Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CU MHJGRİYET 12 23 NİSAN 2012 PAZARTESİ DIŞ HABERLER dı sı 1ab@.=umh..fı yeı ¢°m±f "Za 4 ,ı BIÇAK SIRTI ßi , . F ransa°da sosyalist aday beklendiği gibi en yüksek oyu aldı , oy patlaması yaşayan aşı rı sağcı lar ise sürpriz yaptı O ` Eflll MÅNISÅLI F =\,ww.ismniıı n.eau.u/ı ı z?sm/emanı saı i Kitaplar, Fikirler, Insanlar v" uéuı ı Hüı İüı vı PARİS Fransa`da dün düzenlenen Tİı hrİı n'du ,l ' İ TAHRAN (Cumhuriyet) Türkiye“yi “düşman devlet haline gelmekle” suçlayan Irak Başbakanı Nuri el Maliki, temaslarda bulun El Maliki » ,¬ ğ ' y İl Sevgili meslektaşı m Prof. Dr. Emre Kongar ilginç bir kitap yayı mladı ; ABD'nin “Siyasal İs/amla Dansı ” (1). Ortadoğu ve Islam dünyası na yönelik olarak, soğuk savaş sonrası nı n ABD Xı ,Z 2 í z/ ,V ı/"í /Ÿ /3 WD/ * , mak üzere bölgedeki en büyük destekçilerinden biri olan lran'a resmi bir ziyaret düzenledi. El cumhurbaşkanlı ğı seçimlerinin birinci turunda Nicolas Sarkozy tam bir hezimete uğradı . Fransı zları n yüzde 75 `i, en solundan en sağı na Nicolas Sarkozy'nin neoliberal siyasetine “Hayı r” dedi, Katı lı mı n 2007 hariç, 30 yı ldan beri yüzde 80.3 ile eı ı yüksek düzeyine eriştiği seçimlerin sürprizi bir kez daha aşı rı sağcı ve milliyetçi parti Front National (Milli Cephe) partisi adayı Marine le Pen oldu. Babası JeanMarie le Pen°in politikaları değerlendiriliyor. “Hangi İslam ve nası l bir demokrasi” soruları nı n yanı tları araştı rı lı yor, önemli sonuçlara varı lı yor. İslamı n yeni küresel (ve kapitalist) sisteme entegrasyonu konusu benim de çalı ştı ğı m bir alan. Emre Kongar eksik olması n, değerlendirmelerime kitabı nda yer vermiş. Vals değil, rock and roll Amerika'nı n bölgede siyasal Islamla dansı , vals ya da tango olmaktan çok ötede, “rock and roll benzeri” bir sertlikte ilerliyor. Sonu, bizim için olduğu kadar ABD için de büyük riskler taşı yan bu süreç başarı lı bir biçimde işlenmiş. Maliki°nin Iran ziyareti iki gün sürecek. Iran medyası , El Maliki 'nin ziyaretine, BağdatAnkara arası ndaki yaşanan gerilimin yükseldiği bir tarihe denk gelmesine dikkat çekerek geniş yer ayı rdı . Irak, son turu 14 Nisan`cla İstanbulda :Ğ v »esti 20()2”deki yüzde l7”lik rekorunu kı ran kı zı Marine, Sarkozy”nin “çaldı ğı ” oyları nı geri aldı . Sarkozy, görülmemiş bir ilke daha imza attı . Bugüne kadar ikinci kez cumhurbaşkanlı ğı na aday olan hiçbir eski cumhurbaşkanı , birinci turda ikin İkinci kitap ise Soner Yalçı n'ı n yaşadı ğı mı z süreci anlatan okkalı çalı şması . Bir anlamda, Emre Kongar'ı n kimi kuramsal tahlillerini uygulamada gösteren bir kitap, adı “Samizdat”, hem de ilk baskı sı 100 bin adet yapı lmı ş (2). Küresel ölçekte bir ilk baskı . Yazar son 56 yı l içinde yayı mladı ğı her bakı mdan okkalı kitaplarla günümüze ı şı k tutuyor. gerçekleşen lran ve 5 artı l ülkeleri arası ndaki nükleer görüşmelere 23 Nlsan'da Bağdat”ta ev sahipliği yapacak. SOSya|İSݦ|el' klltiamaya basiadl ' Katı lı mı n 30 yı ldan bu yana en yüksek düzeyde gerçekleştiği Fransa'daki seçimlerin 1. tur sonuçları na göre 1. adam olarak gözüken sosyalist aday Hollande taraftarları sokaklarda sevinç gösterileri yaptı . ci konuma düşmemişti. Sosyalist Parti'nin adayı François Hollande ilk turda henüz resmileşmemiş rakamlara göre yüzde 28.8 oyla ilk adam olurken, Sarkozy 25.6”da kaldı . Fransı z Komünı st Partisi ve Sol Parti“nin başı nı çek Bir başka ilginç kitap ise, bambaşka bir pencereden ulusalcı lı k konusunu inceliyor. Adı da “Ulusalcı lı k” (S). Sabancı Universitesi'nde yapı lan bir doktora tezinin kitap haline getirilmesi, yazarı Doğan Gürpı nar. Yukarı da sözünü ettiğim iki kitabı n ele aldı ğı konular oldukça farklı bir pencerelerden değerlendirilmiş. “Ulusalcı lı k ideoloji mi, teorik bir kurgu mu yoksa yalnı zca uygulanan rejimin bir sonucu mu" benzeri soruları n yanı tları kapsamlı bir biçimde enine boyuna incelenmiş. Salih: Arap FÜZE KALKANI İSRAİL”İ KORUMAK VE DESTEKLEMEK İÇİN Baharı yı kı mdı İRAN: r İ Dı ş Haberler Servisi Yemen°in devrik li tiği Sol Cephe adayı J eanLuc Mélenchon yüzde 11.8 ile 4. adam oldu. Mélenchon son kamuoyu araştı rmaları nda üçüncÜ.lük yarı şı nda Le Pen ile KURULDU başa baş gidiyordu. İkinci tur 6 Mayı s'ta deri Ali Abdullah Salih, Arap Ba.harı 'mn ülkelere ve o ülkelerin ulusla rı na “yı kı m ve kaos” getirdiğini ileri sürdü. 33 yı llı k iktidarı nı n sonlanması nı talep eden halk ayaldannı alarnı ı n ardı n í°lİ rak nitelediği uçak ve onunla ilgili radar. İsrail”in, savaş durumunda bilgiler hakkı nda daha ayrı ntı lı koIran füzelerini rasat etmek ve inDevlet televizyonundaki bir prognuşamayacağı nı da belirtti. Uçağı n ramda konuşan Tuğgeneral Hacı zaABD, Afganistan ve Pakistan”daki celemek için bu sisteme ihüyacı var. Sistem NATO adı altı nda lsde, Malatya'daki füze radar sistemiuçuşları na dair bilgilere ulaşı ldı ğı nı nin İsrail'i “korumak ve desteklerail için kuruldu” dedi. Hacı zade, söyleyen Haeı zade, anlaşı ldı ğı kamek” için kurulduğunu ve bu konudaha önce yaptı ğı açı klamada saldı darı yla ABD”nin uçak teknolojisine da ellerinde “kesin kanı tları n” olrı ya uğramaları halinde “ilk önce” ait son 50 yı ldaki bilgilerinin bu duğunu da belirtti. Türkiye”deki radar sistemini hedef uçakta toplandı ğı nı bildirdi. lran”ı Türkiye'deki sistemin sadece raalacaklanm söylemişti. Mehr Haber Ajansı ”nı n haberine gödardan oluştuğunu ifade eden İranlı Hacı zade, düşürülen ABD casus re de Tuğgeneral Hacı zade, RQ170 komutan, “Türkiye toprakları nuçağı yla ilgili dört yeni kodun daha uçağı nı n bir kopyası nı yapmaya dan herhangi bir füze fı rlatı lması başladı kları nı açı kladı . çözüldüğünü, “milli sermaye” ola:Kı sı k ı İAı ı AaAĞ söz konusu değil, oradaki sadece Sol kesimin diğer adayları ndan Avrupa EkolojiYeşiller lideri Eva Joly yüzde 2, Yeni Antikapitalist Parti adayı Philippe Poutou yüzde l.2, Troçkist ABD'nin Siyasal Islamla Dansı ve Ulusalcı lı k kitapları nda fikirlerime oldukça geniş yer verilmiş olması beni mutlu etti. İşçi Mücadelesi adayı Nathalie Artaud 0.7 alarak solun yüzde 45”lik oyunu sağlama aldı lar. Mélenchon ve Joly ilk açı klamaları nda seçmenlerini Hollan Siyasetin finansmanı Bir dördüncü kitap ise Prof. Dr. Sadı k Kı rbaş'ı n yayı mladı ğı “Siyasetin Finansmanı ” eseri (4). Siyasetin finansmanı kuramsal ve uygulamalı boyutları ile meseleyi ayrı ntı lı bir biçimde incelemiş. Kitabı n Türkiye'de bir boşluğu doldurduğuna dan Körfez Işbirliği Konseyi (KlK)ba.r1ş planı çerçevesinde muhali?erle anlaşan ve koltuğunu yardı mcı sı Abdurabbu Mansur Ha di`ye bı rakan Salih, Yemen”in yeni krizlerle karşı karşı ya olduğunu iddia etti. Salih, kendisi ne bağlı lı ğı ile bilinen bazı komutan ve generallere baskı yapı ldı ğı nı ve bu baskı nı n ülke güvenliğini olumsuz etkilediğini de savundu. de”ı desteklemeye davet etti. Poutou ve Aı tlı aud ise Fransı zları Sarkozy'yi tarihin çöplüğüne atmaya çağı rdı . Sert Sarkozy karşı tlı ğı yla dikkatleri çeken merkez sağcı MoDem lideri ve adayı , 2007 nseçimlerinin 3. adamı François Bayrou ydizde 8.5 ile beşinciliğe düştü. 6 Mayı s'ta yapı lacak ikinci turun favorisi, yüzde 58 ile 54 arası değişen bir kamuoyu desteğiyle François Hollande. inanı yorum. Ilginç uluslararası karşı laştı rmalar var. Demokrasi ve haksı z rekabetin önünün kesilmesi bakı mı ndan önemli bir çalı şma, ilgililer bundan yararlanmalı lar. Çok çeşitli görüşleri içeren kitapları n yayı mlanması bir bakı ma çeşitliliğin ve zenginliğin göstergesi. Ancak kitap okuma oranı nı n düşüklüğü ve medyanı n akı l karı ştı ran ve olan biteni anlaşı lmaz hale getiren antidemokratik tutumu, terazinin bir kefesini ABD'YE Gözı möı Annan'dan, hem Şam'a hem mu/"la/if/ere uyarı flsruı l ordusu lrun ı çı n huı ı r' İ Dı ş Haberler Servi Çin ve Rus a'dan , Dı ş Haberler Servisi Çin ve Rus donanma birliklerinin Sarı Deniz'de ortak düzenledi si Israil Genelkurmay Başkanı General Benny Gantz, emir verilmesi devtatbika, Ağı r silahları bı rakı n' gibi tatbikatları n yapı lacağı bildirilirken, Çin Milli Savunma Bakan ağı rlaştı rı yor: haksı z rekabet ortamı nı n doğması na yol açı yor, Bu arada sevgili Mustafa Sönmez`in 20 Nisan 2012'de köşesinde çı kan makalesini okurken son 25 yı lda yazdı kları mı ve konuştukları mı anı msadı m. Sanki onları n bir özetini okuyordum. Çok mutlu oldum. Ne demişler, aklı n yolu birdir, er ya da geç. Ancak yaşanan dünyada her şey uygulamalarla oluşuyor. ( 1) Proñ Dr. Emre Kongan ”ABD'nin halinde lra.n”ı wrmaya hazı r oldukları nı söyledi. Gantz, “Askerlere, tik sürecin oluşması için yardı mcı oldukları nı kaydeden Aı ı lı ğı `ndan yapı ları açı klamada “tatbikatı n ke nan, tarafları 6 maddelik plana uymaya çağı rdı . ı Siyasal İslamla Dansı 'Ç Remzi Kitabevi, 2012 (2) Soner Yalçı n, “Samizdatî Kı rmı zı Kedi, 2012 düşman ülkelerdeki gizli operasyonlara hı z kazandı rmalarr emri ver ği “Denizde işbirliği2012” askeri deniz tat Gözlemciler sinlikle üçüncü bir ta geldi, ordu durdu' BM gözlemcileı i de önceki gün muhali?erin kalesi olarak bilinen Humus kentinde incelemelerde dim... Dünyada bir şeyin olmadı ğı bir zaman noktası neredeyse bulunmayacak. Tüm bu özel operasyonlara hı z bikatı dün başladı . Çin bası nı , ülkenin doğu sahilindeki Çingdao kentinde törenle rafa gözdağı ya da gövde gösterisi niteliği taşı madı ğı ” vurgulanclı . Gözlemciler ise “Çin tatbikatı nı n ABD”nin (3) Doğan Gürpı nar, “UIusaIcı Iı k'Ç Kitap Yayı nevi, 2012 (4) Pro? Dr. Sadı k Kı rbaş, "Siyasetin Finansmanı 'Z Phoenix, 2012 açı lı şı yapı lan tatbikata ve Rus orduları nı n Sageniş yer verirken, özel rı Deniz”deki ortak likle ülkenin tamamı bulundu. Humuslular, gözlemcilere, rejírnden korunmak için askeri müdahale istediklerini ifa ALMANYA'DA GÜNÜN ADAMI veriyommn.” dedi, Israilli general, prensip olarak harekete geçmeye ve emir gelmesi halinde Iran`1n nükleer tesisleri de ettiler. Gözlemcileı in ziyaretínden sonra Suriye ordusunun dün kente yönelik bombardı manı durdurduğu ileri sürüldü. Su kendi imalatı olan gemi AsyaPasi?k'teki strave denizaltı lar ayrı ntı lı tejik etkinliğini bir şekilde tanı tı ldı . arttı rma hedefine 'Kahraman Türk' ni vunnaya hazı r oldukları nı söyledi. Gantz, 201 2”nin lra.n”1n nükleer silah programı nı n durdurulması çabaları açı sı ndan kritik bir yı l olacağı nı kaydetti. Yedisi Rusya”dan gelen 25 geminin katı ldı ğı tatbikatta 4 bin Çinli donanma görevlisi yer alı yor. Ortak hava sahası nı savunma, denizaltı savunma ve denizde ortak arama kurtanna karşı büyük hir gövde gösteı isi olduğu” görüşünü savunuyor. Dı ş Haberler Seryisi BM ve gözlemcileriyle çalı şmaları öneriArap Birliği Suriye Ozel Temsilcisi Kofi Annan Suriye rejimi ile muhali?ere şiddete hemen son vermeleri ve ağı r silah kullanmamalan çağrı sı nda bulundu. Taraf riyeli ı nuhali?er tarafı ndan internette paylaşı lan görüntülerde, BM gözlemcilerinin mavi çelik yelek Ve kasklar giydikleri görüldü. Muhalif kaynaklara göre Suriye ordusu başkent sinde bulunan Annan, Suriye'ye 300 ateşkes gözlerncisi gönderilmesinden de memnuniyet duyduğunu belirtti kazayı önledí Dı ş Haberler amacı yla refakatçi olarak verildi. ABD, AsyaPasi?k°te askeri etkinliğini arttı Sözcüsü Ahmet Fevzi aracı lı racağı nı açı klamı ştı . Tatbikat 27 Nigarfd? lara, Suriye'de şiddetin azaltı lma ğı yla yaptı ğı açı klamada gözggna eregeiç sı konusunda çaba gösteren BM lemcilerin ihtiyaç duyulan poli maya başladı . Şam”da ise operasyonlar yap Servisi Almanya”nı n Stuttgart kenti yakı nları nda bir otobüsteki 20 kişiyi muhtemel bir felaketten kunaran Habere göre, yolculuk sı rası nda ön tarafta oturan Baloğlu, şoforün fenalı k Türker Baloğlu, geçirdiğini fark ederek direksiyonu tuttu ve otobüsün arka tarafı ndaki rehberleri TÜRK GENÇLİĞİNE HİZMET VAKFPNIN TC kahraman ilan edildi. TBMM'NIN KURULUŞUNUN ÇAYCUMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ”NDEN ,'$%.tP..a.§ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nı bilinçle kutluyoruz KoopC Yönetim Kurulu Dosya No: 20l l/2756 Bir borçtan dolayı haeizli ve aşağı da cins, miktar ve değerleri yazı lı mallar satı şa çı tı lması üzerine, Mustafa Kemalîn ilk lı edc? olan Ulusal Meclis'in kurulması ortamı doğmuşru. Monarşi yönetimlerincle karı lmı ş olup: Satı ş Çaycuma Adliye Binası Arkası Avukatlar Oto Parkı adresinde yapı lacaldı r. bile kral lı anedanı nı ı ı ismini taşı yan herhangi bir ülke örneği Birinci arttı rma 11.05.2012 günü, saat: l0.00'dan 10.10 arası nda yukanda yazı lı adyoktur. Meclis, ülkenin kaderini çizecek tüm kararları n alı nreste yapı lacağı ve o gün lcı yrrı etleriniı ı %60”ı nı ve öncelikli alacakları , satı ş masrafı ile dı ğı . ulusun en yüce nemsilcisi olmalı ydı . Bu düşüncelerle Ankara'da 23 Nisan 1920 günü açı lı şı yapı lan ilk Meclise “Bü paylaştı rrna masrafları nı geçmek kaydı ile satı lacağı , böyle bir bedel ile istekli bulunmadı ğı takdirde l6,05.20l2 günü, saat: l0.00”dan 10,10 arası nda yukarı daki adreste yük Millet Meclisi" adı Verildi. ikinci arttı rma yapı larak tahmin edilen değerinin %40'ı nı ve öncelikli alacaklı ları , saBir süre sonra ilan edilen yeni Türkiye Cumlı uriyeı fniı ı ilk tı ş masrafı ile paylaştı rma masra?annı geçmek kaydı ile satı lacağı , alı cı çı kmadı ğı ta.kadı mı niteliğindeki bu Meclisin sonsuza deği.n yaşaması , can' ları nı arlı yarak bu Meclisi ve Cumlı uriyeti tüm varlı kları y dirde satı ş talebinin düşeceği, ihaleye katı lmak isteyenlerden tahmin edileı ı kı ynı etiı ı %20'si oranı nda nakit veya teminat mektubunun isteneceği, aksi halde ihaleye dahil la yaratanlarm izinde ülke değerlerinin ve ilkelerinin koedilı neyecekleri ve satı ş şarrnamesinin icra dosyası ndan gö?ilebileceği, ı nasra? verilrunması , ona saljı ip çı kacak yeni nesillerin varlı ğı nı gerekti' riyordu. Büyük Onder Mustafa Kemal, bu gerçeği bütün açı k diği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgj almak isteyenlerin yukarı da yazı lı dosya numarası ile müdürlüğürnüze başvurmaları , teslim lı ğı yla görerek l927 yı lı ndaki Söylevînde Cumlı uriyeti masra?arı , ihale damga resmi ve KDV'nirı alı cı ya ait olduğu ilan olunur, 13.04.2012 Türk gençliğine emanet ettiğini açı klamı şn. Geleceğin Menkulün takdir edilen kı ymeti: gençleri o günlerin çocı ı klaı ı ydı . Bu kutlu gün bir ulusal bay' Lira: 30.000,00.TI: Adedl:l ram olmalı ydı . Bu bayrarna “Çocuk Bayramı ” adı verildi. Geleceğin gençleri olam tüm yavruları mı zm Ulusal Ege Cinsi, Niteliği ve Onemli Ozellikleri: 67 ZP 288 plaka nolu 2005 model, Ford Marmenlik ve Çocuk Bayramları nı kurlar, laik ve demokratik ayı ka. Transit Tipi Açı k Kasa Kamyonet Cinsli Beyaz Renk 2402 Silinchr Hacimli 88,2 dı nlı ğı nda daha mutlu yarmlarda nice bayramları kutlama kw motor güçlü Dizel Yakı tlı vası ta. Aracı n lastikleri eski, stepı ı esi yok, (Yrijirı al teybi ları nı di.lerí.m. üstünde; açı k demir kasalı , (llK. m. 1 14/1, 114/3) İngiliz işgali alruı claki lstaı ı bulkla Osmanlı Mebusan Meclisfnin padişah fermanı ile l l Nisan l920 günü kapa 92 YİLDONUMU BİLDİRİSİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Almanyada yayı mlanan Bild am Sonntag gazetesi, “Haftanı n yardı ma çağı rdı . Otobüs bu arada önde kahramanı . 20 genci otobüs kazası ndan kurtardı ” başlı klı haberinde, IG Metall Sendikası ”n1n sekreterliğini yaptı ğı belirtilen Baloğlu'nun, 18 ila 22 yaşları ndaki gençlerin yanı na, Böblingen kentinde düzenlenecek sendika toplantı sı na katı lmak seyreden bir kamyona iki kez çarptı , Baloğlu”nun, gençlerden birinin yardı mı yla şoförü koltuğundan aldı ğı , diğer bir gencin de otobüsü yavaşlatarak park yerine girmeyi başardı ğı , böylece büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğü, olayda üç gencin ha?f yaralandı ğı bildirildi. TDPÇIIÛ 2 ı u EYIJEK EYE NAKLİYAT 444 0981 www.to ı cuo ı Iunaklí atcom.tr Başkan Prof. Dr. Güngör ŞATIROĞLU “Resmi ilanlar: www.ilaı ı .gov.tr*de” (Bası n: 23992) + CMYB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog