Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

21 MAYIS 2012 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yeni eğitimöğretim yılında başlayacak 4+4+4 sisteminin nasıl uygulanacağı konusunda büyük bir belirsizlik var 7 Dört dörtlük kaos ken, ortaöğretimde 150 bin öğretmene ihtiyaç duyulacak. Norm SİNAN TARTANOĞLU kadrosu öğretmenlerin, eksik alana, ANKARA Yeni eğiortaöğretime kaydırılması planının tim öğretim yılında başuygulanması durumunda 100 bin öğlayacak 4+4+4 sistemiretmen açığının kapatılması gerekenin nasıl uygulanacağı cek. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinkonusunda tam bir kaçer, oluşan “öğretmen ihtiyacının os yaşanıyor. 33 bin ağustosta giderileceğini” açıklamıştı. ilköğretim okulunun Ancak yapılacak “atamanın sayısına bazıları ilkokul, bazıilişkin net rakamı Maliye Bakanlığı ile ları da ortaokul olabirlikte belirleyeceklerini” söylemişti. rak ayrılacak. Bu Eski sisteme göre 4. sınıftan sonra 5. sınıf konuda henüz bir öğrencilerine hizmet vermesi gereken öğretmenlerin, yeni sistemle yeniden 1. sınıfa planlama yapılmazgeçmesi gerekiyor. Ancak bu durumda orta ken, veliler, öğretokul branş öğretmenleri 5. sınıf öğrencileri menler ve okul yöne ders anlatacak. Binaların ayrılması duru netimlerinin kafası munda da bu öğretmenlerin branşlarına göre karışık. Yeni planbaşka bir okula tayin edilmesi gerekecek. lamayla birlikte Yeni planlamayla birlikte 11 milyon ilköğretim öğrencisi ile 500 bin sınıf öğretmeninin en az 11 milyon ilköğMüfredat ve ders kitabı yetişecek retim öğrencisi yarısının okullarının değişmesi gündeme gelecek. mi?: Okula kayıt yaşı düşürüldüğü için özel ile 500 bin sınıf likle ilkokul müfredatının değiştirilmesi gereki öğretmeninin en okul ve ortaokul binalarının sayıniyle 33 bin ilköğretim binasının ğişmesi gündeme gelecek. Milli yor. Ayrıca, ikinci kademede devreye girecek az yarısının Eğitim Bakanlığı’nın 5 bin imam bir bölümü bu okullar için tahsis sının azalması, sınıf mevcutlarının Kuranıkerim gibi seçmeli derslere ilişkin çok sa okullarının dehatip ortaokulu açma hedefi nedeedilecek. Bu durum da diğer ilkartmasını beraberinde getirecek. yıda ders kitabının hazırlanması gerekecek. An4+4+4 eğitim sistemi, yeni eğicak müfredat ve ders kitapları hazırlıklarının, yetim öğretim yılında uygulamaya ni eğitim öğretim yılına yetişmemesi durumunda Okula kayıt yaşının 72 yönlendirilecek. Ancak konulacak. Ancak pek çok konuda ne yapılacağı sorusu önem kazanıyor. aydan 66 aya çekilmesi 6066. ayında çocuğu yaşanan belirsizlik, öğrencilerin, yeni sisteme ilişkin tüm olan aileler isteğe bağlı öğretmenlerin, velilerin ve okul Unutulan ‘ikili eğitime son’ sözü: sorunların çıkış noktasını oluşturdu dilekçe konusunda ayrıntılı bilgiye sahip yönetimlerinin kafasını karıştırıYasada yer alan “kademelerin bağımsız okulve başlı başına bir sorun haline geldeğil. Çocuğu 6672 ay arasında olan aiyor. Okul kapılarının yeni eğitim lar olarak kurulması” hükmünün uygulanamayılında bir kaosa açılacak olması, ması durumunda, bakanlık tarafından belirlenen di. Genelgeye göre, 30 Eylül 2012 ta lelerin büyük bir kısmı da “çok küçük olduğu” gerekçesiyle okula kayıt yap“Belirsizlik, beceriksizlikten deikinci bir seçenek ise “ikili eğitim sisteminin rihi itibarıyla 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okula kayıt oltırmak istemiyor. Bakanlığın “66. ğil, gizlilikten, art niyetten kayyaygınlaştırılmasına” neden olacak. Bu uygulaması gerekiyor. 6066 ay araayındaki çocuğunu okula kaynaklanıyor” yorumlarını berabemayı tercih etmeyen okullarda ise sınıf mevcudu sındaki çocukların ise velisidettirmeyen velilere günlük rinde getiriyor. sayısı artarak sınıflar kalabalıklaşacak. MEB’in 15 TL ceza” kesmesi kararlığı Temel 8 yıllık kesintisiz eğitimi 20102014 yıllarını kapsayan starejik planında nin yazılı isteği ile ilkokula kaydı sağlanacak. Diğer öğkarşısında ailelerin tereddü4+4+4 şeklinde kesintili hale getitüm okullarda ikili eğitimden tekli eğitime geçilrenciler ise okulöncesi eğitime dü daha da artıyor. ren yasanın nasıl uygulanacağı komesi hedeflenmişti. nusunda çok sayıda soru işareti bulunuyor. Öğrencilerin, öğretmenleYASAYA VE UYGULAMASINA BİLEREK VE İSTEYEREK AÇIKLIK KAZANDIRILMADIĞI SÖYLENDİ rin, velilerin ve okul yönetimlerinin kafası “derslik ve öğretmen yetersizliği, ilk ve ortaokullar ile lise binalarının birbirinden ayrılması ve bağımsız imam hatip ortaokullarının kurulmasına öncelik verilmesi, ikili eğitim uygulamasının arttırılması” konularında karışık. Tüm bu konularda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Tüm Öğrenci Velileri Derneği le yaratıyorlar” diye konuştu. yürüttüğü çalışmalar tamamlanᮣ Tüm Öğrenci Velileri Derneği Genel Başkanı Enver Önder, “4+4+4 Genel Başkanı Enver Önder, öğmazsa, 20122013 eğitim öğretim düzenlemesi Cumhuriyet eğitimine kurulmuş dört dörtlük bir tuzaktır. ezalar uygulanamaz’ rencilerin velilerin yeni eğitim yılı belirsizliğin yarattığı bir kaos Eğitimli velilerin 66 aylık çosisteminden dolayı tedirgin olmaOnun için toplumun kafasının karışık olması normaldir” dedi. ile başlayacak. 4+4+4 yasasının çıcuklarını okula gönderme eğilisını “4+4+4 düzenlemesi Cumkarılmasının ardından kafa karışıkminde olmadıklarını dile getiren Önder, “Yasadaki belirsizlik, belirli olanlardan dahuriyet eğitimine kurulmuş dört dörtlük lığının giderilmesi amacıyla ba“Verilecek ceza ne pedagojiktir, ne ahlaha fazla. Yasaya ve uygulamasına bilerek ve bir tuzaktır. Onun için toplumun kafasıkanlık tarafından yayımlanan gekidir, ne yasaldır. Devamsızlık için cezaisteyerek açıklık kazandırılmıyor. Belirsizlinın karışık olması normaldir” sözleri ile nelge, mevcut soru işaretlerini gilar uygulanamazken, velilere bir de kayıt değerlendirdi. Yasadaki “tuzağın, tüm eğitim ğin kaynağı, yasa ile gizlilik içinde yapılmak dermekten çok arttırdı. Yeni eğicezası verebileceklerini sanmıyorum. Ceistenenlerin kendisi. Bu belirsizliği, beceriktim yılında pek çok sorunun ortaya sistemini bir bütün olarak dinselleştirmek çıkması bekleniyor. sizliklerinden değil, art niyetlerinden özellik zalar uygulanamaz” dedi. gizli amacıyla kurulduğunu” belirten Önder, Milyonlarca öğrenci başka okula gidecek MEB genelgesinde bu sorun için “okullar ile ilgili gerekli planlamanın acilen yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi için” çözüm önerileri belirlendi. Buna göre, fiziki şartların uygun olduğu durumlarda ilkokul, ortaokul ve lise bağımsız olarak düzenlenecek. Ancak, ilk ve ortaöğretim hizmeti veren binalardan “hangilerinin ilk, hangilerinin ortaokul ve lise olarak hizmet vereceği” konusundaki planlama henüz tamamlanmadı. Planlamanın yapılmasıyla birlikte 11 milyon öğrencinin en az yarısının okulu değişecek. lk ve ortaöğretim kurumlarının ilkokul, ortaokul ve liseye dönüştürülmesi, binalaİrın birbirinden ayrılması sorununu getirdi. ᮣ Okul kapılarının yeni eğitim yılında bir kaosa açılacak olması, “Belirsizlik, beceriksizlikten değil, Öğretmenlerin durumu: İlköğretimin 4 yıgizlilikten, art niyetten la inmesiyle birlikte yaklaşık kaynaklanıyor” yorumlarını 50 bin öğretmen “norm kadro beraberinde getiriyor. fazlası” olarak açıkta kalacak NETLİK YOK Fiziki ortamlar nasıl birbirinden ayrılacak? okul ile ortaokul veya ortaokul ile lisenin birlikte bulunması durumunda, okul girişçıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak imkânlar dahilinde düzenlenmesi” ifadelerine yer verdi. İlk ve ortaokul öğrencilerinin okula giriş çıkışları, okul içerisindeki bulunacakları ortam birbirinden ayrılacak. Ancak bu durumda da “okulların temizlik ve güvenlik hizmetleri için ödenek göndermeyen bakanlığın, böylesine bütçesi büyük bir projeyi nasıl hayata geçireceği” sorusu akıllara geliyor. üm okulların, böyle bir bölünme ile eğitim yılına başlayamayacağını öngören baT kanlık, genelgesinde “Aynı bina içerisinde ilk Yaş sorunu ‘Okulum değişmesin’ dilekçeleri gönderiliyor sinde bu sorun, “Ortaokulların ilkokul veya liselerle birlikte aynı binada kurulması halinde okulun bir müdürü bulunacaktır. İlkokul ve ortaokulun aynı binada bulunması durumunda mevcut okul müdürü ilkokul ve ortaokulun yönetiminden sorumlu olacaktır. Ortaokulun lise ile birlikte kurulması durumunda ise lise müdürü ortaokulun iş ve işlemlerini de yürütecektir” ifadeleri ile çözülüyor. Bu hüküm, “Farklı yaş grubundaki öğrenciler üzerinde uygulanacak yönetim politikaları birbirinden farklıdır. Ortaöğretim öğrencilerine uygulanacak yönetim politikası ile ilköğretim öğrencilerine uygulanacak politika birbiriyle bağdaşmaz” tartışması yaratıyor. Öte yandan bu uygulama, okul müdürlerinin “Görev yaptığı ilköğretim okulunun liseye dönüştürülmesi durumunda kendisinin tayin edilip edilmeyeceği” sorusuna yanıt bulmasında yardımcı olmuyor. Çünkü edinilen bilgiye göre okul yönetimleri, öğrenci velilerine, bakanlığa sunulmak üzere “okulun mevcut durumunun yeni eğitim yılında aynen korunması” yönünde dilekçe örnekleri gönderiyor. inaların ayrılması kararı karşısında okul B yönetimleri de yeni eğitimöğretim yılında ne yapacağını bilmiyor. Bakanlık genelge ‘Belirsizliğin kaynağı gizlilik’ ‘C Yaşları Yaşları farklı farklı öğrencilere öğrencilere aynı aynı ders ders programının programının uygulanması uygulanması sorunlara sorunlara yol yol açacak açacak İMAM HATİP SORUNU İlköğretimde karanlık tablo FİGEN ATALAY Okullar dönüşecek Bakanlık genelgesinde “imam hatip ortaokullarının bağımsız ortaokullar olarak kurulmasına öncelik verileceği, bunun mümkün olmadığı durumlarda bu okulların imam hatip liseleri ile birlikte kurulabileceği” hükmü yer alıyor. Ancak bununla birlikte, “5 bin ilköğretim okulunun imam hatip ortaokuluna dönüştürülmek istendiği” tartışmaları başladı. Bu, kaynağı belirsiz bir dilekçe kampanyasını da beraberinde getirdi. Dilekçe ile velilerin, mahallelerinde bağımsız imam hatip ortaokulu kurulması talebinde bulunması istendi. Ancak burada da “yeni eğitim yılında hangi okulların imam hatip ortaokuluna dönüşeceği, bir mahallede imam hatip ortaokuluna olan ihtiyacın nasıl belirleneceği soruları” akıllara geliyor. Okulöncesi yaşlarda, birkaç ay bile eğitim açısından büyük farklılıklar gösterir. Bu nedenle de aynı sınıfı paylaşan çocukların aynı yaşta olmaları, aralarında büyük ay farkı olmaması gerekir. Yeni yasaya göre, veliler isterse 60 ayını dolduran çocuklarını ilköğretim 1. sınıfa kayıt ettirebilecekler. 84 ayını doldurmuş çocuklar da zaten 1. sınıfa başlamak zorunda. Okulöncesi eğitim görmüş ve görmemiş, farklı yaş gruplarından çocukların bir arada öğrenim görmesi, birçok uyum sorunu yaşanmasına neden olacak. Eğitim sürecine eşitsiz koşullarda başlamak, çocukları, ileriki yıllara da taşınan başka risklerle karşı karşıya getirecek. Eski EğitimSen Başkanı, eğitimci Alaattin Dinçer, “Genelge ile her ne kadar alt sınır 66 ay olarak belirlenmişse de, deneyimlerimiz ailelerin 60 ayını dolduran çocuklarını okula yazdırma konusunda ısrarcı olacağı yönündedir. Yazdırmama oranının yüzde 2025 oranında kalacağını öngörmekteyiz. Bu sonuç 6072 ay çocuklarının yüzde 7580’inin 1. sınıfa başlayacağı anlamına gelmektedir” dedi. 6084 ay aralığında kalan çocuklardan, okula kaydı yapılacak yaklaşık 2 milyon çocuğun gelecek yıllarda oluşacak ilkokul sınıf sayılarını da oluşturacağını, böylece ortaya çıkan çelişkili durumun sadece bu yıla ilişkin değil aynı zamanda gelecek yılları da kapsayacağını belirten Dinçer, şöyle devam etti: “İlköğretimde sınıfta kalma yoktu, muhtemelen önümüzdeki yılda da ilk ve ortaokulda olmayacaktır. Biriken sorunlara çözüm bulma zamanı uzadıkça, okula dair beklentiler azalacak, karamsarlık artacaktır. Böylesi bir okul tablosu, aydınlık yaymaktan çok karanlık bir tabloyu önümüze getirmektedir. Toplamda yaklaşık 1 milyon 100 bin okulöncesi ile ilgili hiçbir eğitim almayan çocukla, yaklaşık 900 bin okulöncesi eğitim almış çocuğun aynı dersliklerde ve farklı yaş gruplarıyla bir arada okullaşacak olması, beraberinde birçok uyum sorunu yaşanmasına neden olacaktır.” Atama yerine iş yüklenecek Temel 8 yıllık kesintisiz eğitim sistemin yaklaşık 11 milyon öğrenci okula devam de ediyor. 8 yıllık zorunlu eğitimi tamamlayan rencilerden yalnızca 4.5 milyonu ortaöğre öğtime devam ediyor. Zorunlu eğitimin kesintili rak 12 yıla çıkmasıyla birlikte 8. sınıftan olasonr okuldan ayrılan yaklaşık 6.5 milyon öğre a nci eğitim sistemine eklenecek. Buna göre mevcut 8 bin 482 resmi ortaöğretim kurumu yaklaşık 4.5 milyon öğrenciye hizmet veri rken, 11 milyon öğrenci için yaklaşık 20 bin okulun hizmet vermesi gerekecek. MEB bu samda sayıları 33 bin olan ilköğretim oku kapllarının önemli bir bölümünü ortaokula dön üştürecek. Ortaokul için öğretmen ihtiyacının da en az 300 bin olacağı hesaplanırken, ikili eğitim sistemiyle öğretmen atamaları yerine öğre tmene daha fazla iş yükü gündeme gelecek. Dinçer, tüm karşı çıkışlara ve eleştirilere rağmen farklı yaş gruplarında çocukları 1. sınıfa başlatmanın sorumluluğu ve suçunun, bu yasayı çıkarma konusunda ısrarcı olanların omuzlarında bulunduğunu vurgulayarak çözüm önerilerini şöyle sıraladı: Bölgesel nüfus yoğunluklarına göre oluşacak derslik ihtiyacı belirlenmeli. Aynı yaş grupları aynı sınıflara konulmalı. Geçim sorunu yaşayan ailelerin çocukları objektif olarak saptanmalı, bunlara ekonomik/sosyal yardım yapılmalı. Gerektiğinde yardımcı olmak üzere yardımcı personel bulundurulmalı. Tuvaletlerin bir bölümü, bu yaş çocuklarının kullanımına uygun hale getirilmeli. Yazı tahtaları ve diğer araç gereçler çocukların boylarına göre ayarlanmalı. Servislerin kullanımında azami titizlik gösterilmeli. Sınıflara öğrenci dağılımı dengeli yapılmalı. Çözüm yolu C MY B C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog