Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

l SAYFA CUMHURIYET + 23 NİSAN 2012 PAZARTESİ 6 HABERLER BİLİM VE SİYASET Avukat Ülgen, savunmayı dı şlayan avukatsı z yargı lamaya ilişkin ilginç bir iddiada bulundu , Değişikliği IO . İ di gl? ması nı yaptı . Ülgen “bu davaları n sı nda bulundu. ; Ufll?ll BUIİSÅLI " ı ı sa1i@ umı ı ' . ¬\,:~ óã” httİîı:1îiı rhan!şurs:ı h}î`b1 Başbakan ve Cadı Avı ... Gazetecilik Namusu Başbakan'ı n son demeci ürkütücü! Tarihteki "cadı avIarı ”nı çağrı ştı ran bir konuşma yaptı . 28 Şubat”la ilgili soruya yanı tı : “Cadı avı na çevirmek yanlı ş ama adalet de yerini bulmaiı .. yargı nereye varacaksa varmalı , çı kı nı n içinde ne varsa ortaya çı kmalı .. iş gidebildiği yere kadar gitmeli.. işin içine kimler karı şmadı ki.. iş dünyası , bası n, sivil toplum, rektörler... Mesele sadece askerle bağlantı lı değil. ” Başbakan göstermelik bir cümle olarak “cadı avı na dönüşmesin” diyor, ama cadı avı şürken AİHM 'den tazminatlarla döneceği” uyarı Ankara”ya gideceğimi söyledim. I LI I iuı AN 'rAşcı DEN ET M SERBEST" K YASAS' ANKARA Balyoz davası nda avukatla “Adalet Alt Komisyonı fnda III. Yargı Refor Üçüncü celse Mahkeme Başkanı ile görü ' Uç r fa klı u gu lama var' ANKARA (Cumhuri) et Bürosu) CHP Malatya Miı ı ewekiı i veı i Ağbzı ı z denetimli serbestlik yasası ndan sonra bazı cezaevi yönetimlerinin terör suçundan mahkum olanları tahliye etmediğini, bazı ları nda TMK kapsamı nda mahkum olmuş kişilerden “örgütle ilişkim yok” dilekçesi istendiğini ve bu dilekçeyi vermeyenlerin tahliye edilmediğini, bazı cezaevleı inde ise terör mahkumlannı n mu Paketfnin göı üşmesine katı lacağ1m` dedim. Mahkeme Başkanı bana Kendisinin de Ankarada bir seminerde olduğunu” söyledi. Ve ekledi; 'Yargı reformu paketi içinde CMK”nin l88. maddesi değişikliği var. Sizin oldu. Suç duyurusunda bulunduğunu belirten davamz için değil, ama diğer davalarda eliUlgen, CMK'nin 188. maddesi ile ilgili olaiddiayı gündeme getiren ?alyoz davası sa rak Mahkeme Başkanı Ömer Diken`in An miz kolumuz bağlanı yor avukat gelmeyince. nı kları nı n avukatı Celal Ulgen, “Mahkeme kaı 'a”dan bir seminerden geldikten sonra ya Bu maddenin değiştirilmesi iyi olur' demişBaşkanı Ömer Diken bir görüşmemizde, ti. Yani çok önceden yargı reformu gibi şadı kları nı şöyle anlattı : “Sizin davaı ı ı z için değil, avukatlar gelme“M ahkeme Başkanı Ankarz?dan bir sebir yasa değişikliği paketinin içine “avukat yince elimiz kolumuz bağlaı ı ı yor. Bu mad minerden gelmişti. İki celse Mahkeme olmaksı zı n da duı uşma yapabilmek gibi bir denin değişmesi iyi olur` demişti” açı klaBaşkanlı ğfnı Ali Efendi Peksak yapmı ştı . olanak sağlanmak” istendiği açı ktı r.” nı n kı sı tlandı ğı ” gerekçesiyle giı memesiyle yaşanan “tı kanı klı ğı n” aşı lması için bulunan avukatsı z yargı lama formülünün ?kir babası nı n yargı lamayı yapan mahkemenin başkanı Omer Diken olduğu anlaşı ldı . Bu Ceza Muhakemesi Kanunu”nda (CMK) yapı lması öngörülen değişiklikte “avukatları n duruşma salonundan çı kartı lması nı sağlayacak düzenlemeyi” öneren isim belli rı n, duruşma salonuna “savunma hakları çağrı sı Kanlı 1 May1s'ta ateş açı lan Intercontinenta1”de güvenlik güçlerinin bulunduğu belgelendi yapı yor: Iş dünyası , bası n, sivil tahliye edildiğini bildirdi. Ağbaba, “üç farklı uygulama” olduğuna dikkat çekerken, Adalet Bakanı Sadullah Ergin`i göreve çağı rdı . CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, denetimli serbestlik yasası nı n çı kması ndan sonra cezaevlerinden keı ı disine ulaşan bazı 'Ust ka tlara polis yerleştiri di' ALicAN ULUDAĞ ANKARA 12 Eylül davası mektupları kamuoyuyla paylaşu Bu mektuplarda “Tahliye hakkı mı z hapishane idaresi tarafı ndan key? olarak yerine getirilmiyor, onur kı rı cı dayatmalara tabi tutuluyoruz. Düşünce suçlusu olduğumuz için bu tür ke? dayatmalar evrensel hukuk kuralları na aykı rı ve kabul edilemez dayatmalardı r. Ozgürlüğümüz key? bir şekilde elimizden alı ı ı maktadı r” deniliyor. Ağbaba, Adalet Bakanı Ergin tara?ndan yanı tlanması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları kaydetti: “Denetimli Serbestlik Kanunu'nun uygulanması nda çeşitli sorunlar yaşanmaktadı r. Kanunda herhangi bir hüküm olmaması na rağmen, bazı hapishane yönetimleri, yasaya farklı yorumlar getirmektedir. Böylelikle, üç farklı uygulama ortaya çı kı yor.” ı ı ı ı \ı \ı ı 5 ' ' *' beı e e niyet Müdüı lüğíîne ait bir belge, l Mayı s katliamı nda Taksim Mey i ” kanlı danfndaki kalabalı ğı n üzerine ateş açı lan yerlerden olan Inter i ' Ÿ ?ı ı ' Q* " ' ' 1Mayı s i M \ Å ` "' Ş r ¬ ' " Q olayları nı n oontinental Oteli`nin caddeye ba A bu ..ı ` 1 ' ` ı §,; dı şı nda kan üst katlarmdaki bir odaya ~polisleán yerleştiı ildiğini ortaya çı `İ Å : u , Q, .Q yeralmı ş. *aş / kardı . 34 yurtuı şı n katledildiği Taksim Meyda.n1”ndakikalabaJ1 * ı ` .='J , : * .ı «hı '. ı ı ' . ğı n üzerine ateş açı lan yerlerden mi edecek, olayları tespite çabiri de bugünkü adı The Marma dı . Yazı da, D1SK”in yapacağı tiîhde ra Oteli olan Inte1¬cİıntinental'in üst ting için hangi personelin Taklı şacak ve telefonla şubeye bilgi verecektir. Bütün görevliler iskatlanydı . Olaylardan soı ı ra bu sim`in neresinde görevli olacağı otelin 5. katı ndaki bir odada pol anlatı ldı . Yazı kapsarnı nda, otele tihbarata önem verecek, bana da bilgi verecekler, halkı suç işislerin kaldı ğı iddia edildi, ancak polis yerleştirildiği ise şöyle ifa dosyası ndan çı kan İstanbul Em F "” şrs ' .~ 27 rw i* ıı rxI ' ',İ Emniyefe H1, ı 'ali 4 O' pl “ ' ları ı ı sağlayacaklardı r.” Hazı rlanan “görev lístesi”nde, Intercontinental Oteli`nde görev li 6 No`1u ekipte komiser Recep Arı can ve polisler Ismail Bozdağ ve Nazim Şener isimleri yer aldı , Olaylardan polisin sorumlu tuMüdür Muavini Salih Bora, I ş "¶u.ñ; Ş , ;2!% gore Polis, tulması üzeı ine, İstanbul Emniyet Ş. ' ~ . lg . EGM”ye 10 Haziran 1977 tarihinde bir yazı gönderdi. Bazı yasi'nin üzerinden ve Continental Q ' i ' F ` .. 9 y . toplum.. yani bütün Türkiye'yi savcı lara hedef gösteriyor ve gidebildiğiniz yere kadar gidin, kimse kalmamalı ortalı kta! Başbakan'a iyi niyetle yaklaşalı m ve diyelim ki amacı bu değil! Ama bu demeci cadı avı çağrı sı olarak kabul edecek, yetkili yetkisiz, sı radanı ndan yükseğine kadar, namussuz ne kadar insan varsa gereğini yerine getirecektir. Fazı l $ay'ı Türkiye'den kovalayanlara bakı n! Umarı m olmaz, bekleyip göreceğiz! Başbakan'ı n bu açı klaması , bugüne kadar yaşadı ğı mı z hukuksuzluklara, adaletsizliklere rahmet okutacak bir boyuta ulaşabilir... Baksanı za, sayı p döküyor: Iş dünyası , sivil toplum, bası n... Başbakan aslı nda, açı lan bir soruşturmaya müdahale ederek, savcı lara ne yapacakları nı gösteriyor... Bu suçtur, ama bugün bunu soruşturacak tek kişi bile yoktur. tı k* zarlzı nn. “ilk ateşe Sular İdareOteli”nden başlandı ğı nı , beyaz bir Renault arabadan ve polis panzerinden halkı n üzerine mi Benim kurduğum denklem ne yazı k ki işliyor: İktidar, ABD'nin çı karı na Ortadoğu”da ne kadar ileri adı m atarsa; ABDAB, tiralyözlerle yayı m ateş açı ldı ğı nı , bu olayı n CIA'nı n, îVLIT'in ve polisin bir tertibi olduğunu” bası n yoluyla ilan ettiğine dik~ kat çeken Bora. “Hakikatte polis olayları n dı şı ndadı r, içinde değildir. Polis panzerleri içinde mitralyöz ı le yoktur” dedi. demokrasihak ve hukuk çiğnemelerine de o kadar hoşgörü ile yaklaşacaktı r: Onemli olan, bugün Orîadoğu'da Türkiyeyi kullanmaktı n insan hakları na sonra bakarı z! durum resmi olamk kanı tlamnadı . de edildi: “Intercontinental Ote lemeye tahrik, teşvik edenlerin İstanbul Emniyeti Şube 1 Mü li içercsinde görev almı ş olan amir ve memurlar otelin üst dürü Vural Yener, 1 Mayı s mitinginden önce, 29 Nisan 1997 ta odaları ndan ve caddeye bakan rihli “talimat” yazı sı kaleme al bir odası ndaki telefonlardan is tespiti halinde mümkün olduğu takdirde o mahalde veya peşlerini takip ederek orada görevli resmi kuwetlere yakalatma Siyaset, gazetecilik, namus İktidar bası nı nda, 28 Şubat için medya hesap vermeli, çağrı lan giderek artı yor.. Yeni Şafak'ta mı yoksa Star'da mı görmüştüm; bir yazar, 28 Şubat sürecinde bazı gazetelerin kapak fotoğrafları nı yayı mlamı ştı . Araları nda mesela Cumhuriyet yoktu ama özellikle Hürriyet ve Sabah vardı .. Heyecanlı başlı klar, durumu yansı tı yordu.. Düşünmeli: Ortalı k gergin, MGK'de kabul edilen bir bildiri.. Hükümet almı ş, uygulamaya da koymuş.. Askerler çağı rı yor, çeşitli kesimleri topluyor, açı klama yapı yor. Siyasi ve toplumsal heyecan... darbe mi olacak gerginliği en üst düzeyde... Gazeteci olarak siz ne yaparsı nı z? Gazetecilik özellikle böyle dönemlerde kulakları nı diker, olayları n içinde olmaya, özel haber almaya, askersiyasi, en yetkili kişilerle konuşmaya, haber atlatmaya, reyting ve tira] arttı rmaya önem verir... Ben Yeni Şafak'taki gazete manşetlerinde özellikle bunu gördüm! Gazeteler neredeyse her gün siyah ve kalı n rnanşetlerle çı kar ülkemizde! En sı radan olayda bile, okur nezdinde önem derecesini arttı rmak için, puntolar göz alabildiğine kalı nlaşı r! Yeni Şafak ve Star, şöyle bir haftalı k, bir aylı k, bir yı llı k gazetelerine baksı nlar! Sanki Türkiye, dünya yı kı lı yor! "Askeri müdahaIe"nin konuşulduğu bir ortamda ise, bu başlı klar haydi haydi normaldir... Devlet 8 yı lda 47 milyon ödedi \ V.r 1 lY!"'K MİLLET MECLİSİ Q eft niı 7 '÷ ı; l İ ANKARA (Cumhuriyet Büro' su) Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 2004201 l yı lları arası nda açı lan 10 bin 7 66 dava sonucuna göre devlet, toplam 46 milyon 976 bin lira maddi ve manevi tazminat ile ı ı ı igı ii . . ~f!Ÿ!{¬±.':ay ''ı lfı ı i ı VW. ı . Q . , ~.e','.', . M l0İı i'iÜî?'"' ffı f .lı. , . ,,.y.,.`. iı ".`, \! vekâlet ücreti ödemesi yaptı . Ergin, BDP Şanlı urfa Milletvekili Ibrahim Binici'nin yazı lı soru önergesine verdiği yanma 2004201 1 yı lları arası nda açı lan dava sayı sı nı n toplam 10 bin 766 olduğunu bildirdi. 0STINl'de ı şçı ler bı lı nçlenı yor I Haber Merkezi Ankara OSTİM organize sanayi bölgesinde geçen yı l yı l şubat ayı nda meydana gelen ve 17 kişinin yaşamı nı yitirdiği iki Op. Dr. Altı nok öz Kanal Belediye Başkanı şatlamaya ilişkin yargı şçi Demeğfnden yapı lan açı klamada, OS lama sürerken OSTİM TİM'deki bir bulvara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bir parka da Başbakan Recep Tayyip Erdoğaı fı n adları nı n verilmesine tepki gösterildi. Açı klamada, “Demek bünyesinde işçiler, yasal hakları na ilişkin dersler görüyor” denilcli 28 Şubat'ı n hazı rlayı cı ları olarak suçlamak Özel konuşma kaydı suç değil ve bugün onları çarmı ha germeye Gazetecileri, mesleklerini yaptı lar diye İ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yargı tay 12. Ceza Dairesi, kişiler arası ndaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmeyi suç olmaktan çı karan bir karara imza attı . Yargı tay?n kararı na konu dava Eşme Sulh Ceza Mahkemesi”nin kişiler arası konuşmaları kayı t altı na alan sanı ğa mahkumiyet vermesine itiraz YÖ kalkı şmak büyük insafsı zlı ktı r; gazeteciliğin bittiği noktadı r, yazarlı k ve gazetecilik namusunun da... ı hhk Haa, şu olayı belgelersiniz: Orneğin askerler bazı gazetelerle anlaşı rlar, onlara yazdı kları senaryoları verir ve “bunları yayı mlayı n ki biz de iktidarı yı kmanı n koşulları nı o/uştura/ı m" derler. Hukuki olarak bunu kanı tladı ğı nı z gazete ve gazetecilerin yakası na yapı şı n... Ama gazetelerin siyasi yaklaşı mları nı bile soruşturma konusu yapamazsı nı z... Yapmaya kalkarsanı z, sizin gazeteciliğinizin de başkaları tarafı ndan çarmı ha gerilmesini kabul etmiş olursunuz... ii* edilmesi üzerine alı ndı . Karara itiraz edilmesi üze?ne dosya Yargı tayîn gündemine geldi. Temyiz talebini kabul eden Yargı tay 12. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği eylemin konuşmaları n telefona kaydedilmesinden ibaret olduğu gerekçesiyle bozdu. İ İstanbul Haber Servisi Uluslararası Kadı n Hakları ve Kalkı nma Forumu, Haliç Kongre Merkezi“ncle gerçekleştirilen çeşitli etkinlikleı ín ardı ndan dünyanı n çeşitli ülkelerinden gelen yürüyüşle sona erdi. Foı umun Proje Direktörü Lydia Apizar Duran, Ortadoğu ve Kuzey Afrikafdaki kadı ı ı lara daha yakı n bir bölgede bir araya gelerek onları n deneyimlerini anlamak Kadı nlar Tı ı ksim'de yürüdü Sizler, 28 Şubat gazeteciliğini eleştirirken esas bugünkü gazeteciliğinizi farkı nda mı sı nı z? kadı nlann Istiklal Caddesi”nde geı ¬çekleşti1'diği sorguluyorsunuz En sondan başlarsak: Erol Ozkasnak'ı n evinde 28 Şubat günlükleri ele geçirildi, biçiminde yalan başlı klar atmaya utanmı yor musunuz? için bu yı l forumu Istanbufda gerçekleştirdiklerini beliı îerek, Türkiyede kadı na yönelik şiddetle ilgili de bilgi sahibi oldukları nı ifade etti. 'Asker muşu olarak kullanı ldı ' İ İstanbul Haber Servisi Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, partisinin Genişle tilmiş İstanbul Divan Kurulu Toplantı sfna katı ldı . Kamulak, yaptı ğı konuşmada, 28 Şubat sürecinde hakkı nda soruşturma açı lan kişilerin sadece kukla olduğunu belinı erek, “28 Şubafta asker maşa olarak kullamlmı ştı r. Bu sürecin ası l aktörle? içerideki kuklacı lar, hnmı mlan kı sı lmı ş olan holdingler ve patronlardı r. Ası l aktörler unutulmamalı . Aktörler yargı lanmalı dı r, kurdukları sistemler de yargı lanmalı dı r” dedi. Balyoz ve diğer pek çok davada, bugün hepsi yalan çı kan, sahtekãrlı kları belgelenmiş cami bombalama gibi olaylarla ilgili attı ğı nı z başlı kları n, 28 Şubat sürecini bin kat gölgede bı rakacak ve yarı n esas hesabı sorulacak başlı klar olduğunu düşünür müsünüz? Acaba hanginiz, CD'lerin sahte olduğuna ilişkin bilirkişi raporları konusunda meslekiahlaki bir haber yaptı nı z? 12 Eylü|'de baş darbeciyi evinde ağı rlayan Barlas ve 12 Eylü|'e övgüler düzen Ilı cak gibilerini baştacı edeceksiniz, ama 12 Eylül'ü ve 28 Şubat'ı başka gazeteler gazeteciler üzerinden yargı layacaksı nı z... Bu ne kadar tutarlı dı r? Gazeteciliğin artı k bugünkü yeni tarifi: Utanacak yüzü olana gazeteci denir! + C ii, B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog