Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CU MHJÜERİYET 10 E N ekonomi@cumhuriyet.com.tr 23 NİSAN 2012 PAZARTESİ BTK, yurttaş adı na kayı tlı cep telefonu abonelik bilgilerini kı sa mesajla bildirecek .\ı (¬ , ? PARAı ı ı ErAPAR `* , rı ı usı aı asoı ı ı ı ı ı rz Muhalefeti Var mı ? Hh. ' K|RAç kişilerce kullanı lı yor. Illegal ` 3.\ \ , 'oluşumlurı n kullandı ğı başkası üzerine olan hullurvur ki ı \ .'=°°“"'““""“°'“"' bunlar ciddi risk oluşturuyor. ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, “açı k hat' sinde yaşanacak sorunları n yanı nda olarak tanı mlanan, onay ve haberi olmadan kimlik bilgileri kullanı laı rak yapı lan abone işler olabilir” dedı . Açı k hatlarla mücadele ve tamamen or . liklerin, mağduriyetlere yol açtı ğı nı söyledi. Açı k hatları n bir bölümünün illegal işlerde kul taı dan kaldı rı lması için çalı şma başlattı klanı ldı ğı nı belirten Acarer, vatandaşa adı na kayıları tlı nı açı klayan Acarer, konuyla ilgili bir site kuracakları nı , bunun birkaç ay alabilecep telefonu abonelik bilgilerinin kı sa mesz?la ceğini belirtti. Acarer “Sitede kimlik bil(SMS) bildiı ileceğini açı kladı . gîleriı ı izle girdiğiniz zaman üzerinize AA”ya konuşan Aearer, “Bilmediğiniz, adı mı za kayı tlı bir numaradan, telefon hattı ndan kaç tane kayı tlı telefon olduğunu birtakı m usulsüz işlemler yapı labiliyor. Bu ko göreceksiniz. Işletmecilerden SMS ile abonelerin bilgilendinuda yüzlerce, binlerce şikâyet geliyor. Onlem alı nmazsa çok ciddi mağduriyetlere yol aça rilmesiı ı i istedik” dedi. §ğ~ı ',f^ "=ı =Srf;fı ı a?§'ı .f°¬°==* CHP'nin Ekonomiye 13 yiyecekte kanser alarmı Ekonomi Servisi ABD Gı da Stan Yuı lluşlı ı ı ı n bilgisi dı şı nda, adı ve kimlik bilgisi kullunı luı ulı Ana muhalefet partisi CHP'nin, AKP .~\ yapı lan cep lelelonu ı ı lı onelikleı i endişe yuı ulı yoı . Bu hatlar iktidarı nı n ekonomi politikaları na bakı şı nası l, neleri eleştiriyor ve alternatif olarak af ŞEHNBAN kayı tlarda sahibi olarak göı ünenleı in hiç tanı madı ğı Öneriyor? İstanbul nası l politikalar milletvekili işler yapan kişi ve Umut Oran, geçen hafta bir bası n açı klaması nda, "Hükümet yı lı n ilk çeyreğinde kucağı nda üçüz açı k buldu. Bunlardan bir tanesi bütçe açı ğı , diğeri cari açı k, üçüncüsü de yüksek işsizlik oranı ” diyordu. Sadece propaganda yüklü bir demeç. Gerçeklerle de pek örtüşmüyor. dartları Enstitüsü (FSA), pişirme veya kı zartma esnası nda gı dalarda kendiliğinden oluşan “akrilamid” adlı kanserojen bir maddeyi yüksek oranlarda içeren 13 yiyeceği açı kladı . bilir. Yargı ve adalet sistemi içeri Piyasadaki 248 ürünün incelenmesi sonucu hazı rlanan listede, bebe biskü insanı n ailesine bile izah edemeyeceği / îf \ Bir de CHP Ekonomi Politikaları Genel bir bülten var elde. Nisan 2012 tarihli bu visi, hazı r kahve ve cips gibi sı k tüketilen gı dalar bulunuyor. McCoy, Piper, Burt, Seabronk patates cipslen ile McVitie, Fox, Tesccfnun zence?lli bisküvileri, Heinz”in muz aromalı bebe bisküvisi ve Nescafe Gold Başkan Yardı mcı lı ğı imzası yla, Faik 0ztrak'tan gelen, “Ekonomik Görünüm” başlı klı , aylı k göstergelerin yorumlandı ğı raporda yapı lan genel değerlendirmede varı lan sonuç şu: “Büyümenin beklentilerin ötesinde yavaşlaması kaçı nı lmaz hale geliyor”. CHP raporu, maluma çok vurgu yapı yor; büyüme rekor cari açı kla gerçekleştirildi. Kı rı lganlı kları arttı rdı ... Bunlar biliniyor. Evet, ama herkesin de merak ettiği şu; cari açı ğa rağmen büyüme iki yı l nası l üst üste yüzde 9 olarak gerçekleşti, işsizlik yüzde 10”un altı na nası l geldi? CHP raporu, bu sorularla kaçak güreşiyor. iri* hazı r kahve, Nescafe Gold kafeinsiz hazı r kahve listede yer alan üı íinleı ' oldu. Nestle'ye ait olan Nescafe ve Heinz listedeki büyük ?nnalaı ' olarak dikkat çekti. Heinz, akrilamid seviyesini azaltmak için bu yı l bebe bisküvisi Banana Biscotti taı i?ni değiştirdi. Nescafe yapı mcı ları , kendi ürünlerinin lezzet ve kalitesine zarar vermeden bunu yapmanı n imkânsı z olduğunu söylüyor. ie r LG Electronics, Cinema 3D Smart Tl/'le?ni kullanı cı ları n beğenisine sundu. 'Minimum çerçeve, maksimum 3D key?' sloganı yla pazara sunu/an LG'nin yeni Tl/modelle?nde 2D 'den 3D 'ye dönüştürme fonksiyonu bulunuyor. Herhangi bir 2D içerik, çözünürlük ka fî. ı I; 2 //tesi ne olursa olsun yüksek kalitede 3D gö) ' , .\ Ş ' \" **'f$\Z . rüntüye dönüştürülebllı yor. LG sihir/í kumanda 4 farklı modu ile kullanı cı ya Smart ı ¬. Tl/yi kolay bir şekilde kontrol olanağı sağlı yor. Canlı Ekran Paylaşı m özelliği sayesinde, kullanı cı lar Tl/'deki görüntüyü diğer akı llı cihazları na aktarabiliyor ve TV'nin bulunduğu mekandan bağı msı z olarak Tl/izleme key?ne devam edebiliyor. Kullanı cı lar aynı WiH ağı na bağlandı klannda akı llı cep telefonları nı veya tablet/erini kullanarak evlennin bahçesinden, banyodan veya mutfaktan aynı veya 2012, zaten AKP`nin, Orta Vadeli Programrnda (OVP) yer alan "yumuşak iniş” kararı yla yüzde 4 büyüme ile yetineceği bir yı l olacak. Vites küçültmüş bir program için, “Büyüme, beklentilerin ötesinde yavaşlayacak” demek, fazla bir anlam ifade etmiyor. Kaldı ki, ilk 3 aya ilişkin göstergeler, yüzde 4 büyümenin hiç de ulaşı lmaz bir hedef olmadı ğı na işaret ediyor. Kaynağı belirsiz “Net hata noksan"dan da beslense, dı ş kaynak girişi sürüyor. O dı ş kaynak ile ithalat yüzde 2*de olsa arttı . Sanayi üretiminde önemli bir düşüş yok. İhracat ilk 2 ayda yüzde 12 arttı . Rapor, ihracat artı şı sürmez diyor. Zaten OVP'de de büyümeye net ihracatı n katkı sı yüzde 0.1. Program, 2012 büyümesini yüzde 2.4 oranı nda tüketime ve yüzde 1.7 oranı nda da yatı rı ma dayandı rmı ş. CHP`lilerin göz ardı ettikleri ve yeterince üstünde durmadı kları , buna karşı lı k AKP iktidarı nı n en önemli kozu, kamu maliyesidir. Ekonomi yönetimi, bu bütçe sayesinde faizleri yükselterek, sı cak para akı şı nı cezbedebiliyor, döviz kuruna müdahale edebiliyor. Böylece ithalat ve inşaat yatı rı mları odaklı , ithalata dayalı büyüme çarkı yeniden dönüyor, sanayide değilse de inşaat, emlak ve hizmetlerde farklı içerik/eı i uleyebíliyor. 'Renklendiriciye izin vermi oruz' Ekonomi Servisi Gı da Tarı m ve Hayı vancı lı k Bakanlı ğı , Türk Gı da Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ile tüketime sunulan ekmeklerin lek Electro World 45 magaza hede?ı or , ,0Ü. BURCU GELEN dolu”da mağazalar açmaya de 216 bin notebook ve 168 bin TV satı şı gerçekleştirdiklerivam etmek olduğunu söyledi. niğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşı ma ve pazarlanması na standart getirildiğini ifade etti. Bakanlı k, söz konusu tebliğe dayandı rı larak “ekmekte renklendirici ve boya kullanı ldı ğı ” iddiaları na yönelik haberleri yalanladı . Açı klamada yönetmeliğin malt ekmeğinde sadece karamel ile renklendirmeye izin verdiği, hiçbir şekilde ekmekte renklenı diriciye izin vermediği ifade edildi. Özbek, mağazalarma gelen müs ni, mağazaları HATAY Elektronik perakendecisi Electro World 3() mağaza terilerin yüzde 94”ünün kendi ?r milyon müşterinin zimaları nı rakiplerinden daha ucuz yaret ettiğini vursı nı Hatay”da açtı , Açı lı şta konuşan Electro World bulduğunu anı msatarak, bu duru guladı . 'lîürkiye Genel Müdürü Bahadı r mun “düşük ?yat” algı ları ndan kaynaklandı ğı nı dile getirdi. 5 yı l Ozbek, 2012 sonuna kadar maiçerisinde 6 milyon adet fatura kes L ğaza sayı sı nı 45”e, satı ş alanı nı 80 tiklerini belirten Özbek, toplam 12 bin metrekareye, istihdamı ise 2 milyon 250 bin S&îîll(l31`11'll ve bin 50()”e çı kaı ı caklaı ı nı belirterek bundan sonraki planları nı n Ana yine 5 yı lda 620 bin cep telefonu, nı ayda 1.5 istihdam yaratı lı yor. Iç talep daralması na yine bütçenin vergi ve harcama kanatları ile müdahale ediliyor. CHP'nin "Ekonomik Görünüm” raporu, kamu maliyesinin "manevra alanı nı n giderek daraldı ğı ndan” söz ederken bütçe açı ğı nı n 2011'de milli gelirin yüzde 1.3'ünden ibaret kaldı ğı nı , 2012 hedefinin de yüzde 1.5 olduğunu hatı rlatmak gerekir. AB”de kamu borç stokunun milli gelire oranı yüzde 90'a yaklaşı rken ve bütçe açı ğı ortalama milli gelirin yüzde 45'ine ulaşı rken AKP iktidarı nı n kamu maliyesi konusunda kullanabileceği önemli bir manevra rezervi var. Açı ğı , yüzde 1.5 yerine, yüzde 3'lere, kamu borç stokunu da milli gelirin yüzde 5O'sine çı karsalar bile kolay kolay başları ağrı maz. Kaldı ki, AKP, CHP muhalefetine takı lmadan, 2B arazi satı şları , özelleştirmeler, irili ufaklı vergi düzenlemeleriyle, enerji zamları yla ve en önemlisi sosyal harcama kesintileri ile bütçede açı lan gedikleri süratle kapatmayı Demeğilıbiliyor ve elindeki en önemli kozun kamu maliyesi olduğunun pek farkı nda. Bütçe í& 23 NİSAN 1920 25 NİSAN 2012 ULUSAL EGEMENLIGI KURMAKTAN ORTADAN KALDIRMAYA VEFAT Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları mücadelesinde genç yaşı ndan itibaren yer almı ş, 12 Eylül döneminde “Barı ş tutukluları ile yakı n bir dayanı şma içinde olmuş, Türkiye İşçi Partili ve Genç Öncü'lü sevgili arkadaşı mı z, can kardeşimiz, Ankara Barosu avukatları ndan, bir yana, İşsizlik Fonu`ndaki kaynakları nası l tı rtı kladı ğı nı , bu fona bir de kı dem tazminatı fonu eklemeyi istediğini de biliyoruz. CHP, ekonomiye muhalefeti, hedeflenen büyümeye ulaşı p ulaşamama bahsi üstüne kurgularsa, bu bahsi kolay kolay kazanamaz... AKP, yı llardı r yaptı ğı gibi, dı ş kaynak girişini bir şekilde (dı ş siyasi destekle de) sağlayarak büyüme çarkı nı döndürüyor. Burada önemli olan; 1 Büyüme çarkı nı çeviren kamu maliyesinin kurgusunu sorgulamak, buradaki adaletsizliklere dikkat çekmektir. Adaletsiz dolaylı vergi, fütursuz özelleştirme gelirlerine, sosyal harcama budamaları na, işsizlik fonu gaspı na dayanan bu kamu maliyesi çarkı nı sorgulamak, CHP`nin asli ve acil işi olmalı dı r. 0 23 Nisan 1920 nı n 92 yı ldonumunde ulusal ı radenı n temsı lcı sı olan TBMM bagı msı zlı gı mı zı yı tı rdı gı mı z konularda adeta yetersiz durumda AYSIN USLUOĞLU.. yitirdiğimizi büyük bir acı yla öğrendik. Acı mı zı ailesiyle, dostları yla, arkadaşları yla, sevenleriyle paylaşı yorı ı z. TÜRKİYE işçi PARTİLİ ve GENÇ ÖNCÜ'LÜ ARKADAŞLARI 0 Devletı mı zı n ı ç ve dı ş polı tı kaları artı k TBMM yerı ne sı rdaş stratejik ortak ve tek kı şı ye ozgu yere goge sı gdı rı lamayan kuplerı tarafı ndan oluşturulmakta 0 Ulusal egemenlik ve ulusal ı rade Malatya Kurecı k te kurulan NATO Amerikan ussu ve gizlenen antlaşma maddeleri ı le ayaklar altı na alı nmakta Cenazesi, 23 Nisan 2012 tarihinde (bugün) ikindi vakti, Karşı yaka Camii 'nde yapı lacak cenaze töreninin ardı ndan, Karşı yaka Mezarlı ğ?na deínedilecektin KÜTAHYA 2. İCRA VE İFLAS DAİRESİ İFLASA (İFLASIN KAPANMASINA İFLASIN KALDIRILMASINA) İLİŞKİN İLAN Dosya No: 20062570 İflas Mü?isin adı , soyadı ve adresi: Porsuk Ta?ii Kaynaklar Değerlendirme ve Tur. San. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi KUTAHYA 2 CHP'nin, ilİtidarı nkinden farklı bir Stratejik ortagı mı zl ABD bı zı kendı toprakları mı zda mı safı rl konumuna düşürmüş bulunuyor. 0 23 Nisan 2012 de ulusal egemenliğimizi ve ulusal iradeyi çiğneyenlerle çiğnetenleri sorguluyor ve yakı n gelecekte ulusal egemenliğin gerçek sahibi olan halkı mı za sandı kta hesap vereceklerini duyuruyoruz. büyüme hedefi, paradigması olması gerekir. l?asm açı lması veya kapanması veya kaldı rı lması kararı veren mahkeme: KUTAHYA 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Kararı n tarihi ve sayı sı ile özeti: 10.04.2012 ğdin ve 2004/547 Esas, 2006/ 162 Yukarı da adresi yazı lı mü?is Porsuk Tabii Kaynaklar Değerlendirme ve Tur. San. A.Ş. hakkı nda Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi”nin 10.04.2012 tarih ve 2004/ 547 esas, 2006/ 162 Karar sayı lı Ek kararı yla i?ası na (i?ası n kapanması na evvelce verilen iflas kararı nı n kaldı rı lması na) karar verilmiş bu Iç kaynakları daha çok kullanmayı hedefleyen, daha yüksek katma değerli ürünü, daha eğitimli işgücü ile üreten, ürünlere dayandı rmayı , kur ve işlemler gümrük Karar yazı lıverilmiştir. mü?is yönünden ı yapı lması gereken tamamlanmı ş(Yukanda olduğundan i?ası nismi kapatı lması na arar politikaları ile sanayisini ve ihracatı nı kollamayı hedefleyen, Kamuyu özellikle enerji ve bölgesel kalkı nmada bir aktör olarak devreye alan, Büyümenin nimetlerini daha adil ücret ve gelir politikaları ile paylaştı rmaya öncelik veren bir ekonomi politikanı n takipçisi bir CHP var mı ? Var ise, eleştirilerini ve alternatifini bu ilkeler üstüne bina edip bunun arkası na yı ğı nak yapması gerekmez mi? ihracatı nı yüksek katma değerli lunduğu İcra ve I?as Kanunu°nun 166 (254182) maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. 11.04.2012 (IIK. m. 166, 181, 254) *Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanı lan Örnek 69”a karşı lı k gelmektedir. “Resmi ilanlar: www.ilaı ı .g0v.tı '”de” (Bası lı : 24929) KADIN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (KAD) + y CMYB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog