Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30833 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 MART 2010 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 368 gündür tutuklu. NEWSWEEK: ORDU YENİLDİ 8. Sayfada İRAN’A ABD ‘YARDIMI’ 11. Sayfada ALMANYA’DA TÜRK ODASI 17. Sayfada Dünya kadınları İstanbul’a gelecek Sendikalar ve dernekler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kadıköy’de dü- zenlenen mitingle kutlarken Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Komitesi’nden bir grup kadın da Taksim’de gösteri yaptı. Göste- ride “Dünya Kadın Yürüyüşü”nün üçüncü- sünün Avrupa ayağının, 30 Haziran 2010’da İstanbul’da yapılacağı açıklandı. 6. Sayfada Yeni bir açılım şart Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platfor- mu Koordinatörü Serap Güre, Dünya Emek- çi Kadınlar Günü’nün 100. yıldönümünde Türkiye’deki tabloyu içler acısı olarak nite- ledi. Güre “Kadınlar hâlâ birey olarak kabul edilmiyor. Belki kadınlarla ilgili de de- mokratik açılım yapılması gerek” dedi. ÖZLEM GÜVEMLİ’nin haberi 6. Sayfada CHP’li Tõnaztepe: Bizi Erzincan olayõna bulaştõrmak istiyorlar Gizlitanık tartışmasıErzurum’daki iddianamede “gizli tanõk” ola- rak ifadeleri yer alan üç kişiyle görüşen CHP mil- letvekili Erol Tõnaztepe, “tanõklara baskõ” ya- põldõğõ yönündeki haberlere tepki gösterdi. Bir arkadaşõnõn aracõlõğõyla gizli tanõklarõn kendisine ulaştõğõnõ belirten Tõnaztepe, “korktuklarõnõ ve baskõ altõnda olduklarõnõ” söyleyen gizli tanõk- lara “mahkemeye gidin” dediğini aktardõ. AKP, 2011 genel seçimleri için çalõşmalara şimdiden başladõ. 1 milyon partili görev yapacak Seçmene bire bir markaj ‘Veda, bir direnişfilmi’ Veda filminin yönetmeni Zül- fü Livaneli, 12 Mart ve 12 Ey- lül dönemlerin- de direniş şar- kõlarõ yazdõğõnõ, bugün Ata- türk’le ilgili bir film yapmasõnõn da bir direniş olduğunu söyledi. Zülfü Livaneli, “Onun adõnõ kara- lamak, küçük düşürmek isteyenle- re karşõ bir direniş” dedi. CELÂL ÜSTER’in söyleşisi 9. Sayfada ‘Kuşatma’ya 2 milyon TL Ressam Burhan Doğançay’õn baş- yapõtõ “Mavi Senfoni”nin rekor fi- yatla alõcõ bulmasõnõn ardõndan, An- tik AŞ’nin Çağdaş Sanat Eserleri müzayedesinde Erol Akyavaş’õn “Kuşatma” adlõ tablosu 2 milyon 100 bin TL’ye satõldõ. 17. Sayfada ZÜLFÜ LİVANELİ AKYAVAŞ’IN YAPITI KILIÇDAROĞLU BATMAN’DA KONUŞTU ‘Genel affa’ destek mesajı CHP Grup Başkanvekili Kemal Kõlõçdaroğlu, “toplumsal barõşõn bir parçasõ olmasõ halinde genel affa evet diyecekleri” mesajõnõ verdi. Kõlõçdaroğlu “Bu sorunu çözmeye talibiz, kardeşlik içinde çözeceğiz. Sağlõklõ, güçlü bir ekonomi poli- tikasõ izleyerek çözeceğiz” değer- lendirmesinde bulundu. BDP’li belediye başkanlarõnõn tu- tuklanmasõnõ da eleştiren Kõlõçda- roğlu, “Eline kelepçe vurup sõraya dizip boy boy fotoğrafõnõ çekmek dünyanõn hangi modern ülkesinde var? Cebinden yarõm limon çõktõ diye küçük çocuğu tutuklayõp hap- se atacaksõn. Bunu kabul etmiyo- rum” dedi. 4. Sayfada Türkiye Değişim Hareketi (TDH) lideri Mustafa Sarıgül, Tekir- dağ’da Cengiz Topel Meyda- nı’nda binlerce kişiye seslendi. İktidarın yorgun ve heyecansız; muhalefetin ise alternatif olmaktan uzak olduğunu belirten Sarıgül, anayasa değişikliği konusuna da değindi. Sarıgül “Sekiz yıldır tek başına ülkeyi yönetiyorsunuz. Bugüne kadar anayasayı de- ğiştirmek neden aklınıza gelmedi? Türkiye’nin mutlaka yeni bir sivil anayasaya ih- tiyacı var. Bu anayasayı TDH iktidarında biz yapacağız” dedi. 4. Sayfada Sarõgül:Aklõnõzneredeydi 177 bin kadar sandõğõn her biri için 9 kişiden oluşacak sandõk yönetim kurullarõ kurulacak. Ku- rulda yer alan partililer, her sandõkta oy kullanan yaklaşõk 300 seçmenle yüz yüze görüşerek pro- paganda yapacak. EMİ- NE KAPLAN’ın habe- ri 5. Sayfada Anayasa Değişiklik hazõr gibi Anayasa değişikliği pa- ketinde düzenlemelerin ayrõntõlarõ üzerinde çalõ- şan AKP yönetimi, bu hafta Erdoğan’la birlikte pakete son şeklini vere- cek. Bunun ardõndan pa- ket muhalefet partilerine sunularak destek istene- cek. 5. Sayfada GİZLİ TANIK UYARISI AİHM’nin eski yargõcõ Rõza Türmen, son ola- rak Erzincan Başsavcõsõ Cihaner hakkõndaki id- dianamede 12’sinin ifadelerine yer verilen giz- li tanõk uygulamalarõnõ değerlendirdi. Türmen, yalnõzca gizli tanõğõn ifadelerine dayanõlarak id- dianame düzenlenemeyeceğine dikkat çekti. Türmen, gizli tanõğõn sanõkla yüzleşmesinden bir tehlike doğacaksa AİHM’nin gizli tanõğõ ka- bul ettiğini söyledi. Gizli tanõğõn sanõkla yüz- leşmesi gerektiğini belirten Türmen “Sanõk, tanõğa soru sorabilmeli ve yüz ifadesini görme- li” dedi. İLHAN TAŞCI’nın haberi 8. Sayfada Bombalar halkı engelleyemedi Irak’ta genel seçimler, patla- malar arasõnda yapõldõ. Bağdat’ta oy verme işlemi sürerken iki bi- nada meydana gelen patlamalar- da 38 kişi öldü, 110 kişi yaralandõ. Yalnõzca Bağdat’a 70 kadar ha- van mermisi düştü. İlk sonuçla- ra göre yüzde 40 oranõnda oy alan Başbakan El Maliki’nin önde gittiği açõklandõ. 11. Sayfada Olaylar ‘geliyorum’ dedi Diyarbakırspor-Bursaspor maçõ- nõn yarõda kalmasõ ve yaşanan olaylar spor kamuoyunda ‘Bu gö- rüntülerin önüne geçilemez miydi’ sorusunu gündeme getirdi. Ligin ilkyarõsõnda Bursa’daki karşõlaş- mada ‘PKK dõşarõ’ tezahüratõyla başlayan gerginlik görmezden ge- linip üstü örtülmüştü. Olaylar kar- şõsõnda TFF hâlâ sessiz. Spor’da Fenerbahçe bu kez güldü Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig’de Şükrü Saracoğlu Stadõ’nda konuk ettiği Antalyaspor’u 1-0 ye- nerek 7 maç aradan sonra galip geldi. Sarõ - Lacivertlilerin karşõ- laşmadaki tek golünü 32. daki- kada Santos kaydetti. Ligde alõnan diğer sonuçlar şöyle: Ankaragü- cü-Gaziantepspor: 0-0, Manisas- por-Denizlispor: 0-0. Spor’da ‘Olur olur balgibiolur’ Referandum ve anaya- sa değişikliklerine mu- halefetin karşõ çõktõğõnõ belirten Başbakan Er- doğan “Hani bir zaman- lar vardõ ya bir şarkõ: Olur olur bal gibi olur” dedi. 4. Sayfada ERDOĞAN ‘Siyaseti orduyasokma’ CHP lideri, siyaseti or- duya yerleştirmenin teh- likesine dikkat çekti. Er- doğan’õ eleştiren Bay- kal “Seni Hikmetyar, bizleri Atatürk yetiştirdi” dedi. 4. Sayfada BAYKAL Türmen: Tek başına yetmez Zülfü Livaneli. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Erzurum’da görevli özel yetkili savcõ- lar tarafõndan hazõrlanan, tutuklu bulunan Erzincan Cumhuriyet Başsavcõsõ İlhan Cihaner ile 3. Or- du Komutanõ Orgeneral Saldıray Berk’in sanõk olduğu soruşturmada giz- li tanõklõk yapanlarõn “baskı altında tanıklık yaptıklarını” açõklama- larõ soruşturmanõn gele- ceğini tartõşmalõ hale ge- tirdi. CHP’li Erol Tınaz- tepe ile görüşen gizli ta- nõklar, gazeteci Uğur Dündar’õ da arayarak te- levizyona çõkmak iste- diklerini iletti. Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcõlõğõ’nõn hazõrladõğõ iddianamede Arkası Sa. 8, Sü. 6’da Rıza Türmen. Fotoğraf:UĞURDEMİR Fotoğraf:SİBELBAHÇETEPE KUŞATMANIN MANTIĞI... ORHAN ERİNÇ’in yazısı 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog