Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

\ 23 NİSAN 2012 PAZARTESİ CUMHÜRİYET SAYFA kultur@cumhuri yet.com.tr 17 Kötü bir 0 un yn nı or Tüm tiyatrocular, tüm kültür ve sanat insanları sahnemíze sahip çı kmalı ESEN ÇÅMURDAN ı Açı k MEKTUP ı ı ayı ı ar Eı ı ı iüı ı u ' haydaı 'ee@yahoo .com Salak î\\ í ,İ . í `\ {`§`~ İ f?f .' ' W Ş'İ .\ 'r' İ \ î . \' 3% ¬ ii “Süzme” desem daha mı iyiydi acaba, ne dersiniz? Siz bilirsiniz, ister bu başlı kla okuyun, ister süzme deyin, daha da isterseniz başlı ğı n başı na “süzme"yi de ekieyãrı . Çifte kavrulmuş olur. Memleketin de benim de en sı kı ir süredir kötü bir oyun sahneleniyor kamuoyunun önünde. Daha ilk perdedeyiz, önoyunu seyrettik, arkası dalja çarpı cı olacak gibi. Once tiyatroyu edepsizlikle, ahşı Iskender Pala çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapı mı “Günlük Müstchccn Sı rlar”1 müstehcenlikle suçladı , lalşı zlı kla suçlayan yazı lar çı ktı ı . Baı ı 11 "iîT' í? W `î' ¶ ` ~ í, ı ı vz=., "' Kültür Servisi 23 Nisan Ulusal COCllkIar iğin sanat li de, bugün saat 1400'te Müş?k Kenter Sahrı esfnde çocuklarla buluşacak şairlerimden olması ayrı bir güzellikken, denemeleri ve şiir yazı ları yla da rahmetli anası Fikriye'nin "Abdalı m kuzum yolun açı k olal” güzellemesi ve uğurlaması nı ziyadesiyke hak eden Mahmu! Temizyürek'in "sı zma" Iezzetindeki şiirlerini okurken bunlar aklı ma geldi. Diyeceksiniz ki bir şiir kitabı nı okurken, kitabı n adı “Yalangezen” (Kı rmı zı Kedi), ilk burı lqrı rı akla gelmesi biraz “saçma” değil mi? Ustelik bu yı lı n Akdeniz Altı n Portakal Şiir ÖdüIü”yIe de kitabı n yolu iyice açı Imı şken Bahtı zaten açı k bir şiirdir, asiolan da baht açı klı ğı değil mi hem? Mahmut Temizyürek`in şiiriyle de, ona düşgezerı desek mi, Yalangezerfiyle de, düzgeZen'iy|e de, demek ki yazı sı ndan ve denemesinden dem vurmuş oluyorum bu deyimle, yürekgezen, ömürgezen de desek, uzatmı ş olmayı z sanı rı m; biraz daha dostlukta ve kitapta gezmiş oluruz ki Maho'y|a ikimiz de aslı nda kendisi karagezen ama gönlü denizgezen aşiretindeniz. Şiirgezen olmamı z da sanı rı m bu yüzdendir. Elle gelen düğün bayram denildiği gibi, bu kadar çok kişi şiir yazmasaydı herhalde ikimiz de çekinirdik yazmaya. Yani Neşet Ertaş'ı n 'O4yağı nı zı n turabı olayı m” dediği gibi; turap biliyorsunuz toz toprak anlamı na gelir, Ma|'ı o'y|a, kendisi hayliden de öte yakı nı m olur, şiir denen gölgelikte, onun “nere gitsem içimden/gidelim kalk buradan!" Egemenlik ve Çocuk Bayramı , çocuklar için hazı rlanan bir dizi etkin ı rgg,¬; ; ı~ ä* , , ıš .. . \ ,1. ` ¬ V7ı z meden kültür ve sanattan sorumlu Borusan Contemporary?e 23 Ni san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Baylikle bugün kutlanı yor. İstanbul Büramı , bugün dünyanı n farklı coğrafyaları nda yaşayan çocuklann konu Nisan Çocuk Şenliği” düzenliyor. Bu alı ndı ğı “Bizim Dünyamı z” atölyesiyle kutlanacak. kapsamda Kâğı thane Sadabad SahÇankaya Beledinesi”nde bugün yesi°nin 712 yaş yükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları , 2330 Nisan tarihleri arası nda “28 Belediye gerçekten sanatla ilgiseyirciye “yeterli hayat dersi verbakan aynı kalı bı yíneledi, ancak arlenseydi eğer. en azı ndan ahlak kasma bir “ama” takarak “örf ve mediğindcn”, erdemsizlikten yabekçisi yol gösterici, öğreti ci benkı ndı . âdetlerimizi rahatsı z zen niteliklerin sanat kawamı yla Oysa kafası nı etmeyen” terbiyeli bir bağdaşmadı ğmı bilirdí. Bir araç belden yukarı kaldeğildir sanat. Sanatı n bir derdi tanı mı yaptı . ı Ûrîulı kîu, hulk tiyatro dı rabilseydi Pala, İşin en acı yanı , çokvardı r ve kendine seçtiği yolla onu dulkuvukluğu, tan sindirilmiş olması oyunun eğretiledile getirmeye çalı şı r. me üstüne kumlu gereken kimi kavramKaldı ki, belediye öz değerle?demokrasi demugoiisí soyut yapı sı nı n ları n her seferinde ye mize bu denli duyarlı ysa neden yupuruk îíyulro udıniden nu tamşı lması , ye doğru dürüst bir geleneksel tiyatro ayrı mı na varı r, iki sahnelenen kötü bir teşhircinin Marx niden gerilere gidilme müzemiz yok? Neden Karagöz`ü ile Freud olduğusi. 21. yüzyı lda hâlâ oyun vur. Kamuoyuna güçlükle yaşatmaya çalı şanlara yzı rsanatı n “muhafazanu anlar, sapı kça dı m etmez, çağdaş meddahları dessunulan ve oldukça teklemez? teşhir ettildeı inin kãr” olabileceğini sakapsamlı bir metin vunan birinin Tanziise cinsel organ Çünkü ortalı kta, halk dalkavukiçeren bu oyunun mat yazarları mı zdan luğu, demokrasi demagojisi yaparak, yerine silah oldusonu daha ilk gunu görürdü. yek bir farkı yoktur. tiyatro adina sahnelenen kötü bir Yetmedi, Iki ay Batı °n1n biçioyun var. Kamuoyuna sunulan ve perdeden gösterdi Ustelik sonra “Muhafamini alı p içine öz deoldukça kapsamlı bir metin içeren kendini. Yok edilmek ğerlerimizi koymaya zakârı n sanat bu oyunun sonu daha ilk perdeden manifestosu””nu istenen, ülkemizin kalkı şan ve başarı sı z] 1 gösterdi kendini: yazdı . “Batı 'yı ğa uğrayan idealist NaBelediye şubesine dönüştürülen kültür ve sunal reddetmez, mcmı k Kemal”1er bu yan IBBŞT, izleyen sahnelerde kongre sahnesi. todoloji ve üreyanahğı n yüı üyemeye merkezine bağlanacak olan Muhsin timlerini kabul ceğini, dönemleri geErtuğrul Sahnesfni de yitirerek eder, ama ruhureği, düşünememişler merkezden iyice uza]İIaşt111lacaktı r. na mesafeli yaklaşı r” buyurdu. dive kesinlikle politika işgüzarlı ğı Sı nı Devlet Tiyatı °osu”nı ı gelecek Derken Türkiye Yazarlar Birliği yagmı yorlardı , ve göı üldüğü kadarı yla ne idüğü beaynı doğrultuda bildiri yayı mlandı . Ote yandan, “Herkes işini yalirsiz bir sanat konseyi yaratı lan düArdı ndan İBBŞT”yi belediyenin pacak” diyen Topbaş önce kendi ğümü çözecektir. bir şubesine indirgeyen, yönetsel, sa işinin sı nı rları nı bilmeli ve tiyatro Söz konusu gösteri sı rası nda yanatsal tüm yetkileri belediye büro ya kanşmamalı . Belediyecilerin işi pı lacak tek şey; hep aptal yerine kokra?arı na bı rakan ve gizlilikle ha midir sanat kurumunu yönetmek? nup eğitilmeye çalı şı lan seyircizı rlanı p hı zla onaylanan yönetme Onlar mı saptayacak repeı îuvzı n? nin, öğrencisinden emeklísíne tüm lik değişikliği geldi. Bir tiyatronun kültüre] kimliğinin tiyatrocuları n, tüm sanat ve kültür Ardmdan Topbaş bunun bir mü vitrinini oluşturur repenuvaı , onu insanları nı n sahnemize sahip çı kdahale olmadı ğmı savundu,böy1e belirlemek tiyatro insanları nı n işi ma.ları dı ı ~. ce repeı mvann daha demokratik bir dir ve yaratı cı sürecin iç işleyişini Yok edilmek istenen, ülkemizin kültür ve sanat sahnesidir. yolla oluşacağı nı belimi. Çok geç bilmeyi gerektirir. “İrı ı iknğlaı ı " adlı oyun sahnelenecek. arası çocuklardan oluşturduğu 1000 Çocuk Korosu, buı Çocuklar bugün, Pera Müzesi'nde gün saat l8,30°da Ahmet Taner Kı ş açı lan “Goyaz Zamanı nı n Taı ı ı ğı , Gravürler ve Re lalı Spor Saloı nu'nda, 1668 çocuktan oluşan dev simler” sergisini, 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde, bir koroyla konser verecek. değiği gibi, şiirin gurbetçisiyiı Oyle olunca insan şiiri ailesi sayı yor, aileden biri diye görüyor onu. Eh aile içinde İstanbul Mo olunca da her ne kadar analar babalar dern°in bu yı l 25 kişilik gruplarevlatları ndan büyük başarı lar bekieseler de 7.”ncisi düzenlediği la, rehber eşliğinde olmayı nca da öldürecek halleri yok ya, gezme ?rsatı bulacak. Ayrı ca Pera Çocuk Şenliğfnde ise “Doğal Haevlatları nı sevecek daha hakiki ve belki de Fi1m'de Walt Disney”in efsanevi baş yatı n Saı ı atçı lan” başlı klı programı kuvvetli sebepler buluyorlan Kaidı ki şiirde yapı tı “Fantasia” ?lmini üaetsiz iz la nesli tükenen canlı lar ele alı nacak. başarı bekleyen bir geleneğin mensupları 23 29 Nisan tarihleri arası nda düleyebilecekler. olmadı ğı mı zı da yazı nı n burqşı rı a kadar Bakı rköy Belediyesfnjı ı , Osmani zenlenecek şenlikte 412 yaş grubu çoçoktan anlamı ş olmalı sı nı z. Onemli olan iç ye İlköğretim Okulu işbirliğiyle dücuklara yönelik etkinlikler hafîa içi her güzelliği. Lakin şiirin aileden gelen bu iyiliğini gün saat 10.00 ile 16.00 ı ı rası ndzg hafı ve yakı nlı ğı nı kavrayamamı ş olan bazı bazı lar zenlediği “23 Nisan Uluslararası her zaman olduğu gibi ailenin içişlerine Çocuk Festivali”nin Atatürk Spor ve ta sonu ise 10.00 ile 15.00 saa?e? urakarı şmayı da sevenlerin arası na girmeyi de sı nda yapı lacak. Programa katı lan Yaşam Köyü Stadfnda bugün saat ihmal etmediler, etmezler. Öyle de böyle de 14.00`te başlayacak. 7 Avrupa ülke çocuklar, önce İstanbul Modeı n`in sersinden çocuklann katı lacağı festival gi salonlaı ı ndaki yapı tları inceleyerek şöyle de... Bir an bu kitapla ve ödülle ilgili yazı lanları , söylenenleri düşününce, de bir hafta süresince geziler ve tur sanatı n doğayla ilişkisini değerlendibaşlı ktaki beş harfli sözcük şöyle bir iniş lar düzenlenecek. recek, ardı ndan da yok olma tehlikeyapar gibi oldu dilime. Hemen kapattı m siyle karşı karşı ya olan bitki ve hayŞinasi Ekincioğlu”nun yazdı ğı , ağzı mı . van ?gürlerini boyayarak sanatsal Levent Tülek”in yönettiği “HoÇünkü Mahcfnun kitabı ndaki şahane şu'nun Utancı ” adlı çocuk müzika ifadelerini yaratacaklar. şiirlerin içinde, 0 sözcüğün ne kadar güzel, 'O bir ekoldü' Kültür Servisi Türk caz müzi ." /` ğinin önemli kadı n vokalleı inden Ayten Alpman, dün Teşvikiye Camii'nde kı lı nan ikindi namazı nı n ne kadar aşk dolu ve ne kadar yakı n, samimi, içli bir sözcük olduğunu söyleyen şahane bir şiir daha var: “AnamBabam”... Şiirin ilk bölümünün keyfini çı karmayı size bı rakayı m, ben ortası ndan yazayı m buraya: “Göçebelik büyük hüneríydi anamı n/ Saraylardarı Bedevi çadı rı na/Damak tadı taşı yan köle bir gezgin/Babamsa bir yerleşik kö/e/Gece bile çı karmadı kraı /atı nı /Ya çağrı lı rsam hazı r olayı m diye/ Mrtı k çı karı yoı ç astı m yüzünden o da)/Herkese pı rı l pı rı l hazı rdı r babam/Sen nehríne Siz nehri dernese de/ 'Canı m benim' ß<iî*likt İ ` .f Büyüyoruz. .. ' pm ' \ ı§! . 1 if, .. w az, ı lerine ardı ndan Ulus Meza.r11ğ1”nda toprağa verildi. Tedavi gördüğü Şişli Osmanoğlu Hastanesfnde akciğer yetmezliğine bağlı olarak hayatı nı kaybeden sanatçı nı n cenazesinde, kı zı Ayşe Gen diyebilir/Sun Yaî Sen 'i de hiç sevmezdi/Beykı n 'a hayrandı ama/Hiç bilmese de okumayazmayı /Oğlundan dinlerken 'Deneme/erW 'Beykı n dediğin adam, Alevi mi ?”/Diye sormuştu bir gün dayanamayı p/Yanı t anamdan geIdi:/ 'Olur mu hiç /ngí/izden Alevi, sa/akl'/Babamsa olanca kibarlı ğı ylaf/ 'Niye olması n İngiliz insan değil mi ?'/ 'Şuna bak arkadaş, derdi Anam/ Şuna küfür işler mí?'/Babamsa Anamı n öfkesine/'Get salak!' deyip deyip gülerdi. ” 2013 Martfnda onun şiiri ve yazı sı üstüne uzun uzun konuşmayı Arı taIya'ya saklı yorum. Siz YaIangezen'i okuyun, orada anası nı n babası na nası l sevgiyle “salak” dediğini görünce kı yamayacaksı nı z bu sözcüğe. “Süzme” diyeceksiniz belki ya da başka bir şey. Kime mi? Beni güldürmeyin Allahaşkı nal Şiirin anayasaya aykı rı olduğunu bilmeyenlere, sanatı n diyalektiğini yadsı yanlara, Türkiye'nin en “özgün” müzik topluluğunu suçlayan beslemelere, oordinasyon. kazandı ran eğilimler alı yor ` Ha . İ n cer, oğlu Hhan Gencer ve damadı İmeı ' Demirer başsağlı ğı dileklerini kabul ederken törene aralannda İlzel bir insandı ” derken, Cahit Ber H Ü, ' l progarnı ndan ilkokul hazı riı k sı nı ?na kadar çocuklar, çözüm üretebilen, Türk dilini kuralları na uygun ` ¬ konusabilen, yaratı cı becarilerinı kullanabilen pı rı l pı nl öğrenci adayları oluyorlar, bebekleriyle beraber kaı ı ldı klan jimnası ık daı çpr, Bora Gencer, Sešen kay ise “Müzik dünyası na ilk girham Geı Cumhur Onal, Cahit Berkay, Ozdemir Erdoğan, Selami Şahin, Lale Belkı s, Haldun Dormen, Metin Ersoy, Sevin Okyay, Selçuk Ural, Aülla Dorsay, Ece Dorsay, Ersan “v Erdura, Kerem Görsev ve Emrah Karaca”n1n bulunduğu, sanat dünyası ndan çok sayı da isim katı ldı . ~ YAŞ ,y¬\pı zn.¬z aza lnyı izzz zgiı ı mi ~ Mizzmzmk ve fz? içn ßı ı yzpı ı <@.§=ı gzı w W alsam. a=§ı ±ı =,=f. mhçaz m§.m.f.= .ww *Lu R mı , ,z±.;±.m.= diğimde Ayten Alpman vardı , yolumuzu açı yordu. 0 hem caz hem de türkü söyleyen, olağanüstü güzel sesi olan bir insandı ” diye konuştu. Selçuk Ural “0 bir ekoldü, bir hanı mefendîydi. Türkiye”nin gelmiş geçmiş en iyi şarkı cı ları ı ı daı ı biriydi” dedi; ye”ı ı in caz kadı n vokalistlerinin divası ydı ” ifadelerini kullandı . Burada konuşan Sezen Cumhur Kerem Görsev de “O, TürkiOnal, “Hepimizin başı sağolsun. Ayten Alpman, sesi, aklı , kendi gü tiyaîrocuyu memur sarı anlara, Fazı l Say'ı düşman sayanlara... Hiç Fikriye'nin o güzelim “salak” övgüsünü yakı ştı rı r mı yı m “süzme” dururken? sam' du” ' Yüzı vı z, İnßlı zce, Tenix, Baskedı ol Drama Ozz1'Onr yakhşı mı .ı = mcmk vz ı ¬¢f=k=ı J.m,,m,1\ e,;,ğ;,,.4. .mı .,d.,,d,Y ' Pf°f5Y°f\¢|5P°f Ö@'?"“¢"|l|2İlmna5nk ı Aı ı náerve ocn ı nn Wars a ula ı Tiyzı mm agfzzmznı z?ı z drarna azz ı Dogum Günü rmaı efa ' Vehlere bı rebir rehberlı k Gungor Gençu YGŞGIIIIIII YIİII' I İ Kültür Servisi ... mwm 1ı .şı ¢.\±, ı m Yazar, şair ve yayı ncı Güngör Gençay, dün sabah 78 yaşı nda ha yata veda etti. İki :ı y. dı r Tak sim İlk iz/ una ` İ yardı m f Hastane * si”nde te davi gö* ren Genmmpz Cz ILHAN çay”1n cenazesi¬ bugün saat 15.00”te Türkiye Yazarlar Sendika sı 'nda yapı lacak törenin ardı ndan, Şişli Camií”ndc kı lı nacak ikindi namazı nı n ardı ndan Feriköy Mezarlı ğfnda toprağa verilecek. + C Mx' B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog