Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B C86. YIL SAYI: 30894 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 MAYIS 2010 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 429 gündür tutuklu GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Halep Orada İse Arşın Burada Bay RTE! Gazete başlıkları; “Meclis gerildi” diyor. Savaş olasılığı mı gündemde?.. …Ekonomi yine teğet geçerek milyonlarca işsize yenilerinin katılacağı yeni bir aşamaya mı girdi?.. …PKK’yi dağdan indirdik ama kentlerde kan Arkası Sa. 8. Sü. 1’de ANAYASA PAKETİ KÖŞK’TE 5. Sayfada İRAN’LA PAZARLIKTA ADRES TÜRKİYE 11. Sayfada SEÇİM İNGİLTERE’Yİ KİLİTLEDİ 10. Sayfada Yunanistan’daki krizin Avrupa’yõ saracağõ kaygõlarõ borsalarõ vurdu, altõn fõrladõ Piyasalar sallandı BANKACILIK VE ENERJİDE BÜYÜK KAYIP TÜRKİYE NEDEN ÇOK ETKİLENDİ? Son dalgalanmadan en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiye oldu. Meksa Yatõrõm Menkul Değerler Genel Mü- dür Yardõmcõsõ Mehmet Aysoy, Türkiye gibi yeni gelişen piyasalarda derinliğin fazla olmamasõ nedeniyle satõşla- rõn da sert olduğunu söyledi. Ata Yatõrõm Ortaklõğõ Os- man Büyükgöksu ise “Hava bozuldu” dedi. 12. Sayfada Yunanistan’õn ardõndan Portekiz, İtalya hatta İngiltere’nin de etkileneceği endişelerine ABD’deki sistem hatasõn- dan kaynaklanan skandal da eklenince borsalarda sert dü- şüşler yaşandõ. En büyük kayõplar bankacõlõk sektörü ve enerji hisselerinde görüldü. Altõn ve faizler fõrladõ. İMKB son 1.5 ayõn en düşük seviyesine geriledi. ‘BAYKAL KASETİ’ İDDİASI CHP: Adi bir komplo BERNA YILMAZ Eski Başbakan ve Rize Bağõmsõz Milletvekili Mesut Yõlmaz’õn eşi Ber- na Yõlmaz, geçmişte ken- dilerinin başõna böyle bir olay geldiğini belirterek “Baykal ailesi saygõn bir aile, bu kadar çirkin- lik olmaz, görüntüleri yayõmlayanlar utansõn. Aile birliğine yapõlan çirkinliği kõnõyorum” dedi. 6. Sayfada Vakit gazetesi, internet sitesinde CHP lideri Deniz Baykal olduğunu iddia ettiği bir kişi ile bir kadõnõn göründüğü video görüntülerini ya- yõmladõ. Baykal’õn avu- katlarõnõn girişimi üze- rine Ankara Cumhuri- yet Başsavcõlõğõ soruş- turma başlattõ. Baykal’ın yakõn çev- resine “büyük bir hu- kuk mücadelesi” baş- latõlmasõ için talimat verdiği öğrenildi. Gö- rüntülerin montaj ol- duğunu vurgulayan CHP milletvekilleri, bunu yapanlardan he- sap soracaklarõnõ be- lirtti. 6. Sayfada Yazarõmõz Balbay ‘Silivri yargılama kampı’ Ergenekon davasõnda Mus- tafa Balbay, Cumhuriyet’in ‘terör örgütü merkezi’ ol- makla suçlandõğõnõ belirte- rek “Ben gazetenin yazarõ, yayõn kurulu üyesiyim ve gazeteyi bombalayan örgü- tün üyesiyim. Buna işkence denir. Bu düşünsel soykõ- rõmdõr. Hitler’i tarih sayfa- larõnda değil Silivri’deki id- dianamelerde arayõn” dedi. Çok sayõda savaş ve esir kampõnõ gezdiğini söyleyen Balbay, “Burasõ da Silivri Yargõlama Kampõ. Her şey demokratik, hukuk içinde görülüyor ama biz infazlõ yargõlamama kampõndayõz. Yaşamõmõz, düşünceleri- miz, yayõnlarõmõz nedeniy- le yargõlanõyoruz” diye ko- nuştu. HATİCE TUNCER’in haberi 7. Sayfada Pepe’lere özel liman Osman Pepe’nin ailesine ait olan Pekar Grubu’nun madencilik şirketi Kara- yel AŞ’nin işlettiği mermer madenlerine liman sağla- mak için, aynõ adreste olan Alkan Madencilik’e Amas- ra’da bir liman tesis edil- diği ortaya çõktõ. TÜREY KÖSE / MURAT KIŞLA- LI’nın haberi 6. Sayfada Bölge kapatılsın Erzincan Cumhuriyet Başsavcõsõ İlhan Cihaner, duruşmanõn yapõldõğõ sa- atlerde jetlerin geçme- siyle ilgili basõna yansõ- yan haberlere atõfta bulu- narak, “Bölge hava saha- sõna ve konvoy geçişine kapatõlsõn” diye espri yap- tõ. RECEP KAPUCU’nun haberi 7. Sayfada Güler Zere öldü Cezaevindeyken kanse- re yakalanan, “ölümün eşiğinde” olduğuna ilişkin raporlara karşõn uzun sü- re cezaevinde tutulan Gü- ler Zere, tahliye edilişinin 7. ayõnda yaşamõnõ yitir- di. Zere, son mektubunda, “Beni ölümün kõyõsõna getirip öyle bõraktõlar” demişti. 8 Sayfada 2007’de 12 askerin şehit olduğu ve 8 askerin kaçırıldığı Keritepe böl- gesine saldırmak isteyen teröristler bu kez amacına ulaşamadı. Böl- gede çıkan çatışmada 5 PKK’li öldürüldü, iki asker şehit oldu, 1 as- ker yaralandı. Teröristlere karşı başlatılan operasyon sınır ötesi- ne taştı. Genelkurmay Başkanı Başbuğ, Belçika ziyaretini yarıda keserek yurda döndü. Cumhurbaşkanı Gül, teröristlere “teslim olun” çağrısı yaptı. Şehit haberini alan aileler acıya boğuldu. 8. Sayfada ‘Ucuz siyaset’ KİTAPLARDA KADIN YAZAR YOK 8. Sayfada BANKALAR VERGİ REKORTMENİ 13. Sayfada BEŞİKTAŞ, EVİNDE GALİP Spor’da Dağlõca’da 2 asker şehit A. Tanrıkolu. Metin Can. Fotoğraflar:AA İLK CD 11 MAYIS’TA ÜCRETSİZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog