Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

23 NİSAN 2012 PAZARTESİ CUMHÜRİYET SAYFA OTOMOBİL 0İ0m0bİ|@CUmhUfİyeİ.C0m.İf Fiat'1n 25 milyon dolarlı k yatı rı mla yenílediği modeli yarı ndan itibaren Türkiye yolları na çı kı yor eı açı ı ı ı işrşu ` GELECEŞE F İOIOOIIIC T0f8Şi1I1 Bursafdaki yüksek tek “SU ' Alp bi özelliklere de yer veriliyor. 6 hava ding Yönetim Kutulu Baş yat/donanı m ekseninde güçlü formunu yeniden orkanı Mustafa V. Koç`ı .ı n da katı ldı ğı bir törenle taya koyan Fiat Linea, tümü Euro 5 çevre emi sTofaş Fabrikasfnda ilk olarak üretimine başlanan yonları nı karşı layabilen biri benzinli ( 1.4 litre 77 ve 25 milyon dolarlı k bir yatı rı mla yenilenen Fi beygir) ve ikisi iı ı rbo dizel motor ( 1.3 litre 95 beyat Linea, hem küçük hem kompakt sedan sinigir ve l.(ı litre l05 beygir Multijet) tercih edile?ndaki yerli ve ithal rakiplerine göre ?yat/ fayda bilecek, orantı sı ndaki avantajları yla olduğu kadar değişen iç/'dı ş tasanmı ve artan konfor özellikleı iyle ön pla ' fî Orhan EBINÇ ş oeı inc@cumhuriyet.conLtr Ulusal İrade Var mı ? Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün 93 yaşı na bası yor. yas içleri özenle boşaltı lan ulusal egemenlik ve milnoloji ve üretim kalitesiyle dik v?ı "Ğ$Q tı ğı nı n yanı sı ra ESP, ABS, ASR, MSR li irade kavramları nı somutlaştı rdı ğı na inanı lan ulukat çeken fabrikası nda glo Q z Q ve Hillholder sal gibi güvenlik kurtuluş aktif süreci kurumu, bir yandan Cumhu sisriyetin başlangı cı yla ilişiğin kesilmesi yolundaki bal seviyede deneyimli Türk ğ' 7 Q ¢ temleriyle donatı lan Yeni Fiat Lineaı mühendis ve işçisinin uz İ ı ,, z f Ç ' yağmur ve arka park sensörlerinden deniyle mutlu bir görüntü veremiyor. manlı ğı yla üretilerek Tür İ İ ` """/M ' 'li hı z sabitleyiciye kadar zengin ekipÇocuk bayramı niteliği de neredeyse yok çabalar, öte yandan 8 üyesinin tutuklu olması ne kiye ile birlikte birçok kü ` “ İ L man özelliklerine de sahip olarak edilmiş durumda. resel pazarda satı şa sunuT 0 0 B müşterilerinin sunul 23 Nisan Ulusal ve Çocuk Bayralan Fiat Linea yenilendi. Û ,.ı ..ı .zİiı i?ı ziuı oı zı?zwı ı ı Egemenlik yonbeğenisine Easy, Urban Ve Lou GCÇÖÜ günlefde KOÇ H01 l\°*""“@“"“\""y ' verilen 3 yeni donanı m Paketiyle mı 'nı n, Atatürkçü (l) 12 Eylül paşaları tarafı ndan bayram olmaktan çı karı lması nı anı msayı nca, bugünü yadı rgamamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ikisi de aynı kapı ya çı kı yor. Ama arada önemli bir fark var. 12 Eylül asker yönetiminin yasa değişikliğine velilerin de arası nda olduğu yurttaşlar sözlü ve eylemli olarak karşı çı kmı ş, bayram yine yasadaki yerini almı ştı . Hem de sı kı yönetim altı nda... Şimdilik bayram var, ama kutlamalar yok. Durumu yadsı yanları n sesleri çı ksa da kamuoyuna yansı mı yor na çı kı yor. Ilk olarak 2007 yı lı nı n ilkbahar ayları nda ülkemizde satı şı na başlanan ve aradan geçen 5 yı l sonrası nda 85 bine yakı n müşterinin tercihi olan Fiat Linea”nı n yenilenen versiyonu ise 24 Nisan'dan itibaren Türkiye yolları na f çı kmaya hazı rlanı yor, Lansmeı na özel olarak Nisan ayı boyunca 34 bin 360 TL`den başlayan kampanyalı anahtar teslim satiş ?yatiyla dikkat çeken Yeni Fiat Linea, öncelikli ola1'a.k tasarı mı nda Asker yönetimine karşı çı kma cesaretini gösterenlerin sivil yönetim varken tepkiden kaçı nmaları nı "ileri demokrasi" kavramı nı yaygı n duruma getirmeye çalı şanlar mı caydı rı yor sorusu sanı rı m biraz safça kalı yor, \JLá“ Elbette kuşaklar değişti. Ozal döneminin kişileri tek başı na ve istedikleri yönde başarı lı olmaya özendiren ülke idealleri için birlikte dayanı şmayı küçümseyen yöntemlerini de unutmayalı m. ı hk* gerçekleştiı ilen yerinde estetik değişikliklerle ön plana çı kı yor. Fiat Linea'da ayrı ca tamamen yenilenen çi? iklimlendimı eli otomatik klima gi Ford'da kamp e ?rsa tlar bítmi or sı yla Ford Fiesta, Yeni Ä . ş 48 ay vade ve aylı k 400 23 NİSAN'DA 'TRAFİK GÜVENLİĞİ SERGİSİ' 'Do "uş'tan e “ítím Doğuş Otomotiv”in tra?k güvenliği bilincinin ve tra. İğ 34'. .ı .. , ?kte saygı anlayı şı nı n toplumun tüm kesimlerinde Ford Nisan kampanya 7 sahip olanlar, Ford Options ile Focus, Yeni C “I '`i' * if ' . f TL'liktaksitlerle ödü MAXve Mondeo ¬" z1 ~ = . yor. modellerini,ay' 'f1 I* i " V Transit ve ı ı ı <4oo TLı aı <t ;ı ,ıı ı ,÷a İl r Å"güvence ?rsa ı , “" ' l " ¬ I.. 5 V Ford Transit sit, 4 yı l vade Ağa ' e il 7 i ,,, cqmjectyq 0 Ve 4 yı l ek İ' / / , = U \¢í faı zlı kredı ı tı ne müşteri. ¦î I fl* 4 : ' ve THHSİİCOHken, ha?f ticari 1 ... l 1 í na Özel ?rsatlarla araçlarda ise O fa ı Ford lLlîl(11I1l8.l"1I1ã yerleşmesi amaciyla yüsosyal sorumluluk platformu Tra?k Hayattı r! kapsamı ndaki çalı şmaları , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramfna özel etkinlikler ile son hı z de 3 IV. 34 ifl *ji ?¬,4İ fi ' " " ~ı`*`.L'¢ÅF İ \*'{ ğš " ı ^ '= vi Ü* .ı "'] ı "ãğJ, 3 ı “ ` '. 'ı fj315.zı ,;»« ğ kurulan Tra?k Güvenliği Sergisi, 23 Nisan”da çocukları yla hem eğlenceli hem de öğretici bir gün geçirmek isteyen aileleri bekliyor. Sergide, öğrenciler, tra?k me şansı yakalı yor. Yaya geçidi, tra?k ı şı kları ve tra?k işaretlerinin olduğu parkur ile başlayan sergi, tra?k konulu resim duvarı ve lerine sunar ~ W Q İ' 0 'f Ilecîdenis?nayl' kredi geleneğini sürdü ' 'İ ı 'üyor izle 20 ay 24 bin TL ı r Binek araç fı rsatları nı 4 modelde toplayan Ford; vadeyi 4 vence veriyor. yı la bölerken, taksitleri 400 Ford Fiesta, Yeni Focus, Ye'l`L'ye düşürüyor ve bu çarpı cı z sunuluyor. 24 bin . TL'lik krediyi 0 faiz ve 20 ay taksitle kullanan müşteriler, ticarette kazanmaya hemen başlarken kampanya dahilindeki Connect Kombi modelleri için serviste 500 TL harca 1,500 TL vam ediyor. Doğuş Otomotiv, ilköğretim çağı nda öğrenilen bilgilerin, kişilerin ilerleyen yı llardaki davranı şları nda büyük etkisi olduğu yaklaşı mı yla, geleceğimizin teminatı olan çocuklara yönelik Tra?k Güvenliği Sergisfni kurdu. Türkiye Bilim Merkezi “Milli irade” (ulusal istenç) kavramı nı ele alı rsak hem var hem de yok denebilecek bir düzeyde olduğu görülüyor. “Var” diyebilmek için kullanı lacak belgeler, özel görevli mahkemelerdeki iddianame ve esas hakkı ndaki görüşlerle sı nı rlı !.. Sanı klara atı lı suçları tanı mlayan yasa maddelerinin ardı na saklanmı ş halde. Kanı tları nı n tartı şmalı olması da bir başka sorun. Ama bu da yeterli değil. Çünkü milli iradeye verilen önem, tutuklu milletvekilleri ile büyük ölçüde yara alı yor. Sevgili Mustafa BaIbay”ı n “Gündem” yazı sı ulaşmasaydı , gazetenin birinci sayfası ndaki köşesinde bugün şunlar yazı lı olacaktı : "Mustafa Balbay 1145 gündür tutuklu / Hücrede 427 gün / Milli irade 377 gündür tutuklu.” Seçilmişlerin atanmı şları n önünde olduğunu söyleyenler, tutuklu milletvekilleri için Özel yasa çı karmanı n doğru olmadı ğı nı söylerken, kuralları nı atanmı şlar söz konusu olduğunda yok sayabiIiyorlar. Sanı rı m Türkiye ilk kez çelişkilerin bu denli doruğa çı ktı ğı bir süreç yaşı yor. Ve işin kötüsü süreçten mutluluk duyanlar da azaltı lması için değil, artarak sürdürülmesi için alkı ş tutuyor. *it şehirde tra?k maket oyununun yer aldı ğı tra?k ko 'CA/“ı ayasada ideoloji olması n” diyenler kendi ideolojilerinin yaşama geçirilmesi için her fı rsatı değerlendirmeyi başarı yor. 4+4+4 diye formülleştirilen zorunlu parçalı eğitim sistemine geçiş de bu yaklaşı mı n şimdilik son örneğini oluşturuyor. "Milli irade” yere göğe konulamı yor. Çünkü tek parti yönetiminin maskelenmesi için bulunabilen en etkili tanı m konumunda. ¬k¬k1lr teklife üç yı llı k Sunulan gafam “İ QMÅX ve M°mle°,)'f1 indirim kazan ka.mpa.nyası uy Vakfı işbirliği ile Şişli”de kurallannı , tra?k şartlannı n nulu çizgi fı lm odası ile de Biz tinin yanı sı ra 4”üncü yı l ek F°1'd “Ü 4 'şlem kampfmy 3“yla g111ßI11y01'. bulunan Bı lı m Merkezfı ı de yaratı ldı ğı ortamda öğren vam ediyor. Qgşkuyı a Ve Umu±|a tat i ,y . ş? I Bgjeklwar J' V i lâ* ' ı l Gulumse en bı qçocuk, lı l İ ' cı cı 0 Biz Çocukları ' İ ' . V ` “ Dugun 1. »\ Trafik Kuralları na M ` ' Ugun! iş ` 'l l. ı . mutlulukları na bedeldı n 'fi' i l , İã Q \ ı V. l g a " İ I 3 `“ l . "ı` ı Å \l, ` *İ` I V 3 ı nı . \ı~ Ö 23 NİSAN COŞKUSU . .ı Ş 9 Hyll?dal IİE yaşanacak .~ , * Hyundai, Ulu Önder ` Atatüı löüı i çocukları mı za armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu çoculdarı mı za doyası ya yaşatabilmek için Türkiye genelinde 2123 Nisan tarihleri arası nda Hyundai bayileri ve büyük alı şveriş merkezlerinin oto parklaı ı nda düzenleyeceği etkinliklerde sürpriz hediyeler dağı tarak çocuklann güldürecek. Ayrı i zanianda etkinliklerde çocuklara tra?k ile ilgili eğitimler de verilecek. Û+ CM B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog