Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Erzincan Cum- huriyet Başsav- cõsõ Cihaner’in “İrtica Eylem Planõ”nõ uygula- maya koyduklarõ iddiasõyla yargõ- landõğõ dava dos- yasõ, İstanbul’da Albay Dursun Çiçek’in de yar- gõlandõğõ dava dosyasõyla birleştirildi. Cihaner’in avukatõ Turgut Kazan, dosyanõn “Yargõtay’dan kaçõrõldõğõ- nõ” söyledi. Cihaner, kararõ “Erzu- rum’dan dosya kaçõrma bölüm 2” diye değerlendirdi. YARSAV Baş- kanõ Tarhan da “Uygulama yok hükmündedir” dedi. 7. Sayfada Baykal’õn istifa konuşmasõn- da Pensilvanya’dan söz etmesi “CHP, cemaatle yakõnlaşõyor mu” sorusunu gündeme taşõdõ. Kulislerde, Gülen’in “her olayõn arkasõnda cemaat var” gö- rüntüsünü kõrmak için inisiyatif aldõğõ dile getiriliyor. “Komp- lo”dan AKP’yi sorumlu tutan Baykal’õn elinde iktidarõ sarsa- bilecek “teknolojik bulgular” olduğu belirtiliyor. Baykal re- ferandum konusunda “Başkan olsam da olmasam da mey- danlardayõm” diyor. UTKU ÇAKIRÖZER’in haberi 6. Sayfada Baykal’õn, Gülen’in “sa- mimiyetine inandõğõnõ” ifade etmesi farklõ yorumlara neden oldu. Genel Başkan Yar- dõmcõsõ Yõlmaz Ateş, “Düşmanõnõzõ hükümetin içinde ara- yõn, diyor adam. Gülen bu dürüstlüğü gösterirken bunu göz ardõ edemeyiz” dedi. Atilla Kart da, “F tipi yapõlanma ile ilgili kaygõlarõmõz devam ediyor. Genel başkanõmõz, Gülen’in kendisini aradõğõnõn kayõt altõna alõnmasõ için öyle konuştu” görüşünü dile getirdi. 6. Sayfada CMYB C M Y B C86. YIL SAYI: 30898 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 MAYIS 2010 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Kasap Önünden Geçmek Asap İster... Et ithalatıyla ilgili tartışmalar beni, Cumhuriyet’in yeni eklerle daha dolu hale gelmesini hedeflediğimiz 2004 yılına götürdü. Planladığımız eklerden biri şuydu: Cumhuriyet Tarım. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK İktidarın Yan Çizdiği Görev! Baykal istifa etti. OIayların birinci perdesi. İkinci perdeyi dün medya açtı. Kimi köşe yazarları Baykal’ın istifasını gereksiz gördüklerini yazdı. Kimileri istifanın süreklilik kazanmasını Arkası Sa. 8. Sü. 1’de KAYSERİ ŞEHİDİNE AĞLADI 8. Sayfada ‘TÜRKİYE 10 YIL İÇİNDE İRAN’A BENZER’ 9. Sayfada OECD’DE ‘ONE MINUTE’ YOK 10. Sayfada Cihaner’in avukatõ Turgut Kazan: Dosyayı ait olduğu yargıdan kaçırdılar 12 anlaşma imzalanacak Medvedev Ankara’da Rusya Devlet Başkanõ Medvedev, başta enerji olmak üzere 12 anlaşmayõ imzalamak için Türkiye’ye geldi. İmzalanacak vize muafiyeti anlaş- masõyla bir aya kadar olan ziyaretlerde vize kaldõrõlacak. 11. Sayfada Türkiye’ye gözdağı Rusya Baş- bakan Yardõmcõsõ, Gazprom dõşõnda doğalgaz bulma çabasõnõn fiyat indi- rimini etkileyeceğini söyledi. Enerji Bakanõ Yõldõz ise “Nükleer anlaşmada sõkõntõ yok” dedi. 14. Sayfada İran’a yeni formül arayışı İran İslami Danõşma Mec- lisi Başkanõ Ali Laricani nükleer programlarõnõn de- netimi konusunda Türkiye ve Brezilya’nõn arabulu- culuğuna sõcak baktõklarõ- nõ açõkladõ. Laricani, uran- yum karşõlõğõ nükleer yakõt takasõnõn ise İran toprak- larõnda yapõlabileceğini söyledi. 11. Sayfada Fransa’da peçeye yasak Fransız Meclisi, peçeli çarşafõn kamuya açõk yer- lerde yasaklanmasõ yö- nündeki karar tasarõsõnõ kabul etti. Oylamaya ikti- dar partisi ve Sosyalist Parti destek verdi. Kararda, peçeli çarşafõn “cumhuriyet ilkelerine ve kadõn erkek eşitliğine aykõrõ” olduğu belirtildi. 10. Sayfada ‘Rapor bilimsel değil’ Emekli Orgeneral Çetin Do- ğan’õn avukatõ Celal Ülgen Balyoz Planõ’na ilişkin askeri bilirkişi ve TÜBİTAK’õn ra- porlarõnõ ABD’de incelet- tirdi. Ülgen, TÜBİTAK ra- porunun bilimsel olmadõğõ ve soruşturmada kullanõla- mayacağõnõn belirlendiği ge- rekçesiyle müvekkilinin tah- liyesini istedi. 7. Sayfada MÜMTAZ SOYSAL’IN YAZISI 8. Sayfada ‘PARA YIKAMA’YA YENİ ÖNLEM 14. Sayfada TUS SONUÇLARI İPTAL 3. Sayfada Baykal’ın yakõn çalõşma arkadaşlarõ “onur- lu dönüş” formülleri aramaya başladõ. Par- tide “Kurultayda hemen dönsün” diyenlerle, “Onurlu dönüş formülü olsun. Kurultayda ‘abi formülü’ uygulansõn, Baykal olağan- üstü kurultayda dönsün” diyen ekipler ara- sõnda kavga başladõ. Kõlõçdaroğlu’nun adaylõk için bir sonraki “olağanüstü kurul- tayõ” bekleyeceği görüşü hâkim görünü- yor. TÜREY KÖSE’nin haberi 4. Sayfada CHP’DEN ‘KASET’ AÇIKLAMASI CHP’li Tacidar Seyhan, Baykal’õn istifasõna ne- den olan kasetteki görüntülerin belli bir fre- kanstan yayõn yapan mikro kamera ile çekildi- ğini belirterek, “Çekimin biçiminden kurumsal araçlar tarafõndan yapõldõğõnõ düşünüyorum. Bu sistem sadece oralarda var” dedi. Seyhan, ka- sette çok sayõda montaj olduğunu ve iki ayrõ ka- dõn figürü bulunduğunu söyledi. 4. Sayfada Kurultay öncesi Kemal Kõlõçdaroğlu’nun nasõl bir tavõr izleyeceği merak ediliyor. CHP kulislerinde, Kõlõçdaroğlu’nun Bay- kal’õn “yol haritasõ”nõ öğrenmek için ran- devu isteyeceği, bu görüşmeden sonra ta- bandan gelen baskõlara karşõ adaylõkla il- gili kararõnõ netleştireceği konuşuluyor. İLHAN TAŞCI’nın haberi 5. Sayfada İlhan Cihaner. NESRİN BAYTOK: KASET OLAYI KOMPLO 4. Sayfada GENEL MERKEZİN B PLANI YOK 4. Sayfada BAHÇELİ: SORUMLULUK HÜKÜMETİN 4. Sayfada ÖNDER SAV’DAN SERT ÇIKIŞ 5. Sayfada CEVDET SELVİ: SİVİL DARBENİN BİR PARÇASI 5. Sayfada BASINDA GÜLEN GÖRÜŞMESİ YORUMLARI 6. Sayfada SUİKAST İDDİASINDA 13 GÖZALTI 5. Sayfada ‘Kurumsal bir çekim’ Gülentartışması Deniz Baykal’õn sözleri parti içinde ve kamuoyunda yankõ buldu Gözler bu görüşmeye çevrildi Cemaatin manevrası ‘F tipi kaygımız sürüyor’ GÜLEN DOSYASINA GÖREVSİZLİK 7. Sayfada Kurultay senaryolarõ CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin ve CHP Maltepe Gençlik Kolları üyeleri, Baykal’ın evinin bulunduğu sitenin önünde açlık grevi başlattı. Baykal’ın eyleme son vermelerini istemesine kar- şın grup, Baykal CHP Genel Başkanlığı’na dönene kadar “aydınlık orucu”nu sürdürme kararı aldı. Fotoğraf: NECATİ SAVAŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog