Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

+ SAYFA CUMHURIYET 23 NISAN 2012 PAZARTESİ HAFTANIN SANAT ÇİZELGESİ 7”/SERG I Murat Sarı yarün İSTANBUL “Varolrı iayarı laı ” isirnli sergisi 24 Nisan 15 Mayı s tarihleri arası nda Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu. 13 T1YATRİı| bugün 20.30 Ataköy Yı mus Emre Kültür Merkezi, salı 20.30 I K|'ek'te “Bayrak” bugün 20.30. (0 212 311 78 24) ANKARA Kozyatağı Merkezi, cumartesi 20 .30 Caddebostan sz1¬.nesi*niie “Şişman Dernnz" saı i 20.30, "Medeni Hali: Kadı n" çarşamba 20.30. ( 0 212 661 38 94) cumartesi 20.00, pazar 18.00 (0 212 251 18 65) Kültür Merkezi, (0 212 478 06 00) Mithat Efendi Sahnesi'nde “Anitan'ı n Aşkı ya da Antigone New York'ta" cuma 20.00, cumarmsi 15 .00 ve Gömürı " salı , çarşamba, perşembe, cuma 20.00, cumartesi I Büyük Tiyatro”da, “Kerbela” 24 Nisan'da saat 20.00'de, 29 Nisan'da saat 1500't/e. (0 312 324 22 10) I KLlmbaraCl50'de “444" bugün 2030, “Gerçek Hayattan Alı nmı stir” salı , çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi 20.30, “Taze Canlandı nnalar" pazar 15.00. (0 212 243 50 51) I KOI'?y ÅrİŞ'in retrospektif sergisi 25 Nisan 9 Haziran taı ilı leri arasmda İş Sanat Kibele Galerisi'nde. l Lyndl Hall ve Erdem Taşclelen'in sergisi 26 Nisan 23 Mayı s tarilı leri arası nda kadar Eski Saı ı atorium'da. I O?aoyuncularda “Nası i Hoca ve Muhalif Eseği" cuma, 20.00, pazar 15.00. (kvalı ir Sahneleri Salon 1'de“Ö1üleri I Oda Tiyatrosuäı da, "Yosun1ar" 2428 Nisan tarihleri arası nda saat 1830'da (0 312 311 11 69) I “Anne"lere isimli karma sergi 27 Nisan 12 Mayı s tarihleri arası nda Uriín Sanat Galeı isi'nde. (0216 363 12 80) I Yavuz Tanyeli 'nin “Bora's Blues" isimli sergisi 24 NisLı n'a kadar TEM Sanat Galeı 'isi'nde. (0212 2470899) 15.00 ve 20.00, pazar 15.00. Cevahir Sahneleri Salon 2'de I DD¶'ta “Süpernova” çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, I Cumhuriyet Kültür Merkeı iäı de, Tiyatro Pembe I Dostlar Tiyatrosu “Ben Bertolt Brecht" Sabancı Kurbağa tarafmdan salı nelenecek “Küçük Deniz Kı zı ” adlı “Sihirli Hediyeler Migros" bugün, salı , çarşamba, perşembe, Üniversitesi salı 20.00, çarşamba 20.30 Ataköy Yı ı nus pazar 21.00 (0 212 232 4440) Emre çocı ı k oyunu 28 Nisan'da saat 1030'da (0 312 442 30 50) cuma, cumartesi 12.00 ve l4.00, pazar 14.00 Küçük Salı ne'de I Maya Sahnesi'nde “Yeni Bir Hayat Için” çarşarnba Kültür Merkezi, perşembe 20.30 Kozzy, cuma 2030 I Mavi Sah|'ı e'de, “Mutfak Cadı lan" 27, 28 Nisan'da saat 20.30, “E1eni'den Mektuplar" persembe 20.30, “Van Gogh" Muammer Karaca Tiyatrosu, “Kerem Gibi" mnnartesi 20.00 “Kontrabas" salı , çarşamba, perşembe, cı ı ma 20.00, cumartesi 15.00 ve 20.00, pazar 15.00. Küçükçekmece DT Sahrı esi 'nde Büyükçekmece Belediyesi Kültür Merkezi (0 212 252 59 35) cuma 20.30, “Kültürel Çoğulcu Tiyatro" pazar 1300, “Alem “Kı rmı zı Şemsiye" salı , çarşamba, perşembe, cuma, cunı anesi, pazar 14.00 Usküdar Stüdyo Salı ne'de I Kenter Tiyatrosuäı urı “Kraliçe Lmr" oyunu cuma 20.30 Kadı köy Halk Eğitim Merkezi. “Aşk Mektupları " cumartesi Buysa Kral Übü" pazar 20.30. (0 212 252 74 52) cuma, cumartesi, “Tetikçi” pazar (0 212 292 32 47) I 20 genç ressamı n “bir” kavramı nı yorumladı ğı sergi 25 Nisarı 'a kadar Arl&Design Ga11ery'de. I Bir isimli kanı ia sergi 25 Nisarı 'a kadar Armaggan Art Gallery'de. I Sabahattin TLlrı cer'in resim sergisi 25 Nisan'a kadar Donı k Sanat Ga1erisi'nde. (0212 252 05 35) “Mic11e1cı nge10" peşembe, cı una, cumartesi 20.00, pazar 20.00. (0 212 246 35 89) 15.00. Üsküdar Tekel Sahnesi'nde “Çocuktan Al Haberi" salı ,I Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu nda “Beni Yeniden Sev” çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi l4.00, pazar' 12.00. (0 212 292 39 00) I lkirı cikat'ta “Cam Yapmklar" salı , “Yalnı z Batı " çarşamba, “Yok oğlum, biz evdeyiz" pemembe, “Limonata” I Ankara Sanat Tiyatrosuüı da, “Ziı biik“ 25, 27 20.00'İle, 29 Nisan'da, saat 17.00'de, “Cinñkir/11erŞey Doğaçlama Çocuk Oyunu" 29 N isan'da saat 12.00'de. (0 312 241 02 33) Nisan'da saat 20.00'de, 22 Nisan'da saat l5.30'da, 29 Nisarı 'da saat 1530`da, “Genç Oyuncular Sahnesi/Sur Dibinde/konuk oyun” 29 Nisan'da saat 1930'da (0 312 417 76 76) I Maximilian Eder'in sergisi 25 Nisaı ı 'a kadar r11+9rı gal1eı y'de. (0212224 74 31) I Umit Mİl'|dek'in “Yansunalar” adlı seramik ve suluboya sergisi 27 Nisan'a kadaı 'Urün Sanat Ga1erisi'nde. (0216 363 12 30) l Istanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyalrßlarl F. Reşat Nuri Szı hnesi'nde “Perşembenin Hanı mları ” çarşamba, curı iartesi 15.00 ve 20.30, perşembe, cuma 20.30, pazar 15.00 Muhsin Ertuğml Sal'ı nesi'nde “Nekrassov" çarşamba, perşembe, cuma 20.30, annartesi 15.00 ve 20.30. Kâğı thane Sadabad Sahnesi'nde “Toros Ganavan" çarşamba 15.00 ve 20.30, perşernbe, cuma 20.30, pazar 15.00. Haldun Taner Sal1nesi'nde “Dullar" çarşamba, cumartesi 15.00 ve 20.30, perşembe, cuma 20.30, pazar 15.00. I Ertan Gösteri Merkezinde, Ankara Denenı e Salı nesi'nce sal1ne1enecek“Kadı nlaı 1 İsyanı " adlı oyı ı n her pazartesi saat 2000'de (0 312 212 32 31) ADANA I A. Kadir Ekinci'nin “Uzak Işı k" adlı fotoğraf sergisi 27 Nisan'a kadar İfsak'ta (0212 292 42 01) I Hunt Sl0|1em'in sergisi 27 Nisarı 'a kadar Mabeyn Galeri'de. (0212 261 60 60) A l ceiia Stoikaänn “KZ MBUSLARP* adlı sergisi 27 Nisan'a kadar Sclineidertempel Sanat Merkezi 'nde. (0 212 249 01 50) I Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bu balta sonu görkemli bir gösteriyle son bulacak. Bugün ve yarı n 20.00'de Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu oyuntaı lanrun, Ayşe Bayramoğlu'nı ı rı yazdı ğı , Tilbe Sararı 'ı n yönettiği, “Düğün” adlı oyunla tiyatroseverlerin Ümraniye Salı nesi'nde “1 stanbul Hatı rası " çarşamba, cumartesi 15.00 ve 2030, perşembe, cuma 2030, pazar 15.00. Üsküdar Musalı ipzade Sahnesi 'nde “Hedda Gabler" çarşamba, cumartesi 15.00 ve 20.30, perşembe, karşı sı na çı kması rı uı ardı rı dan Ankara Devlet Tiyatrosu, Tennessee Wi1liams'n1 ünlü oyunu “Sı rça Kümes' ile çarşamba, persembe ve cuma günleri 2000'de salı nede I No 1 isimli karma sergi 28 Nisan'a kadar Nesrirı Esirtgen Cİı11ection'da. I Lllk Bel'ghe'nin “Ütopya Kolleksiyonu" adlı sergisi 28 N isan'a kadar Mimarlı k Araştumaları Stüdyosu MARS'ta. (0212 24548 50) olacak. Festivalin kaparnşı ru ise geçen yı l, 'Malaya' adlı gösteriyle sı ra dı şı bir » cuma 2030, pazar 15.00. Kerem Yı lmazer Sal'ı nesi'nde “lntilı ann Genel Provası " çarşamba, cumartesi 15.00 ve 2030, persembe. cuma 20.30, pazar 15.00 (0 212 66138 94) performans sunan Hollandalı *Close Act I Temür Köran'ı n “Seyir” isimli sergisi 28 Nisan'a kadar Evin Sanat Galc1'isi'nde. (0 212 265 81 58) İ YOLlSSEf Nabİl'in "lliç Gitmediı f' adlı sergisi 28 Nisan'a kadar GALERİSİ 'te. (02122324902) I Kesintisi! Åvangard isimli karma sergi 28 Nisan'a kadar Kuad Galeri'de. (0212 227 00 08) l Bakı rköy Belediye Tiyatroları Müşfı k Kemer Sabnesi'nde "Kü111anbey1iMüzikali" cuma 20.30, çocuk oyunu “Benim Güzel Pabuçları m" cumartesi 11.00, “Hangisi Babası " cumartesi 20.30, çocı ı k oyı 1ı 1u Grubu' yapacak. Bu Gğsrı aı ı i 4, SOYLEŞI İSTANB UL I 'Clinic Live Music yı l da 1900'da Atatürk Parkı 'ndan başlayarak Tren Gan'na kadar olan C|ub'da ctunartesi günü saat 21.00'de “My Dream: Dünya Dans Günü Partisi" adlı dans I Şule Ulusoy'un “Yaşamı n içinden Anlatı mlar.. .” isimli sergisi 28 Nisan'akadaı 'Terakki Sanat'\a. (0 212 351 00 60) I Hesaplaşma adlı karma sergi 28 Nisan'a kadar Akbank Sanat'ta. I Elmas DEn|Z`in “ELMAS” isimli sergisi 8 Mayı s'a kadar Maçka Sanat Galerisi'nde. güzergâlı ta, “Pi Leau' adlı sokak gösterisini sunacak olan konuk I Ali Ibrahim Ocalürı “Patetik Koridor” isimli ikinci kişisel sergisi 28 Nisan'a kadarDAİRE'de. (0212 252 52 59) I Murat Åkagültdüfün “Cennet Celı enrı em" adlı sergisi 28 Nisan'a kadar Galeri Manâ'da. (0212 243 ee 66) l Zeynep Bireewin “Beats per Unit" isimli sergisi s Mayı s'a kadar Gama Sanat Galerisfnde. ı l Seyit Mehmet BuçukoğIu'nı ı n “Sözün Izi" isimli sergisi s Mayisa kadar Galeri Liinrttta. (0212 247 47 29) sanatçı ları n renkli ve görkemli gösterisinde gösterisi salinelenecek. (0212 244 04 46) I 'Sedad Hakkı Eldem sanatseverleri, zengin görsel şovlarla anlatı lan etkileyici bir Oditoryumunda çarşamba günü saat 14.00'te “Yaşayan Mimar Sinan'ı Arı lamak" I Mehlika Baş'm sergisi 28 Nisan'a kadar ARKEOPERA SANAT I Oyun Alanları : Grafik 'lfasarı mcı ları n Deneysel Uretimleri Hakkı nda Bir Sergi İSTANBUL isimli sergi 9 Mayı s'a kadar Siemens Sanat'ta. (0212 334 11 04) hikâye bekliyor. (0322 3523355) I Adana başlı klı panel düzenlenecek. (0212 217 5100) I 'Orient Institut*ta cuma oaı aaisrnrı e. (021;24992ze) I Istanbul Aydı n Universitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oğretim Elemanlan Sergisi 28 Nisarfa kadar İstanbul Aydı n Universitesi 'nde. I Selin Aks0y'un “Transmutasyon” sergisi 28 Nisan'a kadar Cal1alabi Art I 'Kadı köy Süreyya 0perasl'nda salı ve perşembe günleri saat 20.00'de, cı nnartesi günü saat 1600'da “Senfonik I Figen Batı 'nı n “der'irı " isimli sergisi 9 Mayı s'a kadar Odakule Sarı at Galerisi`nde. Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu 4 oyuncuları , Ustün Dökmen'iı ı yazdı ğı . Ali 1~1üro1'un sahneye günü “Erich Auerbaclfı n Mimesis'inde Gerçeklik, Figı ı nı ve Estetik Anlatı m" başlı klı panel düzenlenecek (0212 293 60 67) Gallery'de. l Merih Tekin Berı deı fin sergisi 28 Nisan'a kadar Vakı fbank Istanbul Genel Minyatür" adlı bale gösterisi, cuma günü saat 2000'de "D'ansarn1e 2” adlı bale I Charles Csuri'nin“Zanı anı n Eskiz Defterleri" isimli sergisi 10 Mayı s'a kadar Sabancı koyduğu, “Komşu Köyün Delisi' adlı oyunu, çarşamba 20.00'de, cumartesi ise 1500'te yeniden sal1neleyecek (0322 4sso0ox) SANISUN I Samsun Devlet I 'Yapı mLab”İ1a curna günü saat 1400'te “Zeynep Özbatur Atakan Proje Projelendirı ne Semineri" başlı klı etkinlik düzenleniyor. (0212 252 45 56) Üniversitesi'nde. (0216 483 90 97) I Charles Csuriäı in sergisi 10 Mayı s'a kadar Kasa Galeri, Kzrzı asyuı e. I Jochen Proehl'ı n “Uneaı 1.1ı ed”' Müdürlük Fuayesi'nde. gösterisi, pazar günü saat 1600'da “Genç Adı mlar Genç Sesler” adlı bale gösterisi sahnelenecek. (0216 346 15 31) (0212 316 70 70) l Jale Nejdet Eı zen'in sergisi 29 Nisan'zı kadar Mine Sanal Galerisi 'nde. sergisi 10 Mayı s'a kadar oda Projects'te. (0212 251 12 74) (0212 2323S13) I Buket GüreIi'nin “Balİaka1ı rı m..." I 'Cemal Reşit Rey'de çarşamba günü saat 20.00`de “Kremlin Devlet Sarayı Kremlin Balesi” adlı bale gösterisi adlı sergisi 29 Nisan'a kadar Adasanat'ia. I Doğu Çankaya'nnı sergisi 12 Mayı s'a kadar Galeri/Miz'de. ( 0212 241 76 66) ' ntonius ile I 'S.U. Sakı p Sabancı MüZeSİ`nde cumartesi saat l4.00'te “Xander Van Eck" paneli düzenleniyor. (0212 277 22 00) I 'Lush Kabare”de cuma I Buket GÜl'e|İ'nin sergisi 29 Nisarfa kadar Adasanat Etkinlik Salonu'nda. sabnelenecek. (0212 Z32 98 30) ANKARA I Gülten ImamoğIu'nun sergisi 12 Mayı s'a kadar Rumeli Cad. Birlik Apartmanfnda. I Lebibe Sonuc'un “Femina” isimli sergisi 12 Mayı s`a kadar Derinlikler Sanat Merkezi'nde. (0212 291 82 55) %212 245 56 23)isimli Zeynep Akgün'ün “Koma” sergisi 29 Nisan'a kadar Artgalerirn Nisantasi Sanat Galerisi'nde. (0212 314 23 23) I Opera Sahnesinde, “Rusalkzı " 28 Nisan'da saat Kleopatra festival İ 1îyatrosu'nda 24 Nisan Salı ve 25 Nisan Çarşamba günü AKM Büyük Sal1ne'de Adana Cümle Alem" başlı klı standup gösterisi salrnelenecek. (0212 243 95 95) ANKARA ğzdcrniroğlu 80 Dakkada ünü saat 2100'de “Vedat 20.00'de. (0 312 324 68 01) I Hale |şlk'u1 “Düğüı nler” isimli sergisi 29 Nisan'a kadar Harrnony Sanat Galerisi. (0216 553 21 67) I Operet Sahnesinde, “Osn'1an1ı 'nı n İtalyan Operası /Naum Devlet Tiyatrosu'nun hazı rladı ğı “Kayı p Bolluk Ulkesi" acllı I Tarih Nehri ve Segment isimli sergiler 13 Mayı s'a kadar BORUSAN CONTEMPORARY'de. l Franz Ackermann'ı n “Transit” Tiyatrosu/müzikli anlatı m” 24 Ni san'da saat yolcusu 1 ANKARA iri z ı ı . çocuk oyunu kücük sanatseverler için I Cumhuriyet Kültür Me|'keZİ'nde, Prof Dr. Dilek Gözütok'ı m vereceği “Ulusal Bayramları n Eğitirrı deki Yeri" sahnelenecek. Ucretsiz oyunı m biletleri Devlet başlı klı söyleşi 26 Nisan'da saat 19.00`da, gazetemiz yazan Ali Abalı ve hakem I Sezgin Sander'in “Yeniclen Görmek" isimli sergisi 30 Nisan 'a kadar 2000'de (0 ' Ayşe Takı Galerisi'nde. (0 212 343 2154) I Olca Uzunoku r'un baskı resim 312 324 , Ş? isimli sergisi 13 Mayı s'a kadar Dirinı art'ta (0212 291 34 34) es 01) Elı; f I Ayşe WiIson'ı n “biz küçükken" başlı klı sergisi 13 Mayı s'a kadar Pg Ait Ga11ery'dc. Tiy?fffâl?? Selçuk Dere1i`nin vereeegi §§1$;Öle1f'?de“İem"1¬ “Şike Davası " başlı klı söyleşi ed?ebllewk (0 36~ 27 Nisan'da saat 1s.30*İı a. (0 431 50 00) 312 442 30 50) sergisi 30 Nisan'a kadar Galeri 1113'de (0 216 ses 63 7s) 1 "¢. n. (02l2252$ÛOÛ) I Ylğll UygUt"un fotoğraf sergisi 30 Nisan'a kadar Nuru Ziya Suites'te. I Birsel Bosut Gürbüz'iin “Mavi Kareler" ' 7' ' I Gülhan Müstecaplı oğlukı ı m sergisi 13 Mayı s'a kadar Füsun İnan Art Grı ı eryae. (0212 232 40 49) isimli sergisi 30 Nisan'a kadar Kı zı ltoprak I Dr. Demir Fı trat Onger koleksiyonundaki “Paris Ekolü Sanatçı ları Sergisi 14 Mayı säı kadar Maçka Modem Sanat Galerisi'nde. I Minyatür ve Kat'i Sergisi minyatür, kat'i 24 Nisan'a dek ANKUSEV Sanat Galerisi'nde (0 312 447 71 67) Sanat Galerisi'nde. ( 0216 418 38 06) I Ahmet Yeşil resiru 25 Nisan'a dek Galeri Soyul`ta. (0312 438 ss 70) 1`/[U günü saat 2230'da “Mystery Jeı s* kon I *Kadı İSTANBUL köy Süreyya Operası l \` izlenebilir. (0 212 334 07 52) I 'Türker Inanoğlu Maslak Show Center'da Sahnesi'nde bugün saat 2000'de “23 Nisan çarşamba günü saat 2100'de “Volkan Konak” konseri izlenebilir. (0 212 236 66 86) I Ismail Gülgeç'in sergisi 30 Nisan'a kadar İstanbul Karikatür ve Mizah Merkezi'ndc. I Van Gogh Alive isimli sergi 15 Mayı s'a kadar Karaköy Antrepo 3'te. I Gül Erali 'nin Seramik Heykel Sergisi 15 lv1ayı s'a kadar Hobi Sanat Galerisi'rı de. I Fatih Merter'in “Saklı Senfoni' isimli sergisi 1 May1s'akadar Ekavart ~ Gallery'de. (0212 252 8131) I Bjarne MeIgaard'ı n sergisi 2 Mayı s'a kadar GaleriArtist'tc. (0212 227 68 52) I Volker März 'uı “Volkan Kadı nları ./ The Woman of The I Mehmet U|LlSe|'in “Meşguliyetle '1` edavi 2" isimli sergi 15 Mayı s'a kadar Gallery 2'de. (212 291 37 91) Özel Konseri Suna Kan (keman), İdil Biret (piya.no)" I Mehmet SUSLIZ yağlı boya, ağaç baskı 27 Nisan'a dek konseri izlenebilir. (0 216 346 15 31) I 'Nardis Jazz CIub'tzı bugün saat 21 30'da “Eylül Ziraat Bankası Kı ı ğı ı lı ı Sanat Galerisi`ndc. (0 312 466 05 40) Biçer", yarı n saat 2130'da “Miiı ı ip Utandi Konseri”, I Serpil Kapar resiru 28 Nisan'a dek Helikon Sarı at çarşamba günü saat 2130'da “Sirin Soysal Caz Galerisi'nde. (0 312 441 78 01) I Ercı l Akyavaş resim 28 Nisan'a dek Galeri Nev`de. (0 Klasikleri", perşembe günü saat 2130'da “Onder Focan 312 437 93 120 ) I 'Ghet10'da perşembe saat 2130'da “Johan Barbı ı r”, cuma günü saat 2230'da “Erkin Koray", cumartesi saat 22.30'da “Movitsl” konseri izlenebilir. (0 212 251 75 01) I H0rasal'|'nı “Labirent” isimli sergisi 19 Mayı s'a kadar PiArtworks'te. 80212 293 67 09) Tophanei Arrı ire'de. I Müjgan Ozkaya Yı lmaz resim 30 Nisa.n'a dek Gözde Sarı at Ga1erisi'nde. (0 312 442 11 31) Quartet”, cuma günü saat 2230'da “laı ı usz Szprot “Young @ 11ea.ı ts"', cı nnartesi saat 2230'da “Eee Göksu I 'Fulya Sanafta perşembe günü saat 20.00'de “Borusan Quartet” konseri izlenebilir. (0 212 215 60 29) İ E|1LIğ?IİÅİSŞ resim 30 Nisan'a dek ARETE Sarı at I Mehmet Akspı fun 50. yı l sergisi 20 Mayı s'a kadar , I Esma Paçal Turam'ı rı “Günlerden Bir Gcı 1erisi'nde. (0 312 440 08 81) I Abdurrahman Kaplan desen 4 Mayı s'a dek Krisna Sanat Merkezi'nde (0 312 418 02 53) Vulcarı o" isimli sergisi 4 Mayı s'a kadar Art 350'de. 'MASAL"' konseri izlenebilir. (0 212 244 63 27) I “Akbank Sanat'ta yarı n saat 20.00'de “Jazz lst Quartet Feat. Daniel Thomas”, cı ı ma günü saat 2000'de “Sevil Uluean Weiı ı stein I 'Iş Sanat Kültür Merkezi'nde perşembe günü saat 2000'de “Madredeus” konseri izlenebilir. (0 212 316 10 83) I 'Lütfi Kı rdar Anadolu éx (0216 369 80 50) .r " , N İ Gün" isimli sergisi 20 Mayı s'a kadar Apel'de. ,Af (0212 292 72 36) Auditorium'da perşembe gı îmü saat 2000'de “Borusan Istanbul Filarmoni l Ismet Vildan Alptekiwin “Paris`in Çatı ları " isimli fotoğraf sergisi 4 Mayı s'a kadar Galeri Işı k'ta. ' 1^ “I *ii IYı lmaz Güney 74. Doğum Yı lı Sergisi I Adnan Turani resim 5 Mayı s'a dek Nurol Sanat Ga1erisi'nde. (0 312 468 86 70) `.2* '1 22 Mayı s'a kadar Caddebostan Kültür Merkezi I Nevzat Akoral resim 8 Mayı s'a dek Annoni Sanal Piyanist: Gülnare Şekirı skaya" konseri ı. , izlenebilir. (0 212 252 35 00) |, Erkan Oğur”, çarşamba günü saat 20.00 'de “Samir Odelı Tarninı i & l Recep Batu k'urı sergisi 4 Gül Er Mayı s'a kadar Galeri Espas'ta (0212 227 7017) ı tki, ali 'nin Seramik ' ı Sarı at Galerisi'nde. (0216 386 26 81) Galcrisi'nde. (0 312 440 43 24) I 'Borusan Müzik Evi'nde yarı n saat 20.00'de “Erdem Şimşek & T T Hezarfen Ensemble”, perşembe günü saat 20.00'de “Spiral Quartet ~ Paristanhul”, cı ı rna saat 2000'de Orkestrası Leyla Gencer Anı sı na Carmen" konseri izlenebilir. (0 212 373 1 1 00) ' ' l Belkı s Balpı nar'm“Artki1inı Sergisi" sergisi 22 Mayı s'akadar Çı rağan Palace Ke1npiı 1ski Sanat Galerisi'nde. (0212 327 00 12) I 'Susanna Baca'nİ1a cuma günü saat 2000'de “Avea Sı radı şı izı vmı I Tahir Ul'ı 'ün “Naylon Bannaklar” konulu fotoğraf sergisi 27 Nisaı ı 'a dek Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi 'nde izleninı de. Konserleri" kapsaı rnnda Aya lrini Müzesi'nde, cumartesi saat 2t).30'da Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'nde izlenebilir. (0 216 556 98 001 I Erol Akyavaş'ı n sergisi 5 Mayı s'a kadar Galeri Nev 'de (0211 25215 25) Heykel Sergisi 15 Mayı s'a kadar Hobi Sanat Galerisi'nde I Nevin Aladağün sergisi 26 Mayı s'a kadar RAMPA'da I Serap AtaIa'nı n sergisi 5 Mayı s'a kadar Artev Sanat Ga 1erisi'nde. (0216 449 46 75) I Şevket Sönmezîrı sergis i 5 Mayı s'a kadar Galeri Merkur'de. (212 225 37 37) I Mona Hatoum'un “Hâlâ Buradasuı " isimli sergisi 27 Mayı s'a kadar ARTER'de. (0212 243 37 67) I Nevin Aladağ'ı n “Sahne” isimli sergisi 27 Mayı s`a kadar ARTER'de (0212 243 37 67) I Hayal lncedoğan'ı n “Rüzgâr Yabanidir" isimli sergisi 27 Mayı s'a kadar Amerikan Hastanesi "Operation Room"da. I Aphrodisias Sanat Merkezi, yarı ndan itibaren 12 Mayı s'a dek “Enerjik Bakis" fotoğraf sergisini ağı rlayacak. Mayı s'a dek Ege Universitesi 50 Yı l Köşkü Sanat Ga1erisi'nde izlenimde. “Trio Raro”, cumartesi günü saat 2130'da “Timuçin Şahin Mivos izlenebilir. (0 212 336 32 80) Quartet I Sezin Haşı cı 'nı n özgün baskı resirı ı ve resiru sergisi, 16 Plays Timuçin Şahin" konseri I'“|stanhuI Live'cla cuma günü saat 2100'de “Babazu1a", cumartesi günü saat 2130'da “Cem Adrian" konseri I Emin Ozdemir'in özgün baslcı resim sergisi, Ege Universitesi MOTBE Merkezi'nde 4 Mayı s'a dek görülebilir. I *Cemal Reşit Rey Konser Sal0nu'nİla yann saat 20.00'de “Aylin Scngün Taşçı : Osman Ziyağil”, çarşamba günü saat 2000'de “Franz Von izlenebilir. (0 541 asa 10 90) l Ayı in Ataç'ı n “nevininrt isimı i sergisi 5 ı vı ayisz rain Onno Sanat qzı eriwnae. (0212 252 00 47) I La La La Insan Adı mlar ı Boiimans Van Beuningen Müzesi Koleksiyonundan Ber Seçki isimli sergi 6 Mayı s'a kadar İstanbul Modern'de. (0 212 334 73 53) l Şafak Taner”in *Geriye/De/1İz1rn¬* isimli sergisi ts Mayı s'a kadar Gaı t'ta. I Basako, Josef Danner, Cemal Demir, Hüseyin |şlk'ı n sergisijı Mayı s'a kadar Art Suites Gallery'de. I Aydemir Okmen”in “Renk Senfon.ileri” isimli resim sagisi 6 Mayı s'a kadar Galeri Selvi.n'de, (2l2263 74 31) l Musevitoğlu Atölyesi Resim Sergisi 31 Mayı s'a kadar Tank Zafer Tunaya Kültür Merkezi`nde. (0212 259 77 40) I “Bach, Before and After' konserleri kapsamı nda cuma günü saat 2030'da St. Arı tuan Ki1isesi'1ı de, cumartesi giinü I Mustafa Köseoğlwnun sergisi 31 Mayı s'a kadar Alta Sanat Ga1erisi'nde. (0212 282 69 65) I Sean Lee'nin “Ev Ödevi" isimli sergisi 2 Haziran'a kadar The Empire Project'te l Ege Universitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Sanat Galerisi, 27 Nisan'a dek Akademisyen Ressam Hatice Keten'in resiru sergisine ev sahipliği yapacak. l Engin Tosun Kaytmaz”ı n “Objekti?me Takı lanlar” Chussy” konseri izlenebilir. (0 212 231 54 97) I “Baby|0n'da yarı n saat 2130'da “Lokal Anestezi Special Guest: Tolga Çevik”, çarşamba saat 2130'da “Aydı n Esen Grup: Transfusion X", perşembe günü saat saat 1930'da Sirkeci Garı Büyük Sa.lon'da “Vladimir Rejlek flaroslav Tı .una" konseri izlenebilir. (0 212 249 18 39) ANKARA 2130'da “Elif Çağlar “MUSIC"', cuma günü saat 2230'da “Büyük Ev Ablukada", cumartesi saat 2200'de “Oldies But Goldies 2 Mekânlı Parti" konseri I Dünden Sonra isimli fotoğraf sergisi 3 Haámn'a Istanbul Modenfde. (0 212 334 73 53) kadar başlı klı fotoğraf sergisi, 8 Mayı s'a dek Izmir Devlet Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'nde görülebilir. Iş Sanat Izmir Galerisi'nde. I Cumhuriyet Kültür Merkezinde. Hacettepe Universitesi Ankara Devlet Konservatuvar?ndan Doç. Ebru Karaağaç (keman) ve Prof. Dr. Anatol Jagoda'nı n (piyano) vereceği konser 28 Nisan`da saat 13.00'te. (0 312 442 30 50) I Anadolu Gösteri Sanatları Merkezi'nde, Mustafa l Yaşayan, Savaşan Osmanlı ve Dioramaları sergisi 6 1lazirarı 'a kadar Büyük Mabeyn Köşkü'nde. (0 212 292 73 68) I Eren Eyüboğlu 'nı ı n retrospektif sergisi 2 Haziran'aizlenebilir. dek I 'Jolly Joker Balans'ta çarşmba günü saat 2100'de “Sixpence None The Ric11er", cı una saat 2200'de “Göksel", cı nrxartesi gürı ü saat 2200'de “Yaşar” konseri izlenebilir. (0 212 249 07 49) I Rembrandt ve Çağdaşları sergisi 10 11azimn'a kadar Sakı p Sabancı Müzesi'nde. I Naile Akı ncı resim sergisi, 5 Mayı s'a dek Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Ga1eı isi'nde izlenimde. I Kat Malikleri Toplantı sı isimli karma sergi 6 Mayı s'a kadar Gale1`iBt1'da (212263 74 81) I Adalar, Mimarlar, Binalar isimli sergi Haziran 2012'ye dek Adalar Müzesi'nde. (0216 382 64 30) l Kore Resim Sanatı Sergisi 10 Mayı s'a dek Resim lleykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi'nde izlenimcli I 'Sal0n'da çarşamba saat 2130'da “Fuat Güner Project”, cuma günü saat 2230'da “lda Sand”, cumartesi Ceceli'nin vereceği konser. 27 Nisa.ı ı `da saat 21 .00'de, Volkan Kona.k'ı n vereceği konser 28 Nisan'da saat 20.00'de. (0 312 2861211) I Serap Ålal?'nı n sergisi 7 Mayı s'a kadar Artev'de. (0216 449 46 75) I G0ya'nu1“Zamanı nm Tanı ğı ” isimli sergisi 29 Ten1niuz'a I Mustafa Åğà\el(İl'ı 'irı caı n sergisi, 25 Nisan'a dek Konak kadar Suna ve İnan Kı raç Vak? Pera Müzesi'nde. Belediyesi Güzelyalı Merkezi'nde. ı f|LEP\lN ı mle gtı rı oşı n °' . f L ı .I?':'ílrf»ı u ' , > \; şf \., ., ' ^~ lx 7 î§'9'İ'il iğîiäfliîl?ğ .İ\ 31 "áiî;;.\ğ.;, ` ,, VW ilL\I;=1Z1L1l Xy î§llf§Tİl'/dü , , EYÜÂĞTU " llîrî. 'I ¢ı 'Üiı FLİ:nİ1ı 3s l ii Kzı ?rmzî ` , ,,, , ff Ğ i ,. / /Q^~\ i E llllllîfc`1@'šl v <'İ" '\ı' "Ç/'V :§rtîrı nİı e'.1 îsw?ı u / `\\ ' \ Mı \ W ,. , \ , ;= er:1ıiİ= 0 wii İl in +90 262 75l 24 9l www.braas.com.tr info@braas.com.tr GLHFä=šH@n2UÇ;^i'1?šš'ı 'at*=LEF.i + C lí' B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog