Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

23 NİSAN 2012 PAZARTESİ CUMHJIIİRİYET SAYFA HAB ERLER 5 TBMM”nin 92. kuruluş yı ldönümü kutlamaları na “tutuklu vekil” gölgesi .OO lu”nda Çiçek”in açı lı ş konuşması nı ruyor. n ANKARA (Cumhuriyet BüroTBMM Başkanı Çiçek, resu) TBMM'nin 92. kuruluş yı lardı ndan parti liderlerine söz hak sepsiyon için “eşli” davetiye göndönüı nü kutlamaları nı “hapisteki kı verilecek. Başbakan Tayyip Er derdi. 9 yı llı k AKP iktidarları dömilletvekilleri” gerçeği gölğelidoğan'ı n konuşması nda, milli ege neminde özellikle “türban” krizleri menlik ve askeri darbeler konuyor. TBMM Başkanı Cemil Çinedeniyle 23 Nisan resepsiyonları için eşsiz davetiyeler gönderilmişçek'in bu akşam vereceği 23 Nisan sunda, muhalefet liderlerinin de ti. Çiçek, eşli davetiyeyle bir ilke resepsiyoı ı u, AKP”nin 9 yı llı k ikti“tutuklu vekiller” konusunda medarı dönemindeki ilk “eşli” resep sajlar vermesi bekleniyor. TBMM, imza atmı ş oldu. Çiçek'in bu akşam “bone” olasiyon olacak. TBMM başkanlanı iı n ilk kez “tutuklu milletvekilleri” türbanlı eşleri ile BDP'ye tepki ne gölgesinde bir kuruluş yı ldönümü rak tanı mlanan biçimde başı nı örten eşi Gülten Çiçek'le birlikte kodeniyle resepsı yonlara katı lmayan nü kutlayacak. CHP`den 2, nukları karşı laması bekleGenelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlaniyor. Resepsiyonun eşli Ilk eşli resepsi o CHP'den 4+4+4 raporu E/ İ İ TBMM, 92. ku nuz. Hakkı nı zdaki ceza ruluş yı ldönümünü bugün tutuklu vekiller gölgesin Erdoğan'a 'Siirt' Anı msatması l değil milletvekili olamayacaklannı bile bile onlan kesinleşmişti ve hapis yattı nı z. 'Muhtar bile olamaz' dediler. Bu de kutlayacak, Meclis yolunuzu açtı . Bu Meclis 'te muhalefet CHP”den Izmir Milletvekili Mustafa Bal nası l sizin partiníz ile formül buldu... Size Siirt'te bay ve Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, MHP'den Istanbul Milletve 'Egı tı mde eşitsizlik artacak' ANKARA CHP”rı in raporunda 4+4+4 yasası gereği 23 Nisan Çocuk Bayramfnı kutlayan çocukları n 5 yaşı nda ilkokula başlayacağı rı a dikkat çekilirken “AKP insaf edin bu daha çocuk” denildi. CHP Bilim, Yönetim ve Kültür kili Engin Alan, BDPBlok'tan Van Bağı msı z MilIetvekili Kemal Aktaş, BDP'den Selma Irmak, Faysal Sarı yı ldı z, Gülser aday gösterehlenn sorunudur” diyerek daha baştan sanki girişim boşunaymı ş izlenimi yarattı . Geçen dönem AKP Elazı ğ Milletvekili milletvekilliği yolunu açtı . Yoksa, başbakan olamazdı nı z. Siz de adil olun. olan Feyzi Işbaşaran, Erdoğan'ı n bu sözlerini 2002'de yaşananları anı msatarak eleştirdi. Erdoğan'ı n o zaman aldı ğı ceza nedeniyle milletvekili seçilemediğini ve bu cezanı n TBMM'de CHP'nin katkı Meclis 'in içinde bulunduğu bu garabetten çı karmak sizin ve partinizin görevi. ” Yı ldı rı m, Ibrahim Ayhan 23 Nisan'a üyesi oldukları TBMM çatı sı altı nda değil, cezaevindeki hücrelerinde Işbaşaran, Erdoğan'ı n 2002'de kesinleşmiş cezası TBMM tarafı ndan kaldı rı Iı rken tutuklu vekillerin “ce mm ,M mmk kom ı TBMM başkanları nı n lüı bunlı eşleridavet ile şeklini BDP'ye lepki alması ve AKP°li1eı in türbanlı su oldu. BDP ise bu nedeniyle resepsiyonlı ı rı ı kulı lmuyun Genelkurmay eşle Yl1,l““1kI1¶ millîmekil' Buskı ı nı ve kuvvel komulunlurı nı n, Cemil (iceIİ'in vereceği ÜYE SİNAN k*1U1*1°*1k TARTANOĞLU len ı ı edeı ı ı yle torenlere ' ' ' rine askerlerin resepsiyona resepsı yonu kulı lı p kı ı lı lmuyuuı ğı merak konusu oldu. katı lmama karan aldı . katı lı p katı lmayacakları da TBMM`nin 92. kumerak konusu oldu. 12 HaMHP”den 1 ve BDP”den 5 millet girecekler... TBMM Başkanı Cemil Çiçek, tutuklu vekilleri için bir girişimÜle' başlattı . Ancak °1m?1?“ zaları nı n bile kesinleşmediğini” ve TBMM'deki 4 partiden 3'ünün milletvekilleri sı yla kaldı rı ldı ğı nı aktaran Işbaşaran, Erdoğan'a Twitter'dan şu anı msatmayı yaptı : “Sayı n Başbakan, 'Bile bile Silivri'dekileri niye aday gösterdiniz' diyor. Siz de yasaklı ydı nı z. Bile bile genel başkan oldu iktidar partisi görüşmelerin ruluş yı ldönümü nedeniyle bugün Meclis”teki ilk tören Atatürk Anı vekili, tahliye edilmedikleri için tı ”nda gerçekleştirilecek. Sabah sa halen cezaevinde tutuldu bulunuyor. at 0900'da Atatürk Anı tı 'na çelenk Partilerince durum surekli gündeme konulacak ve anma töreni yapı lacak getirilmesine karşı n iktidarı n adı m TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ev atmaması nedeniyle geçen sürede sahibi olarak saat ll.30”da kutlamaları kabul edecek TBMM Genel soruna çözüm bulunamadı . 23 Nisan törenlerinin TBMM Kumlu saat l4.00”te özel gündemle toplanacak. Meclis Genel Kuru açı sı ndan önemli bir boyutunu da akşam yapı lan resepsiyon oluştu`$ ziran`dan bu yana devletin zirvesindeki resepsiyonlar yapı lmı yordu. 30 Ağustos ve 29 Ekim resepsiyonları “terör” nedeniyle iptal edilmişti. Bu akşamki resepsiyon 12 Haziran seçimleri sonrası ilk önemli resepsiyon olacak ve eşli davet nedeniyle de “türban” konusunda yeni bir noktaya gelinip gelinmediğinin işaretlerini verecek. dı şı nda duruyor ve “Uç parti bir formül üzerinde anlaşsı nlar gelsinler bakarı z” tavrı içinde. Başbakan Tayyip Erdoğan da, “T utuklu vekiller sorunu bizim hapisteyken Başbakan'ı n “ben demokratı m" diyemeyeceğini de vurguladı . Ve Erdoğan'a kendi sözcükleriyle seslendi: '?llhhh Tayyip Bey ahhhh., Nereden... nereye?.. (Oyle dersiniz ya). ” Platformu”nun hazı rladı ğı rapora göre 4~4+4 yasası çocuklar için 3 farklı sorunu be raberinde getiriyor. Bu sorunlar raporda şöyle anlatı lı yor: Birinci sorun, okul öncesi konuşuyorsunuz” diye takı lı nca, Üsiiyyfišîekı ı '|'|İZmeİ Vefmelle š$§§."îã;a'g" alı şkı nı m ayaktayı Siyasetçi ml .î;?ef,îZyenı m komı syonuna olmayı kl I 'I 'I' I S "B ! bilgi veren MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Sarı , yaklaşı k 2 saat oturmadan ayakta sunum yaptı , soruları da ayakta yanı tladı . Komisyon eğitimin zorunlu eğitim kapsamı nı n dı şı nda bı rakı lması dı r. Çağı mı zda okulöncesi eğitim, tüm yaşamda başarı nı n önkoşulu haline gelmiştir. Erken çocukluk döneminde kazanı lmayan yeteneklerin daha sonra kazanı lması son derece hiçbir zaman düşünmedim, düşürı meyeceğim de” karşı lı ğı nı verdi. Bu sözler siyasetçileri kı zdı rdı . AKP`Ii Çiğdem Münevver Okten, "Siyasetçi olmak küçümsenecek Başkanı Halide Incekara, “Kaç saattir ayaktası nı z, oturun lütfen” derken, Sarı “Ben hizmet vermeye alı şı ğı m efendim. bir şey mi? Bizi böcek gibi küçümsüyorsunuz” dedi. lncekara da kendisini uyarı nca, Sarı “Benim hiç kimseyi küçümsemek gibi bir amacı m yok. Yalnı zca akademisyen olduğumu belirtmek istedim ” dedi. İzninizle sorulan ayakta yanı tlamak istiyorum” dedi. Bazı milletvekilleri "Hemen siyasete alı ştı rı ı z, siyasiler gibi güç olmaktadı r. İkinci sorun, temel eğitime başlama yaşı nı n beş yaşa çekilmesidir. Çocuklarda ha?zayı kullanma, man tı klı düşünme gibi birçok temel yeti ancak 72 aydan sonra gelişmeye başlamaktadı r. Dikkat süresi kı sa olduğu için 40 dakikalı k dersler boyunca çocukları n hareketsiz oturmaları Bakanı idris şahsiyeti neden Naim Şahin, . .. I 9 yı llarca bizden Şahin, geçen hafta da BDP'nin hakkı nda verdiği gensoru önergesi vesilesiyle muhalefetin hedefindeydi. CHP An kara Milletvekili Gökhan 99Ş içişleri ' değerı ı bir şjğğgyı a? neyin l'0VaI`lŞII'lI 3 Iy0I` . ğğşlãğmğmeşhur Bakanlı “ı koltu “una ta ı dı Şah/IL AKP Genel Bugün 17 Nisan 2012; yani değerli arkadaşlaı ç dokuz ay dört günlük bir bakan hakkı nda verilmiş benim saydı ğı m kadarı yla ildnci gensoru üzerinde konuşuyoruz. Daha kaç tanesi verilir bilmiyorum, ama şunu itiraf etmek gereldr ki: Türkiye Cumhuriyetfnin Başbakanı Sayı n Recep Tayyip Erdoğan'a millet sitem etmektedir ki *Böylesine Sekreterliği dönemindeki o uzun suskunluk döneminin ,,, .. .. ve dikkatlerini derse vermeleri mümkün değildir. Uçüncü sorun, bu düzenlemelerin eğitim sistemindeki eşitsizlikleri daha da ağı rlaştı racak olması dı r. Bu yasa ile okulöncesi eğitimden mahrum kalma ve beş yaşı nda temel eğitime başlama riski taşı yan çocuklar, özellikle yoksul aile çocukları dı r. Okulöncesi eğitim çocuklar için fı rsat eşitliği demektir. Araştı rmalar okulön cesi eğitimin olumlu etkilerinden en ÇOCll|(|af' aI1ayaSa ya?a?ak Çocuk Vakfı ve Beyoğlu Öğrenci Meclisi, Tak tafa Fluhi Şirin, Çocuk ve Anayasa başlı klı bir sim Meydanı 'ncla çocuk kürsüsü kurarak yeni anayasa yapı m sürecinde çocukları n görüşlerinin alı nması nı istedi. “Çocuk Kürsüsü" ile ilgili toplanan grup “Anayasadan önce çocuk yasa", "Anayasada çocuk büyük eşit olsun”, “Anayasanı n dilini çocuklar da anlası n" dövizleri astı . Çocuk Vakfı Başkanı ve Yetişkin Sözcüsü Musrapor tuttukları nı , çocukları n hakları nı 10 ayrı başlı kta masaya yatı rdı kları nı belirterek “Mayı s ayı na dek, çocuklarla ilgili anayasa maddelerini, çocuklarla birlikte düzenleyerek Meclis Anayasa Komisyonu'na sunacağı z. Çocukları n görüş bildirebilmesi için anayasayı çocuk diline uyarlayacağı z" dedi. (Fotoğraf: CANAN COŞKUN) Günaydı n, kürsüden şu ironik konuşmayı yaptı : “Şimdi, o gün dikkati çekmemiş bir olay zaman geçti 13 Temmuz 201 1 tarihinde yani seçimlerden rövanşı nı alma kararlı lı ğı içerisindediı : Ben sanmı yorum ki bugün Türkiye Cumh uriyeti 'nde yaşayan ve belirli çağa ge/miş olan yurttaşlardan Sayı n Şahin 'i tanı mayan bir kişi olabilsin ? Yani bu dokuz ay dört günü çok iyi değerlendirmiştir Sayı n Bakan kendisini tanı tma konusunda. " bir ay sonra Sayı n İdris Naim Şahin 'i İçişleri Türey Köse, Ayşe Sayı n, Erdem Gül, Mahmut Lı calı parlamentokuIisi@gmail.com çok yoksul çocuklann faydalandı ğmı göstermektedir. Diı <iLi'DE 23 NİSAN coşkusu ı ı ı ww.citroen.ı :om.tr www.faoebook.oom/CitroenTurkiye 'Yaşam' ödül ü ocuklar... İZMİR (Cumhuriyet önemli. Her bağı ş bir Ege Bürosu) İstanbul Gaziosmanpaşa Hastanesi ve Dikili Belediyesi”nin işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamı nda, Gaziosmanpaşa insana can katı yor” de INIFININ di. Dikili Belediye Başkanı Osman Ozgüven de, organ bağı şı konusuna dikkat çekmek ama ÇEKİCİ TEı <Liı =i ii CITROEN C4'TE! cı yla Gaziosmanpaşa Hastanesi°yle ortak çaHastanesi”nde böbrek lı şma yürüttiiklerini bu nakli yapı lmı ş çocuklar kapsam da hastanede naIzmir`de bir araya geldi. kil olmuş 12 çocuğun aiDikili”de dün yapı lan leleı iyle Dikili”ye gelerek tiyatro etkinliğine katı lan 23 Nisan coşkusu yaşamüzikler eşliğinde eğledı kları ni söyledi. Engelnen organ nakli yapı lli çocukları n da progmı ş l2 çocuk ve aileleri, ramda yer alacağı nı , tüm bugün de 23 Nisan coşçocukları n bayramda kusunu diğer Dikilili çokaynaşacakları nı belircuklarla beraber yaşayaten Özgüven, “Organ cak. Etkinlikte organ nak nakli olmuş küçük yavlinin önemine dikkat çekruları mı zı n 23 Nisan'a mek amacı yla şarkı hazı rlayan sanatçı E?atun”da katı ldı . Gazios yakı şı r şekilde misa?r ettik ve onlarla beraber olduk. Bir insanı n ve manpaşa Hastanesi Başhekimi Sedat Azak, has tanelerinde organ nakli olmuş çocuklarla beraber Dikili”ye geldiklerini, tiyatro oyunu ve müzik dinletisiyle çocukları n keyifli zaman geçirdiğini söyledi. Amaçları nı n organ bağı şları nı n yaygı nlaşması nı sağlamak olduğunu belirten Azak, “Organ nakli konusunda bilincin Tiirkiye”de receği organ başka bir insanı n hayatı nı kurtarabiliyor. Burada hayatı kurtulmuş birçok çocuk var” dedi. Eilatun'un şarkı sı nı n ağ şulı yrı hı f C?ı ı ı eeiı lZJ6ı low:lı pÄı iı ı ı ı ı =ıı iw}ı ı İí/ı 'niı iaı ı ı |Åfiı ı yı kı ı ı rı lİzı ı zı ı ı 4.z L/ı ookzı ı ,tıı |¢;ı lİoozzmiİ,.zı eı nızdz?ı ı ı .1ıtoîı óg/hı azeeenzšgı ı 'dı ı .z4.ooo'ı ?ı }»en?ninm=|iş 'Lı .±. f İ V L s » eg, , , SİZ DE 50'Yİ ASKIN CITROEN YETKİLİ SATICISI'NDAN SİZE EN YAKIN OLANINA GELİN, İSTEDİĞİNİZ CITROEN C4'Ü NİSAN AYINA ÖZEL FIRSATLARLA KOLAYCA ALIN. sözleri şöyle: “Kahraman olmak için gerekmiyor Süpermcn olmaya gel, Sen de katı l bize, Bir organ bağı şla, hayat kurtarmak için gerek yok, illa doktor olmaya. Gel sen de katı l bize. Bir CREATIVE TECHNOLOGIE CITROĞI1 yaygı nlaşması çok organ bağı şla.” + ` CMYB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog