Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

+ SAYFA cuMHunı vET 23 NİSAN 2012 PAZARTESİ HABERLER Kı lı çdaroğlu, tutuldu vekiller yüzünden 23 Nisan”1n coşkuyla kutlanamadı ğı m söyledi İ dı . gi 2000'Lİ YILLAR u ayı ptan kurtulmalı yı z f~~"°"\\ á` K Q ı” erdalatak@gmail.com Erllal ÅTÅBEK ' ,fr Tel: 0.554 694 13 39 Gene! Kültürel ANKARA ( Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Kemal Kı lı çdaroğlu, halkı n seçtiği 8 milletvekilinin tutuklu olması nı n 23 Nisan YÜRÜTMENİN GÖLGESİ MECLİS'İN ÜZERİNDE Cumhurbaşkanı da rahalsı zlı ğı nı dile getiriyor öteden beri. Ama tablo şöyle. Cumhurbaşkanı iradesini görmüyorsunuz, Meclis Başkanı 'nı n, muhalefetin iradesini, evrensel hukukun kuralları nı göz ardı ediyorsunuz. Bu konuda hukuk çevrelerinin söylemini göz ardı ediyorsunuz. Ve ı srarla tutuklu milletvekillerinin hapisten çı kmaları nı n önünü açmı yorsunuz. Yapmamı z gedelgi en büyük ayı p olarak duı maktadı r. ONCE ÇİÇe|('İl1 S0l'l.Illll: Tutuklu milletvekilleri sorunu her şeyden önce Meclis Başkanfnı n sorunudur. Meclis Tam da cuk oturdu. SEIAHATFİN DEMİRTAŞ Kültürel bilinçaltı ndan söz etmiştik. Bilinçaltı ! Ulusal Egemenlik Bayramfm coşkuyla kutlamaları nı n önünde engel teşkil ettiğini beliı îerek, “Dcmokrasimiz üzerindeki 1. en büyük ayı bı n bir an önce kaldı rı lması lazı m” dedi. Kı lı çdaroğlu, Cumhuriyefe verdiği özel demeçte 23 Nisan ve tutuklu vekiller reken bir şey var. Bu sorun neden çözülmüyor ve kim çözmek istemiyor? Bu sorunu çözmek yasama organı nı n görevidir. Ancak sorun sadece Başbakan tarafı ndan çözülelı ilecek konumdaysa 0 zaman yasama organı üzerinde ciddi bir gölge var demektir. Yürütmenin gölgesi. Bu da parlamenter sisteme aykı rı bir anlayı ştı r. Anayasadaki güçler ayrı lı ğı ilkesinin rafa kaldı rı lması demektir. Qrneği haberlerden geldi. `l\[!İIIİ iradeden 801 BIIİIGIIIBZ' ANKARA (Cumhuriyet Bürosı ı ) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay1'am1”n111 ilk kez 8 tutuklu milletvekilinin oynuyor. Içişleri Bakanı ile vatandaş arası ndaki 'takla olayı ' Bakanı gören vatandaş 'Sizi gördülg sevindik' diyor. Bakan da kendi üslubunda takı lı yor: Nerden belli sevindiğin? Bir takla at da görelim ya da oyna bakalı m! Vatandaş da davul zurna eşliğinde Olay bu. Yazı lı p çiziliyor. Bakanvatandaş ilişkisinin kültürel bilinçaltı işte bu. Bakan yüksek yetkili. Vatandaş onun buyruğunda tebaa. gölgesinde kutlanması nı değergörevidir. Milli irade feda edilemez. Tü|'|(İye'llİll ÖİZGSİIIG |¦aŞ1¦l: Bu mesele Türkiye'nin olayı olmanı n çok ötesine taştı . Dünyanı n meselesi oldu. Başbakan hangi demokratik ülkeye giderse bu SOI`llI1 kendisine sorulacaktı r. 'Hangi gerekçeyle tutuyqrsunuz seçilmiş milletvekillerini' diye. Ustelik bu adamlar adam öldüı medi, ihaleye fesat karı ştı mı adı . Seçilmelerinde hiçbir yasal engel yok. Hangi anlayı ş parlamentoya gelip yemin etmelerini engelliyor? Ancak oı taçağ anlayı şı engeller. S0|'llI\ |¦lEI'I'IOKI'aSİ S0l'lllIlI: Tutuklu vekil sorunu sadece CHP°nin MIIP”nin lendiren BDP Genel Başkanı konusunda şu Selahattin Demirtaş, milletvekilerinin cezaevinde olduğu bir ortamda “mill iradeden söz Başkanı sadece üzüntüleriní dile getiren konumda olmamalı dı r. Yemin süreciyle başlayan ve gelişen olaylar Meclis Başkan1'nı n bu konuda görevini tam yerine getirrindç mediğini göstermektedir. Belli konularda en buyiı k ayı p: 23 samimiysek ve gerçekten de tutuldu vekilNisan, ulusal balerin hallerinden şikâyet ediyorsak yapmağı msı zlı k savaşı mı z gereken ilk iş bu ayı ba son vermek m1z1n halkı n iradeiçin net tavı r almaktı r. Sayı n Çiçek”ten siyle yapı ldı ğı nı ve ege beklediğimiz budur. Karayı lan istese şimdi de yamenliğin kayı tsı z şaı tsı z |'al'|alllI': Biz CHP olarak üstümüze dühalkta olduğı mu simgeleyen bir gündür. Geldiğimiz şeni yaptı k. Kanun tekli? istediler onu da süreçte tutuklu milletvekilleyazı p verdik. Şimdi şöyle bir aldatmaca ile rinin olması , bu bayramı coş halkı n önüne çı kı yorlar: 'Biz bunu kabul kuyla kutlamamı zı n önündeki edersek Karayı lan da milletvekili olur.” en büyük engeldir. Parlamento Eğer Karayı lan sistemden yararlanacak dihalkı n iradesiyle oluştuğuna ye korkuyorlaı sa, istese bugün de yararlagöre en büyük güç ondan gelnı r. Ancak önündeki askerlik engeli bugün diğine göre, milletvekillerini de yarı n da olacaktı r. Halkı n önüne çı karhapiste tutmak demokrasimizken doğru söylemlerle çı kmak siyasetçinin DEMOKrasi üze değerlendirmeleri yaptı : Ikisi de bunu biliyor. Araları ndaki ilişki yurttaş/ı k bi/inci'ne dayanmı yor Yurttaşlı k bilincinde ikisi de eşit. Bakan seçilmiş yurttaş. Vatandaş seçen yurttaş. Bu bilinç olmayı nca bilinç dı şı ikisine de egemen oluyor. Bakan istiyor. Vatandaş isteneni yapı yor. edilemeyeceğini” belirterek “23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramüı ı ı ı ı kutlaı ı dı ğı şu günlerde ulusal egemenlik cezaevinde” dedi. Selahattin Demirtaş, 8 miletvekilinin tutuldu olması nede niyle milli iradenin TBMM”de tam olarak temsil edilemediğini, bu nedenle de 1 Ekim”den bu Itaat kültürünün açı k bir örneği. ŞaşmayaIı m Görelim. ı hhk ve BDP”nin sorunu değil. Bu demokrasi sorunudur. Cumhurbaşkanfnı n da, Başbakan”1n da, HSYK'nin de, Meclis Başka nı ”n1n da bu süreci görmezlikten gelme hakları yoktur. Sayı n Başbakar?ı n partisi yüzde 34 oy aldı ğı zaman CHP demokrasiye duyduğu saygı nı n gereği parlamentoya girişinin yolunu açtı . Bu süreçteı ı geçen bir Başbakan, tutuklu vekillerin içeride kalması na sesini çı karmı yorsa demokrasiyi içine sindjrebilmiş biri değildir. yana çı karı lan tüm yasaları n anayasa ve içtüzüğe aykı rı olduğunu söyledi. Deminaş, şu görüşleri dile getirdi: “Hem 23 Nisan¬ı karşı lı yoruz denecek, ulusal iradeden dem vurula cak hem de büyük ikiyüzliiliik yapı lacak. Biz buna alet olmamak için resmi kutlamalara Bı rakalı m bir bakanla bir vatandaşı . Parlamentoya bakalı m. Başbakan ne isterse o oluyor. Kendi partisinin milletvekilleri çoğunlukta. Başbakan 'olsun' derse oluyor. Başbakan 'o/ması n” derse olmuyor. Bu durum neyi anlatı yor? Anlattı ğı 'kültürel bilinçaltı 'dı r. Q başbakandı r. Istediği yapı lmalı dı r. Yapı lmazsa unutmaz, not eder, acı sı nı çı karı r. Milletvekilleri bunu biliyor. Demokrasi bu mudur? katı lmı yoruz. Bu iki yüzlü yaklaşı mı protesto ediyoruz.” MESAJLAR Elbette değildir ama demokrasi kimin umurunda? 'Meseleler Seçim yapı lı yor mu? Yapı lı yor. Seçim kazanı lı yor mu? Kazanı lı yor. Işte demokrasi budur. Haddini bil. Oturduğun yerde otur. Toplum, sorunları n temelini göremiyor Toplum, sorunları n ucuyla oyalanı yor. Adalet sorunu. olgunlukla çözülmeli' ANKARA (Cumhuı iyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 23 Nisan Ulusal Eğitim sorunu. Sağlı k sorunu. `[arı m sorunu. Uretim sorunu. Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı nda Tü1kiye'nin en önemli gündeminin sivil anayasa olduğunu vurgularken; Başbakan Tayyip Erdoğan da “bazı zümrelerce yakı n tarih içinde millet egemenliğine yönelik müdahalelerde bulunul Zenginlikfakirlik sorunu. Bu sorunları n temeli 'neyin iktidar olduğu' sorunudur. 'Yurttaş/ı k bilinci” iktidar olursa başka bir açı vardı r. 'Kültürel bilinçaltı ' iktidar ise başka bir açı vardı r. duğunu” vurgulayarak darbeleri eleştirdi. Olay böyle görülünceye kadar hiçbir toplumsal sorun doğru yerine oturamaz, doğru çözüm bulunamaz. Sorun, neyin iktidar olduğudur. Sorun, kimin neyin iktidarı nı temsil ettiğidir. Yazı lı p çizilmenin, hopurup köpürmenin etkisiz kalması bu nedenledir. Gül, mesajı nda TBMM”nín açı lı şı nm ¬k¬k¬k Muhalefet. 92. yı ldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayran11”n1n büyük bir gururla kutlandı ğı nı ifade etti. Demokrasi Kendi içinde o da kendi 'kültürel bi/irı ça/tı 'nı yaşı yor. Neyi temsil ettiğine tam karar verememek. Kadroları nı n ikbal kavgası na yön verememek. nin bir uzlaşma, anlaşma ve barı ş rejimi olduğunu kaydeden Gül, Türkiye'nin meselele?ni büyük bir olgunluk ve özgüven içerisinde ele alarak çözeceğine inandı ğı nı söyledi. Gül, “Çözümü ertelenen Yeni bir ufuk yaratamamanı n sı kı ntı sı nı aşamamak Geleceğe ilişkin ikna edici projeler sunamamak. Bütün güç potansiyelini ortak toplumsal güce dönüştürememek. M u halefeti n 'kendi kültüre/ bi/inça/tı 'n ı çözememek. Etkisizliği bundan. Temsil yeteneğini kendisi güçsüzleştiriyon lktidarı n bu durumdan ustaca sorunları n ülkenin geleceğini ipotek altı na alması na ve yeni kayı p yı lları n oluşması na izin verilmemesinin yararlandı ğı nı görmek gerekir. ı hhk önemini vurgulamak istiyorum” dedi, Erdoğan da, “milli egemenliğin kabul edildiği 23 Nisaı ı 'ı n aynı zamanda milli iradenin dı şı nda ve íisüinde hiçbir irade Kültürel bilinçaltı nı görmek zorundayı z. Burada inanı p rahatlamak var. Burada geleneği sürdürüp kabul görmek var. Burada alı şkanlı kları bozmamak var. Burada gücü kabul edip boyun eğmek var. Burada güçlüye sı ğı nmak var. Burada kendi çı karı nı n üstüne kı vrı lmak var. Burada sorumluluktan kaçmak var. Burada her şeyi başkası ndan beklemek var. Bu temelde varı lacak yer, en iyi olası lı kla burası dı r. nin, hiçbir gücün tanı namayacağı ı ı ı teyit bakı mı ndan önem ta Daha kötü koşullara gitmek de bu yolun ucudur. şı dı ğı nı n” altı nı çizdi . Erdoğan, “Ne yazı k ki, 23 Nisan ruhunu anla mayan bazı zümrelerce, yakı n tarihimiz içinde, çeşitli defalar milli egemenliğimize yönelik talihsiz müdahalelerde bulunulmuş; tur. Buna mukabil, milli iradeyi ipotek ve vesayet altı na almaya çalı şan her türlü girişim, milletimizin ma şeri vicdanı nda yargı lanmı ş ve mahkum edilmiştir” dedi, Bunun yerine 'kültürel bi/inç'i koymak zorundayı z. Kültürel bilinç, toplum yaşamı nda Ş/urttaş/ı k bİlİnci'dir. 'Yurttaş/ı k bilincfnde sorgusuz itaat yoktur. 'Yurttaş/ı k bi/inci'nde sorumsuzluk yoktur. Yan çizme yoktur. 'Yurttaşlı k bilincfnde güce boyun eğmek yoktur. Takla atmak yoktur. Göbek kı vı rmak yoktur. Korkup el bağlayı p baş eğmek yoktur. Birisine sı ğı nmak yoktur. Gerçeklerden kaçmak yoktur. Kaçı p saklanmak yoktur. Yurttaşlı k bilincinde, adam olmak vardı r. Adam gibi yaşamak vardı r. Ölünecekse adam gibi ölmek vardı r. .K.+ C JC B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog