Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B C86. YIL SAYI: 30904 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 MAYIS 2010 SALI İlörgütlerininvemilletvekillerininbüyükçoğunluğunundesteğinialanKõlõçdaroğluadaylõğõnõaçõkladõ ‘Hedefim yüzde 40’ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 439 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Destekler, Köstekler? CHP günlerdir çalkanıyor. Baykal ha döndü ha dönecek! Ya da? Parti içi bir türlü durulmuyor; durulmayınca her gün çeşitli olasılıklar, öneriler, varsayımlar gırla. Papatya falı açacak hale geldik; dönecek mi dönmeyecek mi? Medyadaki yayınlara bakarsanız her biri CHP’yi Arkası Sa. 8. Sü. 1’de UTKU ÇAKIRÖZER’İN ‘ANALİZ’ KÖŞESİ 8. Sayfada SERDAR KIZIK’IN ‘MAVİ SÜRGÜN’ KÖŞESİ 17. Sayfada ABD, Rusya, BM ve AB temkinli İran’ın imzası tatmin etmedi Yönetmelik temel hak ve özgürlüklere aykõrõ MYK karıştı Kemal Kõlõçdaroğlu, adaylõk teklifinin büyük ölçüde halktan geldiğini ifade ederek bu aşamadan sonra geri dönüşün söz konusu olmayacağõnõ belirtti. ‘Baykal aday olursa yarõşõrõz’ diyen Kõlõçdaroğlu “Emanetçilik doğamda yok. Böyle bir şey kurultaya haksõzlõk olur” değerlendirmesinde bulundu. Seçilmesi durumunda hedefinin ilk seçimde yüzde 40 oyla partiyi iktidara taşõmak olduğunu vur- gulayan Kõlõçdaroğlu, “Anadolu’da gezeceğiz. Halkla daha fazla iç içe olacağõz” diye konuştu. Kõ- lõçdaroğlu, Baykal’õn hizmetlerinin, birikiminin göz ardõ edilemeyeceğine dikkat çekti. 6. Sayfada Emanetçi olmam Baykal’ı övdü DANIŞTAY UYARDI ‘Gücün adaleti olmak üzere’ Danıştay’a yapõlan kanlõ saldõrõnõn yõldönümünde yargõ şehidi Öz- bilgin anõldõ. Danõştay 7. Daire Başkanõ Candan, “Yargõç kararla- rõyla konuşur” eleştirilerini anõm- satarak “Çoğunluğun suskun kal- dõğõ bu ortamda, başõ sõkõştõğõnda ilk gideceği yer hukuk olan ulu- sumuz nasõl öğrenecek adaletin gücünün, gücün adaleti olmak üze- re olduğunu?” dedi. 7. Sayfada DP LİDERİ CİNDORUK ‘Tehlikenin farkõndalar mõ?’ AKP’nin demokrasiye savaş açtõ- ğõnõ, Türkiye’nin çok tehlikeli bir yola sürüklendiğini vurgulayan DP lideri Hüsamettin Cindoruk “İn- sanlar tehlikenin farkõndalar mõ?” di- ye sordu. Cindoruk devletin birim- lerinin haberi olmadan Deniz Bay- kal kasetinin servis edilemeyeceğine işaret etti. LEYLA TAVŞANOĞ- LU’nun röportajı 15. Sayfada Zonguldak’taki ocakta patlama: 30 işçi göçük altõnda kaldõ Madende can pazarõ İlaç Takip Sistemi İlk günden iptal edildi İlaç Eczacõlõk Genel Müdürlü- ğü’nün otomasyon sistemi olan Medula’nõn çökmesi nedeniyle SGK, “karekod” sisteminden vazgeçerek 1 Haziran’a kadar eski sisteme döndü. Yurttaşlar saat 17.00’den itibaren ilaçlarõnõ almaya başladõ. ŞULE KÖK- TÜRK’ün haberi 9. Sayfada Turkcell Süper Lig’in 2009-10 şampiyonu Bursaspor, kupasını dün gece Atatürk Stadı’nda dü- zenlenen muhteşem bir törenle aldı. 18 bin kişilik Atatürk Stadı’na girmeyi ba- şaran 30 bin taraftar görkemli törene tanıklık etti. Yeşil - Beyazlılara kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, üstü açık otobüste ver- di. Taraftarlar gece geç saatlere kadar şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Spor’da Şampiyon taç giydi Edebiyatımızın usta ve saygõn yazarlarõndan, Uluslararasõ PEN Tür- kiye Merkezi Başkanõ İnci Aral Cumhuriyet yazarlarõ arasõna katõldõ. İnci Aral bugünden baş- layarak her salõ ‘Karşı- laşmalar’ köşesinde okurlarõyla buluşacak. 18. Sayfada 2 kız çocuğu daha kayıp Erzurum’un Tekman ilçesin- de, evlerinden ayrõlan ve geri dönmeyen 7 yaşõndaki 2 kõz ço- cuğu kayboldu. Tekman Kay- makamõ Cahit Karatepe, Gö- koğlan ve Merkez jandarma karakollarõ ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti. Arama çalõşmalarõna yurttaşlar da des- tek veriyor. 3. Sayfada ORHAN KEMAL ÖDÜLÜ KARAKUŞ’A 19. Sayfada CHOMSKY’E İSRAİL AMBARGOSU 10. Sayfada İNCİ ARAL C’te Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkan adaylığını açıklamasının ardından gazetemizi ziyaret etti. Efes Pilsen isyan etti Efes Pilsen, yönetmelikle idarenin kolluk yetkisini aştõğõ- nõ belirtti. Şirketin yazõsõnda kendi iradesiyle alkol kullanan kişilerin, ürün tercihlerini belirlemeye yönelik tanõtõm faa- liyetlerini yasaklamanõn özendirme yasağõnõn çok ötesinde anlamlar taşõdõğõ ve sonuçlar doğuracağõnõn açõk olduğu be- lirtildi. MURAT KIŞLALI’nın haberi 14. Sayfada Fotoğraf:NECATİSAVAŞ Uranyum takasının mutabakat metni, Erdoğan, Lula ve Ah- medinejad’ın da hazır bulunduğu törenle Davutoğlu, Mut- teki ve Amorim tarafından imzalandı. (Fotoğraf: AA) BAYKAL’A ‘DÖN’ ÇAĞRISI Uranyum takasõna yönelik imzalarõn atõlmasõnõn ardõndan art arda açõklama yapan ABD, AB, BM ve Rusya anlaşmanõn İran’a yönelik kaygõlarõn tümüyle giderilmesi için yeterli olmadõğõnõ bildirdi. Viyana Grubu’nun olumlu yanõt ver- mesi halinde İran’õn yüzde 3.5 oranõnda zenginleştirilmiş 1200 kilo uranyumu yüzde 20 oranõnda zenginleştirilmiş 120 kilo yakõtla İstanbul’da değiştirilecek. İran, anlaşma olsa bi- le kendi topraklarõnda yüzde 20 oranõnda uranyum zen- ginleştirmeye devam edeceğini açõkladõ. 11. Sayfada CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantõsõn- da sert tartõşmalar yaşandõ. Toplantõyõ terk eden Sav’a “görevden çekil”, Baykal’a ise “dön” çağrõsõ yapõldõ. Kulislerde “Baykal’õn da aday olabileceği” konuşuldu. Baykal’la siyaseten yollarõnõn ayrõldõğõnõ açõklayan Sav, “Güçleri yetiyorsa beni görevden al- sõnlar” dedi. 60’õn üzerinde il başkanõ Kõ- lõçdaroğlu’nu destekliyor. 5. Sayfada Gelik beldesinde Türkiye Taş- kömürü Kurumu’na ait maden ocağõnda dün öğle saatlerin- de patlama meydana geldi. 30 işçi 540 metre derinlikte mah- sur kalõrken 11 işçi yaralõ kurtarõldõ. Patlamaya grizu ya da elektrikle ilgili bir arõ- zanõn neden olmuş olabilece- ği açõklandõ. Kurtarma çalõş- malarõ gece boyunca sürdü. İşçilerin yakõnlarõ sinir krizi geçirdi. 3. Sayfada Fotoğraf:AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog