Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B C86. YIL SAYI: 30893 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7 MAYIS 2010 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Yaşasın Cumhuriyet Cumhuriyet’in en büyük gücü okurudur. Bir başka deyimle okur, Cumhuriyet’in bir numarasıdır! Bir siyasetçi için seçmen, bir bilim insanı için laboratuvar neyse Cumhuriyet için okur odur. Cumhuriyet daha çıkarken bu anlayışla kurgulanmış. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yalakalığın Yeni Türü Partisinde bölünmeler olabileceği yazılıp söylenince beyefendiden o gün, o saatte yalanlamalar dizi dizi. Fakat etkili bir yabancı gazete, Wall Street Journal, Türkiye’yi kansız bir iç savaş bölüyor diye yazıyor. Beyefendiden ses yok. Türkiye’de kansız bir iç savaş yok, diyemiyor. Çünkü kansız savaşı Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Bursa’ya anõt Ligi de kazandõlar SULUKULE’DE KAZI ALANINA TEMEL 3. Sayfada KARAKOLA SALDIRI: 1 ASKER YARALI 10. Sayfada ROMANLARA NAZİ YÖNTEMLERİ 13. Sayfada ‘CUMHURİYET 86 YAŞINDA’ HİKMET ÇETİNKAYA’NIN YAZISI 5. Sayfada FAZIL SAY VE GENCO ERKAL 3 HAZİRAN’DA ANTALYA’DA 18. Sayfada Askeri bilirkişi, belgelerde sahtecilik yapõldõğõna ilişkin kuvvetli delillerin bulunduğunu bildirdi F. Bahçe şampiyon Aroma Bayanlar Voleybol Bi- rinci Ligi’nde 2009-2010 sezonu şampiyonu F.Bahçe Acõbadem oldu. Final serisinde Vakõfbank Güneş Sigorta Türk Telekom’a 3-0 üstünlük kuran Sarõ - Laci- vertliler mutlu sona ulaştõ. F.Bah- çe böylece bu sezonki üçüncü ku- pasõnõ kazandõ. Spor’da Deniz’leri binler andı 12 Mart cuntasõnõn idam ettir- diği devrimci önderler Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüse- yin İnan, idamlarõnõn yõldönü- münde binlerce kişi tarafõndan mezarlarõ başõnda ve yurdun birçok bölgesinde anõldõ. Bur- sa’nõn Nilüfer ilçesinde faşist- lerin saldõrdõğõ Üç Fidan Anõtõ törenle açõldõ. 10. Sayfada SİNCAN HÂKİMİNE BERAAT Kaçmaz: Yargõçlar tuzağa düşmedi Yargıtay, Sincan Hâkimi Osman Kaçmaz’õn, “görevi kötüyle kullanmak” ve “gizliliği ih- lal etmek” iddiasõyla yargõlandõğõ davada be- raatõna karar verdi. Kararõn dönüm noktasõ ol- duğunu belirten Kaçmaz, “Yüce yargõçlar tu- zağa düşmediler” dedi. 9. Sayfada FREEDOM HOUSE RAPORTÖRÜ ‘Türkiye’de özgürlükler yarõm’ Dünya Basõn Özgürlüğü Raporu’nu kaleme alan Freedom House yetkilisi Karlekar, Mus- tafa Balbay’õn durumuna dikkat çekerek ce- zaya dönüşen tutukluluk süreleri ve izinsiz dinlemelerden kaygõlõ olduklarõnõ belirtti. UTKU ÇAKIRÖZER’in haberi 9. Sayfada CİHANER, SAVCIYA İTİRAF ETTİRDİ 9. Sayfada GENÇOĞLU: İNTİKAM OPERASYONU 9. Sayfada Trenler çarpõştõ: 32 yaralõ Ette ‘şaibeli’ ihaleler iptal Et ve Balõk Kurumu , et fi- yatlarõndaki artõşõ denge- lemek için yaptõğõ sõğõr alõ- mõ ihalelerini, “serbest re- kabet şartlarõ oluşmadõğõ” gerekçesiyle iptal etti. İha- lelerde hayvan getirme sü- resine ilişkin sõnõrlamalar çeşitli iddialarõ gündeme getirmişti. 7. Sayfada Yunanistan Parlamentosu, 110 milyar Av- ro’luk IMF-AB yardımını almak için ön- ceki gün üç cana mal olan ‘acımasız’ ke- mer sıkma tedbirlerini 121’e karşı 172 oyla kabul etti. Sosyalistler ve aşırı sağ, tedbirleri onay- larken; muhafazakâr, radikal sol ve komünistler ise ret oyu kullandı. Oylama sürerken par- lamento binası önünde toplanan on binler kemer sıkma önlemlerini protesto etti. Avrupa ise krizin yayılacağı endişesiyle altüst olan piyasaları sakinleştirme çabasında. 15. Sayfada ‘Can alan’ pakete onay Erdoğan: Hazõrõz. Baykal: Sürpriz var Rotalarını belirlediler KADİR ÖZBEK: Sonuna kadar mücadele HSYK Başkanvekili Öz- bek, bugüne kadar hukuk devleti ilkelerinin korun- masõ adõna gerekli uyarõ- larõ yaptõklarõnõ belirterek “Üzerimize düşen görevi sonuna kadar sürdürece- ğiz” dedi. 4. Sayfada ANAYASA PAKETİ AKP’liler ‘kriz’ geçirdi CHP’lilerin Başbakan’õn malvarlõğõna yönelik eleş- tirilerine sinirlenen AKP’li Zülfikar İzol, kriz geçirip duvarlarõ yumruklayõnca parmağõnõ kõrdõ, Zeyit As- lan da kürsüden “zorla” in- dirilebildi. 7. Sayfada ‘Tarih olmayın’ Başbakan Erdoğan, anayasa paketinin tümü üze- rinde son dakika şoku yaşamamak için milletvekillerine seslene- rek “Ya tarih yazacaksõnõz, ya tarih olacaksõnõz. Bu işi bitirelim. Kampanyamõzõ, hazõrlõklarõmõzõ başlattõk” dedi. 4. Sayfada ‘Korku sardı’ CHP lideri Baykal, anayasa değişikliği süreciyle ilgili olarak umudunu yitirmediğini söyledi. Baykal, “AKP’de Anayasa Mahkemesi ve halk korkusu hâkim olmaya başladõ. Refe- randum gerçekleşirse iktidarõ sürpriz bekliyor” dedi. 5. Sayfada Tarihle oynanmış Askeri bilirkişinin İstanbul Başsavcõlõğõ’na gönderdiği raporda “Balyoz planõyla ilgili CD’lerin oluşturulma- sõnda bilgisayarõn sistem tarihi ile oynanmõş ve sahtecilik yapõlmõş olma ihtimali yüksektir” denildi. Suga, Çarşaf, Oraj ve Sakal plan- larõnõn gerçek olmadõğõ yönünde kuvvetli delil olduğu kaydedildi. ‘Kanıtlanamaz’ Bilirkişi, Balyoz iddialarõna ilişkin belgelerin bilimsel olarak gerçekliğinin kanõtlanmasõnõn mümkün olmadõğõnõ bildirdi. Raporda, belgelerin askeri yazõm ve usul kurallarõna ay- kõrõ olduğuna dikkat çekilerek adõ geçen planlarõn “Komutan ona- yõna arz edilecek nitelikte olmadõğõ” vurgulandõ. 8. Sayfada ‘Balyoz gerçek değil’ KOCAELİ TARIM BAKANLIĞI Adapazarı’ndan İstan- bul’a gelen yolcu treni 2 vagonunun raydan çõk- masõ sonucu karşõ yön- den gelen trenle çarpõş- tõ. Kazada 1’i ağõr 32 ki- şi yaralandõ. İlk şoku at- latan yolcular otobüs- lerle gidecekleri yere ulaştõrõldõ. 3. Sayfada Fotoğraf:AFP
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog