Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

+ SAYFA cuMHuRı YET 23 NİSAN 2012 PAZARTESİ 14 ߬¢. “ltötlsı ı şı ı ı Kı uı su Fatura Hesap, Mühendisleri Makina Odası 'ndan: “Son zamlar sonrası nda AN Utanç Büyüyor Tiyatrokare'nin, “Onca Yoksulluk kansu@cumhı .uiyet.com.tr Varken" adlı oyununu, Firavun 0zkes'in, geçen hafta Meclis'te yaptı ğı Kutlu Doğum Haftası ile ilgili konuşması ndan bir bölüm: lar Bile izah edilebilir? istişareye ve uzlaşı ya CHP milletvekili, kapalı bir anlayı ş nası l eski müftü Ihsan Uzlaşı ya, diyaloğa mesafeli duranlar bilmelidir ki ilahlı k iddiası nda bulunan ag ı ıANo .. . , . ı ı zı ı ı z ı İı \ı ı uı İı ;uı ı ı `tLu 'A cuog1u@supeı 'oı ı 1iı ı e.cİım vı ı kcuog1uyazilari.b1ogspot.oom Ankara'da yalnı zca bir 1 avuç tiyatroseverin izlemesinden utanç duyduğumuzu alİtarmı ştı k. Oyun, Ankara”dan Erzurum”a gitti, orada sansüre uğradı . Utanç daha da büyüdü. Tiyatrokare*nin kurucusu Nedim ayda 250 kw elektrik tüketen bir ailenin elektrik faturası 82.5 lira, ferdi ı sı nma ile yı llı k 1500 metreküp doğalgaz tüketileceği kabulüyle aylı k ortalama doğalgaz faturası da 121 lira olmuştur. Bu durumdaki bir ailenin aylı k ene?i faturası 203 lira olacaktı r. Bu rakam asgari ücretin yüzde 29 *udun Onümüzdeki aylarda yapı lacak yeni zamlarla enerji faturaları asgari ücretin üçte birine ulaşabilecektiı : " Bu tablo karşı sı nda; AKP'ye oy veren vatandaşları mı z, seçtikleri bakanları n karşı sı nda on takla, beş perende atabilirler. “Sayı n milletvekilleri, bin dört yüzyı l önce Hazreti Muhammed Bizce hiçbir sakı ncası yolİtur. Hatta sağlı ğa iyi gelir. “ ı ı ~ı ğı mı z yok. Tiyatroyu Ğ( İ 79 , . . ,, E W ettiniz. Bizi hastalagı mı zg düşrşı an haline İİ?" sanatsal 9'Z9'"İİL.Pİ°d“k` 2012 TÜfkİ.VeSİ'"da ben E E getirdiniz. Hizmet ettiğimiz insanlar kaiilimiz f;l;f;ileİi;*i`igŸfii;'ğî¢ífgîíİ“" Ve” SW" gibi lğak Çiîk 0/ay iı ãn Zu?yyoî iîqñgñnîzsyîgı re ormunuza gumr Ne yazı k kı artı k /İHive/ı gişe hatta yansı mayan olaylardanl ¦ id H^i^ ~ d “ik f i nı yorum. aze eyeyansı yan ve u u osun. ' Seyrediyon Türk Cerrahi Soruyor; Qı CE "Hekimlik mesle “inin eneti “ine müdahale tutmayaDerneği Çaİ'§'X0flim; fe yafl' mU}'0? İ Tl/pro/elerı yle ayaktaö oynanan oyunlar bile yeterli ol Hekimier öiüyon Sağhk Bakaiğ kendi tica”çabaiai,im veee Sahne . . bı ldı gı nı okuyan, koleleştı rı leme cek, bir gün o da kendi çocuğunun elinden tutup getirecek bu kitap şölenine. lstanbul'da sı kça tanı k olduğumuz gibi... Mehmetlerçoğaldı kça Türkiye”nin ı şı ğı sönmeyecek. iri* İ ı ~. , . , . ı . ı . " , kimseyi dinlemeyen, doğurduğu insanlar Saban'dan mektup aldı k. Diyor ki: “Ne yazı k ki, 20 yı lda vakı f gibi çalı şmayı öğrendik. Bir oyunu ' muz seyirciyle buluşa I na kadan diğer bir oyunumuzun gişesı yle destekleniyor, çünkü başka hiçbir dayana eleştirilebiliyordu, kendisine görüşünün yanlı ş olabileceği söylenebiliyordu. Hazreti Muhammed de bu uyarı lara kulak veriyor, kendi kararı ndan vazgeçip halkı n görüşüne tabi oluyordu. 2012 yı lı nda adı nda 'cumhuriyet' olan ve demokrasi ?ravun bile istişare ederdi. Uzlaşı nı n olmadı ğı bir yönetim istibdaddı n zulümdür, böyle bir ülkenin insanları da açı k hava hapishanesindedir. Mehmet?dfin dediği gibi 'Zul m ü alkı şlayamam, zalimi asla sevemem.' Turkı ye nı n Aydı nlı k Yüzü ' Izmir ı Haksı zlı k karşı sı nda susanlar dilsiz şeytandı rlar Hazre? Ömefin dediği gibi, anaları nı n hür denilen bir yönetimde Cumartesi akşamı kitap fuarı çı kı şı üç beş arkadaş bir çöp şişçide yemek yiyoruz. Yanı mı zdaki masada 89 yaşları nda bir çocuk kitap okuyor. Ne çevresindeki hareketlilikle ne de dı şarı ya konmuş televizyondan verilen tutbol maçı yla ilgileniyor. Dalı p gitmiş okudukları na. Çocuğa baktı kça içimi bir sı caklı k, bir sevinç kaplı yor. Dayanamayı p adı nı soruyorum anne babası na; Mehmet Çetin'miş adı . ManisaAlaşehir'den gelmişler kitap fuarı için, gidiş geliş yaklaşı k 300 km'lik biryol. Bir yayı ncı dostuma telefon ediyorum, Mehmet için birkaç kitap istiyorum. Arabası nda varmı ş, çok geçmeden geliyor kitaplar. Mehmet'e veriyorum, gözleri ı şı ldı yor. Kalkarlarken, yanı ma geliyor, elini uzatı yor, “Sizi tanı dı ğı ma çok memnun oldum” diyor. Yanakları ndan öpüyorum, “Ben de Mehmet, " diyorum, “ben de çok mutlu oldum. "Anne babası nı kutluyorum. Gidiyorlar. Biliyorum, Mehmet her yı l gelecekfuara, büyüye Nursi Hazretlerinin yaşadı ğı topraklardası nı z" tabelası konulması nı oybirliği ile kararlaştı rdı ğı nı , ADD Isparta Şube Başkanlı ğrnı n da bu karara karşı dava açtı ğı nı duyurmuştuk. Isparta ll Genel Said Meclisi'nin Barla beldesi yoluna “Bediüzzaman HaZl'eİ Kalkll Kaldı nlması na Dair Kanunun 1. alan Barla İlçemiz ana yol kavşağı na, “Bediüzzaman Said Nursi İstifa Gökçek”in yakı n kadrosu, hem Yenimahalle Belediye B3Şİ(al`I de MHP'li kimi işadamları ile Yardı mcı sı Şenol Balaban ile bir grup CHP”li belediye meclis üyesi, partiye kimi eleştiriler getirerek istifa ettiklerini açı kladı lar. CHP yöneticilerinden öğrendik: Ortada, ne Yenimahalle ilçeye, ne Ankara il yönetimine, ne de genel merkeze iletilmiş bir istifa mektubu varmı ş. Ankarada hem Melih Isparta II Genel Meclisi, aynı konuya ilişkin 5 Nisan`da yeni bir karar verdi. Yine oybirliği ile verilen karar şöyle: "1934 tarih ve 2590 sayı lı Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanlann maddesi ile “ağa, hacı , hafı z, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, İl Genel Meclisi 'nin 5.4.2012 tarihli llL hanı m, hanı mefendi ve hazretleri' gibi lakap ve unvanlann kaldı nldı ğı ve birleşiminde oybirliği ile karar verildi. " “Hazret”i kaldı rmı ş hazretler. kullanı lamayacağı nı n hüküm altı na alı ndı ğı , halen aynı kanunun yürürlükte Eh, kurucusu olduğu Anadolu olduğu, bu nedenle İl Genel Aiansrnı n logosundan Atatürk`ün Meclisi 'nin 06.12.2077 tarih ve 12/2imzası ve sözlerinin silindiği bir 363 sayı lı kararı nı n (g) maddesinde yer Türkiye'de yaşadı ğı mı zı bilelim... Hazretlerinin Yaşadı ğı Topraklardası nı z` şeklindeki ifadenin (sloganı n) değiştirilerek, sloganı n 'Bediüzzaman Said Nursinin Yaşadı ğı Topraklardası nı z' şeklinde yazı lması na O cumartesi Izmir, Türkiye genelindeki kitap fuarları tarihinde bir rekor kı rdı , kapı ları n açı k kaldı ğı dokuz saat içinde 17. Izmir Kitap Fuarı 80 bin 541 kitapsever tarafı ndan gezildi. Bu, bir günlük ziyaretçi sayı sı açı sı ndan erişilmesi/aşı lması güç bir rekordur. Bir rastlantı mı dı r? Sanmı yorum. Kitap, bir bilgi kaynağı olduğu kadar karanlı ktehlikesiyle karşı karşı ya kalan insanları n sarı ldı kları bir meşaledir. Karanlı k güç odakları kitapları kendilerine doğrultulmuş birer “silah” olarak görürler. Bu nedenledir ki karartma öncesi başlatı lan “mı ntı ka temizliği” sı rası nda ilk önce kitaplar yasaklanı r, toplatı lı r, yazarlar tutuklanı r. Gazeteler, televizyon kanalları karanlı ktehlikesine karşı direnen "karşı t unsurlardan” arı ndı rı lı r. dostluklar kurduğu bilinen Şenol Balaban, küçük gibi görünen önemli bir ayrı ntı yı gözden kaçı rı yor. Madem kendisinin kökten CHP'li olduğunu söylüyor, o zaman Yenimahalle'deki CHP'li seçmenin, oyunu Şenol Balaban'a değil, CHP'ye verdiğini unutmamalı . Türkiye böyle bir dönemden geçmektedir. A. en \ áı \ , . . . , i ı H ar' . KİM KİME DUM DUMÅ BEHİÇ AK behicak@yahoo.com.tr ° SORULARI SORUNLARI kk ik \<M °iVM'“ß~ fff*A rem Web 'lâ Yı lmaz ŞİPAL lsenàı ni Mini hı ssedı yßrfvnî áš' ""' ; ¬ Jonrv ~, ' izmirli, Egeli kitapseverlerin kitaplara ve yazarları na olan ilgi yoğunluğundaki artı ş, bu açı dan bakı ldı ğı nda dönemin getirdiği olumsuzluklara karşı bir tepkidir. ¬k¬k¬k Izmir, insanları nı n yaşam biçimi bakı mı ndan özel bir kenttir. lzmirli, kadı nı ve erkeğiyle özgürlüğünden de, seçtiği yaşam biçeminden de ödün vermez. Bunları tehlikede gördüğünde direnir. Şu sı ralar kentte Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu`dur. dillerden düşmeyen bir slogan vardı r: “İzmirAziz'dir; Aziz kalacak!" Bu sloganla kastedilen 'í4zı z”, Izmir Bilindiği gibi Sayı n Kocaoğlu Izmir 8. Ağı r Ceza Mahkemesrnde “çı kar amaçlı suç örgütü kurmak” Sı ğišnîi?lnmkîlı î?il.İİ]İİİÃÃÃİZİfİÃ'ÄğLğ,'î`î2fı .ğifİÃf<'±aŸg't'm l Konuyla ilgili tartı şmalar sonucunda, sistemi”nin olumlu bir yönü gösterdiğini söylemek oldukça " Ğ ”4+4+4 eğitim Û 3 zor. Egı tı mı n Kapı ları l i , , Nereye Açı lacak? .. . . . ,, ,, .. Bu nedenle, 1954 yı lı na kadar varlı ğı nı sürdüren ve suçlaması yla tutuksuz olarak yargı lanmaktadı r. “Örgüt üyeleri" ise bir bölümü tutuklu bulunan belediye bürokratları ndan oluşmaktadı r. Sayı n Kocaoğlu için savcı lı k 34 ayrı “suçtan” 397 yı l hapis cezası istemektedir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) dünyaya "örnek bir eğitim sistemi" olarak gösterdiği, 17 Nisan 1940 tarihli, 3903 sayı lı yasayla kurulan ve eğitimin "aydı nlı ğa açı lan kapı lan” olan “Köy Enstitüleri"ni anı msamakta yarar vardı r. Okuma yazma oranı , Cumhuriyet ilk kurulduğu yı llarda yüzde 5 bile değildi. Bunun yanı nda nüfusun yüzde 80'lik bölümü köylerde yaşı yordu ݬ. Kentin deneyimli, donanı mlı hukukçuları na göre savcı lı k iddianamesindeki suçlamalar “içi doldurulamayacak /af kalabalı ğı dı n ” AKP yandaşları dı şı nda, farklı siyasal görüşlere sahip ve sözlerine güvenilen birçok insanı n ortak görüşü ise bu davanı n Aziz Kocaoğlu ve çalı şma arka daşları nı n kişiliğinde lzmir”de Cumhuriyet Halk Partisi'ni yı pratmaya, itibarsı zlaştı rmaya yönelik siyasal HARBI sı sı ı ı ı lı ı Ponov , ?\\e@, “harekâtı n" bir parçası olduğu yönündedir. Bilindiği gibi AKP, “gâvurlzmiri” gãvurluktan kurtarma kararı ndadı r. Ne var ki ne yerel seçimlerde ne de genel seçimlerde başarı lı olabilmiştir. Şimdi bu yol Köy Enstitüleri, Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ile İsmail Hakkı Tonguç'un büyük çabaları yla oluşturulmuş Kentsel ve kı rsal alanlar arası ndaki eğitim eşitsizliğini V Å\ bir eğitim zı evrı mı zı ı f. BANA Qšl/ı Ml.ı 6İEl.ı *l0Kl.. kaldı rmak amacı yla, 1936 yı lı nda dönemin Milli Eğitim uygulamaya koyar. ii Q > Askerlikleri sı rası nda başarı lı olan gençler, gelişen *ag \ í j 0 J Ş/ Ç ı ~' tarı msal teknolojiyi önce öğrenip sonra da öğretmek üzere, Ziraat Bakanlı ğı 'nı n desteği ile eğitilip yetiştirilir ve ݶ görevini da iistienin HAYAT EPİK MUSTAFA BİLGİN hetiyatrosu@mynet.com Ismail Hakkı Tonguç'un yönetip, yönlendirdiği bu proje , ,, öğrendikleri “modem tarı m tekniklerini” köylülere aktarmak " için köylere gönderilir. Bu gençler ayrı ca “öğretmenlik” \ı ±f«ß:3ı ~f aoKuı \lcE, iaı vieı viis HAı ,ı Blue denenmektedir. Fakat |zmir'de taksi şoföründen garAşı ~ı i ı ı Aı Arı l7Öl~lEl1l<EN sonuna, öğretmeninden liman işçisine, ev kadı nı ndan emeklisine her kesimden insan, bu yolun da sökmeyeceği görüşündedir. Tam tersine, lzmirliler geçen yerel seçimlerde yüzde 55.2 oranı nda oy alan Aziz Kocaoğlu”nun 2014 yı lı nda yapı lacak seçimlerde bu oranı yüzde 60”ı n üzerine çı karacağı nı söylüyorlar. Ne demişler? “Herkuşun eti yenmez!" Doğru. Tür Bakanı Saffet Arı kan, "Köy Eğitmeni Yetiştirme Projesi”ni Q, f ' kiye'nin aydı nlı k yüzü Izmir'inki ise hiç yenmez. BULMACA SEDAT YAŞAYAN soLı ıANsAĞAz 1 2 3 4 5 6 7 3 9 1/Kurtı l 'S u'daki direni ikıŞr sı rası ndhîîäı älı zlğn bağanl' bir ç'kaİ'|an yasaları a Mîirı mı îı îs nİİı °İl?;<İlİı İı I9İ Bir1 varrnı İIII IIII ı ı ş bir yokmuuş oy egı tmenı Oy" yetı ştı rıKı lmesı sa giderek yaygısİİİeS°nİa nlaşı r. Bu beigede k°,,,,.g,,.;i|,, ,/,,kmuş başarı lı bir deneme olmuştur ve Türkiye'nin "aydı ğa \fi; 6 \: V afı .5açı lan kapı ları ” olan Köy Enstitülerinin kurulması için nlı uygun ortamı da oluşturmuştur. ı I i yapmı ş ve en çok iz bı rakan Milli Eğitim Bakanı 'dı r. ' uygulama gelecekte kurulacak “Köy Enstitüleri" için çok , / maya yönelik iç3 š?î1İÅ”?`ğ?”îi`*šîî§4 rinc karı ştı rma 6 yan... Bir zekâ7 oyunu. 3/ Kara8 b' 'l anlamı nda eski sözcük. Hasan Âli Yücel, Cumhuriyet tarihinin en uzun süre görev CA; " î ı şı ennı ı ı évı ertşı e5 ı ı Tünfğlî. li ?Sit 9 lll lllll sesi... “Bilgi, bilim, irfan” 5/ Çivi çakmaya ya da ağaç yontmaya yarayan bir araç. 6İ Güney Amerika`da yaşayan ve “horazankı ı şu” da denilen olarak anlatma. 7/ Güzel 123456789 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), doğumunun 100. yı lı olan 1997 yı lı nı “Hasan Âli " "' Yücel Wı ” olarak duyurmuştur. Nitelikli eğitim vermek İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İt İ İt İ İ İ İ İ İ İ kamunun öncelikli, temel bir göreviydi Hasan Ali Yücel'in " ' bakanlı ktan ayrı lması ndan sonra eğitim, kültür ve sanat KEMAL URGENÇ kUf¶9"c@.V3h°°c°m politikaları ndan verilen ödünler, Cumhuriyetin önemli , I (I kazanı mları nı tersine çevirmiştir... m0¢İ4Y/ faklı ”İİ" Eíiyßn QJİİU/77 ík l/fı İŸı İeI'ı } Åvfa/71 ßfafil??ı ?e/71. Cumhuriyet gazetesinde çalı şmaya başladı ğı mİ?ZIM 1956 Fazla Para Âİİ Fcamqs' CİIVE b?/l da İ=/iki?fek??/Qƒı fö?íP dffß?i?fyı lı nda tanı dı ğı m Hasan Âli Yücel, milli eğitime büyük (¬ . . l hizmetler vermiştir. , , Onun bakanlı k yaptı ğı dönem, Milli Eğitim'in en parlak 9 Fi / ' áe 1, Q 'İ ' î 0 Yüksek Mühendis Okulu, İstanbul Teknik ' l????????? 2HMH? BEBE 3WEE WWEEW 4EN KEEE dönemi olmuştur. Bu dönemde: ıii Lj ı Q iv İİ s 0 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi kurulur. Ş İ í 1 4, í L/ / í 4 ,,,¢aE,,5 uru ur. /Dünya Klasikleri" onun Türkiye'ye armağanı dı r. I | / I Kitaplı klardaki Milli Eğitim Bakanlı ğı 'nı n yayı mladı ğı \.~ ' ' fiil ,l bir kuş... Üstü kapalı koku... Aldatma işi, hile. Bİ El kol hareketleriyle yapı lan bir tür hı zlı dans. 9/ Insan sesiyle ezgili ler çı karma, müzik yapı tları nı seslendirme sanatı ... 5?UİU ??m? 5 EMİR HE 7K?KU! EEK BHEWN IEEE 9KE§K?İ?W? ses san tel tel iplik. Enivîrsitesihe dönüştürülür ve Ankara Tı p Fakültesi UYDUDAN N AKLEN HAKAN ÇEUK fhakan¢e]ik@myne¢,,,,m YUKARIDAN AŞAGIYA: lpek gibi düz ve parlak dokuı naları n yüzeyinde olu en yetkin çevirmenler aracı lı ğı yla Türkçeye çevrilir. ` BAŞLATİLİ Q 6 4 HÅÛİ ÜİZ DF MAİéğğİX`F5İZ S suz ' ' yapı lan kürk... Yunan abecesinin üçüncü çalarla lı aı ?. 3/ Metal bir diskten oluşan vurmalı çalgı ... Dağ0 Devlet Konservatuvarı kurulur. Y0RMU$İ? , . °',i i . " AHKUMİYET] ayi,iAMA l/ Kurtuluş Savaşı yı lları nda Kuvayı Milliye'ye si0 Türkiye'nin “aydı nlı ğa açı lan kapı ları " olan Köy Hi iI QAKSANA NE Diya, “Api y'A! HAL gA,' git! EHSİİİÜİGFİ kLl|'U|UF. ' A\îuKAiSiz yARGiLAMA« ÇOK KoMiK ÇOK YARAi'içi yi9! TUTUKLAMA! DURUŞMASİF lah ve cephane taşı ması yla tanı nmı ş tahlisiyc gemi0 Dünya edebiyatı nı n ve düşün dünyası nı n klasik eserleri, iÇiN ÇALIŞMA I ÇOK H0$U(V\/à GİTTİ T MAHKEME . si. 2/ Kürk hayvanları nı n göbek kı smı ndan alı nan par Toprak ağaları , ve dini siyasete alet edenler el ele ' . vê' . İ `<'\ S" Hl§.'S0^'t"< vererek 1954 yı lı nda Türkiye'nin "aydı nlı ğa açı lan kapı ları ” 'iii' ' ' . i %2 fi D“LİV)İ$ olan Köy Enstitülerini kapatı rlar. ( , A : BU' İ? Hasan Alı Yucel ı saygı yla anı yorum. § v IP İ I (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Orgütü) üye olur. , ' ` ' ` ' HUl<Ul<!. ı ı IŞTERSENI. ı Onun çabaları sonucunda Türkiye UNESCO'ya ¬ Å fî; " ADALETSIZ yı . YALIM dan inen sel. 4/ Bilimsel nitelikli çalı şmalar için kul laı ı ı lan bir sözcük. Sİ “Dinle sana bir edeyim / Hatı rdan gönülden geçici olma” (Karacaoğlan). 6İ İtalya`ı ;la bir kent... Mesafe. 7l Radyum elementinin simgesi... Oylurnlu... Rütbesiz asker. 8l Küçük gezinti va Türkiye'yebüyük hizmetler veren "büyük aydı nlanmacı " : İ /< ÷` Q % Y puru... Anlam. 9/ İçki içilen, dans edilen eğlence yeri... Sürülmemiş, ot bürümüş toprak. + CIVIYB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog