Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Türkiye’yi yakõndan tanõyan İsrailli Prof. Dr. Efraim İnbar, AKP hükümetinin ikinci kez se- çilmesinin ardõndan Türk dõş siyasetinin “İs- lami renklerle” yeniden şekillendirildiğini söyledi. İsrail’in artõk Türkiye’yi güvenebi- lecek bir dost ülke olarak görmediğini be- lirten İnbar, “Başbakan Erdoğan’õn İsra- il aleyhtarõ konuşmalarõ Türk kamuo- yunda çok tutuluyormuş. Bu demektir ki İsrail aleyhtarlõğõnõ iç politika ka- zanõmlarõ için yapõyor” diye konuş- tu. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 16. Sayfada CMYB C M Y B C86. YIL SAYI: 30916 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 MAYIS 2010 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 451 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Telaşın Nedeni Savcılar, mahkemeler, savcılardan mahkemelerden şikâyetçi. Tutuklu bir başsavcı (İlhan Cihaner) dava dosyasını -nedense- Yargıtay’a göndermeyen Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ni ağır eleştirilerle adeta suçluyor. Cihaner’in ünlü avukatı Turgut Kazan, bir savcının imzası ile gizli tanığın imzasının “aynı” Arkası Sa. 10. Sü. 1’de ALİ SİRMEN’İN YAZISI 10. Sayfada DOĞAYA SAYGILI EVLER Arka Sayfada SAYISAL ÇEKİLDİ 3, 5, 7, 12, 18, 31 Kuzey Irak sõnõrõndaki bölgelerde operasyon Terör örgütü PKK’lilere yönelik olarak sõnõr bölgelerinde operasyonlar devam ederken dün sabah saatlerinde Şõrnak’taki Namaz Dağõ’nda çatõşma çõktõ. Teröristlerin açtõğõ ilk ateşle 1 pi- yade uzman çavuş, 1 er ve 1 korucu şehit düş- tü. Çatõşmada 2 asker de yaralandõ. Siirt Pervari kõrsalõnda güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu nok- taya teröristlerin silahlõ saldõrõsõ sonucu 2 köy korucusu şehit oldu. Antakya’da ise bir maden ocağõna teröristler saldõrõ düzenledi. Bir özel gü- venlik görevlisi yaşamõnõ yitirdi. 5. Sayfada Şırnak ve Siirt’ten acı haber: 5 şehit 7 TİP’li öğrencinin avukatõ ‘Tahliye vicdanları rahatsız etti’ Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 7 öğrenciyi telle boğarak katletmek- ten 7 kez idama mahkûm olan Haluk Kõrcõ’nõn tah- liye edilmesini değer- lendiren avukat Erşen Şansal, “azõlõ katillerin” af niteliğindeki yasalarla kurtarõldõğõnõ vurguladõ. Behice Boran’õn “Acõ- larõnõ kalbimize, anõlarõnõ beynimize gömdük” sözünü anõmsatan Şansal, “Kamu vicdanõ kanõyor. Umarõm Kõrcõ õslah olmuştur” dedi. İLHAN TAŞCI’nın haberi 9. Sayfada Prof. İnbar’dan ağõr eleştiriler Aşkõ anlatan isyancõ kõz Genç müzisyen Azize Azize, paylaşmayõ, sevgi- yi, özgüveni dilinden dü- şürmüyor, kalemi ve mik- rofonu da. “Sadece yapõla- bilirliğini gösterebilmek adõ- na yapacaklarõmõz... Müzik sektöründe dengeler deği- şecek” diye iddiasõ da var. Şarkõlarõ iki yõldõr internet- te, radyolarda yayõnlanan Azize, “Yeni Binyõlõn Âşõ- ğõ” albümünde ha- yallerine doğru bir adõm daha attõ. H A T İ C E TUNCER’in söyleşisi 17. Say- fada Gazetemizden sonra Milliyet’in de dinlenilmesi ‘kuşatma’ olarak nitelendi Dinlemede bir skandal dahaMahkeme bile dinleyemez Prof. Dr. Ülkü Azrak, ga- zete santrallarõnõn dinlenmesinin hukuk dõşõ olduğunu yo- rumlamak için “derin bir hukukçu olmaya gerek olmadõ- ğõna” işaret ederek “Böyle bir dinlemeye mahkeme bile ka- rar veremez. Çünkü bu bir genel dinleme anlamõnõ taşõr” de- di. Azrak, böyle bir uygulamanõn basõnõn sansür altõnda tu- tulmasõ ve kuşatõlmasõ anlamõnõ taşõdõğõnõ söyledi. Basın özgürlüğüne darbe CHP’li Şahin Mengü, bir gazete santralõnõn dinlenmesini “tipik Watergate skandalõ” ola- rak nitelendirerek “Gazetenin dinlenmesi de en az bir siya- si liderin dinlenmesi kadar önemlidir. Düpedüz toplumun gö- zü, kulağõ yok edilmeye çalõşõlõyor” dedi. İstanbul Barosu Baş- kanõ Aydõn da dinlemelerin haddini aştõğõnõ vurguladõ. İLHAN TAŞCI ve ŞULE KÖKTÜRK’ün haberi 9. Sayfada Şampiyonluk kupasõ Cumhuriyet’te Bursaspor 2. Başkanı Haluk Özkıyıcı ve Bursasporlular şampiyonluk kupasıyla önce Anıtkabir’i ardından Cumhuriyet’i ziyaret etti. Bursaspor’un gelecek döneme ilişkin projeleri konusunda açıklamalarda bulunan Özkıyıcı, yeni sezonda hedeflerinin yine liderlik olduğunu belirterek, “Artık ‘üç büyükler’ ‘beş büyükler’ diye bir şey kalmadı. Bu diğer Anadolu takımlarına örnek olsun. Çok iddialı olacak ama Şampiyonlar Ligi’nde yer alan büyük kulüplerden bir tanesi Edirne’yi geçememişti. Ama Bursaspor geçecek” dedi. Spor’da CHP’de MYK üyeleri belirlendi. Sav ‘Bireylere indirgenerek siyaset olmaz’ dedi Tekin yönetimde yok RAHŞAN ECEVİT GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ ‘Bülent de destek verirdi’ ‘Sav operasyonu’ CHP Parti Meclisi’nin ilk toplantõsõnda Hakkõ Süha Okay, Haluk Koç, işa- damõ Umut Oran ve Gaye Erbatur yeni genel başkan yardõmcõlarõ oldu. “Genel başkan yar- dõmcõsõ” olarak görev almasõ beklenen Gürsel Tekin’in MYK’ye bile girememesi “Önder Sav operasyonu” olarak değerlendirildi. İstanbul’a dönüyor Yeniden genel sekre- ter seçilen Sav, “Bireylere indirgenerek CHP’de siyaset olmaz” dedi. Kõlõçdaroğlu ile görüşen Te- kin “Genel başkanõm İstanbul’a gitmemi önerdi. Hiç kimseye kõrgõnlõğõm yok” açõklamasõnõ yap- tõ. Tekin’in yeniden CHP İstanbul İl Başkanlõğõ görevine dönmesi bekleniyor. 8. Sayfada ‘Türkiye Batı’dan iyice uzaklaşıyor’ CHP kurultayõna giderek Kõlõçdaroğlu’na desteğiyle yankõ uyan- dõran Rahşan Ecevit, “Bülent de hayatta olsaydõ mutlaka des- tek verirdi” diye konuştu. Baykal’õn bu şekilde ayrõlmasõn- dan üzüntü duyduğunu belirten Ecevit “Her şerde bir ha- yõr vardõr” değerlendirmesinde bulundu. Ecevit, “CHP’nin umutlarõ boşa çõkarmaya hakkõ yok” dedi. UTKU ÇA- KIRÖZER/EMİNE KAPLAN’ın haberi 8. Sayfada EMİN ARSLAN’IN İDDİASI ‘Emniyet içinde bir grup yapõyor’ İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu ope- rasyonu davasõndan tahliye olan eski Emniyet Genel Müdür Yardõmcõsõ Emin Arslan, “Dink cinayetini aydõnlatmak için çalõşõrken başõma bunlar geldi” dedi. Arslan, emniyetteki bir grup tarafõndan kendisinin ve Milliyet’in telefonla- rõnõn dinlendiğini ileri sürdü. 9. Sayfada Fotoğraf:NECATİSAVAŞ AĞRI’DA ÜÇ KADININ SIR ÖLÜMÜ 3. Sayfada BAKAN DİNÇER’E İSTİFA ÇAĞRISI 9. Sayfada GEMİLER AP HEYETİNİ BEKLİYOR 10. Sayfada Ulusallar ABD’ye yenildi FORMULA’DA SIRALAMANIN GALİBİ WEBBER Spor’da ABD’deki son hazırlık maçında Türkiye, ev sa- hibine 2-1 yenildi. Ay - Yıldızlıların tek golü- nü Arda atarken Hid- dink de ulusal takımın başındaki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmayı ço- ğunluğunu Amerikan vatandaşlarının oluş- turduğu yaklaşık 60 bin kişi izledi. Spor’da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog