Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B C86. YIL SAYI: 30897 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 MAYIS 2010 SALI OKTAY AKBAL’IN YAZISI 8. Sayfada YAYLACILAR AİHM YOLUNDA 3. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 432 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Timsahın Gözyaşları (mı?) Baykal’ın istifasına sevinenlerin başında kuşkusuz Baykalsız bir CHP’ye özlem çekenler geliyor; Baykalsız tek başına iktidarın kapıda olduğunu söyleyenler yer alıyor. Bu türden düşünceler içinde olanların çabalarını önümüzdeki günler, Kurultay öncesi veya Kurultay’da açığa vurmaları herhalde sürpriz olmayacaktır. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de GİZLİ TANIK TEŞHİS ETTİ 9. Sayfada ‘CİHANER DAVASI’ İSTANBUL’A TAŞINIYOR 9. Sayfada ALMANYA’DA SOL PARTİ KİLİT OLDU 13. Sayfada Komplonunsorumlusuolarakiktidarõgösterdivegenelbaşkanlõktanistifaetti Baykal bıraktı‘Meydan okuma’ CHP lideri Baykal, “günler- dir beklenen kararõnõ” açõkladõ. Baykal, “Bu bir kaset olayõ değil 2 haftalõk iktidar komplosudur. Komployu ayõplar gibi yapanlar bizzat ayõbõ iş- leyenlerdir. Nasõl bir Türkiye oluşturulduğunu er ya da geç anlayacağõz” diyerek AKP’yi suçladõ. Baykal, istifa etmesinin teslim olmak değil ter- sine meydan okumak olduğunu vurguladõ. Gülen aramış İktidarõn samimiyetine inanma- dõğõnõ belirten Baykal “ABD’den, Pennsylva- nia’dan aldõğõm üzüntü ve destek mesajlarõnõn samimiyetine inandõğõmõ da belirtmek iste- rim” dedi. Herkesin “kalleşlik politikasõna ‘dur’ demek zorunda” olduğunu ifade eden Bay- kal “Umarõm istifam Türkiye’de uyanõşõn baş- langõcõ olur” diye konuştu. 4 ve 6. Sayfada ‘Boş konuşmam’ İstifasõnõn ardõndan Cumhuri- yet’in sorularõnõ yanõtlayan Baykal, iktidarõ komp- loyla suçlamasõna ilişkin olarak “Ben boş ko- nuşmam” dedi. CHP’nin kendi dinamikleriyle ter- cih yapmasõnõn önemine işaret eden Baykal “Ta- ze bir başlangõcõn en doğru yol olduğunu düşü- nüyorum. Gerekirse destek olurum” görüşünü ifa- de etti. UTKU ÇAKIRÖZER’in haberi 5. Sayfada Gözyaşlarõyla uğurlandõ Baykal’ın istifa kararını açıklaması sı- rasında eski milletvekili Mehmet Yıl- dırım “Yapmayın” diye bağırarak ağ- lamaya başladı. Bazı MYK üyeleri de gözyaşlarını tutamadı. Partililer, Bay- kal’ı genel merkez binasından alkışlar ve gözyaşlarıyla uğurlarken “İnadına Baykal, inadına sol” sloganı atıldı. GÖZLER KURULTAYDA Örgüt geri çağıracak İstifanın ardõndan 22-23 Mayõs’taki kurultay bü- yük bir önem kazandõ. Baykal’a “geri dön” çağrõ- sõ yapõlacağõ ve “tek aday” olarak gösterilmesinin planlandõğõ kaydedildi. CHP Sözcüsü Özyürek, Bay- kal’õn kurultaya katõlmayacağõnõ belirtti ancak “CHP, Baykal ile özdeşleşmiştir” dedi. Kõlõçdaroğlu, adaylõğõnõn söz konusu olmadõğõnõ açõkladõ. Genel başkanvekilliğini kurultaya kadar Cevdet Selvi yü- rütecek. TÜREY KÖSE’nin haberi 5. Sayfada ERDOĞAN’DAN SERT TEPKİ ‘Hezeyanbataklığında’ Baykal’ın görüntüler için AKP’yi adres göster- mesine Başbakan’dan sert yanõt geldi. Baykal’õn sözlerini “düzeysiz ve çirkin” olarak nitelendiren Erdoğan, “Hezeyan bataklõğõnda debeleniyor” ifadesini kullandõ. Erdoğan, “Baykal’õn görüntü- leri yalanlamamasõ bizi üzdü” dedi. 7. Sayfada Hakkâri’de 1 şehit Yüksekova’ya bağlõ Dağlõ- ca bölgesi Keritepe mevki- sinde operasyonlarõnõ sür- düren güvenlik güçlerinin geçişi sõrasõnda mayõn pat- ladõ. Patlamada İstihkâm Uzman Çavuş Birol Mutlu (39) şehit oldu, 1 asker ya- ralandõ. Acõ haber Mut- lu’nun Kayseri’deki ailesini yasa boğdu. 8. Sayfada Danıştay Başkanõ Birden, aceleye getirilmiş, çoğul- culuk yerine çoğunluk gö- rüşüyle yapõlan anayasala- rõn sorun çözmeyeceğine, var olan sorunu daha da büyüteceğine dikkat çekti. Demokrasinin tehlikeye gi- rebileceği uyarõsõnda bulu- nan Birden, “Bu reform de- ğildir” dedi. 11. Sayfada Sporda içki adına yasak Yeni taslakla tütün ma- mulleri ve alkollü içkile- rin satõşõ ve sunumuyla ilgili önemli değişiklik- lere gidiliyor. Alkollü iç- ki markalarõnõn spor ku- lüplerine isim olarak ve- rilmesi engelleniyor, bu uygulamayla artõk Efes Pilsen Basketbol Kulübü olmayacak. 15. Sayfada ‘Özel Yaşam Kutsal Ama’... ALİ SİRMEN 4. Sayfada Faşizmin Ekseninde Tuzak! HİKMET ÇETİNKAYA 5. Sayfada Baykal ORHAN BURSALI 6. Sayfada ‘Ergenekon’ Kumpasında... MEHMET FARAÇ 6. Sayfada Baykal’ın Kararı ORHAN BİRGİT 7. Sayfada Kazanan Kim? KÜRŞAT BAŞAR 9. Sayfada Komploya Savaş İlanı ŞÜKRAN SONER 15. Sayfada ‘Reform gibi sunmayın’ Fotoğraflar:NECATİSAVAŞ/AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog