Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

18 EKİM 2012 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA emek࠽cumhuriyet.com.tr EMEK 11 Türkİş: Artık çalışma hayatında kaosa hazırlanın Türkİş Yönetim Kurulu, TBMM’de grubu olan siyasi partilerin grup başkanvekillerine, Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’nın bazı maddeleriyle ilgili itirazlarını içeren bir mektup göndererek siyasi partilerin çalışma hayatında yaşanacak bir kaosa hazırlıklı olmaları istendi. Türkİş Yönetim Kurulu, TBMM’de grubu olan siyasi partilerin grup başkanvekillerine gönderdiği mektupta, Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’nın maddelerinden bazılarıyla ilgili itirazlarını ve taleplerini dile getirdi. Genel Başkan Mustafa Kumlu ve Genel Sekreter Pevrul Kavlak imzasıyla gönderilen mektupta, şu noktalara dikkat çekildi: ☛ Sendikanın kurulacağı işkolunda çalışmayan, işçi olmayanların sendika kurabilmesinin Türk çalışma hayatına kazandıracağı hiçbir şey olamaz. Böyle bir durumda çalışma hayatı kendini bir kaosun içinde bulacak. ☛ 30 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde işçilerin sendikal nedenle işten atılmaları halinde işe iade davası açma haklarını düzenleyen fıkra tasarıdan çıkarılarak işçilerin sendikal tazminat alma hakları ortadan kaldırılıyor. Böylelikle milyonlarca işçinin temel insan hakkı olan örgütlenme özgürlüğü ellerinden alınıyor. ☛ Tasarının yayımı tarihinden itibaren bir süre sendikal barajlarla ilgili düzenleme askıya alınmakta, bu yolla da bazı sendikaların yetkili kılınması sağlanmaya çalışılırken, sistem bozuluyor, ilkeler çiğneniyor. ☛ Grevdeki işçilerin işyerinin önüne kuracakları çadır dahi yasaklanıyor. ☛ Sendikaların yetki müracaatına işverenlerce yapılacak itirazlarla toplu iş sözleşmesi sürecinin önü kesiliyor. Meptupta Türkİş’in tasarının taleplerini gözeterek yasalaşabilmesi için son dakikaya kadar görüşmelerini sürdüreceği ve sürecin takipçisi olacağı vurgulandı. Sosyal haklar mercek altında Grevler, eylemler ve direnişler bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu’nun ana temasını oluşturdu. Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri, 2009’dan beri dönüşümlü olarak, ulusal ve uluslararası düzeylerde Sosyal Haklar Sempozyumları düzenliyor. IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu, 1819 Ekim’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılacak. Her yıl farklı bir konu üzerinde yoğunlaşan sempozyumların dördüncüsünün ana teması, “Türkiye’de Sosyal Hak ve/ya da Çıkarları Koruma ve/ya da Geliştirme Amaçlı Grevler, Eylemler ve Direnişler” olarak belirlendi. Sempozyumun “Açılış Bildirisi”nde, “Yeni Anayasa” hazırlanması süreci bağlamında, kamuoyunda neredeyse hiç konuşulmayan sosyal haklar konusu ele alınacak, emek ve sermaye örgütlerinin yeni anayasaya ilişkin önerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilecek. Hakemli bildiriler; “eylemler, direnişler ve örgütlenme sorunları”, “hak mücadeleleri”, “örgütlenme mücadelelerinden örnekler”, “eşitlik ve ayrımcılık sorunları”, “yeni sorunlar, haklar ve mücadeleler” başlıkları altında, 4 oturumda sunulacak. Yasaya dünya karşı Başbakan’a bir mektup gönderen ITUC ve ETUC genel sekreterlerine göre, tasarının bu haliyle yasalaşması, ILO standartlarını açıkça ihlal ettiği için demokrasiye doğru ilerlemenin göstergesi olmayacak eclis’te görüşülmeye devam edilen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı’na yalnız ülke içinden değil, dünyanın her yerinden tepki yağıyor. 153 ülkede 308 sendikadan 175 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konkorunduğu vurgulandı. Yasa geçfederasyonu (ITUC) ile 36 Av tiğinde, sendikalar için ciddi sorupa ülkesinde 85 sendikada 60 nuçları olacağı, sendikaların topmilyon işçiyi temsil eden Av lusözleşme yetkilerini kaybederupa Sendikalar Konfederasyo cekleri belirtilen mektupta, “Donu da (ETUC) Başbakan Tay layısıyla çok sayıda işçi topluyip Erdoğan’a mektup yazarak sözleşme hakkından mahrum tasarının getireceği kısıtlamala bırakılacaktır” denildi. rı ortaya koydu. Mektupta, AB Komisyonu ITUC Genel Sekreteri Türkiye 2012 İlerleme RaSharan Burrow ile poru’nda da, TürkiBaşbakan’a ETUC Genel Sekreye’nin mevcut çalışmektup gönderen teri Bernadette Sema mevzuatının gol’ün ortak mekAB ve ILO stanITUC ve ETUC genel tubunda, tasarının dartlarını karşısekreterleri, Meclis’te uluslararası stan görüşülen Sendikalar ve Toplu İş l a m a d ı ğ ı n ı n dartlar ve temel açıkça belirtilSözleşmesi Yasa Tasarısı’nın sendikal hakladiği ifade ediluluslararası temel sözleşmelerin rın tam olarak di. Mektupta imzacısı olan Türkiye için uygulanmasını şöyle denildi: sağlamaktan çok uluslararası ve Avrupa düzeyinde “Hükümetiuzak olduğu vur çeşitli standartları karşılamak için nizin söyledibir fırsat olabilecekken, gulandı. ğinin aksine, durumunun tam tersi bir “Bu yeni yasa, bugünkü haliyle görünüm kazandığına uluslararası temel bu yasanın geçsözleşmelerin imzamesi, temel Avruvurgu yaptı. cısı olan Türkiye için pa ve ILO standartuluslararası ve Avrupa larını açıkça ihlal ettidüzeyinde çeşitli standartlaği için, işçi hakları dahil rı karşılaması için bir fırsattı” insan haklarına saygılı işleyen denilen mektupta, ITUC ve bir demokrasiye doğru ilerleETUC’un durumun hiç de böyle menin bir göstergesi olmayagörünmemesinden derin üzüntü caktır. Sizden Meclis’teki çoduydukları belirtildi. ğunluğunuzu kullanarak TopGörüşülmekte olan yasanın ne lu İş İlişkileri Yasası’nda, işILO, ne de sendikal hareketin çilere günlük hayatta daha sotaleplerini içermemesinden derin mut özgürlükler tanıyacak anüzüntü duyulduğu belirtilen mek lamlı değişiklikler yapmanızı tupta, tersine ikili baraj sisteminin talep ediyoruz.” M Deri işçisi 1 saat iş bıraktı İstanbul Haber Servisi Türkİş’e bağlı Deriİş Sendikası üyeleri, TBMM’deki sendikalar ve toplu iş ilişkileri kanunu tasarısını protesto etti. Tuzla’da Organize Deri Sanayi Bölgesi’nde çalışan Deriİş üyeleri adına konuşan, Deriİş Tuzla Şube Başkanı Binali Tay, “Deri işçileri bedellerle elde ettikleri toplusözleşme haklarını korumak için direnecek” dedi. Deriİş Genel Başkanı Musa Servi ise toplu iş ilişkileri yasa tasarısıyla toplusözleşme yetkisine sahip olan sendikaların kazanılmış haklarının gasp edildiğini belirtti. Servi, 30 işçiden az işçi çalıştıran işyerlerinde, sendika üyelerine yasal güvencenin kaldırılmasının toplumu örgütsüz bırakmak anlamına geldiğine dikkat çekti. Tasarıda kademeli baraj önerisi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı’nın TBMM’deki görüşmeleri sırasında kritik madde olan işkolu barajlarında değişiklik yapıldı. AKP’nin önergelerinde kademeli baraj öngörülürken 2009 yılındaki istatistiklere göre yetki alan ancak yeni yasayla baraj altında kalacak olan sendikalara da bir toplusözleşme hakkı daha tanındı. Tasarıda yapılan değişiklik ve hazırlanan önergeler şöyle: Barajda değişiklik: Sendikanın toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olması için belirlenen şartlar arasındaki “2 bin üyesinin bulunması” şartı tasarıdan çıkarıldı. İşkolu barajı da yüzde 3 olarak değiştirildi. Kademeli baraj: AKP’nin önergesine göre, Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için yüzde 3 barajı Ocak 2013’ten 1 Temmuz 2016 tarihine kadar yüzde bir, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar ise yüzde 2 olarak uygulanacak. Bundan sonra ise baraj yüzde 3 olacak. Medyaİş’e toplusözleşme yolu: AKP’nin önergesine göre, 15 Eylül 2012 tarihine kadar kurulmuş ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye konfederasyonlara üye olmuş işçi sendikalarının yasanın yürürlüğe girmesinden Ocak 2013’e kadar yapacakları yetki tespit talepleri işyeri ve işletme çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılacak. Ancak yüzde 1’lik işkolu barajı aranmayacak. Bu da bu 3 aylık sürede işkolu barajının sıfır olması anlamına geliyor. Böylece aralarında TGS’den ayrılan çalışanların kurdukları Medyaİş ile Öz Büroİş’in de bulunduğu yeni sendikalara toplusözleşme yolu açılıyor. Sağlık emekçisinden mektup CEMİL CİĞERİM Sendika ve sendikacılar baskın ve hapis cezalarıyla karşı karşıya ᮣ Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu’nda hükümetin yıllardır Ekonomik ve Sosyal Konsey’i toplamadığına dikkat çekildi, sendikalara yönelik polis baskınları eleştirildi. MUSTAFA ÇAKIR ANKARA Hükümetin, 2009 yılından bu yana toplamadığı Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK), Avrupa Komisyonu Türkiye 2012 İlerleme Raporu’na da girdi. İşçilerin aylardır toplusözleşme imzalayama dıkları Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı’na da yer verilen raporda, sendika ve sendikacılara yönelik operasyonlar eleştirildi. Raporda, “Birçok sendika ve sendika eylemcisi, polis baskını, suçlamalarla ve ‘terör faaliyetinde bulunma’ iddiasından dolayı hapis cezalarıyla karşı karşıya kalmıştır” denildi. Raporda çalışma hayatına ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi: ☛ Yeni mevzuat, özellikle kamu çalışanları için grev hakkı, toplusözleşme ve uyuşmazlıkların çö BAŞSAĞLIĞI Yiğit kardeşim Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun oğlu İST AN B UL C UM O K Ç AĞ RIS I Emir HİLMİOĞLU’nu kaybettik. Kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI ANKARA’DA KUTLUYORUZ YERİNİZİ AYIRTIN! HAREKET SAATİ: 01.00 HAREKET YERİ: KADIKÖY EVLENDİRME DAİRESİ ÖNÜ TELEFONLAR: 0535 793 44 14 0535 815 62 47 0532 236 85 90 zümünün yanı sıra, geniş kamu çalışanı kategorilerinin sendika oluşturma ve sendikalara katılmasına ilişkin kısıtlamalar bakımından AB müktesebatıyla ve ILO sözleşmeleriyle tam uyumlu değildir. ☛ İş sağlığı ve güvenliği müfettişlerinin sayılarının ve kapasitelerinin artırılması gerekmektedir. 2010’da, bir önceki yıla göre küçük miktarda bir azalma göstererek 62 bin 903 iş kazası gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Ölümcül iş kazası sayısı AB ortalamasının üstündedir. ☛ Türkiye’de, mesleki kategorilerde veya belirli sektörlerde sendika kurma veya sendikaya katılma hakkı da aşırı derecede kısıtlanmaktadır; Savunma Bakanlığı’nda çalışan sivil memurlar bu duruma örnek teşkil etmektedir. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Konseyi, 2009’dan beri toplanmamıştır. ☛ Kadınların istihdama düşük katılım oranı (2011 yılında yüzde 28.8) hâlâ endişe kaynağıdır. Çalışanlar, mevcut mevzuatta işçilere tanınan sınırlı haklardan her zaman yararlanamamışlardır ve sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarılmalar olmuştur. Devlet, sendikaların içişlerine sürekli müdahale etmiştir. Sendikaların gösteri yapması düzenli olarak kısıtlanmıştır ve bazı durumlarda güvenlik güçleriyle engellenmiştir. SAMSUN Samsun Gazi Hastanesi’nde taşeron olarak çalışırken, sendikalı oldukları için 635 gün önce işten çıkarılan ve hastane bahçesinde kurdukları direniş çadırında 635 gündür eylemlerini sürdüren DevSağlıkİş Sendikası üyesi işçiler Samsun milletvekillerine mektupla seslendiler. Dev Sağlıkİş Samsun Temsilcisi Yüksel Arslan, “Gazi Devlet Hastanesi’nden haksız ve hukuksuz yere atıldık. Samsun Valisine kadar kimse duyarlı davranmadı. Samsun Valisi bu konuda iki kez soruşturma yaptırdı. İkisinde de müşteki olarak ifademiz alındı. Hâlâ bu soruşturmanın cevabı verilmedi. Hastanenin başhekimi bize haklı olduğumuzu söylediği halde, mağdur olduğumuzu söylediği halde bu sorun inatla çözülmemektedir” dedi. Komşuda grev var Gazetecilerin 24 saat greve gittiği ülkede, doktorlar, eczacılar, avukatlar ve mühendisler de protesto gösterileri düzenledi. Ülkede bugün de kamu çalışanları ve işçiler greve gidecek. Ülkedeki televizyonlarda haber akışı durdu, internet haber siteleri güncellemelerini durdurdu. Grev nedeniyle yarın gazeteler de basılmayacak. Dr. Servet ÜNSAL w w w .c um ok .o rg Sendikaya üye yor olan işten atılı C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog