Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 369 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kim? Medyaya… Türk Silahlı Kuvvetleri’ne… ve son olarak yargıya savaş açtı diyorlar. Hayır! Bu üç temel konuda RTE’nin saldırılarına direnen… kimi yerde örneğin TSK’yi, örneğin yargıyı, hatta medyayı savunan muhalefet partilerine de partili olmayan muhalefete de savaş açtı. Gerçekleri kim söylerse söylesin hükümetin Arkası Sa. 8. Sü. 1’de AVRUPA KENDİ IMF’SİNİ KURUYOR 12. Sayfada SANAYİ VİTES KÜÇÜLTTÜ 13. Sayfada ESKİŞEHİR, G.SARAY’I DEVİRDİ Spor’da Elazõğ’dakideprem,evlerinkerpiçtenyapõlmõşolmasõnedeniyleçokcanaldõ 5.9’a51kurbanÇEVREDE DE HİSSEDİLDİ ÇADIR KENT KURULDU ‘AĞLAMA, İCRAAT YAP’ 82. Oscar Akademi ödüllerine ‘Ölümcül Tu- zak’ damgasını vurdu. ‘En İyi Film’ ödülü- nü kazanan yapımın yönetmeni Kathryn Bi- gelow da ‘En İyi Yönetmen’ Oscar’ını aldı. Bigelow, Oscar tarihinde bu ödülü kazanan ilk kadın yönetmen oldu. 17. Sayfada Oscar ödüllerinde bir ilk BM’den Türkiye raporu: 10 kadından 4’ü şiddet görüyor BM Türkiye Temsilciliği’nin 8 Mart Dün- ya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de kadınların yüzde 42’sinin eşlerinden fiziksel ve cin- sel şiddet gördüğü ve 35 milyonluk kadın nüfusuna karşın sadece 52 sığınma evi- nin bulunduğu belirtildi. Kadınların eko- nomik ve siyasi yaşama katılımına göre belirlenen Cinsiyet Güçlendirme Ölçütü verilerine göre de Türkiye, 109 ülke ara- sında 101. sırada yer alıyor. 9. Sayfada Ergenekon davası Gazeteciden gazeteciye soru İkinci Ergenekon davasında tutuklu yar- gılanan gazetemiz Ankara Temsilcisi Mus- tafa Balbay ve gazeteci Tuncay Özkan, ga- zeteci meslektaşlarına gönderdikleri yazı- lı açıklamada “Yıllardır aşkla sürdürdüğü- nüz mesleğinizde zaman zaman ödüller, ba- şarılar elde ediyorsunuz. Başarılarınız bir gün terör faaliyeti olarak önünüze konuyor. Ne hissedersiniz” diye sordu. HATİCE TUNCER’in haberi 4. Sayfada Terör örgütünden hain tuzak Hakkâri’de mayın: 1 şehit Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Koçyiğit bölgesinde güvenlik güçlerinin arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, terör örgütü PKK üyeleri tarafından ön- ceden araziye döşenen mayın patladı. Pat- lamada, Piyade Onbaşı Onur Ayaydın şehit oldu, erler Minnet Batır, Cafer Ulu ve Mustafa İnce yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 4. Sayfada PROF. MUSTAFA ERDİK: Artçılar sürecek Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Mustafa Erdik, depremin yerin 5 km. altõnda gerçekleşen “sõğ odaklõ” bir sarsõntõ olduğunu söyledi. Erdik “Bu depremin Doğu Anadolu fayõnõn kõrõlmayan tek bölgesinin kõrõlmasõ- na yol açacağõnõ düşünmüyoruz. Bu- nun için en az 7 büyüklüğünde dep- rem gerek” dedi. Yapõ eksiklikleri- ne dikkat çeken Erdik, evlerin sağ- lam olmasõ durumunda 7’lik bir dep- remin sadece dolgu duvarlarõ yõka- cağõna dikkat çekti. 7. Sayfada PROF. NACİ GÖRÜR: Uyarılar dinlenmedi İstanbul Teknik Üniversitesi Ma- den Fakültesi’nden Prof. Naci Görür, halkõn ve yöneticilerin uyarõlara aldõrmamasõ nedeniyle can kaybõ yaşandõğõna dikkat çek- ti. Görür, “Doğu Anadolu fay hattõ, büyük deprem üretebilir. Bundan sonra da beklenebilir. Buradaki yapõ türlerinin, yerleşim alanlarõnõn güvenli olmasõ gerekir” uyarõsõnda bulundu. 7. Sayfada ERKEN UYARI PROJESİ ‘4 saat önce işaret verdi’ İTÜ Öğretim Üyesi Berk Üstündağ, Marmara’da kurduklarõ 4 istasyon- dan, depremden 4 saat önce doğu yönlü bir fay hareketliliği olacağõ yö- nünde veri aldõklarõnõ söyledi. OD- TÜ Deprem Araştõrma Merkezi Baş- kanõ Prof. Polat Gülkan da İstanbul, Bursa, İzmir ve Antakya’nõn eşit risk taşõdõğõnõ açõkladõ. 8. Sayfada Türkiye’yi yasa boğan Elazõğ’daki deprem, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hat- tõnõn kesiştiği Bingöl-Karlõova bölgesi yakõnlarõnda meydana geldi. Doğu Anadolu fay hattõnõn bölgede büyük depremler üretebileceğini vurgulayan uzmanlar, Elazõğ depreminin Kuzey Anadolu hattõnõ etkileyip etkilemeyeceğini söylemenin doğru olmayacağõnõ belirtti. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Okan Tüysüz, “Bölgede birçok fay var. Biri Karakoçan’õn ku- zeyinden geçip Bingöl’e uzanõyor. Deprem bu fayda oldu” dedi. 7. Sayfada CHP’linin şüpheli ölümü CHP Kütahya İl Genel Sekreteri Nurhan Akde- mirci, merkeze bağlõ Ku- marõ köyündeki ormanlõk alanda otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu. Vücudunda darp ve cebir izi bulunmayan Akdemir- ci’nin, zehirlendiği şüp- hesi üzerinde durulduğu öğrenildi. 5. Sayfada Ankara’da trafik kaosu Ankara’da ulaşõm ücret- lerinin mahkeme kararõyla indirilmesi nedeniyle özel halk otobüsleri ve dol- muşlar dün kontak kapattõ. Özellikle sabah saatlerinde otobüs duraklarõnda uzun kuyruklar oluştu. Yurttaş- lar belediyenin kendilerini mağdur etmesine tepki gös- terdiler. 3. Sayfada Turhan Selçuk ameliyat oldu Gazetemizde “Söz Çiz- ginin” başlõğõyla çizen Türk ve dünya karikatü- rünün büyük ustasõ Tur- han Selçuk, aort damarla- rõndaki kanama nedeniy- le Acõbadem Hastanesi’ne kaldõrõldõ. Turhan Sel- çuk’un, Yoğun Bakõm Ünitesi’nde tedavisi sür- dürülüyor. 3. Sayfada NİJERYA YİNE KAN GÖLÜ 11. Sayfada GİZLİ TANIK TERÖRÜ VAR 5. Sayfada Elazõğlõlar, dün sabaha karşõ 04.32’de büyük bir sarsõntõyla uyandõ. Erzincan, Tunceli, Ma- latya, Bingöl, Erzurum ve Diyarbakõr’da his- sedilen deprem, 3’ü çocuk 51 kişinin yaşamõnõ yitirmesine, 70’ten fazla kişinin de yaralan- masõna yol açtõ. Artçõlar ise gün boyu sürdü. Hava sõcaklõklarõnõn eksi 5 dereceyi bulmasõ ne- deniyle depremzedeler bir yandan da soğukla mücadele etmek zorunda kaldõ. Karakoçan il- çesinde çadõr kent kuruldu. Kõzõlay, deprem böl- gesine çadõr, battaniye, seyyar mutfak gönderdi. Enkazõn kaldõrõlmasõ çalõşmalarõ sürüyor. ABD kaynaklarõ depremin büyüklüğünü 5.9 ola- rak açõkladõ. Depremin çok sayõda ölüme yol açmasõna neden olarak kerpiç evleri gösteren Başbakan Erdoğan, bölgenin imarõ için talimat verdi. CHP’li Tayfun Süner ise Erdoğan için “Ağlamasõn, icraat yapsõn” dedi. 6. Sayfada 85. YIL SAYI: 30834 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 MART 2010 SALI Dahabüyükdepremolabilir Köyleri vurdu Merkez üssü Karakoçan ilçesi Baş- yurt beldesi olan deprem, en büyük can kaybı ve hasara Kovancılar’a bağlı Aşağı ve Yukarı Kanatlı, Göç- meler, Aşağı ve Yukarı Demirci, Ok- çular köylerinde yol açtı. Özellikle Okçular köyünde evlerin büyük bir kısmı yıkıldı. Kovancılar Kaymaka- mı Selçuk Aslan, depremin 10 köyde yıkıma neden olduğunu söyledi. Böl- gede, saat 09.47’de 5.5, saat 12.04’te ise 5.1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremler büyük pa- niğe neden olurken artçı depremlerin sayısının 80’den fazla olduğu bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog