ve istihdamda da büyümeye devam cdcccğiz. Bu yıl 70 şube açma vc bin kişiyc istihdara sağlanıa hedeilmiz sürüyor" dedi. Y asa 'az tehlikeli' isyerlerinde 2 yıl sonra yürürlüğe girecek. Komisyon görüşmelerine katılan Güler, 'Tehlike azsa önlem de az' dedi. MUSTAFA ÇAKIR ANKARA îş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı'nın TBMM'deki görüşmeleri sırasında yapılan değişiklikle, kapsam sınırlaması kaldmlarak az tehlikeli işyerlerinin tamammda yasanın uygulanması 2 yıl sonraya bırakıldi. Komisyon görüşmelerine katılan Türk Tabipleri Biriiği (TTB) Hukuk Danışmam avukat Mustafa Güler, temel maddelerin uygulanmasının2 yıl ertelendiğine dikkat çekerek, ctÖlü doğumla karşı karşıyayız" dedi. Yıllarca hazırlanması beklenilen, îstanbul Esenyurt'ta 11 işçinin yanarak can vermesinin ardmdan, nisan ayının başında Meclis'e sunulabilen İş Sağlığı ve Güvenliği YasaTasansı, TBMM Sağhk, Aile, Çalışma ve Sosyal Işler Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda tasarının, yürürlük maddesiyle ilgili değişiklik yapıldı. Tasanda 1 9 arası işçi çalıştiran az tehlikeli isyerlerinde yasanın 3 yıl sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyordu. Ancak bu kez de 19 arası işçi çalıştıran işyerleri sınırlaması kaldırıldı. TTB Hukuk Danışmam Mustafa Güler, değişiklikle, ofis, büro gibi isyerlerinde, kamu kunımlannda yasanın yürürlüğünün 2 yıl ertelendiğine dikkat çekti. Güler, şunları söyledi: "Oysa iş sağlığı vc güvenliği önlcmleri büyük işletmelerde tş Yasası'ndaki düzenlemelerle zaten uygulanıyordu." AKP'nin iktidara geldiği 2002 sonunda dış borç 130 mifyar dolardı ve üçte ikisi, çoğu IMF'ye olmak üzere, devlet borcuydu. AKP iktidarında özel sektör borçlandıkça borçlandı. 2011 sonuna geldiğinde özel kesim borç yükü 203 milyar dolan ve toplam 307 milyar doiarlık borcun üçte ikisini buldu. Bu, AKP iktidarında özel borçların yüzde 372 artması demekti. Sırtına yüklediği devasa borç yükü ile büyüyen TÜSİAD üyesi sermayenin, düşük kur politikası çıkarınaydı ve bu politikayı sürdüren iktidara mahkum hale gelmişlerdi. Kimleryoktu ki bunlann arasında? 3 Haziran tarihli Milliyette Zeynep Aktaş'ın haberi, yabancı para pozisyonu ekside olan 177firmanın ilk30'unun büyük holdinglerin firmalan olduğunu ortaya koyuyordu. Bu firmaların başında 6 mifyar TL ile Koç'un Tüpraş'ı, 5 milyar TL ile Türk Telekom geliyor. AKP muhibbi Zorlu'nun enerji firması, Migros, Oyak'ın Erdemir'i, Aksa Enerji, Ak Enerji, Tofaş, Efes, Turkcell, Torunlar, Vestel, CocaCola, THY, Acıbadem Sağlık, Arçelik, Boyner Altınyıldız, döviz borcu olan ve olası bir döviz şokunun kâbusunu yaşayan, ekonomide istikrarsızlık olmasın diye, AKP rejiminin her hukuk dışılığını, siyasi cüretini görmezden gelip sineye çeken TÜSİAD üyesi bazı grup şirketleri... Zamanında ilanla Ecevit iktidarını deviren, 12 Eylül cuntasının darbesine duacı olan, hükümet kunıp hükümet deviren TÜSİAD üyesi büyük sermaye, bugün kuyruğunu kıstırmışdurumda. İnşaat odaklı rantçı büyümenin yarattığı devasa dışa bağımlılığı, balon yaratan kırılganlığı çıkıp eleştiremiyorlar. Istanbul rantı ile betondan büyümenin ülkeye rekabet gücü, ihracat kapasitesi kazandırmadığını, tersine dış kaynağa daha çok bağımlı hale getirdiğini, sanayileşmeyi körelttiğini, istihdamı sağlıklı biçimde büyütmediğini, sosyal adaletsizlikleri çoğalttığını ve daha kırılgan bir toplum yapısına yol açtığını ifade edemiyorlar. Ağzını açacakgibi olan, azan işitince onuruyla cevap veremiyor. Çünkü arkasında örgüt bulamıyor. Yüzünü AB'ye dönmek, seküler, güçler ayrımına saygılı, hukukun üstünlüğünü herşeyin üstündetutan AB değerlerini paylaşmak kaygısı, büyük burjuvaziden şimdi iyice uzakta. O değerier sahipsiz bırakıldı. Büyük burjuvazi, örgütlü davranmak yerine, tek tek RTE ile iyi geçinmenin, dağıtılan ihalelerden paylar alıp çeşme akarken testiyi doldurmanın yoluna baktı. Doğuş Grubu patronu Ferit Şahenk ve kadrosu, geçen gün Istanbul'da yapılan ve "Yerli Davos" olarak nitelendirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda "Son 1Qyılda..."di\ye başlayan hercümlelerini iktidara şükranla bitiriyorlardı. Aynı konuşmanın ardından Şahenk'in TV kanallarında, Doğuş Inşaat'ın İstanbul Büyükşehir'den aldığı metro inşaatının temel atmatöreninin duyurusu düşüyordu ekranlara... Rehin alınmış ya da rehine düşmüş büyük sermayenin teslimiyetçiliğini, rehine düşmüş medya tamamlıyor. Ona da yarın devam ederiz... *••••• Toplusözleşmeler kilîtlendi En girişimci kadın: Nurcan özdemir Ekonomi Servisi Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yanşması'nda yılın en "girişimci" kadınlan açıklandı. Garanti Bankası'nın, Ekonomist dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGIDER) işbiriiğiyie, bu yıl 6'ncısım düzeniediği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yanşm&sf nın ödül töreninde, kazanan isimier açıklandı. Epsa Yahtım Ambalaj^Yapı Kimyasallarrnın sahibi Nurcan Özdemir "Türkivc'nin Kadın Girişimcisi" seçildi. Mardintaşına ünkazandiran Yasemin Kalya, "Yöresinde Fark Yaratan Kadın GirişimcF9; genetik laboratuvar hizmetleri sunan işletmesivle Gülav Özgön ise "Gelecck Vaat Eden Kadın Girişimci" ödülüne layık görüldü. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadeı^, "2011TÜİK rakamları, Türkiye'dc çalışma potansiyelinc sahip 29 milyon kadından yalnız 7 milyonunun çalışma imkânı bulabildiğini göstcriyor. Biz, bu potansiveli fırsata dönüştürmek amacıvla pozitif ayrımcılık yapıyor, girişimciliklerini destekliyoruz" diye konuştu. Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı yaklaşık 4 aydır Meclis'te bekletildiği için yaklaşık 900 işyerinde 175 bine yakın işçinin toplusözleşme imzalayamadığı bildirildi. Türkİş Başkam Mustafa Kumlu'nun bir iki gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile konuyu görüşeceği öğrenildi. Çelik'in Cenevre'deki ILO Konferansı'nda yapacağı konuşma öncesinde ya tasarının yasalaştırılacağı ya da tek maddelik düzenlemeyle çalışma istatistiklerinin yayımının yine ertelenebileceğine dikkat çekildi. Toplusözleşme imzalamaya yetkili sendikaları belirleyen Çalışma Bakanlığı verilerine dayanan istatistikler, en son 2009da yayımlanmış, bundan sonraki yıllar için SGK kayıtlarının dikkate alınacağı belirtilmişti. Ancak SGK kayıtlarının dikkate alınması durumunda birçok sendika yüzde 10 barajını aşamıyor. Bu nedenle yıllardır tek maddelik düzenlemelerle istatistiklerin yayımı ertelenerek Çalışma Bakanlığı verilerine dayalı 2009 istatistikleri geçerli sayılıyor. Sendikalarda, yasa çıkmadığı için tek maddelik düzenlemeyle istatistik yayımının yine erteleneceği, 2009'daki verilerin geçerli olacağı görüşü öne çıkıyor. İş Bankası'nın gözü bu kez Pakistan'da İş, Pakistan'da faaliyet gösteren HSBCnin 11 şubesini almak için harekete geçti Ekonomi Servisi Iş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aral, Pakistan Merkez Bankası'nın pazartesi itibanyla HSBCnin Pakistan'daki şubelerinin Iş Bankası tarafından alınabilmesi için îş Bankası'nı yetkilendirdiğitıi söyledi. HSBCnin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, HSBCnin Karaçi'de dört, Islamabad'da iki, Lahor'da iki olmak üzere Pakistan'ın beş kentinde 11 şubesi bulunuyor. İş Bankası konuyla ilgili KAP'ye yaptığı açıklamada da Pakistan'da şube açılması için gerekli girişimlerde bulunmak üzere genel müdürlüğün 27 Aralık 2011 'de yetkilendirildiğini hatırlatarak "HSBCnin Pakistan'da faaliyet gösteren şubelerinin bir bölümünun satın alınması da bu kapsamda dcğcrlendirilmcktedir" dedi. Aral, bankanın yurtdışında büyüme stratejileri kapsamındaki diğer çalışmalann da sürdüğünü belirterek "Batum, Bağdat, Kosova'da şube açılışları; Azerbaycan'da banka alıminın da temnıuzağustosta nctlcşmcsini bcklivoruz. Ötc yandan Mısır'daki görüşmeler sürüyor" dedi. İş Bankiisı Genel Müdürü Adnan Bali de şubatta yaptığı açıklamada, uluslararası bankacılık alanındaki hedetlerinin öncelikle bölgesel, daha sonra global bir banka olmak olduğunu belirterek şunlan söyiemişti: ( Türk ekonomisi için öncmli pazartarda faaliyet gösteren bankalarla işbirliği fırsatı aramak, yurtdışındaki mevcut örgütümüzün yanında, potansiycl arz eden ve özellikle Türk firmalarının aktif faaliyet göstcrdiği ülkelerde yatırım yaparak ilgili ülkcylc Türkiye ve bankamız arasındaki ilişkileri güçlendirerek daha etkin banka olma hcdcfindcyiz." Bali, baııkanuı yurtdışında 12 ülkede, 48 şube, iki temsilcilik ve 805 çalışanıyla faaliyet gösterdiğini açıklamıştı. İKV'de genel kurul heyeconı EkonomiSemsiİ ÎTO olmak üzere on tnes1 ^ ^r~~ ^ a, vakto geçen uuııo.»* B«~" • ' k o n f e r a n s ve yaymlan aıilattı. : KahaaüoSlu, AB'nin ckoııoıninın toparlanması ; ^dengeli büyümesi a^smdan vazgcçtoez b,r rol oynamaya devam etüğım belırtü. ; m ..».. • • • • • C M B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog