Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

+ 23 NISAN 2012 PAZARTESİ CUMHURIYET SAYFA E N ekonomi@cumhuriyet.com.tr 11 HVIFDünya Bankası , Avro bölgesine “cesur yapı sal refomı ları ” hayata geçinı ı eleri çağnsı nda bulundu: 5, ÅNKÅRÅ PAZARI Türkiye keskin \*`~İ.' `>“ Yakup KEPENEK yakı ı pkepeı 1ek06@hotmaı 1.corn BSUI' 21 al' 21 Ekonomi Servisi Uluslaraı ası Para Fo ı n yavaşlayacakODTÜ Y. nu (IMF), borç yükü içindeki Avrupa ülkelerine, güven ve verimliliği arttı nnak, güçlü ve dengeli büyümeyi teşvik etmek için “cesur yapı sal relbrmları hayata geçirmeleri” çağrı sı nda bulundu. Washiı ı gton'da IMFDünya Bankası Bahar Toplantı larfndaı ı sonra yayı mlanan sonuç bildirisinde küresel ekonominin “Avro bölgesi”nde, borç sürdürülebilirlı ğin sağlanması , ?rı arı sal istikrarı n gülaı ı dı . Bildiride şunlara dikkat çekildi: venceye alı nması ve cesur yapı sal re0 küresel ölçekte ı lı mlı bir hüformlann hayata geçirilmesi hususlannyüme şeklinde devam edíyor. Riskler hâdaki ilerlemelerin devamı , güven ve velâ yüksek düzeyde. Güveni yeniden tesis rimliliği arttı rmak, para birliği içeri sinde etmek, büyümeyi yeniden canlandı mı ak ve yeniden derı gelemeyi kolaylaştı nnak, istihdam yaratmak için topluca hareket et güçlü ve dengeli büyümeyi teşvik etmek meyi sürdüreceğiz. açı sı ndan kritik önemde. Q Gelişmiş ekonomilerde, birçok ülkede 0 Avrupa”da devam eden sı kı ntı lar, güvenilir mali korı solidasyorı ve borç yüksek ve değişken petrol ve emtia ?yat aşama aşama toparlanmadı ğı , ancak daha yapı lması gerekenler bulunduğu vurgu Komitesfnin soUniversitesi'nde tam bir ay boyunca yaşanan Toplunlı lurı n sonuç bilı lirisinde Türkiye ve Orlu Avrupu'ı lı ı ki gelişmekte olun nuç bildiı isinde, Sanat Festivali'nin son günüydü. Sergileri, lı üyümesinı le keskin bir yavaşlama yaşanacağı vurgulundı . yükselen Bildîriı le "Küresel gelişmekte olan ülkelerin tiyatroları , konserleri, resitalleri ve atölye ve gebüyümesinde keskin bir dengesizliklerin uzullı lmusı için bugüne kadar sağlanan ilerlemelerin üzerine inşa yavaşlama çalı şmaları yla bu kültür ve sanat şenliği, lişmekte olan yaşanacağı nı gerçekte, bilimsel üretim ile sanatsal etmek için daha luzlu adı ma ihliyuç duyuluyor" ifadesi kullanı ldı . elİ°ll°m1lŸrd'Ÿl“ belirtti. Dünya Bankası 'na yaratı görecı lı ğı n buluşması ydı . b“YW“?¶“1'î“1S' Avro bölgesindeki durgunlukOncesi de var. Geçen haftalarda ODTU, azaltı mı için yeni adı mları n atı lması na ı hlan ve büyük ve değişken sermaye akı şları , pelen ß?çlu °l` ve belirsizliğin sürmesi, uluslararası bir kuruluş tarafı ndan yapı lan tiyaç var. Ancak aşı rı derecede daraltı cı önemli zorluklar oluşturuyor. veya devam et' yükselen Avrupa ekonomileri dünya üniversiteleri tanı nmı şlı k politikalardan kaçı nı lması gerekiyor. b Her yerde büyümenin sürdürülebilir kı Üğ12*m°ak.y°lİ` ve Orta Asya bölgesinde 2010sı ralaması nda ilk 90100 bandı nda yer lı nması ve istikrzı ı ı n temininin kilidi küresel Avrupa ekonomileri ve Orta Asya Bölgesi'ne yönelik raporunda Türkiye ülkelerin ve Orta Avrupa'daki Dün, 22 Nisan, ODTÜOrta Doğu Teknik işbirliğinden geçiyor. Küresel dengesizliklerin azaltı lması için bugüne kadar sağlanan ilerlemeleı iı ı üzerine inşa etmek SP1 “lk'°1'°““.h*î' 2011'de görülen ı lı mlı l? desteğe llm' iyileşmeyi tehdit ediyor. Yavaş >ña<2duY<lUğU be büyüme, özeı ı ikı e için daha fazla adı ma ihtiyaç duyuluyor. 0 2013 Ocak ayı na kadar, üye ülkelerin dünya ekonomisi içindeki nispi pozisyonları ı ı ı daha iyi yansı tan, basit ve şeffaf le?mßsl?ß Yonellk PO' bulunan Balkanlar litikalar ve yapı sal re ve Q?a bir kota formülü üzerinde bir anlaşmaya varı ..lması ) ~ arzusunda 'iz llmleƒek Y°k' ve Italya ile yakı n ticareti ve 511ll“'š“U alaltll' finansal bağları olan ve 1I{?S{ ve İf?llsaylcl büyük anlamda yabancı İJl1y"mFI1l?deSƒek bankalara bağı mlı lı ğı formları n uygulanması na Avrupa'da devam edilmeli” denildi. °|a¢ak almayı başardı . Yaşı bakı mı ndan oldukça genç sayı labilecek, ancak ülkemizin Yunanistan üniversitelerinin gelişmesi sürecinde çok sayı da ilklerin öncüsü olan ODTU'yü güçlü kı lan, bilime adanmı şlı ğı kurumlaştı rmadaki başarı sı dı r. it* ODTU'nün, çağdaşlı ğı sanatla süsleyen fiziksel altyapı sı na öncelikle değinilmelidir. ODTU yerleşkesi, çok yönlü güzelliklerin bileşkesidir. ODTU, Anadolu bozkı rı nda ağaçlandı rmadı r. Bu yerleşke üzerinde serpilen ve pek çoğu mimar Behruz ve Altuğ Çinici'lerin tasarı mı olan yapı lar insanı ezmez; özgürlükçüdürlerş dı şları gibi içleri Ote yandan Dünya Bankası Kalkı mı ı a Şişecam, tek tesiste 1 mil on ton cam .zğ?î ı ı v Gı ı ~\ üretecek pleksi, hizmete giren 4. Cam Ambalaj Fı rı nı birlikte yı llı k 1 milyon ton üretim kapasitesine ulaşarak tek lokasyorı da üretim yapan dünyanı n en büyük cam kompleksi haline geldi. Törende konuşan Şişecaı n Yönetim Ku de aydı rı lı ktı r. ODTU içinde otomobil yolları eğitimöğretim yapı ları nı dı şarı dan dolaşı r; içerde, başta Eskişehir Yolu girişindeki bilim ağacı ve yerleşkenin ortası ndaki anlamlı Atatürk Anı tı olmak üzere binaları n çevresi sanat eserleı 'i, bilim insanları nı n büst ve heykelleri ve çok sayı da sergi ve müzelerle siğı sleniyor. Şişecam Topluluğu'nun, düzcam, cam ev eşyası , cam ambalaj ve kimyasallar olmak üzere 4 ana grupta faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Kı rman, 8 ülkede, 18 bin çalı şanı yla dünya cam sektöründe ilk üçe girmeyi hedeflediklerini söyledi. LEVENT cı Ncı ı .ı .i BURSA Şişecam Topluluğu, “Yenişehir Cam Kompleksi”nde 120 bin ton üretim kapasitesine sahip Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam ii* ODTU'nün sahip olduğu evrensel değerlerin başı nda bilimsel özgürlük gelir. 12 Mart 1971 ve özellikle de 12 Eylül 1980'in olağanüstü dı ş koşulları , öğrencileri, rulu Başkanvekili ve Genel Müdür Ahmet Kı rman, yası Atı k Isı dan Enerji tı rı mları nı n süreceğini beUretim Tesisi”ni töliı terek “2013 başı nda Esrenle hizmete açtı . kişehir”de yeni cam am2006”dan bu yana balaj yatı rı mı mı z, 2013 ortası nda da AnkaraP0lat750 milyon dolar yatı rı m gerçekleştirilen lı ”da düzcam yatı rı mı mı z ' Yenişehir Cam Komdevreye girecek” dedi. Geçen hafta, piyasaları , ekonomi/finans medyası nı meşgul eden konular önceki haftanı nkilerin deva Ambalaj Fı rı nı ile Trakya Cam Fabrika çalı şanları ve öğretim üyeleri üzerindeki yı kı cı etkileriyle ODTU'ye çok büyük zararlar vermişse de, ODTU, bilimsel özgürlük geleneğine dayalı kurumlaşması yla bu zararları en aza indirmeyi başarmı ştı r. Bu süreçte, hiçbir akademik unvanı bulunmaması na karşı n ODTU'yü çağdaş üniversite yönetimi ilkeleriyle yöneten Rektör Kemal Kurdaş; ODTU'nün belkemiği Mühendislik Fakültesi'nin ve Elektrik mı ydı : Zayı f ekonomik toparlanma etkisini kaybediyor, kriz varlı ğı nı hissettirmeye devam ediyordu. Faşist terörist, Brievik'in geçen hafta başlayan yargı lanma sürecine paralel gelişen tartı şmalar da, dikkatlerin ekonomik krizin toplumsal, siyasi sonuçları nı n üzerine yoğunlaşması nı hı zlandı rdı . I tı yor. Artı k sı k sı k vurgulandı ğı gibi, yaklaşı kl trilyon dolarlı k kurtarma paketinin etkisi geçiyor. Bu dönemde yapı sal bir değişim yaşanamadı ğı ndan, şimdi ne olacağı konusunda kimsenin, 'ke Birçok açı dan daha ciddi' Hafta sonu toplanan IMFDünya Bankası zinı esinin hı z kazanan bir ekonomik toparlanmayı ve sağlamlaşan istikrarı tescil etmesi bekleniyordu. Zirve kötümser bir havada başladı . BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkelerinin, IMF yönetiminde etkileri arttı rı lmadan daha fazla mali zı sı nda, bu durumu “İnsanı çı ldı rtan şey aşı rı sağcı akı mlarla yakı n bağları var. Brievik'in yaklaşı k 1000 sayfalı k “Manifesto”sunun, bu ortamı n önde geerginy@tı '.net len demagogları nı n yazı 2//erginyildizoglu.blogspot.com mer sı kmayla büyüme araları ndan adeta “kes yapı ştı r” yöntemiyle hazı rsinda bı rderye oluşluı aı m" gı bı anlamsı z temennı lerlandı ğı anlaşı lı yor. Bu orden başka birönerisinin oltamda faşist partilerin, madı ğı anlaşı lı yor. Yukarı grupları n etkileri, ekonomik da değindiğim kı sı rdöngükrize, özellikle gençler araden dolayı piyasalar gözsı ndaki yüksek işsizlik orarumları nda, yeni ayrı ntı lı araştı rmalalerini açı klardan büyüme olası lı kları na ra dayanarak gösterdikleri gibi, halen nı na bağlı olarak artı yor. Geleneksel doğru çevirdiklerinde, uygulanmakta muhafazakâr partiler de bu dalgadan Avrupa'da “Saf Avrupa kimliği”ni olan programları n büyüme olası lı ğı nı savunan, Müslüman göçmenleri heyararlanabilmek için, söylemlerine, bu azalttı ğı nı görüyorlar. aşı rı sağcı partilerden aldı kları tedef alan, gerektiğinde şiddet uyguHnancial `l7mes'dan Philip Steplamaktan yana, otuzdan fazla faşist maları eklemeye başlı yorlar. hens, "Transatlantik felç” başlı klı yaBu faşist akı mları n, islama karşı parti var. Bu partilerin de hem kendi DÜNYA araları nda bir ili ki ağları , hem de ABD velsraildeki rika*dan, lsrail'den yana olmaları , refah devletine (göçmenlere yarı yor bahanesiyle) karşı çı kmaları da ortaya, ABD hegemonyası nı , neoliberalizmi destekleyen, sol muhalefete, işçi hareketine düşman bir siyasi dinamik çı karı yor. Bu dinamik Brievik'in, hangi hastalı ğı n semptomu olduğunu gösterirken, "Uygarlı klar Çalı şması ” savı na sarı larak kendilerine yer açtı kları nı düşünen Müslüman entelijensiyanı n nası l bir tezgàha gelmiş olduğunu da ortaya koyuyor. Bu kriz, yirminci yüzyı lı n başı ndaki ekonomik toplumsal çürümeye giderek daha çok benziyor. Kriz, emperyalist, ı rkçı , şoven milliyetçi ve dinci akı mları güçlendirerek etkisini sürdürmeye devam ediyor. savunma hattı olarak gördükleri Ame KONOMISINE BAKIŞ Ergin YILDlZllĞI.ll Mühendisliği Bölümü`nün kurucusu Mustafa Parlar; matematik dehası nı , gerektiğinde üniversite özerkliği ve bilimsel özgürlüğün savunması için harekete geçiren Cahit Arf ve daha nicelerinin özverili katkı ları anı lmalı dı r. Bilimsel özgürlük eşitlikle tamamlanı r; ODTU'de öğretim üyeleri arası na akademik unvanı n soğukluğu girmez; bilimsel üretimi fazla olan, unvanı na bakı lmaksı zı n öne çı kar. Aynı özgürlük ve eşitlik anlayı şı dersler için de geçerlidir; dersin içeriğini, öğretim üyesi belirler; öğrenci, çoğu derslerde öğrenimini öğretim üyesinin danı şmanlı ğı nda, onunla birlikte biçimlendirir; ancak akademik çalı şması nı özgür ve bağı msı z yapar; ders yı lı sonunda da öğretim üyesini not vererek değerlendirir. Toplumsallı kla bireyselliği birlikte elde eden öğrenci, bilimsel eğitimlerini sanatla harmanlar; 70 dolayı nda kültür ve sanat ve 20 dolayı nda spor topluluğunda her türlü yaratı cı ÖmmHHmhmnDmmmı şu, hemen herkes yapı lması gereken katkı yapmayacakları nı n anlaşı lması şeyin ne olduğunu bildiğini söylüyor. belirsizliği daha da arttı rdı . Ama kimse yapmı yor” diyerek anlatı IMF Başkanı Christine Lagarde'ı n yor. Stephens, Avrupa'da Merkel, kanaatine göre "ufukta kara bulutlar" “beceriksiz güneyli/er” gereken önvar. IMF Başekonomisti Olivier Blanc lemleri almazlarsa yardı m etmeyecehard, “insan, her şey her an yine çok ğim, diyor. Buna karşı lı k "beceriksiz kötü olabilir diye düşünmeden edegüneyliler" (Italya, Ispanya, Portekiz) miyor" diyor (New York Times, seçmenlerinin üzerine daha büyük 19/04/2012). yükler yüklemeden önce, Almanya'nı n The Economisfin bu haftaki yoru“mali birliğe giden yolda gereken ?muna göre “ufukfaki en büyük bulut, nansal köprüyü sunmaya söz vermekaçı nı lmaz olarak Avrupa". Geçen sini isfiyorlafî Alman seçmeni bunu hafta da değinmiştim: Avrupa'da kabul etmeye hazı r değil. Fransa'da, 20082009 döneminin şiddetine ulaşYunanistan'da seçimlerden sonra ne ma olası lı ğı yüksek bir resesyon deolacak belli değil. Italya ve lspanya'da rinleşiyor (Shilling, Bloomberg, da siyasetin ateşi hı zla yükseliyor. 19/04/2012). Krizin, 1 trilyon dolarlı k Atlantik'in öbür tarafı nda da benzer mali desteğe bağlı olarak gelişen kı bir belirsizlik var. Obama demokrat sa bir duraklama döneminden sonra, seçmende düş kı rı klı ğı yarattı . Şimdi reel ekonomiyi yine vumı aya başladı ğı seçime gideı ken yeni bir yaklaşı m bulanlaşı lı yor. maya çalı şı yor. Cumhuriyetçilerin adaGeçen hafta yayı mlanan mali istikyı Flomney'se, Demokratları n komürar raporunda IMF, AB bankaları nı n bi nist olduğuna inanan aşı rı sağı n tutlançoları nı n, 2013 yı lı nı n sonuna ka sağı olmuş (Washington Post 20/04). dar 2.6 trilyon dolayı nda daralması nı ; Dünya ticaret hacminin üçte birini bu daralmanı n da şirketlere, hane oluşturan ABD ve Avrupa'da durum halkı na yönelik kredi arzı nı yüzde 1.6 böyleyken, dünyanı n en büyük eneroranı nda azaltması nı beklediğini açı k ji ve temel mallartüketicisi olan Çin'de ladı . Avrupa Kurtarma Fonu'ndaki ekonominin yavaşlamaya, iktidar kavgelişmelerin etkisiyle kredi hacmindeki gaları nı n su yüzüne çı kmaya başladı azalmanı n yüzde 0.6'da kalması bekğı noktada, küresel ekonomide tolenirken, her zaman değneği iyimserparlanma güçlenemiyor, aksine yenilikten yana büken lMF'nin öngörüleden ufukta kara bulutlar oluşuyor. rine göre daralmanı n yüzde 1 .6'ya kaEkonomiktoparlanma umutları nı n, dar yükselecek olması , The Econo2009”dan bu yana her yı l bir kez daha yerini düş kı rı klı ğı na bı rakması nı n, mist'in, eğer gerçekleşirse "derin bir siyasi sonuçları da ister istemez kenresesyona yol açabilir" dediği yüzde 4 dini göstermeye devam ediyor. daralma düzeyinin çok uzak olmadı ğı nı düşündürüyordu. Kredi hacmindeki daralma, yeni iflaslar, işsizlik, yoksullaşma, özetle, üretimi ve ticareti ayakta tutan talebin daBrievik, Norveç`te seksen beş kişiha da daralacağı anlamı na geliyor. Uretim ve ticaret daralmaya başlayı nca yi öldüren, 200'den fazla insanı yarada bankaları n alacakları nı tahsil etme layan eylemini, Avrupa'yı “işgal etolası lı ğı daha da düşüyor. Böylece kri meye başlayan lslama”, bu “işgali” destekleyen “Kültürel Marksist” akı zin kı sı rdöngüsü yeniden güçlenmema karşı gerçekleştirdiğini, pişman olye başlı yor. madı ğı nı söylüyor. lrkçı , özellikle MüsBu yüzden, genelde iyimserliğini kolüman göçmen düşmanı hareketlerin rumaya özen gösteren The Economist, “Şimdi laizbı ipolmçı dmdalı aı hcid sözoüleri, Brievik için “Delinin bin, biäleşmı ş olabilir" diyordu. Bu daha da zimle bir lgisi yok” diyerek tepkilerden ciddileşme olası lı ğı nı n arkası nda, pi korunmaya çalı şı yorlar. Ama Mariano Aguirre'in Open Democracy sitesindeki, (18/04/2012), Paul Hoctalya, hatta Fransa gibi ülkelere çevirdiklerinde karşı laştı kları durum ya kenes de Foreign Policy'deki yo yeteneklerini geliştirir. 1: â uNı cEı =, bütün u 23' Nisan Ulusal Egemenlik ve Türkiye ı vı iı ı i Komitesi Çocuk Bayramı nı kutlar. çozukı zrı n Ayda 25TL ile bir çocuğu okul öncesi egı timine kavuşturun \ı l0 ODTU, aynı zamanda bilimsel bilgi üretiminin ileri teknolojiye dönüştürüldüğü bir büyük uygulama alanı dı r. Bu işlevi, savunma sanayisinden yazı lı ma, elektronikten tele iletişime, yeni kimyasal ürünlere ve malzemelere uzanan çok çeşitli ürünlerini, 800”ü aşan proje çerçevesinde, 500'ün üzerinde öğretim üyesinin katı lı mı ve üç binin üzerinde ArGe personelinin 250'nin üzerinde firmada çalı ştı ğı ; yı lda 230 milyon dolarihracat yapı lan ileri teknoloji üssü ODTU Teknokent görüyor. ¬k¬k¬k Kuruluşundan bu yana bilimsel üretim, nitelikli eğitim ve toplumsal sorumluluk üçlüsünü en etkili bir biçimde ve birlikte yürütmeyi hedefleyen ODTU, toplumun çağdaş uygarlı ğa giden yolda ilerlemesine Analardı r adam eden adamı ' demiş şair. Kültünimüzde, biliriz ki annenin yerini hiç kimse ve hiçbir şey tutamaz. Ana çok kuLsal bir varlı ktı r. Biz önem verdiğimiz şeylerde ana ön takı sı nı kullanı nz: Ana kucağı ğ Ana sütü' Ana votan? Anaokulu' gibi... Anaokulu bu yüzden çok önemlidir. Çocuk okul öncesi eğitimde annesinden ayrı kaldı ğı sürede bu kurumlarda, ana sevgisini ve bilgiyi duyumsar. Aydan aya yapacağı nı z sadece 25TL bağı ş ile(yı lda 300TL) bir çocuğa okul öncesi eğitimi sağlamı ş olacaksı nı z. Bunu ya?ı n. Kendinizi çok iyi hissedeceksinı z. Sevgi ve saygı ları mla. UNlCEF Türkiye öncülük ediyor. ODTU her düzeydeki öğrencisine öncelikle bağı msı z iş yapma yeteneği kazandı rı r. Bu özelliği ODTU mezununun, gerek kamu bürokrasisinde, gerekse Özel sektörde ya da kendi girişiminde başarı lı olması nı n anahtarı dı r. ODTU mezunları , öğrencilik yı lları nda kazandı kları ortak sorumluluk özelliklerini, kurdukları derneklerde ya da üyesi oldukları meslek odaları nda, toplumsal sorunlara duyarlı lı ğı n en güzel örneklerini vererek sürdürüyor. Bugün 23 Nisan; ben ODTU'nün, 23 NisanCumhuriyet aydı nlanması nı n en önemli ürünlerinden biri olduğunu düşünüyorum. ;..ı Bir semptom olarak Brievik ı î Türk mermerí Miluno'yu damga vurdu Ekonomi Servisi İstanbul ve Ege İhracatçı Birlikleri 9 tasarı mcı tarafı ndan gerçekleştirilen eserlerle Milano Tası ı rı ı n Haftasfna katı ldı . İstanbul Maden İhracatçı ları Birliğfnden (İMİB) yapı lan Bağı şları nı z Içln Banka Hesap Numaraları : Türkiye Iş Bankası , Çankaya Şb. Heilp NO: 500 IBÅN: TRS9 0006 4000 00|4 2280 0005 00 Garanti Bankãil. Çankaya Şb. HGIIP NO: 0290000 IBAN: TR04 0006 1000 l3|0 0006 1900 00 yasaları n dikkatlerini yeniden Ispanya, Teı erenz Genel Muzı urı uı z (3 ı z) ı so aa ı s lsrznbul Bürosu: (zı z) 252 sı zı www.unicefturk.org SMS: 3 'e boş mesaj amrak IOTL bağı ş yapabilirsiniz açı klamaya göre “Ve mermer dedi ki: Yol seni değiştirir” adlı sergide, dünyaca ünlü Türk ve yabancı 9 tasarı mcı nı n Anadolu mermeı i ile yaptı kları “yolculuk” temalı tasarı mlar sergileı ı di. Sergide Türk mermeı ine büyük ilgi olduğu ifade edildi. + CMYB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog