Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 NİSAN 2012 PAZARTESİ &JS“*"° Üî Trabzo TURKIYE DIŞ MERKEZLER Üı kgmizı n iç TARİHTE BUGÜN Müymı z ARIKAN 23 Nisan ¬A k Ö Istanbul B ı s Eskişehir PB 21 Bel red Y 22 le °l°?“. rí . V .. ,~. n Hak a Erzurum Kon aaq;?tl PB 22 Helsinki Y 8 Sofya PB 21 pšîgglñgllgok I ` ağza "2“¬" ı buı mı Edirne u Artvin,B Å,24 ,¬ Nğš /U( TBMM /IC/l/YOK.. 'lg/Ä?t? mƒydan Şklğnãazfázg' Canakkale B 20 ^"l3lYa " ` Izmir B 24 Adana B 26 çevrelerinin kı sa z f 2 t, A4eı ,İm£,İı rr>m az,4,İ/ 'fzzizz/yg gziyzyz B 21 Afd?hafî ve Kars /` ' ” 7.920'DE eı ı sükı , ı/54//` ni;/ I paris Y ~ 1¬ 1 JA üzere ğ Li' Y;Lseı Kı 4Pı4AlAN sozv O.îMÅA/L/ Mesa/Çı ME£ı ı şkabat ~ ' ii ,, Y ' . .24 'î ı olmak f s,İw"m/M/ en v , 400 ' , . ı Q ¬zı mü|~«k Sin PB 20 Mardin PB 22 Mumh PB 13 Baku B 20 A V Kar/uwsrı k N I tğyygzgr ÆAVÆAM ' ' \ seç/Lmı ş' l/EY4 4nm/,wş QKLO Qıger °S °Vf* Berym Bi kek B /ı 25 Saşa?a Ya9'Ş' ı ` ?ı vär/yâ . ı /4c/ G4Mlı $1/D£Klugg .Benin dı yerlerin az / fi Y K/ 16 zw/ı zv (arzu /zİrMAzß,4zv son/e¢İr, zirsı ae , ° . ı ¬ , z, ~ 1 ,4 ' ı r 7 Manisa B 25 Mersin B 24 Brüksel Y 12 Moskova Y 17 süreli ve yerel ä ,N 'X ""'ZL57' "'İ5CU~5"""4¢'L/İ/¶$`f^ ?U /"VECL/lçfı rzewsrzcı zaeı [kg uh “Ş Ankara Taşkent Ankara PB 21 Kars Y 16 Viyana Y 16 Şam B 27 edı lı yor. 7¬ J 'İ ı V/ 4 \\ Zfí /= ilı gr . Ÿj., lı \ ,lı Meali; e?smuz/áun sfçı zscezcnk. . ?Q <\a ra" üAçı k ziî Parçaı ı buı uı ı u ä sı sı ı c"”ı Buı uı ı u lı ı çok bulutlu ğvağmuvı u QKMII Sulu kar Q" Gök Qüfülî MUSTAFA BALBAY Erdoğan”dan, İstanbuİ Büyükşehir Belediyesfnjn Şehir Tiyatrosu”na mücğahalesine destek İ Baştura? 1. Sayfada öncülüğünde genel katı lı mla kutlanı rdı . 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 'nı n ev sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). 23 Nisan 1920'de açı lan Meclis, ilk 3 yı l hiç izin yapmadan çalı ştı . Yı ldönümlerinin kutlanması da Meclis çatı sı nda çocukları n buluşturulması yla gelenekselleştirildi. 19 Mayı s 1919 Atatürk'ün Samsun'a çı kı şı , tı pkı Cumhuriyet gibi gençliğe emanet edildi. Ev sahipliği de bünyesinde en çok genci barı ndı ran kurum olarak Milli Eğitim Bakanlı ğı 'na verildi. 30 Ağustos 1922, Kurtuluş Savaşı 'nı n kesin olarak bizim lehimize döndüğü gün; zafer bayramı . O gün de Türk ordusuna emanet edildi. Falih Rı fkı Atay şöyle diyor: ”Nemiz varsa, eğer bağı msı z bir dev/et kurmuşsak, hür vatandaş/ar olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşı yorsak, yurdumuzu Batı 'nı n pençesinden, vlcdanı mı zı ve düşüncemizl Doğu 'nun pençesinden kurtarmı şsak, şu denizlere bizim diye bakı yoı z bu topraklarda ana bağrı nı n sı caklı ğı nı duyuyorsak, belki nefes alı yorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferine borçluyuz. ” rk* adw?gšlgf? Û Q Giresun PB 18 Van PB 15 Madrid PB 22 Kahire B 27 geçeceğitahmin % ,if 'll' J; \ M KÅYZİ 8/z24rİ1 sı ?fzesg Trabzon PB 16 Hakkâri PB 18 Budapeşte Y 18 Tı flı s Y 22 bu|ut|u Ve aç|k Å; ,,,ıl zf W: /(gygfypgzzş? (uı us) MEı'ß,İ1NrÅ/a4/</ Kara arkası nda BAŞBAKAN YARDIMCISI ATALAY: ı Bursu'du l. Türk Årup Bu|uşmusı katı 'nı ldı n . Erdoğan burada yaptı ğı konuşma liı terek “Şimdi bazı ları diyor ki “Sayı n şimdi gidersen ne olacak?” Cevabı hazı r. 28 Şubul Demire|'in eseri KIRIKKALE (Cumhuriyet) Başbakan Yardı mcı sı Beşir Atalay, l2 Eylül davası nda müdahil olmayacağı nı söyleyen 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i sert bir dille eleştirerek, “Müdahil açı lı şı ve purlisinin il kongresine kı ı lı lun iyi ilişkiler kurmaya çaduğu gibi Araplarla Erdoğan, Arap dünyası na 'closlluk' lı ştı klan mesajı nı verdi, mesuilurı verirken yeni unuyusu '600 yı ı ı ı ı İ nasihat' siiretiyle ilgili olarak du muhalefete Osman Gazi”nin zulüm yapı lmaması "uzlaşma" sinyalleri gönderdi. ve adaletli davranma konusundaki sözleriLEVENT GENCELLİ Başbakan senin şimdi üçüncü dönem, sen da, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ol Biz fani miyiz? Faı ı iyiz. Her an ölmek bizim için hak mı dı r? Haktı r. Oldüğümüz anda AKP'nin yöneticileri, delegasyonu ne yapacaksa, onu yapacağı z” dedi. ni aktaran Erdoğan, “Bu nasihat 600 yı l boyunca bu topraklarda yankı lanmı ştı r. Bugün de bizim ufİskumuzu aydı nla 'Masadan kalkmayı' z Anayasa çalı şmalanna da değinen Erdogan, masadan kalkmayaeaklanı n belirterek, “Baktı k ki olmuyor, biz deriz “Hanginizle bunu yapabiliriz, buyurun gelin sizle yapalı m”. Biz hep uzlaşmaeı olduk, gene oluruz” dedi. s BURSA Başbakan Tayyip Erdoğan, tanbul Büyükşehir Belediyesi`nin İstanbul tı yor” dedi. Sehir Tiyatrosu”na müdahalesine destek ver di. Erdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi”nin aldı ğı kararı n arkası ndayı m” Erdoğan, ik \ tidarları dönela farklı bir ile dedi, Erdoğan, Aı ap dünyası na sı eak mesajlar vermeyi Bursa”da kaAtalay, AKP Kı rı kkale 4. Olağan İl Kongresfnde tı ldı ğı etkinlikte de sürdürdü. yaptı ğı konuşmada Demirel'i 28 Şubat sürecinin koErdoğan, Bursa'nı n değerordinatörü olmakla suçladı , Atalay, “Müdahil olQ İ lerini Arap dünyası na pazarmam diyor. Şimdi Sayı n Demirel, 12 Eylül davaolmaz zaten. Çünkü 28 Şubat, onun eseri” dedi. minde Araplar Operasyonlar sürer' Terör örgütünün silah bı rakmadı kça 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilan edildiği günün bayramı da adı üstünde Cumhurbaşkanlı ğrna emanet edildi. tişim ve işbirliği içine girdiklerini anlattı . operasyonları n süreceğini yineleyen Erdo sonuçlanması nı bir başlangı ç olarak gördü. ğan, “Inlerine varı ncaya kadar bu opeModern Türkiye'nin kuruluşunun dönüm noktası da Cumhuriyetin ilanı ydı . Atatürk 29 Ekim 1923 günü önce Halk Fı rkası 'nı topladı . Burada o günlerin hükümet krizini de çözecek olan kesin önerisini açı kladı ; Cumhuriyet rejimini kurmak. Akşam saat 20.30”da Meclis'te Cumhuriyet ilan edildi. Rı za Soyak Atatürkten Hatı ralar kitabı nda şöyle diyor: “Eğer isteseydi her şey olabilirdi. Mesela isti/acı larla birlikte memleketi terk edip giden son Osmanlı padişahı nı n yerine geçmek, kendisi için işten bile değildi. Bu suretle kalan ömrünü, halkı n muhabbet ve minnettarlı k halesı yle çevrili olarak, büyük bir ihtişam ve rahatlı k içinde tamamlayabi/irdi. Fakat istemedi. Bu yoldaki teşvik ve tekli?ere iltifat etmedi. Çetin, aşı lması güç ve bilhassa şahsı için çok büyük tehlikelerle dolu bu yola girmekten çekinmedi.” Cumhuriyetin ilanı ndan sonraki 15 yı l gerçekten dünya tarihinin sayfaları arası nda yer alabilecek ölçekte “bir ulusun yeniden inşası ” sürecidir. Bütün inşanı n temelinde ise TBMM var. Atatürk Meclis'in nası l bir zemin olacağı nı daha açı lmadan bir gün önce, 22 Nisan 1920'de yayı mladı ğı şu genelge ile duyurmuştu: "23 Nisan 'dan itibaren bütün mü/ki ve askeri Atatürk, Kurtuluş Savaşfnı n zaferle kı ldı ğı anda, 0 zaman da güvenlik güçsı müdahil olmaz zaten.'Çünkü ondan ki I lama ?1T13C1)fl3 gefçekleä?fl" Sifnde de konuşan Erdoğan, lerimiz bu operasyonlardan vazgeçer. 28na Şubat Sayı n Demı rel”ı n eserı dı r. 28 Şubat”ı n sonra 1611 İ TufkAf?p BU' pamsindcki mi11ctV¢ki11C? AKP Bursa İl Kongre rasyonlar süreeektir. Ancak silah bı ra koordinatörü sayı n Demirel”dir. Bunu da böyle Wı ı sı İ' luşmas1`n1n açı nin en fazla 3 dönem minc? bilinı biz DW" böyle bi'iY°f"1”dİY@ 1<°?“§*“ AKP 1 1 Ş ' “ a .. vekı ı ı Qı abı ı dı gı m 4 dönem operasyon ara diye bir derdi yek” dedi tarihinde ve Tü1kiye”nin siyasi tarihinde 2728 Ni =z / 4 vermemek zorunda oiduğunu bc ,. Hiçbir zaman güvenlik güçlerimizin dürdü: “Bunu daima hatı rlayı n. Müdahaleler zin l olduğu gibi şapkası nı falan alı p gidenlerden de ` \ olduğunu ifade eden Atalay, konuşması nı şöyle sür \ p ~` ' san 2007”nin belirleyici ve önemli dönüm noktası ,\ ' J ' , ' ' Davutoğlu, “Eğermilli ege menlik hâkim kı lı nı rsa, yeni den bir cihan devleti kur ciri içinde bunun çok farklı bir yeri vardı r. Çünkü AKP, AKP”nin dik duran lideri öyle eskiden siyaset grubuna karşı ama 0 zaman sayı n Demi , v Erdoğan, BDP”li Ozdal Uçer'in, Van Bölge Eğitim ve Araştı rma Hastanesi doktorları ndan Oğuz Eroğlu na yaptı gı saldı rı yı da gündeme getirerek şunları söyledi: “Onunde wekı l sı fatı bulunan bir ğildi. Tarihimizde buna benzer bir tane daha müdahale vardı r. 12 Mart 1971. Hükümete karşı , rel, 0 belge çı kı nca şapkası nı alı p gitmiştir.” r fà \ \\ Haber Merkezi saplaşacağı z dedı Davutoglu AKP Sı Dı şişleri Bakanı Ahmet vas ll Kongresı nde mı llet egemenlı gı nı n onune engel koymak ı steyenlerle yuzleştı klerı nı belirterek Hesabı mı z şahsı degı l sı yası degı l Bı r daha kı m şahsı n, darp gı rı şimi de en az Gaziantep tekı olay kadar menfurdur, en az 0 emayet kadar insanlı k dı şı dı r BDP”li bu milletvekı lı nı n saldı rı sı nı da lanet yı s'la da 28 Şuba?a da he SAĞLIK BAKANI sı aı ı r KONUŞTU ,ı+, 1\¬ 5 Å' ' mamı za kı mse engel ola maz. Bunun için 27 Ma senı n kapalı kapı lar ardı nda hesap yapmaması ı çı n bu muhasebeyı bugun yapmak zorundayı z dı ye konuştu lı yorum, şiddetle kı nı yorum. Bunlar, getı rı ldı kleri makamları hazmedemeyen tipler.” 'BDP'|i vekil Üçer TEKİRDAĞ (Cumhuriyet) Sağlı k Bakanı Remezunları cep Akdağ, Van Bölge Eğitim ve Araştı rma Hasta KÖY ENSTİTÜLERİ 72 YAŞINDA makamları n ve umum milletin başvuru yeri Büyük Millet Meclisi 'dir. " *tt islifu etmeli' 'Hasanoğlan nı n nesi”nde Dr. Oğuz Er0ğlu'nu döven BDP Milletvekili Ozdal Uçer”in partisinden ihraç edilmesi ve vekilliğinden istifa etmesi gerektiğini söyledi. Tekirdağ`da bir dizi temaslarda bulunan Akdağ, burada gazetecilerin, Uçer”in doktor dövmesiyle ilgili sorulannı yanı tladı . Akdağ, “Milletvekillerinin dokunulmazlı ğı milletin iradesine dokunulması n diye konulmuş bir kuraldı r; vatan sesini dünya duymalı ' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Köy Enstitülerinin 23 Nisan'ı n 92. yı ldönümünü kutlarken başlı ca dileğimiz şu: Meelis'in ortak paydaları nı n artması . Zira son yı llarda ortak paydalar çok azaldı . Bütün partiler açı sı ndan şöyle bir bakı şı da özetleyebiliriz: Ne kadar ortak payda, o kadar ortak fayda! Demokratik ülkelerde Meclis, devletin ve toplumun kalbidir. Insan kalbinin damarları ndaki en küçük bir tı kanı klı k bile “risk” olarak kabul ediliyor ve çare aranı yor. Meclis'teki tı kanı klı k da insan kalbine benzetilebilir. daşı , doktoru darp etmek için değildir. Bu kişi süratle partisinden ihraç edilmelidir. Milletin vekili, millete hizmet eden bir doktoru nası l döver? Ne hakla bunu yapar. Çok net ifade edi kuruluşunun 72. yı lı nda konuşan Hasanoğlan Atatürk Oğretmen Okulu Mezunları Der yorum, partisi derhal bu kişiyi ihraç etmelidir ve bu kişi de vekilliğinden istifa etmelidir” dedi. Telefonla görüştüğü Uçer`in kendisine aşmı olay tekrar olsa yine doktoru döverim dediğini belirten Akdağ, “Kim oluyorsun da bir doktoru dövüyorsun? Bu kafa yapı sı na sahip olanlar, ister vekil neği Başkanı Nermin Yı ldı rı m, derneğin girişim ve çalı şmaları yla okulun restorasyon izninin Kültür ve Turizm Ba kanlı ğfndan alı ndı ğı nı kaydetti. Yı ldı rı m, örgütlü olmanı n mucizesinin yaşadı kları nı belirterek, “Girişimlerimiz ister vatandaş olsun, açı kça ifade ediyorum karşı ları nda bizzat beni bulacaklardı r” diye konuştu. sonuç verdi. Eski öğrenciler okulun durumuna artı k üzülmeyecek. Hep beraber ABD: YÖNETMELİKLERE AYKIRI Hasanoğlan mezunları nı n sesini dünyaya duyuralı m” Tı kalı olmayan sağlam damarlar, “lîkalı damarlardan bana ne!" diyemez. Çünkü risk bütün bedenle ilgilidir. Meclis 92. yı la girerken ilk kez şöyle bir sorunla karşı karşı ya: `[utuklu milletvekilleri! Onceki yı llarda 3 kez Meclis'in böyle bir sorunu oldu ama, en çok bir ay içinde çözdü. 1950'li yı llarda Mümtaz Faik Fenik ve Osman Bölükbaşı , 2007'de Sebahat Tuncel hapisteyken milletvekili seçildiler, çok kı sa sürede serbest kalı p Meclis”e geldiler. Bugün 8 milletvekili tutuklu ve sorun 10 aydı r sürüyor. Ortak akı lla çözüm 23 Nisan'ı n ruhuna da uygun düşecektir. dedi, Köy Enstitülerinin kululuşı ı nun 72. yı lı nda “Hasa Fethullah Gii|en'in Haber Merkezi ABD”nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kenti Okul Reform Komisyonu, araları nda Fethullah Gülen Cemaati”ne bağlı Truebright Bilim Akademisi”nin de bulunduğu, “Charter” adı verilen, kamu kaynakları yla işletilen üç özel okulu kapatma karan aldı . Philadelphia lnquirer gazetesinde yer alan ha noğlan Gururumuzdur Şen liği” düzenlendi. Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Okulu”nda dün gerçekleşen şenlikte okulun eski me okulunu kupalmu berlere göre, komisyon, Truebright Bilim Akademisi, Arise Akademisi ile Hope adlı üç okulun çalı şma izinlerinin yenilenmeyeceğini ve kapatı lacağı nı bildirdi. Komisyon, söz konusu okulları n, başta “en az yüzde 75 oranı nda serti?kalı öğretmen” çalı ştı rma gibi yönetmelik ve kurallara uygun olmadı kları nı açı kladı . Gazete, daha önce de Truebright Bilim akademisi”nde Türk öğretmenlere ayrı mcı lı k yapı ldı ğı yönünde şikayetler olduğunu yazmı ştı . zunları ile okuyan öğrencileri Dil Dernegı nin 25. yı lı kutlandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dil DerÇarşaf giyinmiş bir erkek gece KaIaşnİkof'|a taradı neği`nirı kuruluşunun 25. yı lı dün Çağdaş Sanatlar Merkezi`nde kutlandı . va' buluştu. Şenlikte konuşan Yı l dı rı m, okula gelen mezunları n okulun durumunu gördükleIinde üzüldüklerini bildiğini kaydetti. Derneğin girişim ve çalı şmaları yla Kültür ve Turizm Bakanlı ğfndan 2 milyon TL”ye yakı n bir bütçe alabildiklerini söyleyen Yı ldı rı m, “Restorasyon çalı şmaları bizim denetimimizde ve Elma Dershaneye silahlı saldı rı ŞIRNAK/HAKKÂRİ (Cumhuriyet) Cizleştiren kişinin çarşaf giymiş bir erkek olduğure ilçesinde bir dershanenin ı ı zun namlulu silahla 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer”in de katı ldı ğı etkinlikte konuşan Dil Derneği Baş kanı Sevgi Ozel,Türkiye”nin “inanç kalkan yapı larak” geçmişe sürüklendiğini belirtti, Ozel, “Bu işi Milli Eğitim Bakanlı ğı üstlendi. Ama dağ Belediyesi”nin sorumluluğunda 1 ay sonra başlatı lı yor. Mezunlar bir dahaki ziyaretlerinde üziilmeyeeekler. Hasanoğlan mezunları nı n sesini dünyaya duyura taranması sonucu bekçi yaralandı . İzzet Kezer Caddesi Balı kçı lar Sokalöta faaliyet gösteren bir dershanenin şubesi, binada öğrencilerin olmadı ğı saatlerde kimliği belirsiz bir kişi tara?ndan uzun namlulu silahla tarandı . nu düşündüklerini belirterek saldı rganı yakalamaya yönelik çalı şmanı n sürdüğünü bildirdi. 15 kişi tutuklandı Öte yandan Hakkâri”de 19 Ekim 201 1”de kimse unutması n; türküleri yakanlar, yasaları yapanlardan daha güçlüdür” dedi. Gazetemiz yazarı Işı k Kansu ise Türkiye”nin içinde bulunduğu koşullarda inadı na yabancı laşmayı , sı radanlaşmayı reddetmek gerektiğini dile getirdi. Kansu, “Karamsarlı ğa düşmemek gerek. Türk dili ve Türk toplumu, doğası nda ve Cumhuriyet cağı z” diye konuştu. 24 askerin şehit olduğu terörist saldı rı yla ilgili yürütülen soruşturma kapsamı nda, terör Dershanenin bekçisi Muhammed Akyol (36) omzundan yaralandı . Cizre Emniyet Müdürü Ali örgütü üyelerine yardı m ve yataklı k yaptı ğı Aydı n Akkoea, olay yerinde inceleme yaptı k iddiası yla gözaltı na alı nan 22 kişiden l5'i tutuklandı , 1 kişi de serbest bı rakı ldı . tan sonra yaptı ğı açı klamada, saldı rı yı gerçek devriminde taşı dı ğı gizilgüce dayanarak Atatürk”ün deyimiyle bu “b0yunduruk”tan kurtu lacak, zoru başaracaktı r” diye konuştu. CMYB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog